Διαδικασία : 2014/2122(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0087/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0087/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.43
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0152

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 216kWORD 119k
30.3.2015
PE 539.735v02-00 A8-0087/2015

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2122(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2122(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Αρχής(1),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ(5), και ιδίως το άρθρο 64,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0087/2015),

1.      χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2013·

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2122(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Αρχής(8),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(11), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ(12), και ιδίως το άρθρο 64,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0087/2015),

1.      διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.      εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2013·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2122(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0087/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (η «Aρχή») για το οικονομικό έτος 2013 ήταν 28 188 749 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 39,01%, σε σύγκριση με το 2012, λόγω των πρόσθετων καθηκόντων που ανατέθηκαν στην Aρχή·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2013, το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2012

1.      σημειώνει, από την έκθεση του Συνεδρίου, ότι, όσον αφορά τις έξι παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2011 και οι οποίες επισημαίνονται με την ένδειξη «σε εξέλιξη» ή «σε εκκρεμότητα» στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2012, έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα ώστε, στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2013, δύο να χαρακτηρίζονται ως «ολοκληρωθείσες» και η άλλη ως «ά.α.»· σημειώνει, επιπλέον, σε σχέση με τις επτά παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2012, ότι ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα και δύο παρατηρήσεις επισημαίνονται πλέον με την ένδειξη «Ολοκληρώθηκε», τρεις με την ένδειξη «Σε εξέλιξη» και μία με την ένδειξη «ά.α.»·

2.      γνωρίζει από την Αρχή ότι:

-     έχει εντάξει τον σχεδιασμό για το προσωπικό και τον προϋπολογισμό της στον ετήσιο προγραμματισμό εργασίας της, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες στο σύνολο του οργανισμού και να γίνεται, όπου είναι δυνατό, ανακατανομή του προσωπικού σε διαφορετικές εργασίες·

-     οι διαδικασίες προσλήψεων που χρησιμοποιεί τροποποιήθηκαν ώστε να περιλαμβάνουν περισσότερους ελέγχους, όπως, για παράδειγμα, ελέγχους εκ των προτέρων, σαφέστερα υποδείγματα και αναθεωρημένους μηχανισμούς για την αξιολόγηση των υποψηφίων, καθώς και ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ολοκληρώθηκαν οι διορθωτικές ενέργειες όσον αφορά τις συστάσεις του για το ζήτημα αυτό·

-     η κοινοποίηση του έργου και των δραστηριοτήτων της στους πολίτες της Ένωσης πραγματοποιείται με την δημοσίευση και τη διάδοση των πληροφοριών μέσω συγκεκριμένων διαύλων στους οποίους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο δημόσιος δικτυακός τόπος της και διάφορα είδη εγγράφων για διάφορα θέματα·

Δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση

3.      σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013 είχαν ως αποτέλεσμα το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού να ανέρχεται στο 93,18%, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 72,54%·

4.      σημειώνει ότι, για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων σε σχέση με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, η Αρχή χρησιμοποίησε μια ποικιλία μεθόδων, όπως η υποβολή μηνιαίων εκθέσεων στον εκτελεστικό διευθυντή και τριμηνιαίων εκθέσεων στο διοικητικό συμβούλιο· σημειώνει ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του ποσοστού εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές

5.      γνωρίζει ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων έγιναν πιο έγκαιρα, καθώς το συνολικό επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων αυξήθηκε, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· σημειώνει με ανησυχία ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν παραμένει υψηλό για τον τίτλο ΙΙΙ (58%), αυξημένο κατά 6%·

6.      σημειώνει ότι το υψηλό επίπεδο των μεταφορών προκύπτει κυρίως από τις υπηρεσίες ΤΠ, η σύμβαση για τις οποίες συνήφθη στο τέλος του έτους, από υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στη διάρκεια του 2013 αλλά δεν πληρώθηκαν πριν από το τέλος του έτους, καθώς και από καθυστερήσεις σε προμήθειες ΤΠ και από τον πολυετή χαρακτήρα των συναφών έργων ΤΠ· καλεί την Αρχή να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για τα μέτρα που λαμβάνει με στόχο τον περιορισμό του επιπέδου των μεταφορών στο ελάχιστο δυνατό ποσό·

Μεταφορές πιστώσεων

7.      σημειώνει με ανησυχία ότι τα επίπεδα μεταφορών πιστώσεων είναι πολύ υψηλά (18% του προϋπολογισμού), φθάνοντας τα 5 100 000 EUR· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ποσό αυτό αυξήθηκε, σε σύγκριση με το 2012, δείχνοντας έτσι ότι συνεχίζουν να υφίστανται αδυναμίες στον δημοσιονομικό σχεδιασμό· καλεί την Αρχή να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για τα μέτρα που λαμβάνει με στόχο τη διόρθωση των αδυναμιών αυτών·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

8.      διαπιστώνει, με βάση τα στοιχεία της Αρχής, ότι οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων συγκεντρώθηκαν, για συμβάσεις που υπερβαίνουν τα 15 000 EUR, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη διεξαγωγή, ο ποιοτικός έλεγχος και η συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κανόνες· σημειώνει ότι το 2013 ξεκίνησε η υποβολή μηνιαίων εκθέσεων στον εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με την κατάσταση του εκάστοτε σχεδίου προμηθειών·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

9.      σημειώνει, με βάση τα στοιχεία της, ότι η Αρχή ενίσχυσε περαιτέρω τις ισχύουσες κατευθύνσεις δεοντολογικού χαρακτήρα, αναπτύσσοντας μια πολιτική σε σχέση με τις συγκρούσεις συμφερόντων όσον αφορά πρόσωπα που δεν ανήκουν στο προσωπικό της, στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ και που εφαρμόζεται στα μέλη του συμβουλίου εποπτών και του διοικητικού συμβουλίου·

10.    σημειώνει ότι η πολιτική της Αρχής σε σχέση με τις συγκρούσεις συμφερόντων περιέχει μια διάταξη που αφορά τη δημοσίευση των δηλώσεων συμφερόντων των μελών του συμβουλίου εποπτών και του διοικητικού συμβουλίου· επισημαίνει ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών του συμβουλίου εποπτών και του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι δηλώσεις συμφερόντων του εκτελεστικού διευθυντή και των ανώτερων διοικητικών στελεχών, δεν δημοσιοποιούνται· καλεί την Αρχή να διορθώσει επειγόντως αυτό το ελάττωμα και να κάνει τα έγγραφα αυτά ευχερώς διαθέσιμα μέσω του δικτυακού τόπου της·

Εσωτερικός έλεγχος

11.    γνωρίζει, με βάση τα στοιχεία της Αρχής, ότι το 2013 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ) της Επιτροπής πραγματοποίησε περιορισμένη επισκόπηση της εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ), σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης κινδύνου που διεξήγαγε το 2012 και σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο ελέγχου της Αρχής για την περίοδο 2013-2015·

12.    σημειώνει ότι, κατά την αναθεώρηση των ΠΕΕ, το 2013, η ΥΕΛΕ εξέδωσε 14 συστάσεις για τα διάφορα πεδία, μία από τις οποίες είχε τον χαρακτηρισμό «πολύ σημαντική», ενώ κατέληγε στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα από τα ΠΕΕ που εξετάστηκαν είχαν εφαρμοστεί πλήρως ή σε μεγάλο βαθμό· σημειώνει ότι, μετά την επίσκεψη παρακολούθησης που πραγματοποίησε η ΥΕΛΕ τον Ιούνιο του 2014, το ήμισυ των συστάσεων είχαν εφαρμοστεί, περιλαμβανομένης και εκείνης που είχε χαρακτηριστεί «πολύ σημαντική»·

Λοιπές παρατηρήσεις

13.    εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι καθυστερημένες πληρωμές αποτελούσαν το 27% του συνόλου των πληρωμών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, με συνέπεια την καταβολή τόκων συνολικού ποσού 3 834 EUR, καθώς και για το γεγονός ότι, κατά μέσον όρο, η καθυστέρηση των πληρωμών είχε διάρκεια 32 ημέρες· καλεί την Αρχή να διαβιβάσει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού και για τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την έγκαιρη διεκπεραίωση των διαδικασιών πληρωμής·

14.    σημειώνει ότι οι ισχύουσες διευθετήσεις χρηματοδότησης της Αρχής δεν είναι ευέλικτες, δημιουργούν περιττό διοικητικό φόρτο και θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της· παροτρύνει την Αρχή να συνεργαστεί με την Επιτροπή για την αναθεώρηση της υφιστάμενης χρηματοδοτικής διάρθρωσής της·

15.    σημειώνει ότι, μετά τις συζητήσεις της με το κράτος μέλος υποδοχής, η Αρχή άρχισε να ζητά επιστροφές ΦΠΑ σύμφωνα με το Πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(15) και την οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με τον ΦΠΑ(16)· σημειώνει ότι, στα τέλη του 2013, είχε ζητηθεί η επιστροφή μόνο του 39% του ΦΠΑ που είχε χρεωθεί για την περίοδο 2011-2013· καλεί την Αρχή να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για να ζητήσει την επιστροφή του ΦΠΑ, καθώς και το χρονικό διάστημα στη διάρκεια του οποίου εκτιμά ότι μπορεί να ζητηθεί η επιστροφή του συνολικού ποσού του ΦΠΑ·

16.    υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρωτοστάτησε στις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός νέου και συνολικού Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) μετά την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και στη δημιουργία –ως τμήματος αυτού του συστήματος– της Αρχής το 2011·

17.    λαμβάνει υπό σημείωση την παρατήρηση που διατυπώνει η Επιτροπή στην πρόσφατη έκθεσή της σχετικά με τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), σύμφωνα με την οποία, παρά τις δυσμενείς συνθήκες, οι ΕΕA δημιούργησαν με ταχύτητα λειτουργικές οργανωτικές διαρθρώσεις οι οποίες αντεπεξήλθαν σε γενικές γραμμές με επιτυχία στο ευρύ φάσμα καθηκόντων τους, παρόλο που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν αυξανόμενες απαιτήσεις με περιορισμένους ανθρώπινους πόρους·

18.    υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της Αρχής στην προαγωγή ενός κοινού συστήματος εποπτείας σε ολόκληρη την ενιαία αγορά έχει καθοριστική σημασία για την εξασφάλιση υψηλότερου βαθμού ολοκλήρωσης, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη και στην πρόληψη και αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα·

19.    διαπιστώνει ότι το ΕΣΧΕ βρίσκεται ακόμη σε αρχική φάση της λειτουργίας του και τονίζει ότι τα καθήκοντα που έχουν ήδη ανατεθεί στην Αρχή, καθώς και μελλοντικά καθήκοντα που προβλέπεται να της ανατεθούν στο πλαίσιο των εν εξελίξει νομοθετικών εργασιών, απαιτούν επαρκή επίπεδα προσωπικού και προϋπολογισμού ώστε να καταστεί δυνατή η εποπτεία υψηλής ποιότητας· τονίζει ότι θα πρέπει να εξετάζεται πάντα προσεκτικά η ανάγκη τα πρόσθετα καθήκοντα να συνδυάζονται με πρόσθετους πόρους· τονίζει, ωστόσο, ότι θα πρέπει, όπου αυτό είναι δυνατό, οι τυχόν αυξήσεις των μέσων της Αρχής να πραγματοποιούνται μόνο μετά από επαρκείς προσπάθειες εξορθολογισμού και/ή να συμπληρώνονται από αυτές· υπογραμμίζει τον συντονιστικό ρόλο της Αρχής και την ανάγκη για στενή συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές για την εκπλήρωση της εντολής της·

20.    τονίζει ότι, δεδομένων των περιορισμένων πόρων της, η Αρχή πρέπει να περιορίζεται στα καθήκοντα που της ανατίθενται από τους συννομοθέτες της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι η Αρχή θα πρέπει να εκτελεί στο ακέραιο τα εν λόγω καθήκοντα, χωρίς όμως να υπερβαίνει την εντολή της, και ότι πρέπει να διατηρεί την ανεξαρτησία της· επισημαίνει ότι η Αρχή θα πρέπει να εξετάσει αν είναι αναγκαίο να συνταχθούν κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις·

21.    επισημαίνει ότι η Αρχή θα πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις εξουσίες της στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών που της ανατίθενται στο πλαίσιο της εντολής της· υπογραμμίζει ότι, στον τομέα αυτόν, η Αρχή θα πρέπει να συντονίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό με τις άλλες ΕΕΑ μέσω της κοινής επιτροπής·

22.    ζητεί από την Αρχή να εξασφαλίσει ότι στο μέλλον δεν θα αναλαμβάνονται νομικές υποχρεώσεις πριν από τις αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού·

o

o   o

23.    παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2015(17) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

26.2.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2122(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Markus Ferber

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοστάτησε στις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός νέου και συνολικού Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) μετά την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και στη δημιουργία - ως τμήματος αυτού του συστήματος - της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) το 2011·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση την παρατήρηση που διατυπώνει η Επιτροπή στην πρόσφατη έκθεσή της σχετικά με τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) και του ΕΣΧΕ, σύμφωνα με την οποία, παρά τις δυσμενείς συνθήκες, οι ΕΕA δημιούργησαν με ταχύτητα λειτουργικές οργανωτικές διαρθρώσεις οι οποίες αντεπεξήλθαν σε γενικές γραμμές με επιτυχία στο ευρύ φάσμα καθηκόντων τους, παρόλο που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν αυξανόμενες απαιτήσεις με περιορισμένους ανθρώπινους πόρους·

3.  υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της ESMA στην προαγωγή ενός κοινού συστήματος εποπτείας σε ολόκληρη την Ενιαία Αγορά έχει καθοριστική σημασία για την εξασφάλιση υψηλότερου βαθμού ολοκλήρωσης, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη και στην πρόληψη και αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα·

4.  αναγνωρίζει ότι, κατά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πράξεις της ESMA στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

5.  υπογραμμίζει, χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση την γνωμοδότηση συνολικά, ότι η ESMA πρέπει να διορθώσει μερικά ήσσονος σημασίας σημεία που επεσήμανε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο· θεωρεί απαράδεκτη την κατάσταση που παρατηρήθηκε το 2013 όσον αφορά τις καθυστερήσεις πληρωμών και τα σφάλματα σε πληρωμές ΦΠA·

6.  διαπιστώνει ότι το ΕΣΧΕ βρίσκεται ακόμη σε αρχική φάση της λειτουργίας του και τονίζει ότι τα καθήκοντα που έχουν ήδη ανατεθεί στην ESMA, καθώς και μελλοντικά καθήκοντα που προβλέπεται να της ανατεθούν στο πλαίσιο των εν εξελίξει νομοθετικών εργασιών, απαιτούν επαρκή επίπεδα προσωπικού και προϋπολογισμού ώστε να καταστεί δυνατή η εποπτεία υψηλής ποιότητας· τονίζει ότι θα πρέπει να εξετάζεται πάντα προσεκτικά η ανάγκη τα πρόσθετα καθήκοντα να συνδυάζονται με πρόσθετους πόρους· τονίζει, ωστόσο, ότι πριν από κάθε δυνητική αύξηση των μέσων που έχει στη διάθεσή της, θα πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες εξορθολογισμού, εφόσον είναι δυνατόν ή ότι κάθε αύξηση αυτού του είδους θα πρέπει να συμπληρώνεται με τέτοιες προσπάθειες· υπογραμμίζει τον συντονιστικό ρόλο της ESMA και την ανάγκη για στενή συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές για την εκπλήρωση της αποστολής της·

7.  τονίζει ότι, δεδομένων των περιορισμένων πόρων της, η ESMA πρέπει να περιορίζεται στα καθήκοντα που της ανατίθενται από τους συννομοθέτες της Ένωσης· τονίζει ότι η ESMA θα πρέπει να ασκεί αυτά τα καθήκοντα στο ακέραιο, δεν πρέπει όμως να επιδιώκει εκ των πραγμάτων επέκταση της εντολής της πέρα από τις εν λόγω αναθέσεις, και πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη· τονίζει ότι η ESMA θα πρέπει να ελέγχει την αναγκαιότητα σύνταξης κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων·

8.  επισημαίνει ότι η ESMA θα πρέπει να κάνει πλήρη χρήση των εξουσιών της στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών που της ανατίθενται από την υπάρχουσα εντολή της· υπογραμμίζει ότι, στον τομέα αυτό, η ESMA θα πρέπει να συντονίζει στενότερα τις ενέργειές της με εκείνες των ΕΕΑ μέσω της Κοινής Επιτροπής·

9.  ζητεί από την ESMA να μεριμνήσει στο μέλλον, ώστε να μην αναλαμβάνεται καμία νομική υποχρέωση πριν από τις αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού·

10. καταλήγει στο συμπέρασμά ότι το μικτό σύστημα χρηματοδότησης της ESMA δεν είναι ευέλικτο, δημιουργεί περιττό φόρτο και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, εφόσον προκύψουν ανάλογες αποδείξεις στο πλαίσιο της αξιολόγησής της, να προτείνει έως το 2017 ένα σύστημα χρηματοδότησης το οποίο:

-   να βασίζεται αποκλειστικά στην καθιέρωση της καταβολής τελών από τους συμμετέχοντες στην αγορά, ή

-  να συνδυάζει τα τέλη που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες στην αγορά με μία βασική χρηματοδότηση από μία χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.2.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

11

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Corbett, Ashley Fox, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan, Εύα Καϊλή

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gesine Meissner

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara

(1)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 247.

(2)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 247.

(3)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 331, 15.12.2010, σ. 84.

(6)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(7)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(8)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 247.

(9)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 247.

(10)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 331, 15.12.2010, σ. 84.

(13)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(14)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(15)

Πρωτόκολλο (αριθ. 7) περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 115, 9.5.2008, σ. 266).

(16)

Οδηγία αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, 11.12.2006, σ. 1).

(17)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA-PROV(2015)0000.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου