Postopek : 2014/2099(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0083/2015

Predložena besedila :

A8-0083/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.32
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0141

POROČILO     
PDF 175kWORD 99k
30.3.2015
PE 539.707v02-00 A8-0083/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2013

(2014/2099(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2013

(2014/2099(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju(5), zlasti člena 13,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0083/2015),

1.      podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za okolje glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za okolje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2013

(2014/2099(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(8),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju(12), zlasti člena 13,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0083/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki iz končnega zaključnega računa Evropske agencije za okolje takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.      odobri zaključni račun Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršenemu direktorju Evropske agencije za okolje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2013,

(2014/2099(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0083/2015),

A.     ker računovodski izkazi Evropske agencije za okolje (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2013 znašal 49.270.722 EUR, kar je 18,16 % več kot leta 2012; ker je povečanje v glavnem povezano z upravnimi odhodki za strateške ukrepe,

B.     ker računovodski izkazi agencije kažejo, da je prispevek Unije v proračun agencije v letu 2013 znašal 34.886.367 EUR, kar je 1,35 % manj kot leta 2012,

C.     ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da sta dve pripombi iz poročila Računskega sodišča za leto 2012 označeni z „se izvaja“;

2.      je seznanjen s trditvami agencije, da:

–    je bila raven stroškov službenih potovanj izvršnega direktorja agencije leta 2012 visoka zaradi sodelovanja na konferenci Rio+20 v Braziliji ter zaradi s tem povezanih službenih potovanj v Bruselj; priznava, da se je število službenih potovanj izvršnega direktorja od leta 2012 dalje znatno zmanjšalo;

–    s pomočjo multimedijskega materiala, ki ja na voljo na njeni spletnem mestu, agencija sporoča rezultate svojega dela in neposredno vpliva na državljane Unije;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.      ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 98,66 %, stopnja izvrševanja plačil pa 88,92 %;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

4.      ugotavlja, da Računsko sodišče pri letni reviziji ni našlo večjih težav v zvezi s stopnjo prenosov leta 2013; je seznanjen, da je agencija upoštevala načelo enoletnosti in pravočasnega izvrševanja proračuna;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

5.      je seznanjen s trditvami agencije, da je v skladu s smernicami Komisije pripravila večletni načrt kadrovske politike za obdobje 2013–2015, ki ga je potrdil upravni odbor; ugotavlja, da je agencija leta 2013 imela 209 zaposlenih, ki so bili uradniki, začasni uslužbenci, pogodbeni uslužbenci in napoteni nacionalni strokovnjaki, kar je osem mest manj v primerjavi z letom 2012;

6.      pozdravlja, da se je agencija zavezala rednim pregledom svoje kadrovske in organizacijske strukture, da bo lahko čim učinkoviteje opravljala svoje delo in se soočala z izzivi; v zvezi s tem pozdravlja dejstvo, da je v letu 2013 v svoj kadrovski načrt dodala dve delovni mesti AD za izvajanje novih nalog v zvezi z dvema pomembnima temama: blažitvijo posledic podnebnih sprememb in poročanjem o kakovosti zraka;

7.      ugotavlja, da 71 % vseh človeških virov agencije izvaja operativne naloge in da se je ta delež v primerjavi z letom 2012 nekoliko povečal; spodbuja agencijo, naj še naprej napreduje po tej poti;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

8.      je seznanjen s trditvami agencije, da je po oceni izpostavljenosti navzkrižju interesov, pregledu obstoječih pravil in praks v agenciji ter po presoji izvajanja pravil, agencija dokončala politiko obvladovanja in preprečevanja navzkrižja interesov, ki jo je sprejel njen upravni odbor na svoji seji, ki je potekala junija 2014;

9.      ugotavlja, da ta politika določa zahtevo, da zaposleni in člani znanstvenega odbora podpišejo izjavo o interesih; ugotavlja, da so izjave o interesih članov znanstvenega odbora javno dostopne; globoko obžaluje, da izjave o interesih članov upravnega odbora, izvršnega direktorja in najvišjih vodstvenih delavcev niso javno dostopne; se ne strinja z odločitvijo upravnega odbora agencije, da življenjepisi in izjave o interesih njenih članov ne smejo biti objavljeni na spletnem mestu agencije; znova poziva agencijo, naj to zadevo nemudoma popravi;

Notranje kontrole

10.    na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je agencija dodelila nepovratna sredstva v okviru petih programov dodeljevanja nepovratnih sredstev konzorcijem, ki jih sestavljajo okoljske institucije in organi v Evropi, organizacije Združenih narodov in nacionalne okoljske organizacije; ugotavlja, da so skupni odhodki za nepovratna sredstva leta 2013 znašali 13.900.000 EUR, kar je 31 % skupnih upravnih odhodkov; ugotavlja, da je agencija na podlagi lanskih pripomb Računskega sodišča okrepila svoja preverjanja v zvezi z upravičenostjo in točnostjo stroškov za zaposlene, prijavljenih v okviru programov dodeljevanja nepovratnih sredstev, saj predstavljajo glavni del vseh stroškov;

11.    ugotavlja, da predhodna preverjanja agencije vsebujejo dokumentacijsko analizo zahtevkov za povračilo stroškov, pri čemer so preverjanja stroškov na kraju samem na ravni upravičencev redka; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da obstoječe kontrole dajejo le omejeno zagotovilo v zvezi z upravičenostjo in točnostjo stroškov, ki jih prijavijo upravičenci; vendar ugotavlja, da je bila za transakcije, ki jih je revidiralo Računsko sodišče, predložena dokazna dokumentacija, s katero se je pridobilo sprejemljivo zagotovilo o njihovi zakonitosti in pravilnosti;

12.    na podlagi izjav agencije ugotavlja, da je leta 2014 upravičencem ponudila podrobno razlago in usposabljanje o merilih za upravičenost stroškov ter zlasti o sprejemljivih metodologijah za izračun stroškov za osebje, pri čemer je vse to opisano v priročniku; poleg tega ugotavlja, da je agencija izvedla štiri preverjanja na kraju samem, da bi tako preverila izračunavanje prijavljenih stroškov na podlagi zadevne dokumentacije in analizirala zanesljivost obstoječih sistemov notranje kontrole; ugotavlja, da so preverjanja vključevala kontrole plačil, opravljenih leta 2013, ki pokrivajo 20,45 % vseh stroškov za uslužbence upravičencev; poleg tega ugotavlja, da je bilo 0,12 % kontroliranih stroškov neupravičenih; agencijo pa poziva, naj nadalje izboljša raven predhodnega preverjanja, da zagotovi upravičenost upravičencev, ter organ za podelitev razrešnice obvesti o napredku na tem področju;

Notranja revizija

13.    na podlagi letnega poročila o dejavnostih agencije ugotavlja, da je oddelek za notranjo revizijo dokončal poročilo o reviziji upravljanja dodeljenih sredstev, da bi ocenil splošni vpliv projektov, ki se financirajo iz zunanjih namenskih prejemkov, na agencijo; poleg tega ugotavlja, da je oddelek za notranjo revizijo aktivno podprl skupino zunanjih revizorjev, ki jim je Komisija naročila pregled računovodskih izkazov stroškov za obdobje 2010–2011;

14.    na podlagi izjav agencije ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo spremljala izvajanje prejšnjih priporočil s pregledom dokumentacije, in da so bila vsa nerešena priporočila zaključena 31. decembra 2013;

Druge pripombe

15.    poziva agencijo, naj v svoji notranji in zunanji komunikaciji v prihodnje jasno navede, da prejema sredstva iz proračuna Unije (subvencija Unije), ne pa subvencije Komisije oziroma Skupnosti;

o

o       o

16.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(15) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

3.2.2015

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2013

(2014/2099(DEC))

Pripravljavec mnenja: Giovanni La Via

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.      ugotavlja, da je imela Evropska agencija za okolje (v nadaljevanju: agencija) v letu 2013 na voljo 41.740.292 EUR, od tega je 36.309.240 EUR (87 %) prejela iz splošnega proračuna Unije; poudarja, da ta znesek predstavlja 0,024 % splošnega proračuna Unije;

2.      poziva agencijo, naj v svoji notranji in zunanji komunikaciji v prihodnje jasno navede, da prejema sredstva iz proračuna Unije (subvencija Unije), ne pa subvencije Komisije oziroma Skupnosti;

3.      pozdravlja, da se je agencija zavezala rednim pregledom svoje kadrovske in organizacijske sestave, da bo lahko čim učinkoviteje opravljala svoje delo in se soočala z izzivi; v zvezi s tem pozdravlja dejstvo, da je v letu 2013 v svoj kadrovski načrt dodala dve delovni mesti AD, za izvajanje novih nalog v zvezi z dvema pomembnima temama: blažitvijo posledic podnebnih sprememb in poročanjem o kakovosti zraka;

4.      ugotavlja, da je bilo do izteka leta 2013 zasedenih 132 od 138 delovnih mest in da je agencija zaposlovala 78 pogodbenih uslužbencev in napotenih nacionalnih strokovnjakov; ugotavlja tudi, da se je stopnja zasedenosti delovnih mest v primerjavi z letom 2012 nekoliko zmanjšala, podobno kot delež pogodbenih uslužbencev in napotenih nacionalnih strokovnjakov; ugotavlja še, da 71 % vseh človeških virov agencije izvaja operativne naloge in da se je ta delež v primerjavi z letom 2012 nekoliko povečal; spodbuja agencijo, naj še naprej napreduje po tej poti;

5.      je seznanjen s pripombo Računskega sodišča o notranjih kontrolah; je prav tako seznanjen z odgovorom agencije; pozdravlja dejstvo, da je agencija povečala pogostost preverjanja upravičenosti in točnosti zahtevkov za povračilo stroškov zaposlenih v programih dodeljevanja nepovratnih sredstev, a se pridružuje oceni Računskega sodišča, da je treba v zvezi s tem storiti več; je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da je preverjanje stroškov upravičencev na kraju samem redko, zato jih je treba okrepiti;

6.      je zadovoljen, da je agencija uvedla celovito politiko obravnavanja in preprečevanja navzkrižja interesov, ter jo spodbuja, naj si še naprej prizadeva za izvajanje te politike, da bi zagotovila neodvisnost in preglednost pri sprejemanju odločitev in vseh dejavnostih, ki jih izvaja, vključno z izborom članov znanstvenega odbora;

7.      se je dobro seznanil tudi z dejstvom, da si agencija prizadeva za poostritev ukrepov preverjanja in da bo to počela tudi v prihodnje; odobrava njeno odločitev, da bo izdala smernice za upravičence, v katerih bo pojasnila, katerih stroški so upravičeni in katera dokazila je treba predložiti;

8.      pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi agencije za proračunsko leto 2013, z vseh pomembnih vidikov zakonite in pravilne;

9.      na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se izvršnemu direktorju Evropske agencije za okolje podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2013.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

29.1.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

53

8

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 144.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 144.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 126, 21.5.2009, str. 13.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)

UL C 442, 10.12.2014, str. 144.

(9)

UL C 442, 10.12.2014, str. 144.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 126, 21.5.2009, str. 13.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(15)

Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravno obvestilo