Procedura : 2014/2122(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0087/2015

Teksty złożone :

A8-0087/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.43
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0152

SPRAWOZDANIE     
PDF 207kWORD 113k
30.3.2015
PE 539.735v02-00 A8-0087/2015

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na rok budżetowy 2013

(2014/2122(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na rok budżetowy 2013

(2014/2122(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Urzędu(1),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE(5), w szczególności jego art. 64,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0087/2015),

1.      udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2013;

2.      przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na rok budżetowy 2013

(2014/2122(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Urzędu(8),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(11), w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE(12), w szczególności jego art. 64,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(14), w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0087/2015),

1.      stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.      zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2013;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na rok budżetowy 2013

(2014/2122(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0087/2015),

A.     mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym budżet Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (zwanego dalej Urzędem) na rok budżetowy 2013 zamknął się kwotą 28 188 749 EUR, co stanowi wzrost o 39,01% w porównaniu z 2012 r. spowodowany powierzeniem Urzędowi dodatkowych zadań;

B.     mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2013 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.      na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że odnośnie do sześciu uwag poczynionych przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2011 i oznaczonych jako znajdujące się „w trakcie realizacji” lub pozostające „do spłaty” w sprawozdaniu Trybunału za rok 2012 podjęto działania naprawcze i dwie z nich oznaczone są teraz w sprawozdaniu Trybunału jako „zrealizowane”, trzy jako znajdujące się „w trakcie realizacji”, a jedna jako „nie dotyczy”; zwraca ponadto uwagę, że w związku z siedmioma uwagami poczynionymi w sprawozdaniu Trybunału za rok 2012 podjęto działania naprawcze i dwie uwagi są teraz oznaczone jako „zrealizowane”, trzy jako znajdujące się „w trakcie realizacji”, a dwie jako „nie dotyczy”;

2.      na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu uznaje, że:

-     Urząd włączył planowanie kadrowe i budżetowe do swoich rocznych planów pracy, tak aby uwzględnić priorytety w całej organizacji, a także w miarę możliwości przydzielić pracowników do różnych zadań;

-     Urząd zmienił procedury rekrutacyjne, aby wprowadzić większą liczbę kontroli, takich jak kontrole ex ante, uproszczone modele i zmienione mechanizmy oceny kandydatów, oraz że według sprawozdania Trybunału działania naprawcze dotyczące zalecenia Trybunału w tym zakresie zostały zakończone;

-     Urząd przedstawia obywatelom informacje na temat swojej pracy i działalności, publikując i rozpowszechniając informacje za pośrednictwem szeregu kanałów, które obejmują m.in. stronę internetową Urzędu i różne typy dokumentów tematycznych;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.      zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2013 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 93,18%, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 72,54%;

4.      odnotowuje, że w celu zadbania o to, by działania naprawcze związane z wykonaniem budżetu zostały podjęte w należytym terminie, Urząd zastosował szereg metod, takich jak składanie comiesięcznych sprawozdań dyrektorowi wykonawczemu oraz kwartalnych sprawozdań zarządowi; zauważa, że doprowadziło to do wyższego wskaźnika wykonania budżetu w porównaniu z poprzednim rokiem;

Zobowiązania i przeniesienia

5.      uznaje, że zobowiązania zostały podjęte z zachowaniem większej terminowości, gdyż ogólny poziom środków, na które zaciągnięto zobowiązania, wzrósł od poprzedniego roku; odnotowuje z zaniepokojeniem, że poziom przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, pozostaje wysoki i wynosi 58% w tytule III, co oznacza wzrost o 6%;

6.      odnotowuje, że wysoki poziom przeniesień wynika przede wszystkim z faktu, że usługi informatyczne, które zlecono pod koniec roku, zostały zrealizowane w 2013 r., lecz nie zapłacono za nie przed końcem roku, a także z opóźnień w udzielaniu zamówień w dziedzinie informatyki oraz z wieloletniego charakteru projektów informatycznych; wzywa Urząd do powiadomienia organu udzielającego absolutorium o krokach podjętych w celu ograniczenia poziomu przeniesień do minimum;

Przesunięcia

7.      odnotowuje z zaniepokojeniem, że poziom przesunięć jest bardzo wysoki i wynosi 18% budżetu, co oznacza kwotę 5 100 000 EUR; ubolewa, że w porównaniu do 2012 r. kwota ta stanowi wzrost, co wskazuje na utrzymujące się niedociągnięcia w planowaniu budżetowym; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o działaniach podjętych w celu zaradzenia tym niedociągnięciom;

Procedury udzielania zamówień i naboru pracowników

8.      na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że procedury udzielania zamówień zostały scentralizowane dla wszystkich zamówień na kwotę powyżej 15 000 EUR w celu poprawy ich terminowości, kontroli jakości i zgodności; odnotowuje, że w 2013 r. rozpoczęto składanie dyrektorowi wykonawczemu comiesięcznych sprawozdań na temat statusu planu zamówień;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

9.      na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu odnotowuje, że Urząd rozszerzył swoje wytyczne z zakresu etyki, opracowując strategię zapobiegania konfliktom interesów, która uwzględnia wytyczne Komisji dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w zdecentralizowanych agencjach UE oraz ma zastosowanie do członków Rady Organów Nadzoru i członków zarządu, a nie do personelu;

10.    zwraca uwagę, że opracowana przez Urząd strategia zapobiegania konfliktom interesów zawiera przepis dotyczący publikowania przez członków Rady Organów Nadzoru i członków zarządu deklaracji o braku konfliktu interesów; zauważa, że życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów członków Rady Organów Nadzoru i członków zarządu oraz deklaracje o braku konfliktu interesów dyrektora wykonawczego i kadry kierowniczej wyższego szczebla nie są publicznie dostępne; wzywa Urząd do wyeliminowania tego niedociągnięcia w trybie pilnym oraz do udostępnienia tych dokumentów na swojej stronie internetowej;

Audyt wewnętrzny

11.    na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła ograniczony przegląd wdrażania przez Urząd standardów kontroli wewnętrznej w związku z wynikami oceny ryzyka wykonanej w 2012 r. oraz strategicznym planem audytu Urzędu na lata 2013–2015;

12.    odnotowuje, że w przeglądzie standardów kontroli wewnętrznej przeprowadzonym w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego wydała 14 zaleceń w różnych obszarach, z których jedno zostało uznane za „bardzo istotne”, oraz doszła do wniosku, że większość z 15 standardów kontroli wewnętrznej objętych przeglądem została w całości lub w dużym stopniu wdrożona; odnotowuje, że w następstwie wizyty Służby Audytu Wewnętrznego monitorującej podjęte działania, do której doszło w czerwcu 2014 r., połowa z wydanych zaleceń została wdrożona, w tym zalecenie uznane za „bardzo istotne”;

Inne uwagi

13.    ubolewa, ze zaległe płatności stanowiły 27% wszystkich płatności za dostarczone towary i wykonane usługi, a zapłacone odsetki wyniosły 3 834 EUR, przy czym opóźnienie w płatnościach wyniosło średnio 32 dni; wzywa Urząd do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium szczegółowych informacji na temat kroków podjętych w celu rozwiązania tego problemu oraz poprawy terminowości regulowania płatności;

14.    zauważa, że obecne uzgodnienia dotyczące finansowania Urzędu nie są elastyczne, stwarzają niepotrzebne obciążenia administracyjne i mogą zagrażać jego niezależności; wzywa Urząd do współpracy z Komisją w celu dokonania przeglądu swojej obecnej struktury finansowej;

15.    zwraca uwagę, że w następstwie dyskusji prowadzonych z przyjmującym państwem członkowskim Urząd rozpoczął starania o zwrot podatku VAT zgodnie z Protokołem w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej(15) oraz z dyrektywą Rady w sprawie VAT(16); odnotowuje, że do końca 2013 r. wystąpiono o zwrot jedynie 39% podatku VAT nałożonego w latach 2011–2013; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o działaniach podjętych w celu wystąpienia o zwrot nałożonego podatku VAT, a także o przewidywanym terminie, w którym Urząd wystąpi o zwrot łącznej kwoty;

16.    przypomina, że Parlament był jednym z głównych motorów działań na rzecz stworzenia nowego, kompleksowego Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) w następstwie kryzysu finansowego, a także przyczynił się do powstania Urzędu w 2011 r. w ramach tego systemu;

17.    odnotowuje, że w najnowszym sprawozdaniu z działalności europejskich urzędów nadzoru i Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) Komisja Europejska zwróciła uwagę na fakt, że mimo trudnych okoliczności europejskie urzędy nadzoru szybko stworzyły dobrze funkcjonujące struktury organizacyjne, które dobrze realizowały szerokie spektrum powierzonych im zadań, mimo że przy rosnących wymaganiach dysponowały ograniczoną liczbą pracowników;

18.    podkreśla, że rola Urzędu we wspieraniu wspólnego systemu nadzoru na całym jednolitym rynku jest niezbędna, aby zapewnić lepiej zintegrowane, efektywniejsze i bezpieczniejsze rynki finansowe w Unii, a tym samym przyczynić się do ożywienia koniunktury gospodarczej, tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w Europie, a także zapobiec przyszłym kryzysom w sektorze finansowym;

19.    zdaje sobie sprawę, że ESNF nadal znajduje się w fazie tworzenia i podkreśla, że zadania już powierzone Urzędowi, a także przyszłe zadania przewidziane w toczących się pracach legislacyjnych wymagają odpowiedniego poziomu zatrudnienia i budżetu, aby umożliwić nadzór wysokiej jakości; podkreśla, że w każdym przypadku należy dokładnie rozważyć, czy dodatkowe zadania wymagają dodatkowych zasobów; podkreśla jednak, że każde ewentualne zwiększenie zasobów należy poprzedzić i/lub uzupełnić – w miarę możliwości – odpowiednimi działaniami racjonalizacyjnymi; zwraca uwagę na koordynującą rolę Urzędu oraz na konieczność bliskiej współpracy z krajowymi organami nadzoru, aby Urząd mógł wypełniać swój mandat;

20.    podkreśla, że z uwagi na ograniczone zasoby Urząd musi ograniczyć się do zadań powierzonych mu przez współprawodawców Unii; podkreśla, że Urząd powinien je wykonywać w pełnym zakresie, ale nie może dążyć do rozszerzenia swojego mandatu, oraz że musi zachować niezależność; zwraca uwagę, że Urząd powinien zbadać konieczność sporządzania wytycznych i zaleceń;

21.    podkreśla, że Urząd powinien w pełni wykorzystywać swoje uprawnienia w zakresie ochrony konsumentów, które zostały jej powierzone w ramach mandatu; podkreśla, że w tej dziedzinie Urząd powinien ściślej koordynować swoje działania z innymi europejskimi urzędami nadzoru za pośrednictwem wspólnego komitetu;

22.    wzywa Urząd do zadbania w przyszłości o to, aby nie podejmowano zobowiązań prawnych przed zobowiązaniami budżetowymi;

o

o   o

23.    w odniesieniu do innych uwag o charakterze przekrojowym, towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, odsyła do swojej rezolucji z dnia … 2015 r.(17) w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.

26.2.2015

OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2013

(2014/2122(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Markus Ferber

WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przypomina, że Parlament Europejski był jednym z głównych motorów działań na rzecz stworzenia nowego, kompleksowego Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) w następstwie kryzysu finansowego, a także przyczynił się do powstania w 2011 r. w ramach tego systemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA);

2.  odnotowuje, że w najnowszym sprawozdaniu z działalności europejskich urzędów nadzoru i ESNF Komisja Europejska zwróciła uwagę na fakt, że mimo trudnych okoliczności europejskie urzędy nadzoru szybko stworzyły dobrze funkcjonujące struktury organizacyjne, które dobrze realizowały szerokie spektrum powierzonych im zadań, mimo że przy rosnących wymaganiach dysponowały ograniczoną liczbą pracowników;

3.  podkreśla, że rola ESMA we wspieraniu wspólnego systemu nadzoru na całym jednolitym rynku jest niezbędna, aby zapewnić lepiej zintegrowane, efektywniejsze i bezpieczniejsze rynki finansowe w Unii, a tym samym przyczynić się do ożywienia koniunktury gospodarczej, tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w Europie, a także zapobiec przyszłym kryzysom w sektorze finansowym;

4.  przyjmuje do wiadomości opinię Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którą transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego ESMA za rok budżetowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

5.  nie podając w wątpliwość całej opinii, podkreśla, że ESMA powinna podjąć działania naprawcze w odniesieniu do kilku drobniejszych uchybień wskazanych przez Europejski Trybunał obrachunkowy; uważa stwierdzoną w 2013 r. sytuację dotyczącą opóźnień w płatnościach i nieprawidłowych płatności VAT za niemożliwą do zaakceptowania;

6.  zdaje sobie sprawę, że ESNF wciąż znajduje się w fazie tworzenia, i podkreśla, że zadania już powierzone ESMA, jak również przyszłe zadania przewidywane w ramach trwających prac legislacyjnych, wymagają wystarczającej liczby pracowników i odpowiedniego budżetu, aby umożliwić wysokiej jakości nadzór; podkreśla, że należy zawsze uważnie rozważać potrzebę powiązania dodatkowych zadań z dodatkowymi zasobami; podkreśla jednocześnie, że każde ewentualne zwiększenie zasobów ESMA należy poprzedzić i/lub uzupełnić – w miarę możliwości – odpowiednimi działaniami racjonalizacyjnymi; podkreśla rolę koordynacyjną ESMA oraz potrzebę ścisłej współpracy z krajowymi organami nadzoru w wypełnianiu swojego mandatu;

7.  podkreśla, że z uwagi na ograniczone zasoby ESMA musi ograniczyć się do zadań powierzonych jej przez unijnych współprawodawców; podkreśla, że ESMA powinna wykonywać te zadania w pełnym zakresie, ale jednocześnie nie może dążyć do faktycznego rozszerzenia swojego mandatu poza te zadania i musi pozostać niezależna; podkreśla, że ESMA powinna zbadać konieczność sporządzania wytycznych i zaleceń;

8.  podkreśla, że ESMA powinna w pełni wykorzystywać swoje uprawnienia w obszarze ochrony konsumentów, przyznane jej na mocy istniejącego mandatu; podkreśla, że w tym obszarze ESMA powinna ściślej koordynować swoje działania z innymi europejskimi organami nadzoru za pośrednictwem wspólnego komitetu;

9.  wzywa ESMA do zadbania w przyszłości o to, aby nie podejmowano zobowiązań prawnych przed zobowiązaniami budżetowymi;

10. podsumowując, zwraca uwagę, że mieszany system finansowania ESMA jest nieelastyczny i uciążliwy, a także stanowi potencjalne zagrożenie dla jego niezależności; dlatego zwraca się do Komisji, aby – jeśli potwierdzi to jej ocena – zaproponowała do roku 2017 r. system finansowania,

-    którego wyłączną podstawą będzie wprowadzenie opłat od uczestników rynku, lub

-    który będzie łączył opłaty od uczestników rynku z podstawowym finansowaniem z osobnej linii budżetowej w budżecie ogólnym Unii;

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

24.2.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

11

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Gesine Meissner

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

(1)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 247.

(2)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 247.

(3)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(4)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(5)

Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

(6)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(7)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(8)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 247.

(9)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 247.

(10)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(11)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(12)

Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

(13)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(14)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(15)

Protokół (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz.U. C 115 z 9.5.2008, s. 266).

(16)

Dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).

(17)

Teksty przyjęte w tym dniu, P7_TA-PROV(2015)0000.

Informacja prawna