Postup : 2014/2118(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0080/2015

Predkladané texty :

A8-0080/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.50
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0159

SPRÁVA     
PDF 193kWORD 99k
30.3.2015
PE 539.721v03-00 A8-0080/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013

(2014/2118(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013

(2014/2118(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami úradu(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. novembra 2015 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č.1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(5), a najmä na jeho článok 43,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0080/2015),

1.      udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho policajného úradu za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho policajného úradu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013

(2014/2118(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami úradu(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. novembra 2015 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č.1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(12), a najmä na jeho článok 43,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0080/2015),

1.      berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho policajného úradu sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho policajného úradu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013

(2014/2118(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0080/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho policajného úradu („úrad“) za rozpočtový rok 2013 sumu 82 520 500 EUR, čo v porovnaní s rokom 2012 predstavuje zníženie o 1,94 %;

B.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013 („správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.      na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o sedem pripomienok uvedených v správe Dvora audítorov za rok 2011, ktoré boli v správe Dvora audítorov za rok 2012 označené ako Prebiehajúce alebo Nedokončené, boli prijaté nápravné opatrenia a v správe Dvora audítorov sú teraz 4 označené ako Dokončené, v jednom prípade sa uvádza Čiastočne dokončené a Čiastočne nedokončené a v dvoch prípadoch je uvedené Nevzťahuje sa; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o šesť pripomienok uvedených v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli prijaté nápravné opatrenia k piatim pripomienkam, ktoré sú už označené ako Dokončené, pričom v jednom prípade sa uvádza Nevzťahuje sa;

2.      na základe informácií úradu berie na vedomie, že:

a.      potvrdenie účtovného systému sa v správe Dvora audítorov považuje za dokončené; konštatuje so znepokojením, že podľa Dvora audítorov nápravné opatrenie k povoleným výnimkám zatiaľ prebieha, a vyzýva úrad, aby informoval rozpočtový orgán o výsledku vykonania nápravného opatrenia;

b.      realizácia odporúčania rozpočtového orgánu týkajúceho sa zverejnenia počtu spracúvaných utajovaných dokumentov prebieha, nakoľko úrad požiadal o radu bezpečnostný výbor a s autormi príslušných utajených informácií konzultuje koncepciu zverejňovania informácií; vyzýva úrad, aby informoval rozpočtový orgán o dosiahnutom pokroku v tejto záležitosti, ako aj o plánovanom časovom horizonte, v ktorom by sa záležitosť mala uzavrieť;

c.      úrad zverejňuje informácie, najmä na svojej webovej stránke, na ktorej majú občania možnosť požiadať o odber automatického zasielania správ týkajúcich sa jeho prevádzkových činností;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

3.      na základe správy Dvora audítorov so znepokojením konštatuje, že na účinnosť postupov verejného obstarávania v roku 2013 mali vplyv niektoré rozhodnutia, ktoré neboli založené na dostatočne konkrétnych výberových kritériách či reálnych cenových ponukách alebo neboli v súlade so stanovenými odbornými požiadavkami, hoci úrad zlepšil v priebehu rokov prípravu, vykonávanie a dokumentovanie postupov verejného obstarávania; na základe informácií úradu berie na vedomie, že v nadväznosti na zistenia Dvora audítorov inicioval v roku 2014 preskúmanie postupu verejného obstarávania s cieľom zlepšiť súčasnú organizačnú štruktúru a príslušné postupy; vyzýva úrad, aby informoval rozpočtový orgán o výsledku preskúmania a plánovaných zlepšeniach v oblasti verejného obstarávania;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

4.      konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo celkovú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,60 % a miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 87,20 %;

Záväzky a prenosy

5.      berie na vedomie, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov sa znížila z 19,64 % v roku 2012 na 11,60 % v roku 2013; so znepokojením konštatuje, že miera prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci hlavy II (administratívne výdavky) bola naďalej vysoká, a to na úrovni 41 %; berie na vedomie, že tieto prenosy rozpočtových prostriedkov súviseli najmä s plánovanými úpravami budovy koncom roka a inými administratívnymi nákladmi, ku ktorým na konci roka ešte neboli doručené faktúry; vyzýva úrad, aby zvýšil úsilie o obmedzenie prenosov v budúcnosti;

6.      berie na vedomie, že miera zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré boli prenesené a zaznamenané v roku 2013, dosiahla 8,9 % z celkovej sumy prenesených rozpočtových prostriedkov, čo predstavuje zníženie o 8,4 % v porovnaní so sumou prenosov v roku 2012; berie na vedomie nápravné opatrenia, ktoré úrad vykonal s cieľom vyriešiť túto záležitosť, a konštatuje, že Dvor audítorov považuje túto záležitosť za uzavretú;

7.      na základe informácií úradu získal istotu o tom, že v nadväznosti na jeho opatrenia týkajúce sa prípravy a hodnotenia technických požiadaviek na automatické prenosy Dvor audítorov nezistil v rámci svojich každoročných auditových činností v roku 2013 žiadne nezrovnalosti;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

8.      berie na vedomie, že úrad uskutočnil úpravu svojich usmernení pre prijímanie zamestnancov a opisu tohto náborového procesu, ako aj súvisiacej vzorovej dokumentácie v súlade so zmeneným služobným poriadkom(15), ktorý nadobudol účinnosť v roku 2014; berie na vedomie, že úrad zaviedol svoj nový etický kódex s cieľom posilniť transparentnosť a nezávislosť vykonávania svojich povinností;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

9.      konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady a vyššieho manažmentu, ako aj vyhlásenia o záujmoch riaditeľa nie sú verejne dostupné; vyzýva úrad, aby túto situáciu urýchlene napravil;

Vnútorný audit

10.    konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) uskutočnil spolu s útvarom úradu pre vnútorný audit v roku 2013 úplné hodnotenie rizika týkajúce sa podmienok postupov úradu, ktoré zahŕňalo administratívne a finančné aspekty, IT a prevádzkové aspekty jeho činností; berie na vedomie, že v nadväznosti na audit bola správnej rade úradu predložená správa o výsledku hodnotenia rizika vrátane Strategického plánu vnútorných auditov na roky 2014 – 2016; v správe sú ako témy budúceho auditu stanové oblasti: prijímanie zamestnancov, udržiavanie vzťahov so zainteresovanými stranami, verejné obstarávanie a správa údajov vrátane informačnej bezpečnosti;

11.    na základe informácií úradu berie na vedomie, že IAS sa zaoberal vykonávaním svojich predchádzajúcich odporúčaní prostredníctvom administratívnej previerky a že k 31. decembru 2013 neboli otvorené žiadne odporúčania „s rozhodujúcim významom“ ani „veľmi dôležité“ odporúčania;

Ďalšie pripomienky

12.    konštatuje, že v súlade s usmerneniami Dvora audítorov, ako aj správnej rady úradu bolo stanovené, že Dôchodkový fond Europolu sa od 1. januára 2016 bude konsolidovať v rámci ročnej účtovnej závierky úradu; na základe informácií úradu berie na vedomie, že sa pracuje na príprave príslušného legislatívneho nástroja, aby bolo možné včasné vykonanie súvisiacich zmien;

13.    opätovne poukazuje na pripomienku Dvora audítorov z roku 2011, že v rozpočtových pravidlách úradu sa odkazuje na podrobné pravidlá a postupy stanovené vo vykonávacích predpisoch úradu, ktoré ešte neboli prijaté; naliehavo vyzýva úrad, aby v tejto súvislosti prijal nápravné opatrenia;

o

o       o

14.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(16) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

6.2.2015

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europolu) za rozpočtový rok 2013

(2014/2118(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sylvie Guillaume

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta závery Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka Európskeho policajného úradu (Europolu) vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013 a výsledky operácií a tok hotovosti za príslušný rozpočtový rok a že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou Europolu za rozpočtový rok 2013 sú vo všetkých významných hľadiskách zákonné a správne;

2.  berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov týkajúce sa potrebných zlepšení v oblasti zákonnosti a správnosti operácií a rozpočtového hospodárenia;

3.  v tejto súvislosti konštatuje, že hoci Europol dosiahol v priebehu rokov pokrok, pokiaľ ide o prípravu, vykonávanie a dokumentovanie postupov verejného obstarávania, ich účinnosť sa musí ešte zlepšiť, pretože výberové kritériá ešte stále nie sú dostatočne špecifické a cenové ponuky ešte stále nie sú realistické ani v súlade so stanovenými odbornými požiadavkami; víta úsilie Europolu zriadiť ústredný útvar pre verejné obstarávanie zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania vysokej kvality vo všetkých hlavných fázach procesu verejného obstarávania; domnieva sa, že to povedie k lepšej kontrole kvality počas postupov verejného obstarávania a zabezpečí predkladanie ponúk, ktoré sú solídne a spĺňajú stanovené požiadavky; berie na vedomie informácie, ktoré Europol uviedol vo svojich odpovediach o prebiehajúcom procese revízie všetkých postupov prijímania zamestnancov a verejného obstarávania s cieľom zlepšiť súčasnú vnútornú organizačnú štruktúru;

4.  víta vynaložené úsilie o zlepšenie miery plnenia rozpočtu, vďaka ktorému miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov klesla z 19,6 % v roku 2012 na 11,6 % v roku 2013; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že miera prenesených rozpočtových prostriedkov viazaných v rámci hlavy II (administratívne výdavky) je stále veľmi vysoká, a to na úrovni 41 %, aj keď došlo k zlepšeniu v porovnaní s rokom 2012 (49 %);

5 . ďalej víta, že Europol prijal nový kódex správania zameraný na predchádzanie konfliktom záujmov, čo bola kľúčová otázka, na ktorú Parlament upozorňoval počas predošlých postupov udelenia absolutória;

6.  vo všeobecnosti sa domnieva, že Europol by mal venovať väčšiu pozornosť zásade riadneho finančného hospodárenia vo vzťahu k zásade ročnej platnosti rozpočtu, t. j. využívaniu pridelených rozpočtových prostriedkov pri plnení svojich úloh hospodárnym, efektívnym a účinným spôsobom.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 290.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 290.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 290.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 290.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

(13)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 15).

(16)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2015)0000.

Právne oznámenie