Postopek : 2014/2112(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0086/2015

Predložena besedila :

A8-0086/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.26
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0135

POROČILO     
PDF 187kWORD 100k
30.3.2015
PE 539.710v02-00 A8-0086/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2013

(2014/2112(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2013

(2014/2112(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2013 z odgovori akademije(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice akademiji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Sklepa Sveta 2005/681/PNZ z dne 20. septembra 2005 o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL) in razveljavljenem Sklepu 2000/820/PNZ(5), zlasti člena 16,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0086/2015),

1.      podeli razrešnico direktorju Evropske policijske akademije glede izvrševanja proračuna akademije za proračunsko leto 2013/ odloži podelitev razrešnice direktorju Evropske policijske akademije glede izvrševanja proračuna akademije za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropske policijske akademije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2013

(2014/2112(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2013 z odgovori akademije(8),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice akademiji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Sklepa Sveta 2005/681/PNZ z dne 20. septembra 2005 o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL) in razveljavljenem Sklepu 2000/820/PNZ(12), zlasti člena 16,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0086/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki iz letnih računovodskih izkazov Evropske policijske akademije takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.       odobri zaključni račun Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2013/odloži odobritev zaključnega računa Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropske policijske akademije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2013

(2014/2112(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0086/2015),

A.     ker računovodski izkazi Evropske policijske akademije (v nadaljevanju: akademija) kažejo, da je končni proračun akademije v proračunskem letu 2013 znašal 8.450.640 EUR; ker celotni proračun akademije izvira iz proračuna Unije;

B.     ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu akademije za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov akademije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bil v zvezi s tremi pripombami iz poročila Računskega sodišča za leto 2011, ki so bile v poročilu za leto 2012 označene kot „nerešene“, pa tudi v zvezi s pripombo, označeno z „se izvaja“, sprejet en popravni ukrepi in ta je v poročilu Računskega sodišča sedaj označena kot „zaključena“, dve pa sta bili označeni z „se izvaja“ in ena z „ni relevantno“; v zvezi s šestimi pripombami iz poročila Računskega sodišča za leto 2012 nadalje ugotavlja, da je bil sprejet en popravni ukrep v odziv na zavezo iz leta poprej in sedaj je ta pripomba označena kot „zaključena“, dve sta označeni z „ni relevantno“, dve z „se izvaja“ in ena z „nerešeno“;

2.      je seznanjen s trditvami akademije, da:

-     se informacije o vplivu dejavnosti akademije na državljane Unije posredujejo na spletišču akademije, kjer se vsakoletno objavljajo strateški dokumenti, vključno z letnim poročilom, posredujejo pa se tudi prek drugih orodij za obveščanje kot so videoposnetki in temu namenjeni deli spletišča;

-     je upravni odbor sprejel odločitev, da z aprilom 2014 prenese del računovodskih storitev na Komisijo; je seznanjen s prizadevanji akademije za zmanjšanje svojih upravnih stroškov;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.      ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 94,89 %, stopnja izvrševanja plačil pa 92,46 %; je seznanjen s prizadevanji akademije za občutno povišanje ravni izvrševanja plačil za 21 % glede na 76 %, kot je bila ugotovljena leta 2012;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

4.      z zaskrbljenostjo opaža, da je bila v naslovu II (upravni odhodki) stopnja prenosa odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v leto 2014 visoka, saj je znašala kar 30,46 %; opaža, da je v naslovu III (odhodki za poslovanje) stopnja prenosa odobrenih proračunskih sredstev znašala 17,91 %; na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bili prenosi iz naslova II pretežno posledica dogodkov, na katere akademija ni mogla vplivati, kot so bila plačila, zapadla v letu 2014, za storitve in blago, naročene in dobavljene v letu 2013, kot je bilo načrtovano;

5.      nadalje priznava, da se je raven prenosov akademije z 20 % pri poslovanju v letih 2012-2013 znižala na 11 % pri poslovanju v letih 2013-2014; je seznanjen z ukrepi, ki jih je sprejela akademija, vendar jo poziva, naj dodatno izboljša raven prenosov, da bi še bolje uresničevala proračunsko načelo enoletnosti;

6.      z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo od prenesenih sredstev za obveznosti iz leta 2012, ki so znašala 1.669.930 EUR, v letu 2013 razveljavljenih obveznosti za 303.704 EUR oziroma 18,19 %; potrjuje, da so bile razveljavljene obveznosti pretežno posledica dejstva, da so bili stroški, vrnjeni na podlagi sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev iz leta 2012, nižji od načrtovanih; ugotavlja, da znesek razveljavljenih obveznosti kaže na potrebo, da je treba od upravičencev ob koncu leta pridobiti natančnejše informacije o stroških, ki so dejansko nastali; poziva akademijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o ukrepih, ki jih je treba nujno sprejeti za odpravo te pomanjkljivosti;

Prerazporeditve

7.      na podlagi navedb akademije ugotavlja, da je ta uvedla nov postopek za proračunske prenose, s katerim se je izboljšala struktura proračuna in okrepil nadzor nad izvrševanjem proračuna;

8.      ugotavlja, da je akademija v letu 2013 izvršila devet proračunskih prenosov v višini 500.000 EUR znotraj posameznih naslovov; priznava, da so bili vsi prenosi izvršeni v skladu s finančno uredbo in izvedbenimi pravili; nadalje opaža, da so izboljšave proračunskih postopkov sprožile trend zmanjševanja zneskov proračunskih prerazporeditev;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

9.      na podlagi poročila Računskega sodišča zaskrbljeno ugotavlja, da postopki zaposlovanja v akademiji še vedno niso povsem pregledni, saj so nekateri postopkovni vidiki še vedno nepopolni, premalo jasni ali neskladni; je seznanjen z ukrepi akademije, ki so namenjeni revidiranju postopkov zaposlovanja s preoblikovanjem in izboljšanjem s tem povezanih navodil za delo, predlog in kontrolnih seznamov; poziva akademijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o vplivu, ki ga je imelo preoblikovanje postopkov zaposlovanja na zaposlitve v letu 2014, in z zanimanjem pričakuje rezultate prihodnjih revizij Računskega sodišča kar zadeva postopke zaposlovanja;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

10.    je seznanjen, da akademija načrtuje revizijo veljavne ureditve, s katero naj bi razvila posebno politiko na področju navzkrižja interesov, ki se bo uporabljala za njeno osebje in za druge deležnike, ki neposredno sodelujejo z akademijo, a niso njeni zaposleni; priznava, da je upravni odbor akademije novembra 2014 sprejel svojo politiko o preprečevanju in obvladovanje navzkrižja interesov;

11.    opaža, da so bile na spletišču akademije objavljene izjave o interesih direktorja, namestnika direktorja in vodje skupnih služb; je seznanjen, da je po sprejetju politike o preprečevanju navzkrižja interesov novembra 2014 akademija pozvala člane svojega upravnega odbora, naj na njenem spletišču objavijo svoje izjave o interesih in življenjepise;

12.    poziva akademijo, naj do junija 2015 objavi izjave o interesih svojih zaposlenih in članov upravnega odbora, članov delovnih skupin/komisije za revizijski nadzor in napotenih nacionalnih strokovnjakov;

13.    obžaluje, da akademija ni odgovorila na vprašanje o morebitnih pobudah za povečanje preglednosti stikov agencij z lobisti; poziva akademijo, naj odgovori do konca maja 2015;

Notranja revizija

14.    opaža, da je služba Komisije za notranjo revizijo (IAS) izvedla revizijo, da bi ocenila ustreznost zasnove in učinkovitost izvajanja sistema notranje kontrole v povezavi s podprocesi na področju kadrovskih zadev, s katerimi upravlja akademija; priznava, da služba Komisije za notranjo revizijo ugotovila, da veljavni sistem notranje kontrole zagotavlja razumna zagotovila z vidika uresničevanja poslovnih ciljev za ustrezne kadrovske zadeve;

15.    priznava,da je služba Komisije za notranjo revizijo sledila izvajanju svojih prejšnjih priporočil prek pregleda dokumentacije in da ob koncu leta ni ugotovila, da bi nerešena kritična oziroma zelo pomembna priporočila ostala nerešena;

16.    je seznanjen s prizadevanji akademije, da bi izvajala revizijska priporočila Računskega sodišča in službe za notranjo revizijo, da bi zagotovila čimprejšnje izvajanje akcijskih načrtov; ugotavlja, da je bila ob koncu leta 2013 stopnja izvrševanja priporočil 83 %;

Druge pripombe

17.    pozdravlja, da je akademija oktobra 2014 uradno ponovno začela delovati na svojem novem sedežu v Budimpešti; podpira prizadevanja akademije, da bi bila njena selitev na novi sedež izpeljana v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja; nadalje priznava, da je v zvezi s tem upravni odbor akademije predlagal in sprejel spremembo proračuna za proračunsko leto 2014;

18.    ugotavlja, da je bil s selitvijo akademije iz Bramshilla na njen nov sedež v Budimpešti ustvarjen letni prihranek v višini 200.000 EUR; pozdravlja te prihranke pri stroških poslovanja akademije ter pozdravlja dejstvo, da je uporaba pisarn na novem sedežu akademije brezplačna in da je infrastruktura zagotovljena za vsaj deset let; prosi akademijo, naj v svoje naslednje letno poročilo vključi pregled prihrankov pri stroških poslovanja;

19.    z zaskrbljenostjo opaža, da se nadaljuje razprava o prihodnosti akademije in da škoduje načrtovanju in izvajanju poslovanja;

20.    z zaskrbljenostjo opaža, da akademija ni zadovoljivo odgovorila na vprašanje organa za podelitev razrešnice o stroškovno učinkovitih in okolju prijaznih rešitvah za delovno okolje; akademijo poziva, naj odpravi to težavo;

o

o       o

21.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(15) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

6.2.2015

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2013

(2014/2112(DEC))

Pripravljavka mnenja: Sylvie Guillaume

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.      pozdravlja ugotovitve Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi Evropske policijske akademije (CEPOL) v vseh pomembnih vidikih odražajo finančni položaj na dan 31. decembra 2013 ter poslovne dogodke in denarne tokove za proračunsko leto, ki se je takrat končalo, in da so transakcije, povezane z računovodskimi izkazi akademije za proračunsko leto 2013, z vseh pomembnih vidikov zakonite in pravilne;

2.      je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča o potrebnih izboljšavah pri proračunskem načrtovanju in o ukrepih, ki jih je uvedel CEPOL in so omogočili zmanjšanje obsega prenosov v naslednje proračunsko leto;

3.      je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da je treba povečati preglednost postopkov zaposlovanja; v zvezi s tem opozarja na pojasnila akademije CEPOL o nedavnih spremembah, ki so omogočile dopolnitev dokumentacije o kadrovskih postopkih in so tako prispevale k večji preglednosti celotnega procesa;

4.      pozdravlja uradno odprtje novega sedeža akademije CEPOL 1. oktobra 2014 in opozarja zlasti na zaskrbljenost, ki jo je Računsko sodišče pri reviziji za leto 2012 izrazilo zaradi nejasnosti v zvezi s sedežem, negotovega položaja uslužbencev akademije in s tem povezanih težav pri proračunskem načrtovanju;

5.      v splošnem meni, da bi se moral CEPOL v skladu s proračunskim načelom enoletnosti bolj osredotočiti na načelo dobrega finančnega poslovodenja, in sicer gospodarnost, uspešnost in učinkovitost pri porabi sredstev za izvajanje svojih pristojnosti.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

5.2.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

4

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 51.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 51.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 256, 1.10.2005, str. 63.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)

UL C 442, 10.12.2014, str. 51.

(9)

UL C 442, 10.12.2014, str. 51.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 256, 1.10.2005, str. 63.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(15)

Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015)0000

Pravno obvestilo