Procedūra : 2014/2118(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0080/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0080/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.50
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0159

ZIŅOJUMS     
PDF 186kWORD 98k
30.3.2015
PE 539.721v03-00 A8-0080/2015

par Eiropas Policijas biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2118(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Policijas biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2118(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Policijas biroja 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Policijas biroja 2013. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildes(1),

–       ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–       ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu Nr. 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)(4), un jo īpaši tā 43. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0080/2015),

1.      sniedz Eiropas Policijas biroja direktoram apstiprinājumu par Biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Policijas biroja direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Policijas biroja 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2014/2118(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Policijas biroja 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Policijas biroja 2013. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildes(7),

–       ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(9),

–       ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu Nr. 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)(10), un jo īpaši tā 43. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0080/2015),

1.      konstatē, ka Eiropas Policijas biroja gada galīgie pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.      apstiprina Eiropas Policijas biroja 2013. finanšu gada pārskatus;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Policijas biroja direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Policijas biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2118(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā lēmumu par Eiropas Policijas biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0080/2015),

A.     tā kā saskaņā ar Eiropas Policijas biroja (turpmāk „Birojs”) finanšu pārskatiem tā 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 82 520 500, t. i., par 1,94 % mazāks nekā 2012. gadā;

B.     tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Policijas biroja gada pārskatiem par 2013. finanšu gadu (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Biroja gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.      pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka saistībā ar septiņiem 2011. gada ziņojumā iekļautajiem komentāriem, par kuriem 2012. gada ziņojumā pievienotas norādes „ieviešana ir sākta” vai „ieviešana nav sākta”, ir veikti koriģējoši pasākumi un Revīzijas palātas ziņojumā četriem no tiem ir pievienota norāde „ieviests”, vienam — „daļēji ieviests” un „daļēji ieviešana ir sākta”, bet diviem — „neattiecas”; turklāt atzīmē, ka saistībā ar sešiem Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā iekļautajiem komentāriem koriģējoši pasākumi ir veikti attiecībā uz pieciem, par kuriem pēdējā ziņojumā ir norāde „ieviests”, bet par vienu — „neattiecas”;

2.      pēc iepazīšanās ar Biroja sniegto informāciju konstatē, ka:

a.      tā grāmatvedības sistēmas apstiprināšana Revīzijas palātas ziņojumā tiek uzskatīta par pabeigtu; ar bažām norāda, ka Revīzijas palāta joprojām uzskata, ka koriģējošo pasākumu ieviešana attiecībā uz atļautajiem izņēmumiem turpinās, un aicina Biroju informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par koriģējošo pasākumu īstenošanas rezultātiem;

b.      Birojs turpina īstenot budžeta izpildes apstiprinātājiestādes ieteikumu attiecībā uz apstrādāto klasificēto dokumentu skaita publiskošanu, jo Birojs ir lūdzis tā drošības komitejai sniegt viedokli par šo jautājumu un apspriežas ar attiecīgās klasificētās informācijas sniedzējiem par pieeju šīs informācijas publiskošanā; aicina Biroju informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par paveikto šajā jomā, kā arī par paredzēto laika grafiku, kurā būtu jāpabeidz minētā ieteikuma īstenošana;

c.      tā sniedz publisku informāciju, galvenokārt izmantojot savu tīmekļa vietni, kurā iedzīvotājiem ir iespēja reģistrēties automatizētam jaunu preses relīžu par operatīvo darbību saņemšanas pakalpojumam;

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

3.      iepazīstoties ar Revīzijas palātas ziņojumu, ar bažām norāda, ka publiskā iepirkuma procedūru efektivitāti 2013. gadā ietekmēja tas, ka dažu lēmumu pamatā nebija pietiekami precīzu atlases kritēriju vai reālistisku cenu piedāvājumu un ka tie neatbilda noteiktajām profesionālajām prasībām, lai gan Birojs gadu gaitā ir uzlabojis iepirkuma procedūru izstrādi, īstenošanu un dokumentēšanu; pēc iepazīšanās ar Biroja sniegto informāciju secina, ka saistībā ar Revīzijas palātas konstatējumiem tas ir sācis visas organizācijas mēroga pārbaudi attiecībā uz kopējo iepirkuma procesu 2014. gadā ar mērķi pilnveidot pašreizējo iekšējo organizatorisko struktūru un pakārtotos procesus; aicina Biroju informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par iepirkumu procesa pārbaudes rezultātiem un plānotajiem uzlabojumiem;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.      ņem vērā, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98,60 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 87,20 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

5.      konstatē, ka to pārnesto apropriāciju līmenis, par kurām bija uzņemtas saistības, bija samazinājies no 19,64 % 2012. gadā līdz 11,6 % 2013. gadā; ar bažām konstatē, ka II sadaļā (Administratīvie izdevumi) joprojām bija augsts to apropriāciju īpatsvars, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras tika pārnestas uz nākamo gadu, proti, 41 %; secina, ka šie pārnesumi bija galvenokārt saistīti ar plānotajiem ēkas pielāgojumiem gada beigās un citām administratīvām izmaksām, par kurām gada beigās nebija saņemti rēķini; aicina Biroju pastiprināt centienus turpmāk samazināt pārnesumu apmēru;

6.      ņem vērā, ka to atcelto saistību līmenis, kas pārnestas un iegrāmatotas 2013. gadā, veidoja 8,9 % no kopējās pārnestās summas, veidojot 8,4 % samazinājumu salīdzinājumā ar 2012. gadā iegrāmatoto summu; norāda uz Biroja veiktajiem koriģējošiem pasākumiem, lai labotu šo jautājumu, un atzīmē, ka Revīzijas palāta uzskata minēto jautājumu par pabeigtu;

7.      pēc iepazīšanās ar Biroja sniegto informāciju secina, ka pēc tā veiktajiem pasākumiem attiecībā uz automātisko pārnesumu tehnisko prasību sagatavošanu un novērtēšanu Revīzijas palāta 2013. gada revīzijas laikā nav konstatējusi nekādas problēmas;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

8.      pieņem zināšanai, ka Birojs ir atjauninājis tā darbā pieņemšanas pamatnostādnes un darbā pieņemšanas procesa aprakstu, kā arī saistītās dokumentācijas paraugus saskaņā ar grozītajiem Civildienesta noteikumiem(13), kas stājās spēkā 2014. gadā; konstatē, ka Birojs ir ieviesis jauno rīcības kodeksu, lai sekmētu pārredzamību un neatkarību tā pienākumu pildīšanā;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

9.      konstatē, ka nedz Biroja valdes locekļu un augstākā līmeņa vadītāju dzīves apraksti un interešu deklarācijas, nedz arī izpilddirektora interešu deklarācija nav publiski pieejama; aicina Biroju steidzami novērst šo trūkumu;

Iekšējā revīzija

10.    norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) kopā ar Biroja iekšējās revīzijas struktūrvienību 2013. gadā veica pilnu riska novērtējumu attiecībā uz visu Biroja organizatorisko struktūru, aptverot Biroja veikto pasākumu administratīvos, finanšu, IT un pamatdarbības aspektus; norāda, ka pēc šīs revīzijas Biroja valdei tika iesniegts ziņojums par riska novērtēšanas rezultātiem, tostarp „Stratēģisks iekšējās revīzijas plāns 2014.–2016. gadam”; ziņojumā kā turpmāk veicamās revīzijas tēmas ir norādītas darbā pieņemšanas procedūras, ieinteresēto personu līdzdalība, kā arī iepirkumu un datu pārvaldība, tostarp informācijas drošība;

11.    pieņem zināšanai Biroja sniegto informāciju, ka IAS veica dokumentu pārbaudi, kuras mērķis bija pārliecināties par tā iepriekšējo ieteikumu īstenošanu, un šīs pārbaudes rezultātā tika konstatēts, ka 2013. gada 31. decembrī nebija neīstenotu ārkārtīgi būtisku vai ļoti svarīgu ieteikumu;

Citi komentāri

12.    norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas norādījumiem, kā arī Biroja valdes sniegto informāciju ir paredzēts, ka Eiropola pensiju fonds no 2016. gada 1. janvāra tiks konsolidēts ar Biroja gada pārskatiem; ņem vērā Biroja sniegto informāciju, ka attiecīgais tiesību akts patlaban ir sagatavošanas posmā, lai varētu savlaicīgi īstenot vajadzīgās izmaiņas;

13.    atgādina par Revīzijas palātas komentāru tās 2011. gada ziņojumā, ka Biroja finanšu noteikumos minēti sīkāki noteikumi un procedūras, kas paredzētas Biroja finanšu noteikumu īstenošanas kārtībā, taču īstenošanas kārtība vēl nav pieņemta; mudina Biroju šajā sakarībā veikt koriģējošus pasākumus;

o

o       o

14.    attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(14).

6.2.2015

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2118(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Sylvie Guillaume

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas secinājumus, ka Eiropas Policijas biroja (Eiropola) gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo tā finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, un ka Eiropola 2013. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

2.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas apsvērumus, kuros norādīts, ka ir jāveic uzlabojumi saistībā ar darījumu likumību un pareizību un budžeta pārvaldību;

3.  šajā sakarībā uzskata — lai gan Eiropols gadu gaitā ir guvis panākumus attiecībā uz publiskā iepirkuma procedūru izstrādi, īstenošanu un dokumentēšanu, to efektivitāte vēl ir jāuzlabo, jo atlases kritēriji joprojām nav pietiekami precīzi, bet cenu piedāvājumi — reālistiski un netiek nodrošināta atbilstība noteiktajām profesionālajām prasībām; atzinīgi vērtē Eiropola centienus izveidot centrālu publiskā iepirkuma vienību, kas būtu atbildīga par to, lai tiktu nodrošināts, ka visos galvenajos iepirkuma procesa posmos tiek ievēroti augsti standarti; uzskata, ka tādējādi iepirkuma procedūrās tiks panākta labāka kvalitātes kontrole un tiks nodrošināts, ka visi iesniegtie piedāvājumi ir robusti un atbilst noteiktajām prasībām; ņem vērā Eiropola sniegtajās atbildēs norādīto pašreizējo darbu attiecībā uz vispārējo iepirkuma procesu, lai uzlabotu pašreizējo iekšējo organizatorisko struktūru;

4.  atzinīgi vērtē saistībā ar budžeta izpildes līmeņa uzlabošanu īstenotos centienus, ņemot vērā, ka saistību apropriāciju pārnešanas līmenis no 19,6 % 2012. gadā samazinājās līdz 11,6 % 2013. gadā; tomēr pauž nožēlu par to, ka II sadaļā “Administratīvie izdevumi” pārnesumu līmenis apropriācijām, par kurām uzņemtas saistības, joprojām bija ļoti augsts, proti, 41 %, neraugoties uz to, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir vērojami uzlabojumi (2012. gadā — 49 %);

5 . turklāt atzinīgi vērtē to, ka Eiropols ir pieņēmis jaunu rīcības kodeksu, kurš koncentrējas uz to, lai tiktu novērsti interešu konflikti, kas ir būtisks jautājums, uz kuru Eiropas Parlaments ir norādījis iepriekšējo budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru laikā;

6.  kopumā uzskata, ka Eiropolam lielāka uzmanība būtu jāvelta pareizas finanšu pārvaldības principam, ievērojot budžeta gada pārskata principu, proti, tam jāpievērš lielāka uzmanība apropriāciju ekonomiskam, efektīvam un lietderīgam izlietojumam, veicot savus pienākumus.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

5.2.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

49

5

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Ferrara

(1)

OV C 442, 10.12.2014., 290. lpp.

(2)

OV C 442, 10.12.2014., 290. lpp.

(3)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)

OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 442, 10.12.2014., 290. lpp.

(8)

OV C 442, 10.12.2014., 290. lpp.

(9)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(10)

OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 1023/2013, ar ko groza Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 287, 29.10.2013., 15. lpp.).

(14)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisks paziņojums