Postupak : 2014/2118(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0080/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0080/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.50
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0159

IZVJEŠĆE     
PDF 188kWORD 103k
30.3.2015
PE 539.721v03-00 A8-0080/2015

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2013.

(2014/2118(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2013.

(2014/2118(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2013., zajedno s odgovorima Ureda(1),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)(5), a osobito njezin članak 43.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0080/2015),

1.      daje razrješnicu direktoru Europskog policijskog ureda za izvršenje proračuna Ureda za financijsku godinu 2013.;

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog policijskog ureda, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2013.

(2014/2118(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2013., zajedno s odgovorima Ureda(8),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(10),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(11), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)(12), a osobito njezin članak 43.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(13),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0080/2015),

1.      utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog policijskog ureda odgovara obliku u kojemu je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.      odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2013.;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog policijskog ureda, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2013.

(2014/2118(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0080/2015),

A.     budući da je, prema njegovim financijskim izvještajima, konačni proračun Europskog policijskog ureda („Uredˮ) za financijsku godinu 2013. iznosio 82 520 500 EUR, što je smanjenje od 1,94 % u odnosu na 2012. godinu;

B.     budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2013. („Izvješće Suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Ureda pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne,

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.      primjećuje u Izvješću Suda da su u vezi sa sedam primjedaba koje su iznesene u Izvješću Suda za 2011. i označene oznakom „U tijeku” ili „Predstoji” u Izvješću Suda za 2012. poduzete korektivne mjere te su četiri u Izvješću Suda označene oznakom „Dovršeno”, jedna oznakama „Djelomično dovršeno” i „Djelomično u tijeku”, a dvije oznakom „Nije primjenjivo”; nadalje primjećuje da su u pogledu šest primjedaba u Izvješću Suda za 2012. poduzete korektivne mjere u vezi s pet primjedaba koje su sad označene oznakom „Dovršeno”, dok je jedna označena oznakom „Nije primjenjivo”;

2.      potvrđuje na temelju navoda Ureda:

a.      da se u Izvješću Suda potvrđivanje njegova računovodstvenog sustava smatra zaključenim; sa zabrinutošću napominje da Sud još smatra da je korektivna mjera za odobrene iznimke u tijeku i poziva Ured da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o ishodu provedbe te korektivne mjere;

b.      da je provedba preporuke tijela nadležnog za davanje razrješnice o objavljivanju broja obrađenih povjerljivih dokumenata u tijeku jer Ured traži savjet svog Sigurnosnog odbora i konzultira se s pružateljima osnovnih povjerljivih informacija o pristupu objavljivanju tih informacija; poziva Ured da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku ostvarenom u tom pitanju te o predviđenom vremenskom roku do kojeg bi taj postupak trebao biti dovršen;

c.      da Ured pruža javne informacije uglavnom preko svojih internetskih stranica na kojima se građani mogu predbilježiti na automatiziranu uslugu primanja elektroničkih poruka o novostima o operativnim aktivnostima;

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

3.      sa zabrinutošću u Izvješću Suda primjećuje da su na učinkovitost postupaka javne nabave u godini 2013. utjecale određene odluke koje nisu bile utemeljene na dovoljno jasno određenim kriterijima odabira ili realističnim cjenovnim ponudama te koje nisu bile u skladu s utvrđenim stručnim uvjetima, iako je Ured tijekom godina poboljšao pripremu, izvršenje i dokumentiranje postupaka javne nabave; potvrđuje na temelju navoda Ureda da je slijedom nalaza Suda Ured započeo s preispitivanjem cjelokupnog procesa javne nabave tijekom 2014. u cijeloj organizaciji radi dorađivanja aktualne unutarnje organizacijske strukture i procesa na kojima počiva; poziva Ured da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o ishodu preispitivanja i planiranim poboljšanjima procesa javne nabave;

Upravljanje proračunom i financijama

4.      prima na znanje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 98,60 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 87,20 %;

Obveze i prijenosi

5.      potvrđuje da je razina prenesenih odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze smanjena s 19,64 % 2012. godine na 11,60 % 2013. godine; sa zabrinutošću primjećuje da je razina prijenosa odobrenih sredstava za preuzete obveze za glavu II. (administrativni rashodi) još bila visoka (41 %); potvrđuje da su ti prijenosi uglavnom povezani s planiranom adaptacijom zgrade krajem godine i drugim administrativnim troškovima za koje računi još nisu bili zaprimljeni na kraju godine; poziva Ured da poveća napore oko smanjenja budućih prijenosa;

6.      prima na znanje da je razinom storniranih prenesenih obveza zabilježenom 2013. dodano do 8,9 % ukupnog prenesenog iznosa, što je smanjenje od 8,4 % u odnosu na iznos zabilježen 2012. godine; primjećuje korektivne mjere koje je Ured poduzeo kako bi ispravio to pitanje i primjećuje da Sud to pitanje smatra riješenim;

7.      potvrđuje na temelju navoda Ureda da, nakon što je Ured poduzeo radnje u vezi s pripremom i ocjenjivanjem tehničkih uvjeta za automatske prijenose, Sud tijekom aktivnosti godišnje revizije za 2013. nije utvrdio nikakva sporna pitanja;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

8.      prima na znanje da je Ured ažurirao svoje smjernice za zapošljavanje i opis postupka zapošljavanja, kao i predloške dokumenata povezane s njime u skladu s izmijenjenim Pravilnikom o osoblju(15) koji je stupio na snagu tijekom 2014. godine; potvrđuje da je Ured stavio na snagu svoj novi kodeks ponašanja kako bi povećao transparentnost i neovisnost pri obavljanju svojih dužnosti;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

9.      primjećuje da životopisi i izjave o interesima članova Upravnog odbora i višeg rukovodstva, kao i izjava o interesima direktora, nisu javno dostupni; poziva Ured da hitno ispravi taj nedostatak;

Unutarnja revizija

10.    primjećuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju zajedno s Odjelom za unutarnju reviziju u sklopu Ureda 2013. provela cjelovitu procjenu rizika s obzirom na okruženje u kojem se provode procesi u organizaciji, a procjenom su obuhvaćene administrativne, financijske, informatičke i operativne odrednice aktivnosti Ureda; potvrđuje da je Upravnom odboru Ureda nakon revizije predstavljeno izvješće o ishodu izvršene procjene rizika, uključujući Strateški revizijski plan od 2014. do 2016.; u izvješću je određeno da će teme sljedeće revizije biti zapošljavanje, upravljanje interesnim skupinama, javna nabava i upravljanje podacima, što obuhvaća i sigurnost informacija;

11.    prima na znanje od Ureda da je Služba za unutarnju reviziju pratila provedbu svojih ranijih preporuka preko pregleda dokumentacije te da ni ključne ni vrlo važne preporuke nisu bile otvorene na dan 31. prosinca 2013.;

Druge primjedbe

12.    napominje da je u skladu sa smjernicama Suda i Upravnog odbora Ureda predviđeno da Mirovinski fond Europola bude konsolidiran s godišnjom računovodstvenom dokumentacijom Ureda s učinkom od 1. siječnja 2016. godine; prima na znanje od Ureda da je u pripremi zaseban zakonodavni instrument kako bi se omogućila pravodobna provedba naznačenih promjena;

13.    podsjeća na primjedbu Suda u njegovu izvješću za 2011. da se u financijskoj uredbi Ureda upućuje na detaljna pravila i postupke utvrđene u provedbenim pravilima Ureda koja još nisu donesena; snažno potiče Ured da u tom pogledu poduzme korektivne mjere;

o

o       o

14.    u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2015.(16) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

6.2.2015

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda (Europol) za financijsku godinu 2013.

(2014/2118(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Sylvie Guillaume

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključke Revizorskog suda prema kojima godišnji financijski izvještaji Europskog policijskog ureda (Europol) u svim bitnim aspektima vjerno prikazuju financijsko stanje Ureda na dan 31. prosinca 2013. kao i rezultate njegova poslovanja i novčane tokove za financijsku godinu zaključenu tim danom te prema kojima su osnovne transakcije na kojima se temelje godišnji financijski izvještaji Europola za financijsku godinu 2013. u svim bitnim aspektima zakonite i pravilne;

2.  prima na znanje primjedbe Revizorskog suda o tome da su potrebna poboljšanja u okviru zakonitosti i pravilnosti transakcija i upravljanja proračunom;

3.  u tom smislu smatra da, iako je Europol s godinama napredovao u pogledu izrade, izvršenja i dokumentiranja postupaka javne nabave, potrebno je dodatno poboljšati njihovu učinkovitost jer kriteriji odabira nisu uvijek bili dovoljno jasno određeni, a cjenovne ponude nisu bile ni realne ni u skladu s dogovorenim stručnim zahtjevima; pozdravlja napore koje je Europol uložio u uvođenje funkcije središnjeg pohranjivanja kojom se jamči visoka kvaliteta u svim važnim fazama procesa pohranjivanja; poboljšat će se kontrola kvalitete kod poziva na dostavu ponuda, jamčeći tako dinamičnost i relevantnost zaprimljenih ponuda; iz odgovora Europola upoznat je s procesom koji je u tijeku, a odnosi se na sve postupke zapošljavanja na temelju poziva na dostavu ponuda i to u cilju poboljšanja postojeće interne organizacijske strukture;

4.  pozdravlja napore poduzete kako bi se poboljšala stopa izvršenja proračuna s obzirom na to da je stopa prenesenih odobrenih sredstava 2013. smanjena s 19,6 % u 2012. na 11,6 %; ipak izražava žaljenje zbog toga što je stopa prenesenih odobrenih sredstava za glavu II. (administrativni troškovi) i dalje vrlo visoka i iznosi 41 %, unatoč poboljšanju u odnosu na prethodnu godinu (49 % u 2012.);

5 . osim toga pozdravlja činjenicu da je Europol donio novi kodeks ponašanja kojim se stavlja naglasak na sprečavanje sukoba interesa, što je bitan element koji je Europski parlament istaknuo u svojim prethodnim postupcima davanja razrješnice;

6.  općenito smatra da bi se trebalo posvetiti više pozornosti uspostavi dobrog financijskog upravljanja Europolom u skladu s proračunskim načelom jedne godine, tj. ekonomičnosti, učinkovitosti i uspješnosti u korištenju odobrenim sredstvima kojima raspolaže za izvršavanje svojih zadaća.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

5.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

49

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

(1)

SL C 442, 10.12.2014., str. 290.

(2)

SL C 442, 10.12.2014., str. 290.

(3)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(4)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(5)

SL L 121, 15.5.2009., str. 37.

(6)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(7)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(8)

SL C 442, 10.12.2014., str. 290.

(9)

SL C 442, 10.12.2014., str. 290.

(10)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(11)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(12)

SL L 121, 15.5.2009., str. 37.

(13)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(14)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(15)

Uredba (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije (SL L 287, 29.10.2013., str. 15).

(16)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravna napomena