Postupak : 2014/2126(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0085/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0085/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.28
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0137

IZVJEŠĆE     
PDF 196kWORD 98k
30.3.2015
PE 539.719v02-00 A8-0085/2015

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2013.

(2014/2126(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2013.

(2014/2126(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Ureda(1),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Ured za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(5), a posebno njezin članak 35.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8‑0085/2015),

1.      daje razrješnicu izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil za izvršenje proračuna Ureda za financijsku godinu 2013.;

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2013.

(2014/2126(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Ureda(8),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Ured za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(10),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(11), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(12), a posebno njezin članak 35.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(13),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8‑0085/2015),

1.      utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog potpornog ureda za azil odgovara obliku u kojem je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.      odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2013.;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2013.

(2014/2126(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8‑0085/2015),

A.     budući da je, u skladu s njegovim s poslovnim knjigama, konačni proračun Europskog potpornog ureda za azil („Ured”) za financijsku godinu 2013. iznosio 10 500 000 EUR; budući da cijeli proračun Ureda dolazi iz proračuna Unije,

B.     budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2013. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumna jamstva da je godišnja računovodstvena dokumentacija Ureda pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne,

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.      primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da, kada je riječ o dvanaest primjedbi koje su iznesene u izvješću Revizorskog suda za 2012., dvije nose oznaku „Dovršeno”, jedna „U tijeku”, osam „Nije primjenjivo” i jedna „Predstoji”;

2.      potvrđuje da je Ured obavio evidenciju materijalne imovine koja je završena krajem 2013.;

3.      potvrđuje na temelju navoda Ureda da se podaci o utjecaju njegovih aktivnosti na građane Unije mogu naći na njegovim internetskim stanicama zahvaljujući godišnjem objavljivanju dokumenata u koje se ubrajaju i priopćenja za medije, mjesečni bilteni ili izravni odgovori na zahtjeve građana Unije;

Primjedbe o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije

4.      sa zabrinutošću prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da tijekom revizije nije bila stavljena na raspolaganje obračunska osnova u visini od 40 000 EUR koja se odnosi na rashode i naknade za osoblje koje je stupilo na dužnost 2013.; potvrđuje na temelju navoda Ureda da se radilo o procjeni nastanka obveze u iščekivanju potvrde o svim materijalnim pravima koja će osoblje primiti;

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

5.      prima na znanje od Ureda da je njegov računovodstveni službenik potvrdio računovodstveni sustav Ureda;

Upravljanje proračunom i financijama

6.      prima na znanje da su napori u nadzoru proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultirali stopom izvršenja od 87,34 %, a da je stopa provedbe odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 87,18 %; naglašava da je Ured bitno povećao stopu izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje u odnosu na prošlu godinu;

Obveze i prijenosi

7.      sa zabrinutošću prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da su proračunske potrebe precijenjene za 13 % i da su prenesena odobrena sredstva iznosila 24 % ukupnih rezerviranih odobrenih sredstava, od čega za 13 % nije bila predviđena nikakva pravna obveza;

8.      prima na znanje da se prijenosi rezerviranih odobrenih sredstava uglavnom odnose na proračunske linije iz glave II. i glave III. i najviše se odnose na račune koji do kraja godine još nisu primljeni ili plaćeni ili na slučajeve u kojima određene usluge još nisu isporučene;

9.      prima na znanje mjere koje je Ured poduzeo kako bi smanjio i ograničio razinu prenesenih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza kao što su mjesečna izvješća o izvršenju proračuna, godišnja revizija proračuna sredinom godine i usvajanje nove financijske uredbe;

10.    napominje da i dalje ima mnogo prostora za poboljšanje planiranja proračuna, iako je postignut znatan napredak u odnosu na financijsku godinu 2012. tijekom koje je Ured postao financijski neovisan; poziva Ured da i ubuduće nastavi s povećanjem napora u nadzoru proračuna;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

11.    sa zabrinutošću napominje da su postupci zapošljavanja nedovoljno transparentni; slaže se s primjedbom Suda da se sastavljanjem pitanja za razgovore i pismene ispite tek nakon razmatranja prijava povećava rizik od utjecaja pojedinačnih prijava na pitanja; nadalje napominje da je u jednom postupku zapošljavanja utvrđeno nepodudaranje jednog kriterija prihvatljivosti koji je naveden u oglasu za slobodno radno mjesto i odgovarajućeg kriterija za odabir; poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama koje su poduzete radi sprečavanja sličnih situacija u budućnosti;

12.    potvrđuje na temelju navoda Ureda da je usvojio primjedbe Suda i promijenio izjavu o sukobu interesa za selekcijske odbore kako bi sadržavala izjavu o profesionalnom odnosu koji može biti potencijalan izvor sukoba interesa; nadalje napominje da su smjernice za politiku sprječavanja sukoba interesa i upravljanja njime potpisane 2013.;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

13.    potvrđuje na temelju navoda Ureda da je njegov upravni odbor 2013. podržao novu politiku sprječavanja sukoba interesa; napominje da su članovi upravnog odbora i izvršni direktor Ureda potpisali obrasce o sukobu interesa u skladu s novom politikom; poziva Ured da javno objavi svoju politiku sprječavanja sukoba interesa i obrasce o sukobu interesa koje su potpisali članovi upravnog odbora i izvršni direktor:

Unutarnje kontrole

14.    sa zabrinutošću napominje da je 18 % od ukupnog broja plaćanja izvršeno nakon roka propisanog Financijskom uredbom; od Ureda prima na znanje da iako se broj zakašnjelih plaćanja smanjio do sredine 2013., u zadnjem tromjesečju 2013. ta su se kašnjenja ponovno pojavila zbog znatnog povećanja opsega posla na kraju godine; pozdravlja nove postupke koje je Ured pokrenuo kako bi smanjio stopu zakašnjelih plaćanja; poziva Ured da hitno riješi to pitanje te da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o učincima poduzetih mjera;

15.    potvrđuje na temelju navoda Ureda da je 2013. Služba Europske komisije za unutarnju reviziju (IAS) provela ograničenu reviziju provedbe 16 standarda unutarnje kontrole (ICS) koje je usvojio upravni odbor Ureda; napominje da je, na temelju rezultata te revizije i uzimajući u obzir trenutno stanje unutarnje kontrole operativnih aktivnosti i administrativne podrške, IAS donio 18 preporuka od koji su šest dobile ocjenu „Vrlo važno”, a dvanaest „Važno”;

16.    uzima na znanje da je Ured u ožujku 2013. proveo vlastitu procjenu stanja provedbe standarda unutarnje kontrole, čime je pokazao da je odlučan u razumijevanju i uspostavi okruženja za provedbu valjane unutarnje kontrole;

17.    iz izvješća Suda utvrđuje da šest od šesnaest standarda unutarnje kontrole nije u potpunosti provedeno; uzima u obzir da provedba šest standarda unutarnje kontrole još uvijek traje te poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o rezultatima;

o

o   o

18.    u vezi s drugim primjedbama koje su priložene odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2015.(15) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

6.2.2015

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2013.

(2014/2126(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Sylvie Guillaume

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključke Revizorskog suda i smatra da godišnja financijska izvješća Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2013. u svim bitnim aspektima vjerno prikazuju njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2013., kao i rezultate poslovanja i novčane tokove za financijsku godinu zaključenu tim danom, te prema kojima su osnovne transakcije prikazane u računovodstvenoj dokumentaciji EASO-a za financijsku godinu 2013. u svim bitnim aspektima zakonite i pravilne;

2.  prima na znanje primjedbe Revizorskog suda o tome da su potrebna poboljšanja u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije, unutarnjih kontrola i upravljanja proračunom; ističe da je potrebno razmotriti različite primjedbe Revizorskog suda i pri tome voditi računa o tome da je financijska godina 2013. bila prva puna financijska godina u kojoj je EASO bio financijski neovisan;

3.  u prvom redu smatra da bi se moglo poboljšati proračunsko planiranje, no pozdravlja činjenicu da su i precjenjivanje proračunskih potreba i prijenosi odobrenih sredstava za preuzete obveze bili znatno manji nego 2012.;

4.  prima na znanje primjedbe Revizorskog suda o tome da je potrebno poboljšati postupke zapošljavanja i povećati njihovu transparentnost; u tom smislu prima na znanje radnje koje je poduzeo EASO, posebice izmjenu izjave o nepostojanju sukoba interesa za povjerenstva za odabir, i to u skladu s primjedbama Revizorskog suda, kao i uspostavu politike sprečavanja sukobâ interesa i upravljanja njima potpisanu 29. studenog 2013.;

5.  općenito smatra da bi EASO trebao posvetiti veću pozornost načelu dobrog financijskog upravljanja u skladu s načelom jedne godine, odnosno ekonomičnosti, učinkovitosti i uspješnosti u korištenju odobrenim sredstvima pri ispunjavanju svojih zadaća.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

5.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

7

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

(1)

SL C 442, 10.12.2014., str. 102.

(2)

SL C 442, 10.12.2014., str. 102.

(3)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(4)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(5)

SL L 132, 29.5.2010., str. 11.

(6)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(7)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(8)

SL C 442, 10.12.2014., str. 102.

(9)

SL C 442, 10.12.2014., str. 102.

(10)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(11)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(12)

SL L 132, 29.5.2010., str. 11.

(13)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(14)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(15)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P7_TA-PROV(2015)0000.

Pravna napomena