Menetlus : 2014/2122(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0087/2015

Esitatud tekstid :

A8-0087/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.43
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0152

RAPORT     
PDF 190kWORD 87k
30.3.2015
PE 539.735v02-00 A8-0087/2015

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2122(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ryszard Czarnecki

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2122(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastustega(1),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ)(5), eriti selle artiklit 64,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0087/2015),

1.      annab heakskiidu Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tegevdirektori tegevusele asutuse 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.      esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2014/2122(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastustega(8),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(9), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(10),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(11), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ)(12), eriti selle artiklit 64,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(13),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(14), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0087/2015),

1.      märgib, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.      annab heakskiidu Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2014/2122(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma otsust Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0087/2015),

A.     arvestades, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (edaspidi „asutus”) finantsaruannete kohaselt oli asutuse 2013. aasta lõplik eelarve 28 188 749 eurot, mis kujutab endast 2012. aastaga võrreldes 39,01 % kasvu, mis tuleneb asutusele antud lisaülesannetest;

B.     arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et asutuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.      võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses kuue kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2011. aastat käsitlevas aruandes ja mis on kontrollikoja 2012. aastat käsitlevas aruandes märgitud kui „pooleli” või „alustamata”, on võetud parandusmeetmeid ning nendest kahe seisuks on kontrollikoja aruandes märgitud nüüd „lõpetatud”, kolme seisuks „pooleli” ning ühe seisuks „ei kohaldata”; võtab lisaks teadmiseks, et 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes esitatud seitsme kommentaari suhtes on võetud parandusmeetmeid ning kahe kommentaari seisuks on nüüd märgitud „lõpetatud”, kolme seisuks „pooleli” ning kahe seisuks „ei kohaldata”;

2.      võtab asutuse andmetele tuginedes teadmiseks, et

-     asutus on integreerinud personalipoliitika ning eelarve kavandamise oma töö iga-aastasesse kavandamisse, et võtta arvesse kogu organisatsiooni prioriteete ja paigutada võimaluse korral töötajaid ümber;

-     asutuse töölevõtumenetlusi muudeti selliselt, et need sisaldaksid sagedasemat kontrolli, nt eelkontrolli, selgemaid raamistikke ja kandidaatide hindamise muudetud mehhanisme, ning et kontrollikoja aruande kohaselt on kontrollikoja soovitusi puudutavad parandusmeetmed selles osas lõpule viidud;

-     liidu kodanikele suunatud teavitus asutuse töö ja tegevuse kohta toimub teabe avaldamise ja levitamise teel teatava arvu kanalite kaudu, sealhulgas, kuid mitte ainult, asutuse avaliku veebisaidi kaudu ning eri liiki temaatiliste dokumentide abil;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.      märgib, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 93,18 % ja maksete assigneeringute täitmise määr 72,54 %;

4.      võtab teadmiseks, et eelarve täitmisega seotud parandusmeetmete õigeaegsuse tagamiseks kasutas asutus mitmesuguseid meetodeid, nt igakuine aruandlus tegevdirektorile ning kvartaliaruandlus juhatusele; märgib, et tänu sellele on eelarve täitmise määr eelneva aastaga võrreldes suurenenud;

Kulukohustused ja järgmisse eelarveaastasse ülekantud assigneeringud

5.      tunnistab, et kulukohustused võeti õigeaegsemalt ning kulukohustustega seotud assigneeringute üldine tase tõusis eelnenud aastaga võrreldes; märgib murega, et III jaotises oli järgmisse eelarveaastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr endiselt kõrge (58 %), mis teeb kasvuks 6 %;

6.      võtab teadmiseks, et järgmisse aastasse üle kantud summade suurus tuleneb peamiselt IT-teenustest, mille kohta sõlmiti leping aasta lõpus, 2013. aastal saadud teenustest, mille eest enne aasta lõppu ei makstud, viivitustest IT-hangetes ning seotud IT-projektide mitmeaastasest iseloomust; kutsub asutust üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni meetmetest, mida on võetud, et ülekantud assigneeringute summa kujuneks võimalikult väikeseks;

Ümberpaigutamised

7.      märgib murega, et ümberpaigutamiste summa oli väga suur – 5 100 000 eurot, mis moodustab 18 % eelarvest; väljendab kahetsust selle näitaja kasvu üle 2012. aastaga võrreldes, mis osutab jätkuvatele puudustele eelarve kavandamises; kutsub asutust üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni nende puuduste kõrvaldamiseks võetud meetmetest;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

8.      on saanud asutuse kinnituse, et hankemenetlused korraldati tsentraliseeritult kõigi 15 000 eurot ületanud hangete puhul, et parandada hangete õigeaegsust, kvaliteedikontrolli ja nõuetele vastavust; võtab teadmiseks, et 2013. aastal alustati tegevdirektorile esitatava igakuise aruandlusega hankekava seisu kohta;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

9.      võtab asutuselt saadud teabe põhjal teadmiseks, et asutus täiendas oma eetikasuuniseid, töötades välja mittekoosseisuliste töötajate suhtes kohaldatava huvide konfliktide haldamise poliitika, milles võetakse arvesse komisjoni suuniseid huvide konfliktide ennetamiseks ja haldamiseks ELi detsentraliseeritud asutustes ja mida kohaldatakse järelevalvenõukogu ja juhatuse liikmete suhtes;

10.    võtab teadmiseks, et huvide konflikte käsitlev asutuse poliitika sisaldab punkti järelevalvenõukogu ja juhatuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonide avaldamise kohta; märgib, et järelevalvenõukogu, juhatuse ja tegevdirektori ning kõrgema juhtkonna elulookirjeldused ja majanduslike huvide deklaratsioonid ei ole avalikult kättesaadavad; kutsub asutust üles seda puudust kiiremas korras kõrvaldama ning tegema need dokumendid veebi kaudu kergesti kättesaadavaks;

Siseaudit

11.    võtab teadmiseks ameti esitatud teabe selle kohta, et komisjoni siseauditi talitus kontrollis 2013. aastal piiratud ulatuses sisekontrollistandardite rakendamist, tuginedes 2012. aastal tehtud riskianalüüsi tulemustele ning aastaid 2013–2015 hõlmavale asutuse strateegilisele auditikavale;

12.    märgib, et 2013. aastal läbi vaadatud sisekontrollistandardite osas andis siseaudititalitus eri valdkondades 14 soovitust, millest üks hinnati „väga oluliseks”, ja jõudis järeldusele, et enamikku läbi vaadatud 15st sisekontrollistandarditest oli täielikult või suures osas rakendatud; võtab teadmiseks, et sisekontrollitalituse 2014. juunis toimunud järelkontrolli ajaks oli pool soovitustest rakendatud, sh „väga oluliseks” loetud soovitus;

Muud kommentaarid

13.    väljendab kahetsust, et 27 % ostetud kaupade ja teenuste eest tasuti hilinemisega, mis tõi kaasa intresside maksmise 3 834 euro suuruses summas, kusjuures maksed hilinesid keskmiselt 32 päeva; kutsub asutust üles esitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile üksikasjalikku teavet selle küsimuse lahendamiseks ning makseprotsesside õigeaegsuse parandamiseks võetud meetmete kohta;

14.    märgib, et asutuse praegune rahastamiskord on jäik, põhjustab asjatut halduskoormust ja võib ohustada asutuse sõltumatust; nõuab tungivalt, et asutus teeks komisjoniga koostööd oma kehtiva rahastamisstruktuuri muutmiseks;

15.    võtab teadmiseks, et pärast arutelusid asukohaliikmesriigiga hakkas asutus makstud käibemaksu tagasi nõudma vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokollile(15) ning nõukogu käibemaksudirektiivile(16); märgib, et 2013. aasta lõpuks oli ainult 39 % ajavahemikus 2011–2013 makstud käbemaksust tagasi nõutud; kutsub asutust üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat asutust tasutud käibemaksu tagasinõudmiseks võetud meetmetest, samuti hinnangulisest ajast, mille jooksul on võimalik kogu summa tagasi nõuda;

16.    tuletab meelde, et parlament oli finantskriisi järellainetuses uue ja tervikliku Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi loomise peamine eestvedaja ning toetas selle raames ka asutuse asutamist 2011. aastal;

17.    võtab teadmiseks komisjoni hiljutises aruandes Euroopa järelevalveasutuste (ESA) ja Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi toimimise kohta esitatud tähelepaneku, et keerulistele asjaoludele vaatamata on ESAd kiiresti üles ehitanud hästi toimivad organisatsioonid, mis on üldjoontes saavutanud neile pandud ulatuslike ülesannete täitmisel häid tulemusi, kusjuures neile esitatavad nõuded suurenevad ja inimressursid on piiratud;

18.    rõhutab, et asutuse roll ühtse järelevalvekorra edendamisel kogu ühtsel turul on äärmiselt tähtis, et tagada liidu finantsturu parem integreeritus, suurem tõhusus ja turvalisus, aidates nii kaasa Euroopa majanduse elavdamisele, töökohtade ja majanduskasvu loomisele ja finantssektori tulevaste kriiside ärahoidmisele;

19.    tunnistab, et Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem on ikka veel ülesehitamisjärgus, ning rõhutab, et asutusele juba usaldatud ülesannete täitmine ning käimasoleva õigusloometöö tulemusel lisanduvad kavandatavad ülesanded eeldavad piisavat personali ja eelarvet, mis võimaldaks kvaliteetset järelevalvet; toonitab, et alati tuleks hoolikalt kaaluda, kas lisaülesannete täitmiseks on vaja täiendavaid vahendeid; rõhutab sellegipoolest, et enne vahendite võimalikku suurendamist ja/või koos sellega tuleks püüda võtta igas võimalikus aspektis piisavaid ratsionaliseerimismeetmeid; juhib tähelepanu asutuse kooskõlastamisrollile ja vajadusele teha oma kohustuste täitmiseks tihedat koostööd siseriiklike järelevalveasutustega;

20.    rõhutab, et kuna asutuse vahendid on piiratud, peab ta püsima nende ülesannete juures, mille liidu kaasseadusandjad on talle andnud; toonitab, et asutus peaks täitma neid ülesandeid täies mahus, kuid ta ei tohi püüda oma volitustest kaugemale minna ja peab jääma sõltumatuks; toonitab, et asutus peaks kontrollima suuniste ja soovituste koostamise vajalikkust;

21.    rõhutab, et asutus peaks tarbijakaitse vallas täielikult ära kasutama talle mandaadiga antud volitusi; rõhutab, et selles valdkonnas peaks asutus kooskõlastama oma tegevust ühiskomitee kaudu tihedamalt muude Euroopa järelevalveasutustega (ESAd);

22.    kutsub asutust üles tagama, et tulevikus ei võeta juriidilisi kohustusi enne, kui eelarvelised kohustused on kindlaks määratud;

o

o   o

23.    viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … 2015. aasta resolutsioonile(17) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

26.2.2015

MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2122(DEC))

Arvamuse koostaja: Markus Ferber

ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tuletab meelde, et Euroopa Parlament oli finantskriisi järellainetuses uue ja tervikliku Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi loomise alaste jõupingutuste ning selle raames ka 2011. aastal Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) asutamise peamine eestvedaja;

2.  võtab teadmiseks tähelepanekud, mille komisjon esitas oma hiljutises aruandes Euroopa järelevalveasutuste ja Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi toimimise kohta ning mille kohaselt on keerulistest asjaoludest hoolimata Euroopa järelevalveasutused kiiresti üles ehitanud hästi toimivad organisatsioonid, mis on üldiselt oma mitmesuguseid ülesandeid edukalt täitnud, puutudes samal ajal kokku üha kasvavate nõudmistega, mida on tulnud täita piiratud inimressurssidega;

3.  rõhutab, et ESMA roll ühtse järelevalvekorra edendamisel kogu ühtsel turul on äärmiselt tähtis selleks, et tagada liidus paremini integreeritud, tõhusamad ja turvalisemad finantsturud, aidates seega kaasa majanduse taastumisele ning töökohtade ja kasvu loomisele Euroopas ning tulevaste kriiside ennetamisele finantssektoris;

4.  võtab teadmiseks, et Euroopa Kontrollikoja hinnangul on ESMA 31. detsembril 2013. aastal lõppenud aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

5.  toonitab seda üldist hinnangut kahtluse alla seadmata, et ESMA peab võtma meetmeid paari Euroopa Kontrollikoja poolt esile toodud vähem olulise küsimusega seotud olukorra parandamiseks; on arvamusel, et 2013. aasta olukord arvete hilinenud maksmise ja ebakorrektselt tasutud käibemaksu osas on vastuvõetamatu;

6.  märgib, et Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem on ikka veel ülesehitamisjärgus, ning rõhutab, et ESMA-le juba usaldatud ülesanded ning poolelioleva õigusloometöö tulemusel lisanduvad kavandatavad ülesanded eeldavad piisavat personali ja eelarvet, mis võimaldaks teostada kvaliteetset järelevalvet; toonitab, et alati tuleks hoolikalt arvesse võtta vajadust kombineerida lisaülesandeid lisaressurssidega; rõhutab siiski, et selle vahendite võimaliku suurendamise eel ja/või täienduseks tuleks võimaluse korral teha ratsionaliseerimisalaseid jõupingutusi; rõhutab ESMA koordineerivat rolli ja vajadust teha riiklike järelevalveasutustega tihedat koostööd oma mandaadi täitmiseks;

7.  rõhutab, et ESMA peab oma piiratud ressursse arvesse võttes jääma ainult nende ülesannete juurde, mille liidu kaasseadusandjad on talle määranud; toonitab, et ESMA peaks täitma neid ülesandeid täies ulatuses, kuid et ta ei tohiks püüda de facto laiendada oma mandaati nendest ülesannetest kaugemale ja et ta peab säilitama oma sõltumatuse; toonitab, et ESMA peaks kontrollima suuniste ja soovituste koostamise vajalikkust;

8.  toonitab, et ESMA peaks kasutama täielikult ära oma volitusi, mis on talle tarbijakaitse valdkonnas antud tema praeguse mandaadiga; toonitab, et ESMA peaks selles valdkonnas tagama ühiskomitee kaudu tihedama koordineerituse muude Euroopa järelevalveasutustega (ESAd);

9.  kutsub ESMAt üles tagama, et tulevikus ei võetaks juriidilisi kohustusi enne, kui on määratud kindlaks eelarvelised kohustused;

10. on jõudnud järeldusele, et ESMA segarahastamise süsteem on paindumatu, koormav ja võib seada ohtu ka ESMA sõltumatuse; kutsub seetõttu komisjoni üles tegema (komisjoni hinnangu põhjal kinnituse saamise korral) 2017. aastaks ettepaneku sellise rahastamissüsteemi kohta,

–   mis põhineks üksnes turuosaliste makstavate tasude kehtestamisel või

     –   milles kombineeritaks turuosaliste makstavad tasud baasrahastusega, mis tuleneb liidu    üldeelarve eraldi eelarverealt.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

24.2.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

43

11

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Gesine Meissner

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Laura Ferrara

(1)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 247.

(2)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 247.

(3)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(4)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(5)

ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

(6)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(7)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(8)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 247.

(9)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 247.

(10)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(11)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(12)

ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

(13)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(14)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(15)

Protokoll (nr 7) Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta (ELT C 115, 9.5.2008, lk 266).

(16)

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).

(17)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2015)0000.

Õigusalane teave