Postopek : 2014/2124(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0081/2015

Predložena besedila :

A8-0081/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.23
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0132

POROČILO     
PDF 170kWORD 85k
30.3.2015
PE 539.727v02-00 A8-0081/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2013

(2014/2124(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2013

(2014/2124(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2013 z odgovori organa(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urada(5), zlasti člena 13,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0081/2015),

1.      podeli razrešnico upravnemu vodji Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje upravnemu vodji Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2013

(2014/2124(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2013 z odgovori organa(8),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urada(12), zlasti člena 13,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0081/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.      odobri zaključni račun Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje upravnemu vodji Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2013

(2014/2124(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0081/2015),

A.     ker računovodski izkazi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (v nadaljevanju: organ) kažejo, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2013 znašal 3.557.219 EUR, kar je 11,51 % več kot leta 2012, saj je bil organ ustanovljen šele pred kratkim,

B.     ker računovodski izkazi agencije kažejo, da je celoten prispevek Unije v proračun organa v letu 2013 znašal 3.556.000 EUR, kar je 11,47 % več kot leta 2012,

C.     ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu organa za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov organa ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.      na podlagi poročila Računskega sodišča z zadovoljstvom ugotavlja, da so bili v zvezi s tremi pripombami iz poročila Računskega sodišča za leto 2011, ki so bile v poročilu iz leta 2012 označene kot „se izvaja“, sprejeti popravljalni ukrepi in da so v poročilu Računskega sodišča za leto 2013 vse pripombe označene kot „zaključeno“; ugotavlja tudi, da so bili za deset pripomb iz poročila Računskega sodišča za leto 2012 sprejeti popravljalni ukrepi in da je osem pripomb zdaj označenih kot „zaključeno“ in dve kot „se izvaja“;

2.      je seznanjen s trditvami organa, da je sprejel ukrepe za zmanjšanje težav v zvezi z izvrševanjem in spremljanjem proračuna, in sicer v obliki mesečnih proračunskih sestankov vodij organa, pa tudi z natančnimi pregledi napredka pri izvajanju proračuna, ki se vsako četrtletje predloži upravljalnemu odboru, ti pa podajo svoje komentarje;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.      ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 89,55 %, stopnja izvrševanja plačil pa 76,58 %;

4.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da se je stopnja izvrševanja proračuna organa v primerjavi z letom 2012 bistveno izboljšala, kar kaže na boljše načrtovanje in pravočasno izvajanje dejavnosti; ugotavlja pa, da obstajajo možnosti za nadaljnje izboljšave;

5.      pozdravlja prizadevanja urada za izboljšanje natančnosti proračunskega načrtovanja in zmanjšanje razveljavitve sredstev za prevzem obveznosti na najnižjo mero; poziva urad, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o rezultatih teh ukrepov;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

6.      z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je stopnja preklicanih prenosov iz leta 2012 z 28 % ostala sorazmerno visoka, pri čemer pa je leta 2012 znašala 45 %; je seznanjen s trditvami organa, da bo visoko stopnjo preklicev še naprej obravnaval s temeljito analizo prenesenih zneskov ob koncu leta, s čimer bi se morala zmanjšati skupna stopnja prenosa sredstev;

7.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da se je stopnja odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in ki so bila prenesena v naslednje leto, zmanjšala z 19 % v letu 2012 na 13 % v letu 2013; priznava, da so bili prenosi povečini povezani s pogodbami, ki so bile podpisane v drugi polovici leta 2012, za dejavnosti, ki se bodo predvidoma izvajale v letih 2013 in 2014;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

8.      ugotavlja, da Računsko sodišče v poročilu za leto 2013 na osnovi vzorčnih transakcij in drugih revizijskih ugotovitev ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil in zaposlovanja v organu;

9.      je seznanjen s tem, da je imel organ ob koncu leta 25 zaposlenih, med 28 odobrenimi delovnimi mesti pa je bilo šest nezasedenih; potrjuje, da je organ leta 2013 izpeljal šest postopkov zaposlovanja in zaposlil dva uslužbenca kategorije AST in tri pogodbene uslužbence, za dva meseca pa je zapolnil tudi mesto napotenega nacionalnega strokovnjaka; potrjuje, da sta bila leta 2013 začeta dva dodatna postopka zaposlovanja;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

10.    na podlagi letnega poročila organa o dejavnostih ugotavlja, da mora organ v skladu z Uredbo (ES) št. 1211/2009 svoje dejavnosti skupaj z Organom evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) izvajati z visoko ravnjo preglednosti ter zagotavljati, da javnost in druge zainteresirane strani prejemajo objektivne, zanesljive in zlahka dostopne informacije o rezultatih njegovega dela;

11.    je seznanjen s trditvami organa, da je prevzel odgovornost za upravljanje vseh dokumentov, pripravljenih v sklopu dejavnosti organa BEREC, ter za zagotavljanje največje preglednosti dela tega organa, v skladu z veljavno zakonodajo; prav tako ugotavlja, da se navedene naloge izvajajo z vzdrževanjem javnega registra organa BEREC in njegove spletne strani, pa tudi z zagotavljanjem preglednosti in učinkovitosti notranjih postopkov obeh organov;

Notranja revizija

12.    ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2013 opravila omejen pregled ustreznosti oblike in učinkovitosti izvajanja standardov notranje kontrole, v katerega je vključila 16 standardov notranje kontrole, ki jih je upravljalni odbor sprejel maja 2011; ugotavlja tudi, da je služba za notranjo revizijo na podlagi omejenega pregleda, pri čemer je upoštevala dejstvo, da je bil organ ustanovljen pred kratkim, pa tudi aktualno stanje dejavnosti in uprave, podala 18 priporočil, od katerih je bilo eno ocenjeno kot „kritično” in štiri kot „zelo pomembna”;

13.    priznava, da dve vprašanji ostajata odprti, in sicer izvajanje ustreznih kontrol varnosti informacij in uvedba sistematičnega postopka za obvladovanje tveganja; ugotavlja, da urad trenutno preučuje ustrezno rešitev, s katero bi hitro rešil navedeni vprašanji; poziva urad, naj poroča organu za podelitev razrešnice o napredku v zvezi s tem;

14.    je seznanjen s trditvami organa, da je po reviziji pripravil akcijski načrt, ki je po mnenju službe za notranjo revizijo ustrezno obravnaval ugotovljeno tveganje in ga bo, če se bo začel izvajati v skladu z načrti, ustrezno zmanjšal;

Druge pripombe

15.    globoko obžaluje, da je bilo 91 % izplačil strokovnjakom v letu 2013 opravljenih z zamudo; ugotavlja tudi, da so zapoznela plačila v prvi polovici leta 2013 v povprečju zamujala 78 dni, v drugi polovici pa 33 dni; je seznanjen s trditvami organa, da bo preučil različne metode, s katerimi bi skrajšal zamude pri plačilih na zastavljeni cilj največ 30 dni; poziva organ, naj nujno odpravi to težavo, organ za podelitev razrešnice pa seznani z ukrepi, ki jih je sprejel v zvezi s tem, in njihovimi rezultati;

o

o   o

16.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(15) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 28.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 28.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 337, 18.12.2009, str. 1.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)

UL C 442, 10.12.2014, str. 28.

(9)

UL C 442, 10.12.2014, str. 28.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 337, 18.12.2009, str. 1.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(15)

Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravno obvestilo