Postup : 2014/2099(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0083/2015

Predkladané texty :

A8-0083/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.32
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0141

SPRÁVA     
PDF 196kWORD 103k
30.03.2015
PE 539.707v02-00 A8-0083/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013

(2014/2099(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013

(2014/2099(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti(5), a najmä na jeho článok 13,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0083/2015),

1.      udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti(12), a najmä na jeho článok 13,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0083/2015),

1.      berie na vedomie konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry v podobe uvedenej v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013

(2014/2099(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0083/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej environmentálnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2013 sumu 49 270 722 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2012 nárast o 18,16 %; keďže zvýšenie sa týka najmä operačných výdavkov na strategické akcie;

B.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval príspevok Únie do rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013 sumu 34 886 367 EUR, čo v porovnaní s rokom 2012 predstavuje pokles o 1,35 %;

C.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.      na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že dve pripomienky zo správy Dvora audítorov za rok 2012 sú označené ako „prebiehajúce“;

2.      berie na vedomie, že podľa informácií agentúry:

–    bola vysoká úroveň výdavkov na služobné cesty výkonného riaditeľa agentúry v roku 2012 spôsobená účasťou na konferencii RIO+20 v Brazílii, ako aj súvisiacimi služobnými cestami do Bruselu; berie na vedomie, že služobné cesty výkonného riaditeľa sa od roku 2012 výrazne obmedzili;

–    jeden zo spôsobov oznamovania výsledkov práce a priameho dosahu na občanov Únie má formu multimediálneho obsahu dostupného na internetovej stránke agentúry;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.      konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,66 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 88,92 %;

Záväzky a prenosy

4.      berie na vedomie, že ročný audit Dvora audítorov nezistil významnejšie problémy, pokiaľ ide o úroveň prenosov v roku 2013; berie na vedomie, že agentúra dodržiava zásadu ročnej platnosti rozpočtu a jeho včasného plnenia;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5.      berie na vedomie, že agentúra podľa svojich informácií vypracovala viacročný plán personálnej politiky na roky 2013 – 2015 podľa usmernení Komisie, ktorý schválila jej správna rada; konštatuje, že v roku 2013 mala agentúra 209 zamestnancov, a to úradníkov, dočasných a zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov, a v porovnaní s rokom 2012 ide o zníženie o osem pracovných miest;

6.      víta skutočnosť, že agentúra je odhodlaná neustále revidovať svoju personálnu a organizačnú štruktúru s cieľom zabezpečiť, aby vykonávala svoju prácu a riešila výzvy čo najefektívnejšie; v tejto súvislosti víta, že v roku 2013 boli do plánu pracovných miest pridané dve pracovné miesta AD na pokrytie nových úloh týkajúcich sa dvoch dôležitých tém: zmiernenia zmeny klímy a podávania správ o kvalite ovzdušia;

7.      berie na vedomie, že agentúra využíva 71 % svojich ľudských zdrojov na prevádzkové úlohy a že oproti roku 2012 to predstavuje mierne zvýšenie; povzbudzuje agentúru, aby v tomto smere ďalej napredovala;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

8.      berie na vedomie, že agentúra podľa svojich informácií po posúdení miery svojho vystavenia konfliktom záujmov, vyhodnotení platných pravidiel a postupov v agentúre, ako aj posúdení dodržiavania pravidiel dokončila politiku predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia, ktorú správna rada prijala na zasadnutí v júni 2014;

9.      berie na vedomie, že politika obsahuje požiadavku, aby vyhlásenia o záujmoch podpisovali zamestnanci a členovia vedeckého výboru; berie na vedomie, že vyhlásenia o záujmoch členov vedeckého výboru sú verejne dostupné; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady, výkonného riaditeľa a vyššieho manažmentu nie sú verejne dostupné; nesúhlasí s rozhodnutím správnej rady agentúry, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch jej členov sa nesmú zverejňovať na internetovej stránke agentúry; opätovne vyzýva agentúru, aby túto situáciu urýchlene napravila;

Vnútorné kontroly

10.    berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov agentúra udelila granty v rámci piatich grantových programov konzorciám, ktoré tvorili environmentálne inštitúcie a orgány v Európe, organizácie OSN a vnútroštátne environmentálne organizácie; konštatuje, že celkové výdavky na granty v roku 2013 boli 13 900 000 EUR, čo predstavuje 31 % celkových operačných výdavkov; berie na vedomie, že po minuloročnej pripomienke Dvora audítorov agentúra zintenzívnila kontroly oprávnenosti a správnosti nákladov na zamestnancov deklarovaných v rámci grantových programov, keďže tieto predstavujú hlavnú časť celkových nákladov;

11.    konštatuje, že kontroly agentúry ex ante spočívajú v administratívnej analýze žiadostí o náhradu nákladov, pričom kontroly na mieste na úrovni príjemcu sú zriedkavé; so znepokojením konštatuje, že existujúce kontroly poskytujú len obmedzenú záruku, pokiaľ ide o oprávnenosť a správnosť nákladov deklarovaných príjemcami; berie však na vedomie, že pri kontrolovaných operáciách Dvor audítorov získal podpornú dokumentáciu, ktorá poskytla primeranú záruku o ich zákonnosti a riadnosti;

12.    berie na vedomie, že agentúra v roku 2014 ponúkla podrobné vysvetlenia a odbornú prípravu príjemcom, pokiaľ ide o kritériá oprávnenosti nákladov, a najmä akceptovateľné metodiky výpočtu nákladov zamestnancov, pričom všetko je popísané v príručke; konštatuje ďalej, že agentúra uskutočnila štyri kontroly na mieste s cieľom overiť výpočet deklarovaných nákladov na základe príslušnej dokumentácie a zanalyzovať spoľahlivosť zavedených systémov vnútornej kontroly; berie na vedomie, že kontroly zahŕňali kontroly platieb uskutočnených v roku 2013, ktoré sa týkali 20,45 % celkových nákladov zamestnancov príjemcov, a že 0,12 % z kontrolovaných nákladov bolo považovaných za neoprávnené; vyzýva však agentúru, aby ďalej zvyšovala úroveň svojich kontrol ex ante s cieľom zabezpečiť oprávnenosť príjemcov a aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o ďalšom pokroku v tomto smere;

Vnútorný audit

13.    berie na vedomie, že podľa výročnej správy agentúry o činnosti jej oddelenie vnútorného auditu dokončilo audítorskú správu o riadení pridelených prostriedkov s cieľom posúdiť celkový dosah projektov financovaných z vonkajších pripísaných príjmov na agentúru; berie tiež na vedomie, že oddelenie vnútorného auditu aktívne podporovalo tím externých audítorov vyslaných Komisiou, ktorí mali skontrolovať výkazy finančných nákladov za roky 2010 – 2011;

14.    berie na vedomie, že podľa informácií agentúry oddelenie vnútorného auditu Komisie preskúmalo plnenie svojich skorších odporúčaní pri administratívnej previerke a že všetky nevyriešené odporúčania boli k 31. decembru 2013 uzavreté;

Ďalšie pripomienky

15.    vyzýva agentúru, aby v budúcnosti vo svojej vnútornej a vonkajšej komunikácii jasne uvádzala, že namiesto dotácie od Komisie alebo Spoločenstva dostáva finančné prostriedky z rozpočtu Únie (dotácia Únie);

o

o   o

16.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(15) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

03.02.2015

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013

(2014/2099(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Giovanni La Via

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.      poznamenáva, že v roku 2013 mala Európska environmentálna agentúra (ďalej len „agentúra“) k dispozícii sumu 41 740 292 EUR, z čoho 36 309 240 EUR (87 %) bolo poskytnutých zo všeobecného rozpočtu Únie; zdôrazňuje, že táto suma tvorí 0,024 % z celkového rozpočtu Únie;

2.      vyzýva agentúru, aby v budúcnosti vo svojej vnútornej a vonkajšej komunikácii jasne uvádzala, že namiesto dotácie od Komisie alebo Spoločenstva dostáva finančné prostriedky z rozpočtu Únie (dotácia Únie);

3.      víta skutočnosť, že agentúra je odhodlaná systematicky revidovať svoju personálnu a organizačnú štruktúru s cieľom zabezpečiť, aby vykonávala svoju prácu a riešila výzvy čo najefektívnejšie; v tejto súvislosti víta, že v roku 2013 boli do plánu pracovných miest pridané dve pracovné miesta AD na pokrytie nových úloh týkajúcich sa dvoch dôležitých tém: zmiernenia zmeny klímy a podávania správ o kvalite ovzdušia;

4.      berie na vedomie, že 132 z 138 pracovných miest bolo obsadených do konca roku 2013 a že agentúra zamestnávala 78 zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov; konštatuje, že v porovnaní s rokom 2012 miera obsadenosti pracovných miest mierne poklesla a že podiel zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov sa znížil oproti roku 2012; berie na vedomie, že agentúra využíva 71 % svojich ľudských zdrojov na prevádzkové úlohy a že oproti roku 2012 ide o mierne zvýšenie; povzbudzuje agentúru, aby v tomto smere ďalej napredovala;

5.      berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov týkajúcu sa vnútornej kontroly; zároveň berie na vedomie odpoveď agentúry; víta skutočnosť, že agentúra zintenzívnila kontroly oprávnenosti a presnosti výdavkov na zamestnancov vykazovaných v rámci grantových programov, ale zdôrazňuje hodnotenie Dvora audítorov, že v tomto smere by sa malo urobiť viac; berie na vedomie, že Dvor audítorov zdôraznil, že overovania nákladov na mieste na úrovni príjemcov sú zriedkavé a že z tohto dôvodu by sa mali zintenzívniť;

6.      víta skutočnosť, že agentúra má zavedenú komplexnú politiku v oblasti riadenia a prevencie konfliktov záujmov, a nabáda agentúru, aby naďalej pracovala v súlade s touto politikou s cieľom zaručiť nezávislosť a transparentnosť rozhodovania a všetkých činností, ktoré vykonáva, vrátane výberu členov vedeckého výboru;

7.      pozorne zobral na vedomie, že agentúra vyvinula a bude naďalej vyvíjať úsilie, pokiaľ ide o zintenzívnené opatrenia v oblasti overovania; víta skutočnosť, že agentúra poskytuje príjemcom písomné usmernenia, aby boli lepšie informovaní o oprávnenosti nákladov a požiadavkách na podpornú dokumentáciu;

8.      víta skutočnosť, že Dvor audítorov sa domnieva, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

9.      na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

29.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

53

8

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 144.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 144.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 144.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 144.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.

(13)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA-PROV(2015)0000.

Právne oznámenie