Procedure : 2014/2118(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0080/2015

Indgivne tekster :

A8-0080/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.50
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0159

BETÆNKNING     
PDF 170kWORD 80k
30.3.2015
PE 539.721v03-00 A8-0080/2015

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2013

(2014/2118(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2013

(2014/2118(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2013 med enhedens svar(1),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til enheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       der hkienviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–       der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(5), særlig artikel 43,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0080/2015),

1.      meddeler direktøren for Den Europæiske Politienhed decharge for gennemførelsen af enhedens budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Den Europæiske Politienhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2013

(2014/2118(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2013 med enhedens svar(8),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til enheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–       der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(12), særlig artikel 43,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(13),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(14), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0080/2015),

1.      noterer sig, at det endelige årsregnskab for Den Europæiske Politienhed ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.      godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2013;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Den Europæiske Politienhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2013,

(2014/2118(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0080/2015),

A.     der henviser til, at Den Europæiske Politienheds ("enhedens") endelige budget for regnskabsåret 2013 ifølge dens regnskab var på 82 520 500 EUR, hvilket er et fald på 1,94 % i forhold til 2012;

B.     der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2013 (Revisionsrettens beretning) har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at enhedens årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2012

1.      bemærker ud fra Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår syv bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2011 og markeret som "i gang" eller "ikke igangsat" i Revisionsrettens beretning for 2012, og at fire bemærkninger i Revisionsrettens beretning nu er markeret som "afsluttet", én er markeret som "afsluttet/ i gang" og to som "ikke relevant"; bemærker endvidere, at der vedrørende seks bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning, er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår fem bemærkninger, der nu er markeret som "afsluttet", medens én er markeret som "ikke relevant";

2.      anerkender enhedens oplysninger om, at:

a.      valideringen af enhedens regnskabssystem betragtes som afsluttet i Revisionsrettens beretning; bemærker med bekymring, at Revisionsretten stadig betragter den korrigerende foranstaltning for så vidt angår undtagelser som værende i gang og opfordrer enheden til at underrette dechargemyndigheden om resultaterne af gennemførelsen af den korrigerende foranstaltning

b.      gennemførelsen af dechargemyndighedens henstilling om offentliggørelse af en række klassificerede dokumenter er igangværende, idet enheden rådfører sig med sit sikkerhedsudvalg og konsulterer udstederne af de underliggende klassificerede oplysninger for så vidt angår metoden i forbindelse med offentliggørelse af oplysninger; opfordrer enheden til at underrette dechargemyndigheden om fremskridt på dette område, samt om den fastsatte frist for gennemførelse af disse

c.      den informerer offentligheden, hovedsagelig på sit websted, på hvilket borgene kan tilmelde sig en automatisk e-mailtjeneste med nyheder vedrørende operationelle aktiviteter;

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed

3.      bemærker med bekymring ud fra Revisionsrettens beretning, at indkøbsprocedurernes effektivitet i 2013 blev påvirket af visse afgørelser, der ikke var baseret på tilstrækkeligt specifikke udvælgelseskriterier og realistiske pristilbud eller ikke var i overensstemmelse med de fastsatte faglige krav, omend enheden har forbedret forberedelsen, gennemførelsen og dokumentationen af indkøbsprocedurerne over årene; erfarer fra enheden, at den som følge af Revisionsrettens bemærkninger i 2014 har indledt en gennemgang af den overordnede indkøbsprocedure i organisationen med henblik på at forbedre det nuværende interne tilrettelæggelse og de underliggende processer; opfordrer enheden til at underrette dechargemyndigheden om resultaterne af gennemgangen og planlagte forbedringer af indkøbsprocedurerne;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

4.      bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 98,60 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 87,20 %;

Forpligtelser og fremførsler

5.      anerkender, at niveauet af fremførte forpligtede bevillinger faldt fra 19,64 % i 2012 til 11,60 % i 2013; konstaterer med bekymring, at der imidlertid blev fremført et forholdsvist stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit II (administrationsudgifter), nemlig 41 %; anerkender, at disse fremførsler hovedsagelig vedrørte ændringer af bygningen planlagt sent på året og andre administrative omkostninger, som der ikke var modtaget fakturaer for ved årets udgang; opfordrer enheden til at øge sine bestræbelser på at reducere fremtidige fremførsler;

6.      noterer sig, at niveauet af fremførte bortfaldne forpligtelsesbevillinger, som blev registreret i 2013, beløb sig til 8,9 % af det samlede fremførte beløb, og derved udgjorde et fald på 8,4 % i sammenligning med det beløb, der blev registreret i 2012; noterer sig de korrigerende foranstaltninger, som enheden har gennemført med henblik på at rette op på dette forhold, og bemærker, at Revisionsretten betragter sagen som afsluttet;

7.      konstaterer fra enheden, at Revisionsretten som følge af enhedens foranstaltninger vedrørende forberedelse og vurdering af de tekniske forskrifter i forbindelse med fremførsler ikke fremhævede nogen punkter i sine årlige revisionsaktiviteter;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

8.      noterer sig, at enheden opdaterede sine retningslinjer for ansættelse og beskrivelsen af ansættelsesproceduren, samt den hertil relaterede skabelon for dokumentation i overensstemmelse med den ændrede personalevedtægt(15), som trådte i kraft i 2014; anerkender, at enheden indførte sin nye adfærdskodeks for at fremme gennemsigtighed og uafhængighed i varetagelsen af sine opgaver;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

9.      bemærker, at CV'er for og interesseerklæringer fra Styrelsesrådets medlemmer og øverste ledelse, samt interesseerklæringen fra direktøren ikke er offentligt tilgængelige; opfordrer enheden til at rette op på denne situation så hurtigt som muligt;

Intern revision

10.    bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) sammen med enhedens interne revisionsfunktion gennemførte en fuldstændig risikovurdering i 2013 med hensyn til organisationens processtyring, der dækkede administrative, finansielle, informationsteknologiske og operationelle aspekter af enhedens aktiviteter; anerkender, at rapporten om resultaterne af risikovurderingen, herunder en omfattende strategisk plan for intern revision for perioden 2014-2016, blev forelagt enhedens Styringsråd efter revisionen; rapporten indkredsede ansættelse, forvaltning af interessenter, indkøb og datastyring, herunder informationssikkerhed, som de kommende revisionsemner;

11.    noterer sig af enhedens svar, at IAS fulgte op på gennemførelsen af dens tidligere anbefalinger med en skrivebordskontrol, og at der hverken var nogen vigtige eller meget vigtige udestående anbefalinger pr. 31. december 2013;

Andre bemærkninger

12.    noterer sig, at det i overensstemmelse med Revisionsrettens retningslinjer samt med enhedens Styringsråd planlægges, at Europols pensionskasse konsolideres med enhedens årsregnskab fra og med 1. januar 2016; erfarer fra enheden, at den pågældende retsakt er under forberedelse, således at de deraf følgende ændringer kan gennemføres rettidigt;

13.    minder om Revisionsrettens bemærkning i sin beretning for 2011 om, at enhedens finansielle bestemmelser henviser til detaljerede regler og procedurer, som er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne, som dog endnu ikke vedtaget; opfordrer indtrængende enheden til at træffe korrigerende foranstaltninger i denne henseende;

o

o       o

14.      henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2015(16) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

6.2.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2013

(2014/2118(DEC))

Ordfører for udtalelse: Sylvie Guillaume

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.      glæder sig over Revisionsrettens konklusioner, hvorefter årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed (Europol) i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, og at de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for Europol for regnskabsåret 2013, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

2.      noterer sig Revisionsrettens bemærkninger om nødvendige forbedringer med hensyn til transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed samt budgetforvaltningen;

3.      mener i denne forbindelse, at til trods for Europols fremskridt over årene med forberedelsen, gennemførelsen og dokumentationen af indkøbsprocedurerne bør effektiviteten af dem yderligere forbedres, og at udvælgelseskriterierne ikke altid var tilstrækkeligt specifikke, og pristilbuddene hverken var realistiske eller i overensstemmelse med de fastsatte faglige krav; glæder sig over Europols bestræbelser på at oprette en central ordregivende enhed med ansvar for at sikre, at der opretholdes høje standarder på alle de vigtigste trin i udbudsproceduren; mener, at dette vil resultere i bedre kvalitetskontrol under udbudsprocedurerne og sikre, at de indgivne bud er robuste og opfylder de fastlagte krav; noterer sig, at det af Europols svar fremgår, at der er indledt en gennemgang af de generelle ansættelses- og udbudsprocedurer med henblik på at forbedre den eksisterende interne organisationsstruktur;

4.      glæder sig over indsatsen for at forbedre budgetgennemførelsesgraden, idet niveauet for fremførsler af forpligtede bevillinger faldt fra 19,6 % i 2012 til 11,6 % i 2013; beklager imidlertid, at niveauet for fremførsler af forpligtede bevillinger under afsnit II (administrationsudgifter) forblev ret højt på 41 % til trods for en forbedring i forhold til det foregående år (49 % i 2012);

5.      glæder sig endvidere over Europols vedtagelse af en ny adfærdskodeks med fokus på at sikre forebyggelse mod interessekonflikter – et centralt emne, som Parlamentet har gjort opmærksom på i forbindelse med tidligere dechargeprocedurer;

6.      mener generelt, at Europol bør udvise mere opmærksomhed over for princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning i overensstemmelse med det budgetmæssige princip om etårighed, dvs. sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i anvendelsen af sine bevillinger i forbindelse med varetagelsen af sine arbejdsopgaver.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

5.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

5

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 290.

(2)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 290.

(3)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(6)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 290.

(9)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 290.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(13)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(15)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15).

(16)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisk meddelelse