Procedūra : 2014/2122(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0087/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0087/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.43
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0152

ZIŅOJUMS     
PDF 190kWORD 106k
30.3.2015
PE 539.735v02-00 A8-0087/2015

par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2122(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2122(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2013. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbildes(1),

–       ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK(4), un jo īpaši tās 64. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0087/2015),

1.      sniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izpilddirektorei apstiprinājumu par Iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2014/2122(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2013. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbildes(7),

–       ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(9),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK(10), un jo īpaši tās 64. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0087/2015),

1.      konstatē, ka Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.      apstiprina Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2013. finanšu gada pārskatus;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izpilddirektorei, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2122(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā lēmumu par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0087/2015),

A.     tā kā saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (turpmāk „Iestāde”) finanšu pārskatiem tās 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 28 188 749, kas ir par 39,01 % vairāk nekā 2012. gadā, jo Iestādei bija uzticēti papildu pienākumi;

B.     tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2013. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Iestādes gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.      pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka ir veikti koriģējoši pasākumi saistībā ar sešiem komentāriem, kuri iekļauti 2011. gada ziņojumā un kuriem 2012. gada ziņojumā pievienotas atzīmes „Ieviešana ir sākta” vai „Ieviešana nav sākta”, un tagad Revīzijas palātas ziņojumā divi komentāri ir ar atzīmi „Ieviests”, trīs — „Ieviešana ir sākta” un viens — „Neattiecas”; turklāt konstatē, ka saistībā ar Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā iekļautajiem septiņiem komentāriem ir veikti divi koriģējoši pasākumi un tagad divi komentāri ir ar atzīmi „Ieviests”, trīs — „Ieviešana ir sākta” un viens — „Neattiecas”;

2.      pēc iepazīšanās ar Iestādes sniegto informāciju konstatē, ka:

 tā ikgadējā darba plānošanā ir iekļāvusi personāla un budžeta plānošanu, lai ņemtu vērā prioritātes visā organizācijā, kā arī lai pēc iespējas darbiniekiem uzticētu citādus pienākumus;

–    ir tikušas mainītas darbā pieņemšanas procedūras, lai nodrošinātu lielāku kontroli, piemēram, ex ante pārbaudes, skaidrākus dokumentu paraugus un pārskatītus kandidātu vērtēšanas mehānismus, un ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu koriģējošais pasākums saistībā ar Revīzijas palātas ieteikumu šajā jautājumu ir ieviests;

–    ir publiskota informācija par tās darbu un Savienības pilsoņiem domātajiem pasākumiem, publicējot un izplatot informāciju pa dažādiem kanāliem, tostarp, bet ne tikai, tās publiski pieejamajā tīmekļa vietnē un dažāda veida dokumentos par dažādiem tematiem;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.      norāda, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 93,18 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 72,54 %;

4.      pieņem zināšanai, ka, lai nodrošinātu to, ka koriģējošie pasākumi saistībā ar budžeta izpildi tiek veikti laicīgi, Iestāde ir izmantojusi dažādas metodes, piemēram, mēneša ziņojuma iesniegšanu izpilddirektorei un ceturkšņa ziņojuma iesniegšanu valdei; norāda, ka tā rezultātā budžeta izpildes līmenis ir augstāks nekā iepriekšējā gadā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

5.      konstatē, ka saistības tika uzņemtas laicīgāk, jo vispārējais saistību apropriāciju izpildes līmenis paaugstinājās salīdzinājumā ar pagājušo gadu; ar bažām norāda, ka III sadaļā joprojām ir augsts to pārnesto apropriāciju īpatsvars, par kurām ir uzņemtas saistības, — 58 %, kas ir par 6 % vairāk;

6.      pieņem zināšanai, ka augstā pārnesto apropriāciju līmeņa galvenais iemesls ir IT pakalpojumi, par kuriem līgumi tika noslēgti gada beigās, 2013. gadā saņemtie pakalpojumi, par kuriem līdz gada beigām vēl nebija samaksāts, kā arī kavēšanās ar IT iepirkumiem un saistītu IT projektu daudzgadu raksturs; aicina Iestādi informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par pasākumiem, kas veikti, lai samazinātu pārnesto apropriāciju līmeni līdz cik vien iespējams mazai summai;

Pārvietojumi

7.      ar bažām norāda, ka pārvietojumu līmenis ir ļoti augsts, proti, 18 % no budžeta, jeb EUR 5 100 000; pauž nožēlu, ka šī summa ir palielinājusies salīdzinājumā ar 2012. gadu, kas liecina par to, ka budžeta plānošanā joprojām ir nepilnības; aicina Iestādi informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par pasākumiem, kas veikti, lai šos trūkumus novērstu;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

8.      pēc iepazīšanās ar Iestādes sniegto informāciju konstatē, ka iepirkuma procedūras ir tikušas centralizētas visiem iepirkumiem, kas pārsniedz EUR 15 000, lai uzlabotu to savlaicīgumu, kvalitātes kontroli un atbilstību; pieņem zināšanai, ka sākot ar 2013. gadu izpilddirektorei reizi mēnesī tiek ziņots par situāciju saistībā ar iepirkuma plānu;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

9.      pēc iepazīšanās ar Iestādes sniegto informāciju norāda, ka tā ir vēl vairāk nostiprinājusi savas ētikas pamatnostādnes, izstrādājot interešu konfliktu politiku ārštata darbiniekiem, kurā ņemtas vērā Komisijas pamatnostādnes par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību ES decentralizētajās aģentūrās un kura tiek piemērota Uzraudzības padomes un valdes locekļiem;

10.    pieņem zināšanai, ka Iestādes politika attiecībā uz interešu konfliktiem paredz, ka Uzraudzības padomes un valdes locekļi publisko interešu deklarācijas; konstatē, ka nedz Uzraudzības padomes un valdes locekļu dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas, nedz arī izpilddirektora un augstākā līmeņa vadītāju interešu deklarācijas nav publiski pieejamas; aicina Iestādi steidzami novērst šo trūkumu un darīt minētos dokumentus viegli pieejamus savā tīmekļa vietnē;

Iekšējā revīzija

11.    pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Iestādes sniegto informāciju 2013. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica ierobežotu pārbaudi par to, kā tiek īstenoti iekšējās kontroles standarti (ICS), ņemot vērā 2012. gadā veikta riska novērtējuma rezultātus un Iestādes 2013.–2015. gada stratēģisko revīzijas plānu;

12.    norāda, ka, 2013. gadā pārbaudot ICS, IAS sniedza 14 ieteikumus dažādās jomās, viens no kuriem bija ar atzīmi „ļoti svarīgs”, un secināja, ka lielākā daļa no 15 pārbaudītajiem ICS ir tikuši pilnībā vai lielākoties īstenoti; pieņem zināšanai, ka līdz paveiktā darba uzraudzības vizītei, ko IAS veica 2014. gada jūnijā, puse no ieteikumiem bija īstenoti, tostarp arī tas, kurš bija ar atzīmi „ļoti svarīgs”;

Citi komentāri

13.    pauž nožēlu par to, ka 27 % no visiem veiktajiem maksājumiem par saņemtajām precēm un pakalpojumiem bija novēloti un tāpēc procentos tika samaksāti EUR 3834, turklāt novēlotu maksājumu gadījumā kavēšanās bija vidēji 32 dienas; aicina Iestādi sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei detalizētu informāciju par pasākumiem, kas ir veikti, lai šo jautājumu risinātu un lai uzlabotu maksājumu procesu savlaicīgumu;

14.    norāda, ka Iestādes pašreizējā finansēšanas kārtība nav elastīga, rada lieku administratīvo slogu un var apdraudēt tās neatkarību; mudina Iestādi sadarboties ar Komisiju, lai pārskatītu tās pašreizējo finansēšanas struktūru;

15.    pieņem zināšanai, ka pēc sarunām ar mītnes dalībvalsti Iestāde sāka pieprasīt PVN atmaksu saskaņā ar Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā(13) un Padomes PVN direktīvu(14); norāda, ka līdz 2013. gada beigām atpakaļ bija pieprasīti tikai 39 % no PVN, kas tika iekasēts laikposmā no 2011. līdz 2013. gadam; aicina Iestādi informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par pasākumiem, kas ir veikti, lai pieprasītu atpakaļ iekasēto PVN, kā arī paredzamo laiku, kurā varētu tikt atgūta visa summa;

16.    atgādina, ka Parlaments bija galvenais virzītājspēks, pēc finanšu krīzes veidojot jaunu un visaptverošu Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu (EFUS) un kā daļu no tās — Eiropas Banku iestādi (EBI) 2011. gadā;

17.    ņem vērā nesenajā Komisijas ziņojumā par Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) un Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas (EFUS) darbību iekļautos konstatējumus attiecībā uz to, ka Eiropas uzraudzības iestādes, spītējot sarežģītajiem apstākļiem, ir ātri izveidojušas labi funkcionējošas organizācijas, kuras, ņemot vērā to pienākumu plašo klāstu, kopumā ir sasniegušas labus rezultātus, neraugoties uz to, ka pieaugošās prasības nācās risināt ar ierobežotiem cilvēkresursiem;

18.    uzsver, ka Iestādei ir būtiska nozīme visā vienotajā tirgū kopīga uzraudzības režīma veicināšanā, lai Savienībā nodrošinātu labāk integrētus, efektīvākus un drošākus finanšu tirgus, tādējādi veicinot ekonomikas atveseļošanos, darbvietu radīšanu un izaugsmi Eiropā, kā arī turpmāku krīžu novēršanu finanšu nozarē;

19.    pieņem zināšanai, ka EFUS joprojām atrodas izveides posmā, un uzsver, ka Iestādei jau uzticēto uzdevumu, kā arī turpmāko uzdevumu, kurus paredz patlaban notiekošais likumdošanas darbs, pildīšanai ir nepieciešams pietiekami liels personāls un budžets, lai varētu veikt augstas kvalitātes uzraudzību; uzsver, ka vienmēr būtu rūpīgi jāizvērtē papildu uzdevumu sasaiste ar papildu resursiem; tomēr uzsver — kad vien iespējams, pirms jebkādas līdzekļu palielināšanas un/vai vienlaikus ar to būtu jācenšas veikt atbilstošu racionalizāciju; uzsver Iestādes koordinējošo lomu un to, ka tai sava pilnvarojuma īstenošanā cieši jāsadarbojas ar valstu uzraudzības iestādēm;

20.    uzsver, ka, ņemot vērā Iestādes nelielos resursus, tai ir jāaprobežojas ar Savienības likumdevēju uzticēto uzdevumu veikšanu; uzsver, ka Iestādei šie uzdevumi būtu jāveic pilnībā, taču tai nevajadzētu tiekties pildīt uzdevumus, ko neparedz tās pilnvarojums, un ka tai ir jāsaglabā neatkarība; uzsver, ka Iestādei būtu jānoskaidro pamatnostādņu un ieteikumu sagatavošanas nepieciešamība;

21.    uzsver, ka Iestādei būtu pilnībā jāizmanto tās pilnvarojumā paredzētās pilnvaras patērētāju tiesību aizsardzības jomā; uzsver, ka šajā jomā Iestādei būtu ciešāk jākoordinē sava darbība ar pārējām EUI ar apvienotās komitejas starpniecību;

22.    aicina Iestādi turpmāk pievērst uzmanību tam, lai tā neuzņemtos juridiskas saistības pirms budžeta saistību uzņemšanās;

o

o   o

23.    attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(15).

26.2.2015

Ekonomikas un monetārās komitejas atzinums

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2122(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Markus Ferber

IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atgādina, ka Eiropas Parlaments bija galvenais virzītājspēks, pēc finanšu krīzes veidojot jaunu un visaptverošu Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu (EFUS) un tostarp arī Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) 2011. gadā;

2.  ņem vērā nesenajā Komisijas ziņojumā par Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) un EFUS darbību iekļauto konstatējumu, ka Eiropas uzraudzības iestādes, neraugoties uz sarežģītajiem apstākļiem, ir ātri izveidojušas labi funkcionējošas organizācijas, kuras, ņemot vērā to uzdevumu plašo klāstu, kopumā ir sasniegušas labus rezultātus, lai gan pieaugošās prasības nācās risināt ar ierobežotiem cilvēkresursiem;

3.  uzsver, ka EVTI ir būtiska nozīme visā vienotajā tirgū kopīga uzraudzības režīma veicināšanā, lai Savienībā nodrošinātu labāk integrētus, efektīvākus un drošākus finanšu tirgus, tādējādi veicinot ekonomikas atveseļošanos, darbvietu radīšanu un izaugsmi Eiropā, kā arī turpmāku krīžu novēršanu finanšu nozarē;

4.  pieņem zināšanai — Eiropas Revīzijas palāta uzskata, ka EVTI 2013. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

5.  neapšaubot kopējo atzinumu, uzsver, ka EVTI ir jāatrisina pāris nelieli jautājumi, uz kuriem norādījusi Eiropas Revīzijas palāta; uzskata par nepieņemamu situāciju, kas bija izveidojusies 2013. gadā saistībā ar novēloti apmaksātiem rēķiniem un nepareiziem PVN maksājumiem;

6.  pieņem zināšanai, ka EFUS joprojām atrodas izveides posmā, un uzsver, ka EVTI jau uzticēto uzdevumu, kā arī turpmāko uzdevumu, kurus paredz patlaban notiekošais likumdošanas darbs, pildīšanai ir nepieciešams pietiekami liels personāls un budžets, lai būtu iespējams veikt augstas kvalitātes uzraudzību; uzsver, ka vienmēr būtu rūpīgi jāizvērtē papildu uzdevumu sasaiste ar papildu resursiem; tomēr uzsver, ka pirms jebkādas līdzekļu palielināšanas un/vai papildus tai, kur vien iespējams, būtu jācenšas veikt atbilstošu racionalizāciju; uzsver EVTI koordinējošo lomu un to, ka savu pienākumu izpildē tai cieši jāsadarbojas ar valstu uzraudzības iestādēm;

7.  uzsver, ka, ņemot vērā ierobežotos resursus, EVTI ir jāveic tikai Savienības likumdevēju uzticētie uzdevumi; uzsver, ka EVTI būtu pilnībā jāveic šie uzdevumi, bet tā nedrīkst censties faktiski paplašināt savas pilnvaras, uzņemoties vēl citus uzdevumus, un tai ir jāsaglabā neatkarība; uzsver, ka EVTI būtu jānoskaidro pamatnostādņu un ieteikumu sagatavošanas nepieciešamība;

8.  uzsver, ka EVTI būtu pilnībā jāizmanto tās pašreizējā mandātā paredzētās pilnvaras patērētāju aizsardzības jomā; uzsver, ka šajā jomā EVTI būtu ciešāk jākoordinē sava darbība ar pārējām EUI ar apvienotās komitejas starpniecību;

9.  aicina EVTI nodrošināt to, lai turpmāk juridisko saistību uzņemšanās notiktu tikai pēc tam, kad ir apstiprinātas budžeta saistības;

10. secina, ka EVTI jauktā finansēšanas kārtība ir neelastīga, apgrūtinoša un var apdraudēt šīs iestādes neatkarību; tādēļ aicina Komisiju, ja tā, veicot novērtēšanu, būs guvusi attiecīgos pierādījumus, līdz 2017. gadam nākt klajā ar priekšlikumu tādai finansēšanas sistēmai, kas:

–   kā vienīgo finansējuma avotu paredz maksas ieviešanu tirgus dalībniekiem vai

–   paredz gan tirgus dalībnieku maksu, gan pamatfinansējumu no atsevišķas budžeta pozīcijas Savienības vispārējā budžetā.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

24.2.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

11

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gesine Meissner

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Ferrara

(1)

OV C 442, 10.12.2014., 247. lpp.

(2)

OV C 442, 10.12.2014., 247. lpp.

(3)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)

OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 442, 10.12.2014., 247. lpp.

(8)

OV C 442, 10.12.2014., 247. lpp.

(9)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(10)

OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

Protokols (Nr. 7) par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā (OV C 115, 9.5.2008., 266. lpp.).

(14)

Padomes Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).

(15)

Tajā dienā pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2015)0000.

Juridisks paziņojums