Procedūra : 2014/2118(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0080/2015

Pateikti tekstai :

A8-0080/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.50
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0159

PRANEŠIMAS     
PDF 183kWORD 98k
30.3.2015
PE 539.721v03-00 A8-0080/2015

dėl Europos policijos biuro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2118(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos policijos biuro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2118(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos policijos biuro 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos policijos biuro 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Biuro atsakymais(1),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo(5), ypač į jo 43 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0080/2015),

1.      patvirtina Europos policijos biuro direktoriui, kad Biuro 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos policijos biuro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos policijos biuro 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2118(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos policijos biuro 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos policijos biuro 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Biuro atsakymais(8),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(11), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo(12), ypač į jo 43 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(13),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(14), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0080/2015),

1.      pažymi, kad Europos policijos biuro galutinėse metinėse finansinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.      pritaria Europos policijos biuro 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos policijos biuro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos policijos biuro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2118(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos policijos biuro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0080/2015),

A.     kadangi, remiantis Europos policijos biuro (toliau – Biuras) finansinėmis ataskaitomis, jo galutinis 2013 finansinių metų biudžetas buvo 82 520 500 EUR ir tai yra 1,94 proc. mažiau, palyginti su 2012 m.;

B.     kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2013 finansinių metų Europos policijos biuro metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Biuro metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.      atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog dėl septynių 2011 m. Audito Rūmų ataskaitoje pateiktų pastabų, kurios 2012 m. Audito Rūmų ataskaitoje buvo pažymėtos žyma „vykdoma“ arba „neįvykdyta“, imtasi taisomųjų veiksmų ir keturios pastabos Audito Rūmų ataskaitoje dabar pažymėtos žyma „užbaigta“, viena – „iš dalies užbaigta“ ir „iš dalies vykdoma“, o kitos dvi – žyma „netaikoma“; be to, pažymi, kad, atsižvelgiant į šešias 2012 m. Audito Rūmų ataskaitoje pateiktas pastabas, dėl penkių pastabų imtasi taisomųjų veiksmų ir dabar jos pažymėtos žyma „užbaigta“, o viena – „netaikoma“;

2.      remdamasis Biuro pateikta informacija patvirtina, kad:

a.      Audito Rūmų ataskaitoje Biuro apskaitos sistemos patvirtinimas laikomas užbaigtu; su susirūpinimu pažymi, kad Audito Rūmai vis dar mano, kad taisomasis veiksmas, susijęs su leistinomis išimtimis, dar neužbaigtas ir ragina Biurą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio taisomojo veiksmo įgyvendinimo rezultatus;

b.      įgyvendinama biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos rekomendacija dėl kai kurių tvarkomų slaptų dokumentų skelbimo, nes Biuras paprašė savo Saugumo komiteto patarimo ir konsultuojasi su dokumentuose pateikiamos slaptos informacijos savininkais dėl informacijos skelbimo metodo; ragina Biurą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šiuo klausimu pasiektą pažangą, taip pat apie numatomą terminą, iki kurio šis klausimas turėtų būti baigtas spręsti;

c.      ji viešai teikia informaciją, daugiausia savo interneto svetainėje, kurioje piliečiai turi galimybę užsiregistruoti ir automatiškai elektroniniu paštu gauti naujienas, susijusias su operatyvine veikla;

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

3.      remdamasis Audito Rūmų ataskaita, susirūpinęs konstatuoja, kad, nors per keletą metų Biuras pagerino viešųjų pirkimų procedūrų rengimą, vykdymą ir pagrindimą dokumentais, 2013 m. viešųjų pirkimų procedūrų veiksmingumui trukdė tai, jog kai kurie sprendimai nebuvo pagrįsti pakankamai konkrečiais atrankos kriterijais ar realistiškais kainos pasiūlymais, taip pat neatitiko įprastų profesinių reikalavimų; remdamasis Biuro pateikta informacija, nurodo, kad, atsižvelgdamas į Audito Rūmų nustatytus faktus, jis pradėjo visos organizacijos viso 2014 m. viešųjų pirkimų proceso peržiūrą siekdamas patobulinti dabartinę organizacinę struktūrą ir su ja susijusias procedūras; ragina Biurą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šios peržiūros rezultatus ir apie planuojamus viešųjų pirkimų proceso patobulinimus;

Biudžeto ir finansų valdymas

4.      pažymi, kad dėl 2013 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,60 proc., o mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis – 87,20 proc.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitus laikotarpius

5.      pripažįsta, kad į kitą laikotarpį perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis sumažėjo nuo 19,64 proc. 2012 m. iki 11,60 proc. 2013 m.; susirūpinęs pažymi, kad perkeltų II antraštinės dalies (Administracinės išlaidos) įsipareigotų asignavimų lygis vis dar buvo aukštas ir siekė 41 proc.; pripažįsta, kad šie perkėlimai daugiausia susiję su planuotais pastato pertvarkymais pačioje metų pabaigoje ir kitomis administracinėmis išlaidomis, už kurias metų pabaigoje nebuvo gautos sąskaitos; ragina Biurą ateityje labiau stengtis sumažinti perkeliamų asignavimų kiekį;

6.      atkreipia dėmesį į tai, kad panaikintų ir perkeltų asignavimų lygis 2013 m. siekė 8,9 proc. visos į kitus metus perkeltos sumos ir tai yra 8,4 proc. mažiau, palyginti su 2012 m. perkelta suma; atkreipia dėmesį į Biuro atliktus taisomuosius veiksmus tam, kad šis trūkumas būtų ištaisytas ir pažymi, jog, Audito Rūmų nuomone, šis klausimas yra išspręstas;

7.      remdamasis Biuro pateikta informacija patvirtina, kad jam atlikus veiksmus, susijusius su automatiniams perkėlimams skirtų techninių reikalavimų parengimu ir vertinimu, 2013 m. Audito Rūmų metinio audito metu nerasta kitų probleminių klausimų;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

8.      atkreipia dėmesį į tai, kad Biuras, vadovaudamasis iš dalies pakeistais Tarnybos nuostatais(15), kurie įsigaliojo 2014 m., atnaujino savo įdarbinimo gaires ir įdarbinimo procedūros aprašymą, taip pat susijusias dokumentų formas; pripažįsta, kad Biuras priėmė naują elgesio kodeksą, siekdamas padidinti savo užduočių vykdymo skaidrumą ir nepriklausomumą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

9.      atkreipia dėmesį į tai, kad viešai nėra prieinami valdybos narių ir vyresniosios vadovybės gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos, taip pat direktoriaus interesų deklaracija; ragina Biurą kuo skubiau ištaisyti šią padėtį;

Vidaus auditas

10.    pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) kartu su Biuro Vidaus audito skyriumi 2013 m. atliko išsamų rizikos vertinimą, susijusį su organizacijos procedūrų padėtimi, kuris apėmė administracinius, finansinius, IT ir operatyvinius Biuro veiklos aspektus; pripažįsta, kad atlikus auditą Biuro valdybai buvo pristatyta rizikos vertinimo rezultatų ataskaita, įskaitant 2014–2016 m. strateginį vidaus audito planą; ataskaitoje nustatytos kito audito temos yra įdarbinimas, suinteresuotųjų subjektų valdymas, viešieji pirkimai ir duomenų valdymas, įskaitant informacijos saugumą;

11.    remdamasis Biuro pateikta informacija atkreipia dėmesį į tai, kad VAT dokumentų tikrinimo būdu patikrino, kaip įgyvendinamos jos ankstesnės rekomendacijos, ir kad 2013 m. gruodžio 31 d. nebuvo neįgyvendintų esminių arba labai svarbių rekomendacijų;

Kitos pastabos

12.    pažymi, kad, atsižvelgiant į Audito Rūmų ir į Biuro valdybos rekomendacijas, numatoma, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. Europolo pensijų fondo finansinės ataskaitos bus konsoliduojamos su Biuro metinėmis finansinėmis ataskaitomis; remdamasis Biuro pateikta informacija pažymi, kad rengiamas atitinkamas teisėkūros dokumentas siekiant laiku įgyvendinti numatytus pokyčius;

13.    primena Audito Rūmų 2011 m. ataskaitoje pateiktą pastabą, kad Biuro finansiniame reglamente daroma nuoroda į Biuro įgyvendinimo taisyklėse, kurios dar nepatvirtintos, nustatytas išsamias taisykles ir procedūras; primygtinai ragina Biurą imtis taisomųjų veiksmų šiuo klausimu;

o

o       o

14.    pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2015 m. ... ... d. rezoliucijoje(16) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

6.2.2015

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2118(DEC))

Nuomonės referentė: Sylvie Guillaume

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  džiaugiasi Audito Rūmų išvadomis, kuriose teigiama, kad Europos policijos biuro (Europolo) metinėse ataskaitose visais esminiais aspektais teisingai atspindima šio biuro finansinė padėtis 2013 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių metų operacijų bei pinigų srautai, taip pat, kad Europolo 2013 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodyti sandoriai visais esminiais aspektais yra teisėti ir tvarkingi;

2.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas, kuriose nurodomi reikalingi operacijų teisėtumo ir tvarkingumo bei biudžeto valdymo patobulinimai;

3.  atsižvelgdamas į tai, mano, kad nors Europolas per keletą metų patobulino viešųjų pirkimų procedūrų rengimą, vykdymą ir dokumentavimą, jų veiksmingumas dar turi būti pagerintas, nes atrankos kriterijai nebuvo pakankamai konkretūs, o kainos pasiūlymai nebuvo realistiški arba atitinkantys įprastus profesinius reikalavimus; džiaugiasi Europolo pastangomis sukurti centrinio saugojimo funkciją visais pagrindiniais saugojimo proceso etapais užtikrinant aukštą kokybę; tai padės viešųjų pirkimų konkursų metu pagerinti kokybės kontrolę ir taip užtikrinti gautų pasiūlymų dinamiką ir tinkamumą; atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip nurodyta Europolo atsakymuose, vykdomas procesas, susijęs su visomis viešųjų pirkimų konkursų procedūromis, siekiant pagerinti esamą vidinę organizacijos struktūrą;

4.  palankiai vertina pastangas siekiant geresnių biudžeto įvykdymo rezultatų, nes įsipareigojimų asignavimų perkėlimai sumažėjo nuo 19,6 % 2012 m. iki 11,6 % 2013 m.; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad įsipareigojimų asignavimų perkėlimų lygis pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) vis dar buvo aukštas – nepaisant pagerėjimo, palyginti su praėjusiais metais (49 % 2012 m.), jis sudarė 41 %;

5.  be to, palankiai vertina tai, kad Europolas priėmė naują elgesio kodeksą, kuriame daug dėmesio skiriama interesų konflikto prevencijai – pagrindiniam klausimui, į kurį Parlamentas atkreipė dėmesį per ankstesnes biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras;

6.  apskritai mano, kad reikia sutelkti daugiau dėmesio į Europolo patikimo finansų valdymo užtikrinimą laikantis biudžeto metinio periodiškumo principo, t. y. į tai, kad vykdydamas jam patikėtas užduotis biuras naudotų jam skirtus asignavimus taupiai, veiksmingai ir rezultatyviai.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

5.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

5

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

(1)

OL C 442, 2014 12 10, p. 290.

(2)

OL C 442, 2014 12 10, p. 290.

(3)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)

OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

(6)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)

OL C 442, 2014 12 10, p. 290.

(9)

OL C 442, 2014 12 10, p. 290.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(12)

OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

(13)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(14)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(15)

2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013 kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (OL L 287, 29.10.2013, p. 15).

(16)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2015)0000.

Teisinis pranešimas