Postupak : 2014/2099(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0083/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0083/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.32
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0141

IZVJEŠĆE     
PDF 190kWORD 104k
30.3.2015
PE 539.707v02-00 A8-0083/2015

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2013.

(2014/2099(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2013.

(2014/2099(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2013., zajedno s odgovorima Agencije(1),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2), u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je za financijsku godinu 2013. u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnio Revizorski sud,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 –C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 401/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o Europskoj agenciji za okoliš i Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za okoliš(5), a posebno njezin članak 13.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0083/2015),

1.      daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2013.;

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju koja čini njezin sastavni dio proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2013.

(2014/2099(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2013., zajedno s odgovorima Agencije(8),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija za financijsku godinu 2013., koju u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnosi Revizorski sud,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(10),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(11), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 401/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o Europskoj agenciji za okoliš i Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za okoliš(12), a posebno njezin članak 13.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(13),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0083/2015),

1.      napominje da je završna godišnja računovodstvena dokumentacija Europske agencije za okoliš priložena izvješću Revizorskog suda;

2.      odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2013.;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2013.

(2014/2099(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0083/2015),

A.     budući da je prema financijskim izvještajima Europske agencije za okoliš („Agencija”) za financijsku godinu 2013. njezin konačni proračun iznosio 49 270 722 EUR, što čini povećanje od 18,16 % u odnosu na 2012.; budući da se povećanje u prvom redu odnosi na operativne rashode za strateška djelovanja;

B.     budući da je prema financijskim izvještajima Agencije doprinos Unije njezinu proračunu za 2013. iznosio 34 886 367 EUR, odnosno 1,35 % manje u odnosu na 2012.;

C.     budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2013. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.      prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da su dvije primjedbe iz izvješća Revizorskog suda za 2012. označene oznakom „U tijeku”;

2.      potvrđuje na temelju navoda Agencije:

-     da je do visoke razine putnih troškova izvršnog direktora Agencije došlo zbog sudjelovanja na konferenciji „Rio+20” u Brazilu te povezanih misija u Bruxellesu; da se od 2012. broj misija izvršnog direktora znatno smanjio;

-     da je jedan od načina približavanja rezultata svog rada građanima Unije i utjecanja na njih pružanje multimedijalnog sadržaja na internetskim stranicama Agencije;

Upravljanje proračunom i financijama

3.      prima na znanje da su napori u nadzoru proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultirali stopom izvršenja od 98,66 % te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 88,92 %;

Obveze i prijenosi

4.      prima na znanje da Revizorski sud u okviru svoje godišnje revizije nije uočio nikakve veće probleme u pogledu razine prijenosa u 2013.; prima na znanje da se Agencija pridržava načela jedne godine i da pravodobno izvršava svoj proračun;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

5.      potvrđuje na temelju navoda Agencije da je izradila višegodišnji plan politike o osoblju za razdoblje od 2013. do 2015. u skladu sa smjernicama Komisije te da je upravni odbor Agencije taj plan usvojio; primjećuje da je 2013. broj članova osoblja Agencije iznosio 209 i u njega su se ubrajali dužnosnici, privremeno osoblje, ugovorno osoblje i upućeni nacionalni stručnjaci, što predstavlja osam radnih mjesta manje u odnosu na 2008.;

6.      pozdravlja činjenicu da je Agencija predana kontinuiranom revidiranju strukture svojeg osoblja i organizacijske strukture kako bi zajamčila da na najučinkovitiji moguć način obavlja svoj posao i da se suočava s izazovima koji su pred njom; u tom smislu pozdravlja činjenicu da su 2013. u planu radnih mjesta dodana dva nova AD mjesta kako bi se obuhvatile nove zadaće povezane s dvjema važnim temama: ublažavanje klimatskih promjena i izvještavanje o kakvoći zraka;

7.      napominje da Agencija 71 % svojih ljudskih resursa posvećuje operativnim zadacima te da to predstavlja lagani porast u usporedbi sa stanjem iz 2012.; potiče Agenciju da poduzme dodatne korake u tom smjeru;

Sprječavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

8.      potvrđuje na temelju navoda Agencije da je njezin upravni odbor na sastanku održanom u lipnju 2014. usvojio politiku o sprječavanju i postupanju u slučaju sukoba interesa koju je Agencija dovršila nakon što je ocijenila svoju izloženost sukobima interesa, izradila pregled postojećih pravila i praksi koje primjenjuje te ocijenila u kojoj se mjeri one provode;

9.      napominje da se u okviru te politike od članova osoblja i Znanstvenog odbora zahtijeva da podnesu izjave o financijskom interesu; prima na znanje da se izjave o financijskom interesu članova znanstvenog odbora objavljuju; izražava duboko žaljenje zbog toga što izjave o financijskom interesu članova upravnog odbora, izvršnog direktora i višeg rukovodstva nisu javno dostupne; ne slaže se s odlukom upravnog odbora agencije prema kojoj se životopisi i izjave o interesu članova ne smiju objaviti na internetskoj stranici Agencije; ponovno poziva Agenciju da hitno ispravi tu spornu točku;

Unutarnje kontrole

10.    prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je 2013. Agencija dodijelila bespovratna sredstva u okviru pet programa i to udruženjima u kojima su okupljene ustanove i tijela za zaštitu okoliša iz Europe, organizacijama Ujedinjenih naroda i nacionalnima organizacijama za zaštitu okoliša; primjećuje da je ukupni trošak bespovratnih sredstava 2013. iznosio 13 900 000 milijuna EUR, što predstavlja 31 % ukupnih operativnih rashoda; prima na znanje da je u skladu s prošlogodišnjom primjedbom Revizorskog suda Agencija pojačala provjere prihvatljivosti i točnosti troškova za koje osoblje potražuje povrat u okviru programa dodjele bespovratnih sredstava jer oni čine najveći dio ukupnih troškova;

11.    primjećuje da Agencija provodi ex ante provjere kojima su obuhvaćene provjere dokumentacije, dok su terenske provjere korisnika rijetke; sa zabrinutošću primjećuje da se postojećim kontrolama pruža samo ograničeno jamstvo u pogledu prihvatljivosti i točnosti troškova čiji povrat korisnici potražuju; prima na znanje, međutim, da je za transakcije koje je revidirao Revizorski sud pribavljena popratna dokumentacija kojom se pružilo razumno jamstvo da su te transakcije zakonite i pravilne;

12.    prima na znanje na temelju navoda Agencije da je 2014. korisnicima pružila detaljna pojašnjenja i osposobljavanje u vezi s kriterijima prihvatljivosti troškova te, što je posebno važno, u vezi s prihvatljivim načinima izračuna troškova osoblja, koji su u cijelosti opisani u priručniku; nadalje, napominje da je Agencija radi provjere izračuna troškova čiji se povrat potražuje provela četiri terenske provjere kojima se obuhvatila relevantna dokumentacija i analiza pouzdanosti unutarnjih sustava kontrole; prima na znanje da su se provjere odnosile na plaćanja iz 2013. koja su činila 20,45 % ukupnih troškova korisnika povezanih s osobljem te da se 0,12 % kontroliranih troškova smatralo neprihvatljivima; ipak, poziva Agenciju da dodatno poboljša razinu svojih ex ante provjera kako bi zajamčila prihvatljivost korisnika i obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o daljnjem napretku u tom pogledu;

Unutarnja revizija

13.    prima na znanje iz godišnjeg izvješća o radu Agencije da je njezin Odjel za unutarnju reviziju dovršio revizijsko izvješće o upravljanju namjenskim sredstvima radi davanja mišljenja o općem učinku Agencije na projekte koji se financiraju vanjskim namjenskim prihodima; nadalje potvrđuje da je Odjel za unutarnju reviziju aktivno podržao skupinu vanjskih revizora kojoj je Komisija povjerila zadaću da pregleda troškovnike za razdoblje od 2010. do 2011.;

14.    prima na znanje na temelju navoda Agencije da je Služba za unutarnju reviziju Komisije pratila provedbu svojih prijašnjih primjedbi pregledom dokumentacije te da su na dan 31. prosinca 2013. sve otvorene primjedbe bile zatvorene;

Ostale primjedbe

15.    poziva Agenciju da u svojoj budućoj unutarnjoj i vanjskoj komunikaciji jasno navede da prima sredstva iz proračuna Unije (subvencija Unije), a ne subvenciju Komisije ili Zajednice;

o

o   o

16.    u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od... 2015.(15) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

3.2.2015

MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2013.

(2014/2099(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Giovanni La Via

PRIJEDLOZI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.      prima na znanje da je 2013. Europskoj agenciji za okoliš (u daljnjem tekstu „Agencija”) na raspolaganju bio iznos od 41 740 292 EUR, od čega je 36 309 240 EUR (87 %) dodijeljeno u okviru općeg proračuna Unije; naglašava da taj iznos predstavlja 0,024 % općeg proračuna Unije;

2.      poziva Agenciju da u svojoj budućoj unutarnjoj i vanjskoj komunikaciji jasno navede da prima sredstva iz proračuna Unije (subvencija Unije), a ne subvenciju Komisije ili Zajednice;

3.      pozdravlja činjenicu da je Agencija predana kontinuiranom revidiranju strukture svojeg osoblja i organizacijske strukture kako bi jamčila da na najučinkovitiji moguć način obavlja svoj posao i suočava se s izazovima koji su pred njom; u tom smislu pozdravlja činjenicu da su 2013. u planu radnih mjesta dodana dva nova AD mjesta kako bi se obuhvatile nove zadaće povezane s dvjema važnim temama: ublažavanje klimatskih promjena i izvještavanje o kakvoći zraka;

4.      prima na znanje da su do kraja 2013. popunjena 132 radna mjesta od njih 138 te da je Agencija zaposlila 78 ugovornih djelatnika i upućenih nacionalnih stručnjaka; prima na znanje da se stopa popunjenosti neznatno smanjila u odnosu na 2012. te da se udio ugovornih djelatnika i upućenih nacionalnih stručnjaka smanjio u odnosu na 2012.; primjećuje da 71 % ljudskih resursa Agencije obavlja operativne zadatke te da to predstavlja neznatan porast u usporedbi sa stanjem iz 2012.; potiče Agenciju da poduzme dodatne korake u tom smjeru;

5.      prima na znanje primjedbu Revizorskog suda o sustavu unutarnjih kontrola; istodobno je upoznat s odgovorom Agencije; pozdravlja činjenicu da je Agencija intenzivirala svoje provjere prihvatljivosti i točnosti troškova osoblja prikazanih u okviru programa dodjele bespovratnih sredstava, ali naglašava ocjenu Revizorskog suda da je potrebno učiniti više u tom pogledu; primjećuje da je Revizorski sud naglasio da su terenske provjere troškova korisnika rijetke te da ih iz tog razloga treba češće provoditi;

6.      pozdravlja činjenicu da je Agencija već uvela sveobuhvatnu politiku upravljanja sukobima interesa i njihova sprječavanja te potiče Agenciju da nastavi raditi na toj politici kako bi se očuvala neovisnost i transparentnost u odlučivanju i svim aktivnostima koje Agencija provodi, uključujući odabir članova Znanstvenog odbora;

7.      pozorno prima na znanje da je Agencija poduzela napore u vezi s pojačanim mjerama provjere te da će ih i dalje poduzimati; pozdravlja činjenicu da Agencija korisnicima daje pisane smjernice u cilju boljeg razumijevanja opravdanosti troškova i potreba za popratnom dokumentacijom;

8.      pozdravlja činjenicu da Revizorski sud smatra da su transakcije na kojima se temelji godišnja računovodstvena dokumentacija Europske agencije za okoliš za 2013. zakonite i uredne u svim bitnim aspektima;

9.  na temelju dostupnih činjenica preporučuje da se izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš da razrješnica u vezi s izvršenjem proračuna Agencije za financijsku godinu 2013.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

29.1.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

53

8

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

(1)

SL C 442, 10.12.2014., str. 144.

(2)

SL C 442, 10.12.2014., str. 144.

(3)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(4)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(5)

SL L 126, 21.5.2009., str. 13.

(6)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(7)

OJ L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)

SL C 442, 10.12.2014., str. 144.

(9)

SL C 442, 10.12.2014., str. 144.

(10)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(11)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(12)

SL L 126, 21.5.2009., str. 13.

(13)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(14)

OJ L 328, 7.12.2013, p. 42.

(15)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravna napomena