Menettely : 2014/2122(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0087/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0087/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.43
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0152

MIETINTÖ     
PDF 188kWORD 85k
30.3.2015
PE 539.735v02-00 A8-0087/2015

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2122(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ryszard Czarnecki

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2122(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viranomaisen vastaukset(1),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(5) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0087/2015),

1.      myöntää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajalle vastuuvapauden viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.      esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä

(2014/2122(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viranomaisen vastaukset(8),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(9) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10),

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(11) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(12) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(13),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(14) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0087/2015),

1.      toteaa, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.      hyväksyy Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2122(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0087/2015),

A.     toteaa, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 28 188 749 euroa, mikä merkitsee 39,01 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna, ja huomauttaa lisäyksen johtuvan viranomaiselle osoitetuista lisätehtävistä;

B.     ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viranomaisen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.      toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2011 kertomuksessa esitettyjen kuuden huomautuksen osalta, jotka vuoden 2012 kertomuksessa olivat joko ”kesken” tai ”tekemättä”, toteutettiin korjaavia toimia ja kaksi on nyt ”toteutettu”, kolme on ”kesken” ja yhden tilanne on ”ei relevantti”; toteaa myös, että vuoden 2012 kertomuksessa esitettyjen seitsemän huomautuksen osalta toteutettiin korjaavia toimia ja kaksi on nyt ”toteutettu”, kolme on ”kesken” ja kahden tilanne on ”ei relevantti”;

2.      panee merkille, että viranomaisen mukaan

–    se on sisällyttänyt henkilöstö- ja talousarviosuunnittelun vuotuiseen työsuunnitteluunsa ottaakseen huomioon koko organisaation prioriteetit ja sijoittaakseen henkilöstöä mahdollisuuksien mukaan uudelleen eri tehtäviin

–    sen palvelukseenottomenettelyjä on muutettu, jotta on voitu lisätä valvontaa, kuten ennakkotarkistuksia, selkiyttää malleja ja tarkistaa ehdokkaiden arvioinnin mekanismeja, ja tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan sen tästä asiasta antamaa suositusta koskeva korjaava toimi on toteutettu

–    se viestii työstään ja toiminnastaan unionin kansalaisille julkaisemalla ja levittämällä tietoja käyttäen tiettyjä kanavia, joihin kuuluvat esimerkiksi sen julkinen verkkosivusto ja erilaisia aiheita käsittelevät asiakirjat;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.      panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 93,18 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 72,54 prosenttia;

4.      panee merkille, että viranomainen käytti erilaisia menetelmiä varmistaakseen, että talousarvion toteuttamiseen liittyvät korjaavat toimet toteutettiin ajoissa, kuten kuukausittain tapahtuvaa raportointia toimitusjohtajalle ja neljännesvuosittain tapahtuvaa raportointia johtokunnalle; toteaa, että tämä on nostanut talousarvion toteutusastetta edellisestä vuodesta;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

5.      panee merkille, että maksusitoumusten oikea-aikaisuus parani, sillä sidottujen määrärahojen kokonaisosuus kasvoi edellisestä vuodesta; toteaa huolestuneena, että seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli osastossa 3 edelleen suuri, 58 prosenttia, mikä on kuusi prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna;

6.      panee merkille, että syynä määrärahasiirtojen suureen osuuteen olivat lähinnä tietotekniset palvelut, joista tehtiin sopimus vuoden lopussa, vuonna 2013 vastaanotetut tietotekniset palvelut, joita ei maksettu ennen vuoden päättymistä, tietoteknisiin hankintoihin liittyvät viivästykset ja joidenkin tietoteknisten hankkeiden monivuotinen luonne; kehottaa viranomaista ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimista, joita se on toteuttanut rajoittaakseen määrärahasiirtojen määrän mahdollisimman pieneksi;

Määrärahasiirrot

7.      toteaa huolestuneena, että määrärahasiirtojen osuus oli erittäin suuri, 18 prosenttia talousarviosta eli yhteensä 5 100 000 euroa; pitää valitettavana, että osuus on noussut vuodesta 2012, mikä ilmentää sitä, että talousarviosuunnittelu oli yhä puutteellista; kehottaa viranomaista ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimista, joita se on toteuttanut korjatakseen nämä puutteet;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

8.      toteaa, että viranomaisen mukaan hankintamenettelyt on keskitetty kaikissa yli 15 000 euron arvoisissa hankinnoissa, jotta niiden oikea-aikaisuutta, laadunvalvontaa ja säännönmukaisuutta voidaan parantaa; panee merkille, että hankintasuunnitelman tilannetta koskeva kuukausittainen raportointi toimitusjohtajalle aloitettiin vuonna 2013;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

9.      panee merkille, että viranomaisen mukaan se on entisestään lujittanut eettisiä suuntaviivojaan laatimalla toimintaperiaatteet muiden kuin henkilöstön jäsenten eturistiriitojen välttämiseksi eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa unionin erillisvirastoissa koskevien komission suuntaviivojen perusteella, ja toteaa, että näitä toimintaperiaatteita sovelletaan hallintoneuvoston ja johtokunnan jäseniin;

10.    panee merkille, että viranomaisen eturistiriitojen välttämiseksi hyväksymien toimintaperiaatteiden mukaan hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenten etunäkökohtia koskevat ilmoitukset julkaistaan; toteaa, että hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenten ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset sekä toimitusjohtajan ja ylimmän johdon etunäkökohtia koskevat ilmoitukset eivät ole julkisesti saatavilla; kehottaa viranomaista korjaamaan tämän puutteen pikaisesti ja asettamaan kyseiset asiakirjat helposti saataville verkkosivustollaan;

Sisäinen tarkastus

11.    panee viranomaisen antamista tiedoista merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) toteutti vuonna 2013 sen sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanon rajoitetun tarkastuksen vuonna 2012 toteutetun riskinarvioinnin tulosten perusteella ja vuosia 2013–2015 koskevan viranomaisen strategisen tarkastussuunnitelman mukaisesti;

12.    toteaa, että vuonna 2013 toteuttamassaan sisäisen valvonnan standardien tarkastuksessa IAS antoi eri aloilta 14 suositusta, joista yksi katsottiin erittäin tärkeäksi, ja totesi, että useimmat tarkastetuista 15 standardista oli pantu täytäntöön kokonaan tai suurelta osin; panee merkille, että IAS:n kesäkuussa 2014 toteuttaman seurantatarkastuksen perusteella suosituksista oli pantu täytäntöön puolet, mukaan luettuna yksi erittäin tärkeäksi katsottu suositus;

Muita huomautuksia

13.    pitää valitettavana, että viivästyneitä maksuja oli 27 prosenttia kaikista tavaroita ja palveluja koskevista maksuista, ja toteaa, että niistä maksettiin viivästyskorkoa 3 834 euroa ja maksut viivästyivät keskimäärin 32 päivällä; kehottaa viranomaista antamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle yksityiskohtaiset tiedot toimista, joita se on toteuttanut ratkaistaakseen tämän ongelman ja parantaakseen maksuprosessien oikea-aikaisuutta;

14.    toteaa, että viranomaisen nykyiset rahoitusjärjestelyt ovat joustamattomia, aiheuttavat tarpeetonta hallinnollista rasitetta ja saattavat vaarantaa viranomaisen riippumattomuuden; kehottaa viranomaista tekemään yhteistyötä komission kanssa sen nykyisen rahoitusrakenteen tarkistamiseksi;

15.    panee merkille, että neuvoteltuaan aiheesta isäntäjäsenvaltion kanssa viranomainen käynnisti alv-palautusten hakemisen Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan(15) ja neuvoston alv-direktiivin(16) mukaisesti; toteaa, että vuoden 2013 loppuun mennessä palautusta oli haettu kuitenkin vain 39 prosentin osalta vuosina 2011–2013 maksetusta alv:stä; kehottaa viranomaista ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimista, joita se on toteuttanut hakeakseen palautukset maksetusta alv:stä, sekä arvioidusta aikataulusta, jossa alv-palautukset on saatu kokonaisuudessaan haettua;

16.    muistuttaa, että parlamentti oli yksi päätoimijoista, kun finanssikriisin jälkimainingeissa pyrittiin ottamaan käyttöön uusi kattava Euroopan finanssivalvojien järjestelmä (EFVJ) ja kun vuonna 2011 perustettiin tämän osana Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen;

17.    panee merkille komission Euroopan valvontaviranomaisten ja EFVJ:n toiminnasta äskettäin antamaan kertomukseen sisältyvän huomautuksen, jonka mukaan valvontaviranomaiset ovat vaikeasta tilanteesta huolimatta rakentaneet nopeasti hyvin toimivat organisaatiot, jotka ovat huolehtineet kaiken kaikkiaan hyvin niiden laajasta tehtäväkentästä, vaikka niille asetetut vaatimukset kasvavat ja niillä on käytössään vain rajalliset henkilöresurssit;

18.    korostaa viranomaisen roolia edistettäessä koko sisämarkkina-alueen yhteistä valvontajärjestelmää, jotta voidaan varmistaa paremmin integroidut, tehokkaammat ja turvallisemmat unionin rahoitusmarkkinat ja siten edesauttaa talouden elpymistä sekä työpaikkojen luomista ja kasvua Euroopassa ja estää tulevat kriisit rahoitusalalla;

19.    toteaa EFVJ:n olevan edelleen perustamisvaiheessa ja korostaa, että viranomaiselle jo uskotut tehtävät sekä käynnissä olevassa lainsäädäntötyössä kaavaillut tulevat tehtävät edellyttävät, että henkilöstöä ja määrärahoja on riittävästi, jotta korkealaatuinen valvonta olisi mahdollista; painottaa, että tarvetta liittää lisätehtäviin lisäresursseja olisi aina harkittava perusteellisesti; tähdentää kuitenkin, että aina ennen mahdollista resurssien lisäämistä toimintaa olisi pyrittävä rationalisoimaan ja/tai lisäystä olisi täydennettävä asianmukaisella rationalisoinnilla, jos se on mahdollista; korostaa viranomaisen koordinointitehtävää sekä tarvetta tiivistää yhteistyötä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa, jotta se voi hoitaa tehtävänsä;

20.    tähdentää, että koska viranomaisen resurssit ovat rajalliset, sen on pitäydyttävä niissä tehtävissä, jotka unionin lainsäädäntövallan käyttäjät ovat sille osoittaneet; korostaa, että viranomaisen olisi hoidettava kyseiset tehtävät kokonaisuudessaan mutta sen ei pidä pyrkiä tosiasiallisesti laajentamaan toimintavaltuuksiaan kyseisiä tehtäviä laajemmalle ja sen on pysyttävä riippumattomana; painottaa, että viranomaisen olisi tarkistettava, onko ohjeiden ja suositusten laatiminen välttämätöntä;

21.    korostaa, että viranomaisen olisi käytettävä kattavasti sille sen toimeksiannon mukaisesti kuluttajansuojan alalla kuuluvia valtuuksia; tähdentää, että viranomaisen olisi koordinoitava toimintaansa tällä alalla tiiviimmin yhteiskomiteassa muiden Euroopan valvontaviranomaisten kanssa;

22.    kehottaa viranomaista huolehtimaan siitä, että vastedes oikeudellisia sitoumuksia ei tehdä ennen talousarviositoumuksia;

o

o   o

23.    viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2015 antamaansa päätöslauselmaan(17).

26.2.2015

TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2122(DEC))

Valmistelija: Markus Ferber

EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  muistuttaa, että Euroopan parlamentti oli yksi päätoimijoista, kun finanssikriisin jälkimainingeissa pyrittiin ottamaan käyttöön uusi kattava Euroopan finanssivalvojien järjestelmä (EFVJ) ja kun vuonna 2011 perustettiin tämän osana Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen;

2.  panee merkille komission Euroopan valvontaviranomaisten ja EFVJ:n toiminnasta äskettäin antamaan kertomukseen sisältyvän huomautuksen, jonka mukaan valvontaviranomaiset ovat vaikeasta tilanteesta huolimatta rakentaneet nopeasti hyvin toimivat organisaatiot, jotka ovat huolehtineet kaiken kaikkiaan hyvin niiden laajasta tehtäväkentästä, vaikka niille asetetut vaatimukset kasvavat ja niillä on käytössään vain rajalliset henkilöresurssit;

3.  korostaa viranomaisen roolia edistettäessä koko sisämarkkina-alueen yhteistä valvontajärjestelmää, jotta voidaan varmistaa paremmin integroidut, tehokkaammat ja turvallisemmat unionin rahoitusmarkkinat ja siten edesauttaa talouden elpymistä sekä työpaikkojen luomista ja kasvua Euroopassa ja estää tulevat kriisit rahoitusalalla;

4.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan viranomaisen 31. joulukuuta 2013 päättyneeltä vuodelta annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

5.  ei aseta kertomusta kokonaisuudessaan kyseenalaiseksi mutta painottaa, että viranomaisen on korjattava joitakin tilintarkastustuomioistuimen esiin tuomia pieniä puutteita; ei pidä hyväksyttävänä vuonna 2013 havaittua tilannetta, joka koskee maksujen viivästymistä ja virheellisiä arvonlisäveromaksuja;

6.  toteaa EFVJ:n olevan edelleen perustamisvaiheessa ja korostaa, että viranomaiselle jo uskotut tehtävät sekä käynnissä olevassa lainsäädäntötyössä kaavaillut tulevat tehtävät edellyttävät, että henkilöstöä ja määrärahoja on riittävästi, jotta korkealaatuinen valvonta olisi mahdollista; painottaa, että tarvetta liittää lisätehtäviin lisäresursseja olisi aina harkittava perusteellisesti; tähdentää kuitenkin, että aina ennen mahdollista resurssien lisäämistä toimintaa olisi pyrittävä rationalisoimaan ja/tai lisäystä olisi täydennettävä asianmukaisella rationalisoinnilla, jos se on mahdollista; korostaa viranomaisen koordinointitehtävää sekä tarvetta tiivistää yhteistyötä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa, jotta se voi hoitaa tehtävänsä;

7.  tähdentää, että koska viranomaisen resurssit ovat rajalliset, sen on pitäydyttävä niissä tehtävissä, jotka unionin lainsäädäntövallan käyttäjät ovat sille osoittaneet; korostaa, että viranomaisen olisi hoidettava kyseiset tehtävät kokonaisuudessaan mutta sen ei pidä pyrkiä tosiasiallisesti laajentamaan toimintavaltuuksiaan kyseisiä tehtäviä laajemmalle ja sen on pysyttävä riippumattomana; painottaa, että viranomaisen olisi tarkistettava, onko ohjeiden ja suositusten laatiminen välttämätöntä;

8.  korostaa, että viranomaisen olisi käytettävä kattavasti sille sen nykyisen toimeksiannon mukaisesti kuluttajansuojan alalla kuuluvia valtuuksia; tähdentää, että viranomaisen olisi koordinoitava toimintaansa tällä alalla tiiviimmin yhteiskomiteassa muiden Euroopan valvontaviranomaisten kanssa;

9.  kehottaa viranomaista huolehtimaan siitä, että vastedes oikeudellisia sitoumuksia ei tehdä ennen talousarviositoumuksia;

10. toteaa, että viranomaisen sekarahoitusjärjestely on joustamaton ja työläs ja saattaa vaarantaa sen riippumattomuuden; kehottaa siksi komissiota, jos tämä vahvistetaan sen teettämässä arvioinnissa, ehdottamaan vuoteen 2017 mennessä rahoitusjärjestelmää, joka

–   perustuu yksinomaan markkinatoimijoilta perittävien maksujen käyttöönottoon tai

–   yhdistää markkinatoimijoiden maksamat maksut unionin yleisen talousarvion erillisestä budjettikohdasta saatavaan perusrahoitukseen.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

24.2.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

11

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Gesine Meissner

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Laura Ferrara

(1)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 247.

(2)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 247.

(3)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

(6)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 247.

(9)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 247.

(10)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

(13)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Pöytäkirja (N:o 7) Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista (EUVL C 115, 9.5.2008, s. 266).

(16)

Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28. marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

(17)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2015)0000.

Oikeudellinen huomautus