Postup : 2014/2101(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0084/2015

Predkladané texty :

A8-0084/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.24
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0133

SPRÁVA     
PDF 181kWORD 91k
30.3.2015
PE 539.723v02-00 A8-0084/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013

(2014/2101(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013

(2014/2101(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami strediska(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/1994 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie(5), a najmä na jeho článok 14,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0084/2015),

1.      udeľuje absolutórium riaditeľke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013

(2014/2101(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami strediska(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/1994 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie(12), a najmä na jeho článok 14,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0084/2015),

1.      berie na vedomie konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie v podobe uvedenej v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013

(2014/2101(DEC))

Európsky parlament,

–    so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013,

–    so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–    so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0084/2015),

A.  keďže podľa finančného výkazu predstavoval konečný rozpočet Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (ďalej len „stredisko“) na rozpočtový rok 2013 sumu 52 193 667 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 8,08 % v porovnaní s rokom 2012;

B.   keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka strediska je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže úlohou strediska je poskytovať akejkoľvek inštitúcii alebo orgánu Únie, ktoré ho požiadajú o služby, prekladateľské služby nevyhnutné pre ich činnosť;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.   na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že stav dvoch nápravných opatrení, ktoré boli prijaté ako reakcia na jeho pripomienky v predchádzajúcom roku, je označený ako „prebiehajúce“;

 2.   na základe informácií strediska berie na vedomie, že pripravilo akčný plán zameraný na zníženie administratívnych nákladov identifikovaných v oblasti ľudských zdrojov, finančných postupov, IT a infraštruktúry; na základe informácií strediska zisťuje, že už dosiahlo svoje limity, pokiaľ ide o znižovanie administratívnych nákladov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

 3.   konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 83,47 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 77,68 %;

Rámcové zmluvy

4.   konštatuje, že v roku 2008 stredisko uzavrelo 472 rámcových zmlúv na prekladateľské služby s maximálnou platnosťou štyri roky; ďalej konštatuje, že v roku 2012 sa stredisko zúčastnilo na verejnom obstarávaní prekladateľských služieb vyhlásenom Komisiou, ale nedokázalo s ňou dosiahnuť dohodu o podmienkach zmluvy;

5.   berie na vedomie, že v dôsledku toho stredisko predĺžilo platné rámcové zmluvy o ďalší rok; so znepokojením berie na vedomie, že hoci riaditeľka strediska schválila výnimku, toto predĺženie nie je v súlade s vykonávacími predpismi k nariadeniu o rozpočtových pravidlách strediska, v ktorom sa maximálna dĺžka rámcových zmlúv stanovuje na štyri roky;

6.   na základe informácií strediska berie na vedomie, že dôvodom nedosiahnutia dohody s Komisiou bolo to, že Komisia v neskoršej fáze postupu zmenila podmienky verejného obstarávania; berie na vedomie rozhodnutie strediska predĺžiť existujúce zmluvy na základe negatívneho vplyvu toho, ak by neboli v platnosti žiadne zmluvy až do doby, kým by sa mohlo usporiadať ďalšie verejné obstarávanie;

Záväzky a prenosy

7.   oceňuje, že v správe Dvora audítorov sa neuvádzajú žiadne významnejšie problémy, pokiaľ ide o úroveň prenosov v roku 2013; konštatuje, že 5,79 % rozpočtových prostriedkov bolo prenesených do roku 2014;

Vnútorné kontroly

8.   berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) uskutočnil v roku 2013 úplné posúdenie rizika, ktorého výsledkom je strategický plán IAS v oblasti interných auditov strediska, v ktorom sa uvádzajú témy navrhovaných auditov na obdobie 2014 – 2016;

9.   berie na vedomie, že z dôvodu rôznych obmedzení, ako je presun do budovy Drosbach, sa nedosiahol počiatočne plánovaný pokrok pri vykonávaní viacerých opatrení zahrnutých do akčného plánu vnútornej kontroly;

10. so znepokojením konštatuje, že pri analýze rizík IAS zistil, že určité postupy sa vyznačujú vysokým inherentným rizikom, ktoré nebolo možné považovať za overiteľné v rámci plánu auditov, pretože kontroly boli vyhodnotené ako neexistujúce alebo nedostatočné; zdôrazňuje, že vedenie strediska predložilo IAS akčný plán zameraný na odstránenie týchto nedostatkov a že opatrenia prijaté strediskom na ich odstránenie bude IAS sledovať;

11. konštatuje, že IAS sledoval vykonávanie predchádzajúcich odporúčaní prostredníctvom administratívneho preskúmania a že k 31. decembru 2013 nezostali otvorené žiadne predchádzajúce odporúčania s rozhodujúcim významom; konštatuje, že jedno veľmi dôležité odporúčanie sa uspokojivo vykonáva a že vykonávanie ďalšieho veľmi dôležitého odporúčania sa oneskorilo; vyzýva stredisko, aby sledovalo túto otázku a informovalo orgán udeľujúci absolutórium o dokončení príslušných opatrení;

12.    so znepokojením konštatuje, že formálne delegovania povoľujúcimi úradníkmi nie sú vždy v súlade s povoľovacími právami týkajúcimi sa operácií v systéme účtovníctva na základe časového rozlíšenia (ABAC); na základe informácií strediska berie na vedomie, že aktualizovalo formálne delegovanie, aby ho zosúladilo s právami v systéme ABAC;

Presuny

13.    konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti strediska, ako aj správy Dvora audítorov zostala úroveň a povaha presunov v roku 2012 v rámci rozpočtových pravidiel;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

14.    konštatuje, že za rok 2013 neboli v správe Dvora audítorov v súvislosti s vybranými operáciami ani inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov verejného obstarávania strediska;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

15.    na základe informácií strediska berie na vedomie, že posúdilo svoju politiku v oblasti predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia na základe usmernení Komisie o predchádzaní konfliktom záujmov v decentralizovaných agentúrach EÚ a ich riadení; konštatuje, že na základe uvedeného posúdenia stredisko vypracovalo nové pravidlá, v ktorých sa uvádza, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady, výkonného riaditeľa a vyššieho manažmentu musia byť sprístupnené verejnosti;

16.    konštatuje, že stredisko tieto nové pravidlá predložilo správnej rade v roku 2014 a že 29. októbra 2014 boli schválené; oceňuje, že stredisko sprístupnilo životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady na svojej webovej stránke; žiada stredisko, aby zjednodušilo prístup k týmto dokumentom;

Výkonnosť

17.    na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že hotovosť držaná strediskom sa zvýšila z 35 000 000 EUR na konci roka 2012 na 40 000 000 EUR na konci roka 2013; ďalej konštatuje, že rozpočtový prebytok a rezervy sa v rovnakom období zvýšili z 30 900 000 EUR na 37 500 000 EUR;

18.    na základe informácií strediska zisťuje, že rozpočtový prebytok v roku 2012 vznikol hlavne v dôsledku vonkajších faktorov mimo jeho kontroly a že stredisko prijalo opatrenia na jeho zníženie; konštatuje, že stredisko sa vzhľadom na analýzu svojich nákladov v roku 2012, ako aj analýzu nákladov v prvom polroku 2013 rozhodlo znížiť svoje ceny na rok 2014; na základe informácií strediska berie na vedomie, že jeho rozpočty na roky 2014 a 2015 boli zostavené ako deficitné rozpočty s cieľom použiť časť prebytku z predchádzajúcich rokov;

        Ďalšie pripomienky

19.   berie na vedomie, že stredisko začalo svoju činnosť v roku 1994 a odvtedy funguje na báze korešpondencie a výmeny informácií s hostiteľským členským štátom; berie na vedomie, že rokovania strediska s jeho hostiteľským štátom týkajúce sa sídla sa dostali do záverečnej fázy a že podpísalo s vládou Luxemburského veľkovojvodstva dohodu o sídle; konštatuje, že stredisko čaká na konečné potvrdenie v tejto veci;

o

o   o

20.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(15) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 35.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 35.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 35.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 35.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.

(13)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2015)0000.

Právne oznámenie