Procedura : 2014/2126(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0085/2015

Teksty złożone :

A8-0085/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.28
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0137

SPRAWOZDANIE     
PDF 196kWORD 102k
30.3.2015
PE 539.719v02-00 A8-0085/2015

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu na rok budżetowy 2013

(2014/2126(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu na rok budżetowy 2013

(2014/2126(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Urzędu(1),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu(5), w szczególności jego art. 35,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0085/2015),

1.      udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu absolutorium z wykonania budżetu Urzędu na rok budżetowy 2013;

2.      przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2013

(2014/2126(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Urzędu(8),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(9), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(11), w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu(12), w szczególności jego art. 35,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(14), w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0085/2015),

1.      stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu zostało przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.      zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2013;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu na rok budżetowy 2013

(2014/2126(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu na rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0085/2015),

A.     mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (zwanego dalej „Urzędem”) jego ostateczny budżet na rok budżetowy 2013 r. wynosił 10 500 000 EUR; mając na uwadze, że cały budżet Urzędu pochodzi z budżetu Unii,

B.     mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2013 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe,

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.      na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że w odniesieniu do 12 uwag poczynionych przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2012 dwa są obecnie oznaczone jako „zrealizowane”, jedno jako „w trakcie realizacji”, osiem jako „nie dotyczy”, a jedno jako „pozostające do realizacji”;

2.      na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że Urząd dokonał oceny stanu inwentarza z natury i zakończył ją pod koniec 2013 r.;

3.      na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że informacje na temat wpływu jego działalności na obywateli Unii są dostępne na jego stronie internetowej dzięki corocznej publikacji dokumentów, w tym komunikatów prasowych, miesięcznych biuletynów lub bezpośrednich odpowiedzi na zapytania kierowane przez obywateli Unii;

Uwagi dotyczące wiarygodności rozliczeń

4.      na podstawie sprawozdania Trybunału z niepokojem zauważa, że podczas kontroli nie przedstawiono uzasadnienia rozliczeń międzyokresowych na kwotę 40 000 EUR tytułem dodatków i zwrotu kosztów dla członków personelu, którzy rozpoczęli pełnienie obowiązków w 2013 r.; na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że rozliczenia międzyokresowe miały charakter szacunkowy, gdyż oczekiwano na potwierdzenie wszystkich uprawnień przysługujących pracownikom;

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji

5.      na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu zauważa, że jego system rachunkowości został skutecznie zatwierdzony przez księgowego;

Zarządzanie budżetem i finansami

6.      zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2013 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 87,34%, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 87,18%; podkreśla, że w porównaniu z poprzednim rokiem Urząd zdecydowanie poprawił wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności;

Zobowiązania i przeniesienia

7.      na podstawie sprawozdania Trybunału z niepokojem stwierdza, że potrzeby budżetowe przeszacowano o 13%, a zaciągnięte zobowiązania, które przeniesiono, wyniosły 24% wszystkich środków, na które zaciągnięto zobowiązania, z czego 13% nie było poparte zobowiązaniem prawnym;

8.      zwraca uwagę, że przeniesienia środków, na które zaciągnięto zobowiązania, dotyczą przede wszystkim linii budżetowych w tytule II i III oraz są przeznaczone głównie na faktury, których na koniec roku nie otrzymano lub nie zapłacono, lub chodzi o przypadki, w których zamówionych usług nie wyświadczono;

9.      odnotowuje środki podjęte przez Urząd w celu ograniczenia i zabezpieczenia poziomu przeniesionych środków na zobowiązania, takie jak miesięczne sprawozdania z wykonania budżetu, śródroczny przegląd budżetu i przyjęcie nowego rozporządzenia finansowego;

10.    zauważa, że wciąż istnieją znaczne możliwości usprawnienia planowania budżetowego, choć w porównaniu z rokiem budżetowym 2012, w którym Urząd uzyskał niezależność finansową, osiągnięto już znaczną poprawę; apeluje do Urzędu o dalsze usprawnienia w zakresie monitorowania budżetu w przyszłości;

Procedury przetargowe i procedury naboru pracowników

11.    z niepokojem zauważa, że procedury rekrutacyjne nie są przejrzyste; zgadza się z uwagą Trybunału, z której wynika, że przygotowywanie pytań na potrzeby rozmów kwalifikacyjnych i testów pisemnych po rozpatrzeniu podań zwiększa ryzyko, że poszczególne podania mogą wpływać na treść pytań; zwraca ponadto uwagę, że w ramach jednej procedury rekrutacyjnej dopatrzono się rozbieżności między kryterium kwalifikowalności wskazanym w ogłoszeniu o naborze a odpowiadającym mu kryterium wyboru; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o krokach podjętych w celu zapobiegnięcia podobnym sytuacjom w przyszłości;

12.    na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że dostosował się on do uwag Trybunału i wprowadził zmiany w oświadczeniu o braku konfliktu interesów dla komisji selekcyjnych, aby uwzględnić stosunki zawodowe jako potencjalne źródło konfliktu interesów; zauważa ponadto, że w 2013 r. podpisano dokument w sprawie zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

13.    na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że w 2013 r. jego zarząd zatwierdził nową strategię w zakresie konfliktu interesów; zwraca uwagę, że członkowie zarządu oraz dyrektor wykonawczy Urzędu podpisali formularze dotyczące konfliktu interesów zgodnie z wymogami nowej strategii; apeluje do Urzędu o podanie do wiadomości publicznej zarówno strategii w zakresie konfliktów interesów, jak i formularzy dotyczących konfliktów interesów podpisanych przez członków zarządu i dyrektora wykonawczego;

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

14.    z niepokojem zauważa, że 18% wszystkich płatności dokonano po terminie określonym w rozporządzeniu finansowym; w oparciu o informacje uzyskane od Urzędu zwraca uwagę, że choć liczba spóźnionych płatności spadła do połowy 2013 r., pojawiły się one ponownie w ostatnim kwartale 2013 r. z powodu znacznego wzrostu obciążenia pracą pod koniec roku; z zadowoleniem przyjmuje nowe procedury wprowadzone przez Urząd w celu obniżenia odsetka spóźnionych płatności; wzywa Urząd do pilnego zaradzenia tej sytuacji oraz do poinformowania organu udzielającego absolutorium o skutkach podjętych działań;

15.    na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji dokonała ograniczonego przeglądu wdrożenia 16 standardów kontroli wewnętrznej przyjętych przez zarząd Urzędu; zauważa, że na podstawie wyników tego przeglądu oraz biorąc pod uwagę obecny status kontroli wewnętrznej w zakresie działalności operacyjnej Urzędu i funkcji wsparcia administracyjnego, Służba Audytu Wewnętrznego wydała 18 zaleceń (sześć „bardzo istotnych” i dwanaście „istotnych”);

16.    przyjmuje do wiadomości, że w marcu 2013 r. Urząd dokonał samooceny w zakresie stanu wdrożenia standardów kontroli wewnętrznej oraz wykazał się determinacją w kwestii zrozumienia i zapewnienia właściwych warunków przeprowadzania kontroli wewnętrznej;

17.    na podstawie sprawozdania Trybunału stwierdza, że spośród 16 standardów kontroli wewnętrznej sześciu nie wdrożono w pełni; przyznaje, że wdrażanie owych sześciu standardów trwa oraz apeluje do Urzędu o poinformowanie organu udzielającego absolutorium o wynikach tego procesu;

o

o   o

18.    w odniesieniu do innych uwag o charakterze przekrojowym, towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, odsyła do swojej rezolucji z dnia … 2015 r.(15) w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.

6.2.2015

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2013

(2014/2126(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Sylvie Guillaume

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje ustalenia Trybunału Obrachunkowego, z których wynika, że roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) przedstawia rzetelnie wszystkie istotne aspekty jego sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz wyniki jego transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, jak również że transakcje, na których opiera się roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2013, są zgodne z prawem i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

2.  odnotowuje uwagi Trybunału Obrachunkowego wskazujące na konieczność poprawy sytuacji w zakresie wiarygodności rozliczeń, kontroli wewnętrznej i zarządzania budżetem; podkreśla, że poszczególne uwagi Trybunału Obrachunkowego należy poddać ocenie z uwzględnieniem faktu, że rok budżetowy 2013 był pierwszym pełnym rokiem, w którym EASO dysponowało niezależnością finansową;

3.  uważa w szczególności, że istnieje pole do poprawy w zakresie planowania budżetowego, wyraża jednak zadowolenie, że w stosunku do roku 2012 potrzeby budżetowe były mniej zawyżone i mniejszy był także poziom przeniesionych środków;

4.  odnotowuje uwagi Trybunału Obrachunkowego wskazujące na konieczność poprawy sytuacji w zakresie procedur rekrutacji i ich przejrzystości; zwraca w tym kontekście uwagę na działania podjęte przez EASO, w szczególności na zmiany w oświadczeniu o braku konfliktu interesów członków komisji rekrutacyjnych wprowadzone zgodnie z uwagami Trybunału Obrachunkowego, jak również na wprowadzenie w życie w dniu 29 listopada 2013 r. polityki zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi;

5.  ogólnie uważa, że należy poświęcić więcej uwagi zasadzie należytego zarządzania finansami przez EASO zgodnie z budżetową zasadą jednoroczności, tj. z wykorzystaniem środków w sposób gospodarny, efektywny i skuteczny przy realizacji powierzonych mu zadań.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

5.2.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

47

7

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

(1)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 102.

(2)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 102.

(3)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(4)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(5)

Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11.

(6)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(7)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(8)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 102.

(9)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 102.

(10)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(11)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(12)

Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11.

(13)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(14)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(15)

Teksty przyjęte w tym dniu, P7_TA-PROV(2015)0000.

Informacja prawna