Процедура : 2014/2099(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0083/2015

Внесени текстове :

A8-0083/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.32
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0141

ДОКЛАД     
PDF 215kWORD 110k
30.3.2015
PE 539.707v02-00 A8-0083/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2013 година

(2014/2099(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2013 година

(2014/2099(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда(5), и по-специално член 13 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0083/2015),

1.      освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за околната среда във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за околната среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2013 година

(2014/2099(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(8),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(11), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда(12), и по-специално член 13 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0083/2015),

1.      констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околната среда са приложени към доклада на Сметната палата;

2.      одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2013 година;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за околната среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2013 година

(2014/2099(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0083/2015),

A.     като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за околната среда („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 49 270 722 EUR, което представлява увеличение с 18,16% спрямо 2012 г.; като има предвид, че увеличението е свързано предимно с оперативни разходи за стратегически действия,

Б.     като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията вноската на Съюза в бюджета ѝ за 2013 г. възлиза на 34 886 367 EUR, което представлява намаление с 1,35% спрямо 2012 г.,

В.     като има предвид декларацията на Сметната палата в нейния доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.      отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на етапа на изпълнение двата коментара от доклада на Сметната палата за 2012 г. са маркирани като „текущи“;

2.      установява въз основа на информация от Агенцията, че:

-     големият размер на командировъчните разходи на изпълнителния директор на Агенцията през 2012 г. се дължи на участието в конференцията „Рио+20“ в Бразилия, както и на свързаните с това командировки в Брюксел; признава, че командировките на изпълнителния директор са намалели значително от 2012 г. насам;

-     едно от средствата за разпространяване на информация за резултатите от работата на Агенцията и преките последици за гражданите на Съюза са мултимедийните материали, публикувани на уебсайта на Агенцията;

Бюджет и финансово управление

3.      отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година са довели до равнище на изпълнение на бюджета от 98,66% и че процентът на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 88,92%;

Поети задължения и преноси

4.      признава, че при годишния одит на Сметната палата не са констатирани съществени проблеми по отношение на равнището на преносите през 2013 г.; отбелязва спазването на принципа на ежегодност от Агенцията и своевременното изпълнение на нейния бюджет;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

5.      установява въз основа на информация от Агенцията, че е изготвила многогодишен план за политиката относно персонала за периода 2013 – 2015 г. в съответствие с насоките на Комисията, който е бил одобрен от нейния Управителен съвет; отбелязва, че през 2013 г. Агенцията е имала 209 служители, в това число длъжностни лица, срочно наети служители, договорно наети служители и командировани национални експерти, което представлява намаление с осем длъжности в сравнение с 2012 г.;

6.      приветства факта, че Агенцията се е ангажирала редовно да преразглежда структурата на своя персонал и организационната си структура, за да гарантира, че работи и се справя с предизвикателствата възможно най-ефективно; приветства в тази връзка факта, че през 2013 г. към щатното разписание са добавени две длъжности AD, които отговарят за изпълнението на нови задачи, свързани с две важни теми: смекчаване на ефекта от изменението на климата и докладване на качеството на въздуха;

7.      отбелязва, че Агенцията заделя 71% от човешките си ресурси за изпълнение на оперативни задачи и че това представлява леко увеличение в сравнение с положението през 2012 г.; насърчава Агенцията да продължи напредъка си в тази насока;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

8.      установява въз основа на информация от Агенцията, че след оценката на степента ѝ на излагане на конфликти на интереси, картографирането на съществуващите правила и практики в Агенцията, както и оценката на прилагането на правилата, Агенцията е финализирала политика за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, която е била приета от нейния Управителен съвет на заседанието му през юни 2014 г.;

9.      отбелязва, че политиката предвижда изискване, съгласно което служителите и членовете на научния комитет трябва да подпишат декларации за интереси; признава, че декларациите за интереси на членовете на научния комитет са публично достъпни; изразява дълбоко съжаление, че декларациите за интереси на членовете на Управителния съвет, изпълнителния директор и членовете на висшето ръководство не са публично достъпни; не е съгласен с решението на Управителния съвет на Агенцията, че автобиографиите и декларациите за интереси на членовете му не трябва да се публикуват на уебсайта на Агенцията; отново призовава Агенцията да коригира незабавно това положение;

Вътрешен контрол

10.    отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че Агенцията е отпуснала средства по пет основни програми за безвъзмездна финансова помощ за консорциуми, съставени от органи и институции за опазване на околната среда от Европа, организации на ООН и национални организации за опазване на околната среда; отбелязва, че общите разходи, свързани с отпускането на безвъзмездни средства през 2013 г., възлизат на 13 900 000 EUR, което представлява 31% от общите оперативни разходи; признава, че вследствие на коментара на Сметната палата от предходната година Агенцията е предприела по-интензивни проверки на допустимостта и точността на разходите за персонал, заявени по програмите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, тъй като те представляват основната част от общите разходи;

11.    отбелязва, че предварителните проверки на Агенцията се състоят от анализ по документи на заявленията за възстановяване на разходи, докато същевременно рядко се извършват проверки на място на ниво бенефициенти; отбелязва със загриженост, че съществуващите механизми за контрол предоставят само ограничена увереност по отношение на допустимостта и точността на заявените от бенефициентите разходи; въпреки това признава, че за операциите, одитирани от Сметната палата, е била получена подкрепяща документация, която осигурява достатъчна увереност относно тяхната законосъобразност и редовност;

12.    установява въз основа на информация от Агенцията, че през 2014 г. тя е предоставила подробни разяснения и обучение на бенефициентите относно критериите за допустимост на разходите и по-конкретно относно подходящите методологии за изчисляване на разходите за персонал, като всички те са описани в писмено ръководство; освен това отбелязва, че Агенцията е извършила четири проверки на място с цел да провери изчисляването на заявените разходи въз основа на съответната документация и да анализира надеждността на въведените системи за вътрешен контрол; отбелязва, че при тези проверки е направена проверка на извършените плащания през 2013 г., които са обхванали 20,45% от общите разходи за персонал на бенефициентите, и освен това посочва, че 0,12% от контролираните разходи са счетени за недопустими; въпреки това призовава Агенцията да продължи да подобрява равнището на предварителните си проверки, за да гарантира изпълнението на условията за допустимост на бенефициентите, и да информира органа по освобождаване от отговорност за допълнителния напредък в това отношение;

Вътрешен одит

13.    отбелязва въз основа на годишния доклад на Агенцията, че нейната структура за вътрешен одит е финализирала одитния доклад относно управлението на заделените средства, който има за цел да направи оценка на общото отражение върху Агенцията на проектите, финансирани с външни целеви приходи; освен това потвърждава, че структурата за вътрешен одит е оказала активна подкрепа на екипа от външни одитори, на които Комисията е възложила да прегледат финансовите отчети за разходите за периода 2010 – 2011 г.;

14.    отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че Службата за вътрешен одит на Комисията е направила документна проверка за проследяване на изпълнението на своите предишни препоръки и че към 31 декември 2013 г. всички неизпълнени препоръки са били приключени;

Други коментари

15.    призовава Агенцията да изяснява в своята бъдеща вътрешна и външна комуникация, че получава финансови средства, предоставени от бюджета на Съюза (субсидия на Съюза), а не субсидия от Комисията или субсидия от Общността;

o

o   o

16.    по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2015 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

3.2.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2013 година

(2014/2099(DEC))

Докладчик по становище: Джовани Ла Вия

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.      отбелязва, че през 2013 г. наличните ресурси на Европейската агенция за околната среда (Агенцията) са възлизали на 41 740 292 EUR, от които 36 309 240 EUR (87%) са предоставени от общия бюджет на Съюза; подчертава, че тази сума представлява 0,024% от общия бюджет на Съюза;

2.      призовава Агенцията да изяснява в своята бъдеща вътрешна и външна комуникация, че получава финансови средства, предоставени от бюджета на Съюза (субсидия на Съюза), а не субсидия от Комисията или субсидия на Общността;

3.      приветства факта, че Агенцията се е ангажирала редовно да преразглежда структурата на своя персонал и организационната си структура, за да гарантира, че работи и се справя с предизвикателствата възможно най-ефективно; приветства в тази връзка факта, че през 2013 г. към щатното разписание са добавени две длъжности AD, които отговарят за изпълнението на нови задачи, свързани с две важни теми: смекчаване на ефекта от изменението на климата и докладване на качеството на въздуха;

4.      приема за сведение, че 132 от 138-те длъжности от щатното разписание са били заети към края на 2013 г. и че 78 договорно наети лица и командировани национални експерти са били наети от Агенцията; отбелязва малко по-ниския процент заети длъжности в сравнение с 2012 г. и намаляването на дела на договорно наетите лица и командированите национални експерти в сравнение с 2012 г.; отбелязва, че Агенцията заделя 71% от човешките си ресурси за изпълнение на оперативни задачи и че това представлява леко увеличение в сравнение с 2012 г.; насърчава Агенцията да продължи напредъка си в тази насока;

5.      приема за сведение коментара относно вътрешния контрол, направен от Сметната палата; в същото време отчита отговора на Агенцията; приветства факта, че Агенцията е засилила проверките на допустимостта и точността на заявленията за разходи за персонал в рамките на програмите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, но подчертава оценката на Сметната палата, че е необходимо да се направи още в това отношение; отбелязва, че Сметната палата посочва, че рядко се извършват проверки на място на разходите на ниво бенефициенти и поради тази причина изразява становището, че тези проверки трябва да се провеждат по-често;

6.      приветства факта, че Агенцията е възприела цялостна политика по отношение на управлението и предотвратяването на конфликти на интереси и насърчава Агенцията да продължи да следва тази политика, за да защити независимостта и прозрачността на процеса на вземане на решение и на всички дейности на Агенцията, включително подбора на членове на научния комитет;

7.      старателно приема за сведение, че Агенцията е положила и ще продължи да полага усилия по отношение на засилените мерки за проверка; приветства факта, че Агенцията издава писмени насоки за бенефициентите с цел да се гарантира по-добро разбиране по отношение на допустимостта на разходите и необходимостта от подкрепяща документация;

8.      приветства факта, че Сметната палата счита операциите, свързани с годишните отчети на Агенцията за финансовата 2013 година, за законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

9.      препоръчва, въз основа на наличните факти, освобождаването от отговорност на изпълнителния директор на Европейската агенция за околната среда във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.1.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

8

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 144.

(2)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 144.

(3)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.

(6)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(8)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 144.

(9)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 144.

(10)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.

(13)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(15)

Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2015)0000.

Правна информация