Menetlus : 2014/2118(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0080/2015

Esitatud tekstid :

A8-0080/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.50
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0159

RAPORT     
PDF 165kWORD 82k
30.3.2015
PE 539.721v03-00 A8-0080/2015

Euroopa Politseiameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2118(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ryszard Czarnecki

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Politseiameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2118(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Politseiameti 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseiameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol)(5), eriti selle artiklit 43,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0080/2015),

1.      annab heakskiidu Euroopa Politseiameti direktori tegevusele ameti 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.      esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Politseiameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Politseiameti 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2014/2118(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Politseiameti 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseiameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(8),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(9), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(10),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(11), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol)(12), eriti selle artiklit 43,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(13),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(14), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0080/2015),

1.      märgib, et Euroopa Politseiameti lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.      annab heakskiidu Euroopa Politseiameti 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Politseiameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Politseiameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2014/2118(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma otsust Euroopa Politseiameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0080/2015),

A.     arvestades, et Euroopa Politseiameti (edaspidi „amet”) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2013. aasta lõplik eelarve 82 520 500 eurot, mis kujutab endast 2012. aastaga võrreldes 1,94 % suurust vähenemist;

B.     arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Politseiameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.      võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses seitsme kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2011. aastat käsitlevas aruandes ja mis on kontrollikoja 2012. aastat käsitlevas aruandes märgitud kui „pooleli” või „alustamata”, on võetud parandusmeetmeid ning nendest nelja seisuks on kontrollikoja aruandes märgitud nüüd „lõpetatud”, ühe seisuks „osaliselt lõpetatud” ja „osaliselt pooleli” ning kahe seisuks „ei kohaldata”; märgib lisaks, et kuue kommentaari suhtes, mille kontrollikoda esitas 2012. aastat käsitlevas aruandes, on võetud viis parandusmeedet ja nende kommentaaride seisuks on nüüd märgitud „lõpetatud”, samas kui ühe seisuks on märgitud „ei kohaldata”;

2.      võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et

a.      ameti arvestussüsteemi heakskiitmine on kontrollikoja aruandes loetud lõpetatuks; märgib murelikult, et kontrollikoda peab lubatud erandite parandusmeedet endiselt pooleliolevaks, ning kutsub ametit üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selle parandusmeetme rakendamise tulemustest;

b.      eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni soovituse (avaldada läbitöötatud salastatud dokumentide arv) rakendamine on pooleli, sest amet on nimetatud teabe avalikustamist puudutava lähenemisviisi asjus pöördunud nõu saamiseks oma julgeolekukomitee ja konsulteerimiseks salastatud alusteabe allikate poole; kutsub ametit üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni küsimuse lahendamisel saavutatud edusammudest ja selle lõpuleviimiseks kavandatud ajakavast;

c.      amet teavitab üldsust põhiliselt oma veebisaidi kaudu, kus kodanikel on võimalus endale tellida ameti põhitegevust puudutav automatiseeritud uudiste postituse teenus;

Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

3.      märgib kontrollikoja aruande põhjal murega, et 2013. aastal mõjutasid hankemenetluste tulemuslikkust mõned otsused, mis ei põhinenud küllaldaselt täpsetel valikukriteeriumidel või realistlikel hinnapakkumistel, samuti ei vastanud need kehtestatud erialastele nõuetele, kuigi amet on hankemenetluste ettevalmistust, läbiviimist ja dokumenteerimist aastate jooksul parandanud; võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et kooskõlas kontrollikoja tähelepanekutega algatas amet 2014. aastal hankemenetluste ametisisese läbivaatamise, et parandada asjaomast organisatsioonisisest korraldust ja seotud protsesse; kutsub ametit üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selle läbivaatamise tulemustest ja hankeprotsessi kavandatavatest parandustest;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

4.      märgib, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 98,60 % ja maksete assigneeringute täitmise määr 87,20 %;

Kulukohustused ja järgmisse eelarveaastasse üle kantud assigneeringud

5.      võtab teadmiseks, et järgmisse eelarveaastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute maht vähenes 2012. aasta 19,64 %-lt 2013. aasta 11,60 %-ni; märgib murelikult, et järgmisse eelarveaastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli II jaotises (halduskulud) endiselt kõrge – 41 %; võtab teadmiseks, et need ülekantud summad puudutasid põhiliselt hoone kavandatud ümberehitustöid aasta lõpus ja muid halduskulusid, mille kohta aasta lõpuks ei olnud veel arveid laekunud; kutsub ametit üles edaspidi suurendama oma jõupingutusi ülekantud assigneeringute vähendamiseks;

6.      märgib, et ülekantud kulukohustuste tühistamiste tase ulatus 2013. aastal 8,9 %-ni ülekantud kogusummast, mis kujutab endast 8,4 %-list vähenemist võrreldes 2012. aastaga; võtab teadmiseks, et ameti poolt on selle küsimuse lahendamiseks võetud parandusmeetmed, ja märgib, et kontrollikoda loeb teema lõpetatuks;

7.      kinnitab ameti andmetele tuginedes, et tulenevalt ameti poolt võetud meetmetest, mis puudutasid automaatsete ülekandmiste tehniliste nõuete ettevalmistamist ja hindamist, ei tuvastanud kontrollikoda 2013. aasta auditi käigus ühtegi puudust;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

8.      võtab teadmiseks, et amet ajakohastas oma töölevõtmise juhiseid ja töölevõtmismenetluse kirjeldust ja sellega seotud näidisdokumentatsiooni vastavalt muudetud personalieeskirjadele(15), mis jõustusid 2014. aastal; tunnustab ametit, kes kehtestas uue tegevusjuhendi eesmärgiga suurendada läbipaistvust ja sõltumatust oma ülesannete täitmisel;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

9.      märgib, et haldusnõukogu liikmete ja kõrgema juhtkonna elulookirjeldused ja majanduslike huvide deklaratsioonid ning direktori majanduslike huvide deklaratsioon ei ole avalikult kättesaadavad; palub ametil see olukord kiiremas korras lahendada;

Siseaudit

10.    märgib, et 2013. aastal viis komisjoni siseauditi talitus koos ameti siseauditi funktsiooniga läbi organisatsiooni protsessikeskkonna täieliku riskihindamise, mis hõlmas ameti tegevuse halduslikku, finantsilist, infotehnoloogilist ja operatiivset mõõdet; võtab teadmiseks, et pärast auditit esitati ameti haldusnõukogule aruanne riskihindamise tulemustest, mis sisaldas ka strateegilise siseauditi kava aastateks 2014–2016; aruandes määrati järgmisteks audititeemadeks töölevõtmine, sidusrühmade haldamine, hanked ja andmehaldus, k.a infoturve;

11.    võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et siseauditi talitus kontrollis dokumentide põhjal oma varasemate soovituste rakendamist ning et 31. detsembri 2013. aasta seisuga ei olnud ühtegi kriitilise tähtsusega või väga olulist soovitust täitmata jäetud;

Muud märkused

12.    märgib, et kooskõlas kontrollikoja juhiste ja haldusnõukoguga nähakse ette Europoli pensionifondi konsolideerimine ameti raamatupidamise aastaaruannetega alates 1. jaanuarist 2016; võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et ettevalmistamisel on vastav õigusakt, mis võimaldab sellega kaasnevad muudatused õigeaegselt rakendada;

13.    tuletab kontrollikoja 2011. aastat käsitlevas aruandes esitatud kommentaari selle kohta, et ameti finantseeskirjades osutatakse ameti rakenduseeskirjadega ette nähtud üksikasjalikele eeskirjadele ja menetlustele, mis ei ole veel heaks kiidetud; nõuab tungivalt, et amet võtaks selleks parandusmeetmeid;

o

o       o

14.    viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … 2015. aasta resolutsioonile(16) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

6.2.2015

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Politseiameti (Europol) 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2118(DEC))

Arvamuse koostaja: Sylvie Guillaume

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab heameelt kontrollikoja järelduste üle, mille kohaselt kajastab Euroopa Politseiameti (Europol) raamatupidamise aastaaruanne ameti finantsolukorda 31. detsembri 2013. aasta seisuga ning ameti majandustulemusi ja rahavooge 31. detsembril 2013 lõppenud eelarveaastal kõigis olulistes aspektides tõepäraselt ning ameti 2013. aasta raamatupidamisaruande aluseks olevad tehingud on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

2.  võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepanekud, milles osutatakse vajalikele parandustele seoses aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsusega ning eelarve haldamisega;

3.  on eespool öeldut arvesse võttes seisukohal, et kuigi Europol on aastate jooksul teinud hankemenetluste ettevalmistamise, läbiviimise ja dokumenteerimise valdkonnas edusamme, tuleb nende toimingute tõhusust veelgi suurendada, kuna valikukriteeriumid ei ole alati olnud piisavalt konkreetsed ning hinnapakkumised realistlikud või kooskõlas kehtestatud ametialaste nõuetega; peab tervitatavaks Europoli pingutusi luua keskne hankeüksus, mis tagaks, et hankemenetluse kõikides peamistes etappides järgitaks kõrgetasemelisi standardeid; on seisukohal, et selle tulemuseks on parem kvaliteedikontroll hankemenetlustes ja sellega tagatakse, et esitatud pakkumused on tõsiseltvõetavad ja nõuetele vastavad; võtab teadmiseks Europoli vastustes sisalduva teabe töölevõtmis- ja hankemenetluste käimasoleva läbivaatamise kohta eesmärgiga parandada olemasolevat sisemist organisatsioonilist korraldust;

4.  väljendab heameelt eelarve täitmise parandamiseks tehtud jõupingutuste üle, mille tulemusel on kulukohustuste assigneeringute ülekandmise määr vähenenud 19,6 %-lt 2012. aastal 11,6 %-ni 2013. aastal; peab siiski kahetsusväärseks seda, et II jaotise (halduskulud) kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmise määr on endiselt väga kõrge (41 %), kuigi eelnenud aastaga võrreldes on tulemused paranenud (49 % 2012. aastal);

5.  peab samuti tervitatavaks asjaolu, et Europol võttis vastu uue käitumisjuhendi, milles tõstetakse esile huvide konflikti ennetamist, millele Euroopa Parlament on eelmistes eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlustes tähelepanu juhtinud;

6.  on üldiselt seisukohal, et Europol peaks rohkem tähelepanu pöörama usaldusväärsele finantsjuhtimisele vastavalt eelarve aastasuse põhimõttele, eelkõige sellele, kui säästlikult, tõhusalt ja tulemuslikult on amet kasutanud assigneeringuid oma ülesannete täitmisel.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

5.2.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

49

5

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Laura Ferrara

(1)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 290.

(2)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 290.

(3)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(4)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(5)

ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.

(6)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(7)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(8)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 290.

(9)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 290.

(10)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(11)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(12)

ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.

(13)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(14)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(15)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013 määrus (EL, Euratom) nr 1023/2013, millega muudetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 287, 29.10 2013, lk 15).

(16)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2015)0000.

Õigusalane teave