Postup : 2014/2126(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0085/2015

Předložené texty :

A8-0085/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.28
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0137

ZPRÁVA     
PDF 199kWORD 95k
30.3.2015
PE 539.719v02-00 A8-0085/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2013

(2014/2126(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2013

(2014/2126(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi úřadu(1),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–       ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.º439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(5), a zejména na článek 35,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0085/2015),

1.      uděluje výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2013

(2014/2126(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi úřadu(8),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10),

–       ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.º439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(12), a zejména na článek 35,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0085/2015),

1.      konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.      schvaluje uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2013;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2013

(2014/2126(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0085/2015),

A.     vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (dále jen „úřad“) na rozpočtový rok 2013 činil podle jeho finančních výkazů 10 500 000 EUR; vzhledem k tomu, že celkový rozpočet tohoto úřadu se odvíjí od rozpočtu Unie,

B.     vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2013 (dále jen zpráva Účetního dvora) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že je účetní závěrka úřadu spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné,

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.      na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že pokud jde o 12 připomínek uvedených ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, jsou dvě nyní označeny jako „dokončené“, jedna jako „probíhající“, osm jako „není relevantní“ a jedna připomínka jako „neprovedená“;

2.      na základě informací úřadu konstatuje, že byla provedena fyzická inventura, jejíž konečná fáze proběhla na konci roku 2013;

3.      na základě informací úřadu konstatuje, že údaje o dopadu jeho činnosti na občany Unie jsou dostupné na jeho internetových stránkách, kde jsou každoročně zveřejňovány dokumenty, včetně tiskových zpráv, měsíčních zpravodajů nebo přímých odpovědí na dotazy občanů Unie;

Připomínky ke spolehlivosti účetní závěrky

4.      na základě zprávy Účetního dvora se znepokojením konstatuje, že v průběhu auditu nebyly poskytnuty informace k základu částky časového rozlišení ve výši 40 000 EUR související s výdaji a příspěvky pro zaměstnance, kteří vstoupili do pracovního poměru v roce 2013; na základě informací poskytnutých úřadem poznamenává, že částka časového rozlišení byla odhadnuta, a to do doby, než budou potvrzeny veškeré nároky, které mají zaměstnanci obdržet;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

5.      na základě informací poskytnutých úřadem konstatuje, že účetní systém byl de facto ověřen jeho účetním;

Rozpočtové a finanční řízení

6.      poznamenává, že sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2013 vyústilo v míru plnění rozpočtu dosahující 87,34 % a že míra čerpání prostředků na platby činila 87,18 %; zdůrazňuje, že úřad oproti předchozímu roku zlepšil pozoruhodně svou míru čerpání prostředků na platby;

Závazky a přenosy

7.      ze zprávy Účetního dvora se dozvídá znepokojivou informaci, že rozpočtové potřeby byly nadhodnoceny o 13 % a že přenesené prostředky na závazky dosahovaly 24 % z celkových prostředků na závazky, z čehož 13 % nebylo kryto žádným právním závazkem;

8.      konstatuje, že přenosy prostředků na závazky se v převážné většině týkají rozpočtových položek v hlavě II a hlavě III a jsou zejména určeny na faktury, které ještě nebyly na konci roku vystaveny či uhrazeny nebo se týkaly služeb, jež nebyly dosud poskytnuty;

9.      bere na vědomí opatření, která úřad přijal s cílem snížit a omezit úroveň přenesených prostředků na závazky, jako jsou měsíční zprávy o plnění rozpočtu, každoroční přezkum rozpočtu v polovině roku a schválení nového finančního nařízení úřadu;

10.    konstatuje, že v rozpočtovém plánování stále existuje značný prostor ke zlepšení, i když oproti rozpočtovému roku 2012, kdy se úřad finančně osamostatnil, došlo k výraznému zlepšení; vyzývá úřad, aby do budoucna dále zlepšoval své úsilí v oblasti monitorování rozpočtu;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

11.    konstatuje se znepokojením, že se postupy přijímání pracovníků vyznačují nedostatkem transparentnosti; souhlasí s připomínkou Účetního dvora, že vypracování otázek pro pohovory a písemné testy až poté, co jsou posouzeny jednotlivé přihlášky a žádosti, zvyšuje riziko toho, že otázky budou ovlivněny jednotlivými žádostmi; všímá si dále nesrovnalosti, která se vyskytla v jednom postupu přijímání mezi kritériem způsobilosti uvedeným v oznámení o volném pracovním místě a příslušným výběrovým kritériem; vyzývá úřad, aby informoval orgán příslušný pro udělení absolutoria o učiněných krocích s cílem zabránit podobným situacím v budoucnu;

12.    na základě informací úřadu konstatuje, že vyhověl připomínce Účetního dvora a změnil prohlášení o střetu zájmů výběrových komisí s cílem zahrnout mezi potenciální konflikty zájmů i profesní vztah; konstatuje dále, že v roce 2013 byla podepsána politika v oblasti předcházení a řešení střetů zájmů;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

13.    na základě informací úřadu konstatuje, že jeho správní rada v roce 2013 schválila novou politiku v oblasti střetu zájmů; konstatuje, že členové správní rady a výkonný ředitel úřadu podepsali v souladu s touto novou politikou prohlášení o střetu zájmů; vyzývá úřad, aby zveřejnil jak svou politiku v oblasti střetu zájmů, tak prohlášení o střetu zájmů, která podepsali členové správní rady a výkonný ředitel;

Vnitřní kontroly

14.    se znepokojením konstatuje, že 18 % všech plateb bylo provedeno po časovém limitu stanoveném ve finančním nařízení; na základě informací úřadu konstatuje, že přestože do poloviny roku se počet pozdních plateb snížil, došlo v posledním čtvrtletí roku 2013 opět k jejich nárůstu, a to vzhledem ke značnému nárůstu pracovní zátěže na konci roku; vítá nové postupy, které úřad zavedl s cílem snížit míru pozdních plateb; vyzývá úřad, aby tento problém bezodkladně vyřešil a informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích přijatých opatření;

15.    na základě informací poskytnutých úřadem konstatuje, že v roce 2013 provedl útvar interního auditu Komise (IAS) omezený přezkum provádění 16 standardů interní kontroly, které přijala správní rada úřadu; konstatuje, že na základě výsledků tohoto přezkumu a s ohledem na stávající stav vnitřní kontroly týkající se provozních činností a úkolů v oblasti administrativní podpory úřadu vydal IAS 18 doporučení, z nichž 6 bylo označeno jako „velmi důležitá“ a 12 jako „důležitá“;

16.    všímá si skutečnosti, že úřad v březnu 2013 provedl své vlastní hodnocení týkající se provádění standardů interní kontroly, čímž prokázal svou upřímnou snahu, pokud jde o chápání odpovídajících podmínek vnitřní kontroly a vytvoření takovýchto podmínek;

17.    na základě zprávy Účetního dvora zjistil, že 6 ze 16 standardů interní kontroly nebylo dosud v plném rozsahu provedeno; konstatuje, že provádění těchto 6 dosud neprovedených standardů interní kontroly stále probíhá, a vyzývá úřad, aby o výsledcích jejich provádění informoval orgán příslušný k udělení absolutoria.

o

o   o

18.    pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2015(15) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

6. 2. 2015

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) na rozpočtový rok 2013

(2014/2126(DEC))

Navrhovatelka: Sylvie Guillaume

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěry Účetního dvora, z nichž vyplývá, že roční závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) poskytuje ve všech významných ohledech věrný obraz jeho finanční situace k 31. prosinci 2013 a výsledků jeho operací a peněžních toků za daný rok a že veškeré operace, na nichž se zakládá účetní závěrka EASO za rozpočtový rok 2013, byly ve všech významných ohledech legální a správné;

2.  bere na vědomí připomínky Účetního dvora, podle nichž je nutné zlepšit situaci, pokud jde o věrohodnost účtů a o vnitřní kontroly a rozpočtové řízení; zdůrazňuje, že připomínky Účetního dvora je třeba posuzovat ve světle toho, že rok 2013 byl prvním úplným rozpočtovým rokem, v němž měl úřad EASO finanční nezávislost;

3.  domnívá se zejména, že by mělo být zdokonaleno rozpočtové plánování, nicméně je potěšen tím, že ve srovnání s rokem 2012 došlo jen v menší míře k přecenění rozpočtových potřeb a k přenosům prostředků přidělených na závazky;

4.  bere na vědomí připomínky Účetního dvora, podle je nezbytné zlepšit postupy přijímání nových zaměstnanců a zvýšit jejich transparentnost; v této souvislosti bere na vědomí odpovědi EASO, které se týkaly zejména změny prohlášení o neexistenci střetu zájmů u výběrových komisí v souladu s připomínkami Účetního dvora a zavedení politiky prevence a řízení střetů zájmů, která byla podepsána dne 29. listopadu 2013;

5.  v obecné rovině se domnívá, že je třeba se více zaměřit na řádné finanční řízení v EASO, a to především pokud jde o hospodárnost, efektivnost a účelnost, s jakou EASO využívá přidělené prostředky k plnění svých úkolů.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

5.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

47

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 102.

(2)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 102.

(3)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 102.

(9)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 102.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Přijaté texty, P7_ TA-PROV(2015)0000.

Právní upozornění