Procedură : 2014/2122(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0087/2015

Texte depuse :

A8-0087/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.43
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0152

RAPORT     
PDF 197kWORD 118k
30.3.2015
PE 539.735v02-00 A8-0087/2015

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2122(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2122(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Autorității(1),

–       având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013, în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Autorității cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei(5), în special articolul 64,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0087/2015),

1.      acordă directorului executiv al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2013;

2.      își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2013

(2014/2122(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Autorității(8),

–       având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013, în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Autorității cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(11), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei(12), în special articolul 64,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0087/2015),

1.      ia act de conturile anuale finale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, astfel cum sunt anexate la raportul Curții de Conturi;

2.      aprobă închiderea conturilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2013;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2122(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2013,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0087/2015),

A.     întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (denumită în continuare „Autoritatea”) aferent exercițiului financiar 2013 a fost de 28 188 749 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 39,01 % față de bugetul pentru 2012, datorată sarcinilor suplimentare încredințate Autorității;

B.     întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2013 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.      constată din raportul Curții că, în ceea ce privește șase comentarii formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2011 și marcate ca fiind „în desfășurare” sau „nedemarate încă” în raportul Curții pentru exercițiul 2012, au fost întreprinse acțiuni corective, iar în prezent două sunt marcate în raportul Curții ca fiind „finalizate”, trei sunt marcate ca fiind „în desfășurare”, iar în cazul uneia apare indicația „nu se aplică”; observă, în plus, că, în ceea ce privește șapte comentarii formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2012, au fost întreprinse acțiuni corective, iar în prezent două sunt marcate ca fiind „finalizate”, trei sunt marcate ca fiind „în desfășurare”, iar în cazul uneia apare indicația „nu se aplică”;

2.      constată, pe baza informațiilor furnizate de Autoritate, că:

-     aceasta și-a integrat personalul și programarea bugetară în planificarea activității anuale pentru a ține cont de priorități în cadrul întregii organizații, precum și pentru a redistribui personalul pentru diferite sarcini atunci când acest lucru a fost posibil;

-     procedurile sale de recrutare au fost modificate pentru a include mai multe controale, cum ar fi controalele ex ante, modele mai clare și mecanisme revizuite de evaluare a candidaților și că, potrivit raportului Curții, acțiunile corective legate de recomandările Curții în această privință au fost finalizate;

-     comunicarea cu privire la activitatea sa și la activitățile destinate cetățenilor Uniunii se realizează prin publicarea și diseminarea informațiilor prin intermediul mai multor canale, inclusiv, dar nu numai, prin site-ul său public și prin diferite tipuri de documente vizând diferite teme;

Gestiunea bugetară și financiară

3.      ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2013 au condus la o rată de execuție bugetară de 93,18 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 72,54 %;

4.      ia act de faptul că, pentru a garanta că acțiunile corective legate de execuția bugetară sunt adoptate în timp util, Autoritatea a utilizat diferite metode, cum ar fi raportarea lunară către directorul executiv și raportarea trimestrială către Consiliul de administrație; observă că acest lucru a dus la o rată de execuție bugetară mai mare în comparație cu exercițiul precedent;

Angajamente și reportări

5.      constată că angajamentele au fost asumate cu o mai mare promptitudine, deoarece nivelul general al creditelor angajate a crescut în comparație cu exercițiul precedent; constată cu îngrijorare că nivelul creditelor angajate reportate rămâne ridicat pentru titlul III, atingând un procent de 58 %, ceea ce reprezintă o creștere de 6 %;

6.      ia act de faptul că nivelul ridicat de reportări are drept principale cauze serviciile informatice contractate la sfârșitul exercițiului, servicii primite în 2013, dar neplătite înainte de sfârșitul exercițiului, precum și întârzieri în procedurile de achiziții în domeniul informatic și caracterul multianual al proiectelor informatice; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate în vederea reducerii cât mai mult cu putință a nivelului de reportări;

Transferuri

7.      observă cu îngrijorare că nivelul de transferuri este foarte ridicat, reprezentând 18 % din buget și ridicându-se la 5 100 000 EUR; regretă că această cifră reprezintă o creștere în comparație cu 2012, fapt ce indică persistența unor deficiențe în ceea ce privește planificarea bugetară; solicită Autorității să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acțiunile întreprinse pentru a remedia aceste deficiențe;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

8.      constată, pe baza informațiilor furnizate de Autoritate, că procedurile de achiziții publice au fost centralizate pentru toate achizițiile care depășesc 15 000 EUR, pentru a îmbunătăți respectarea termenelor, controlul calității și gradul de conformitate; ia act de faptul că raportarea lunară către directorul executiv a stadiului în care se află planul de achiziții a fost inițiată în 2013;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

9.      constată, pe baza informațiilor furnizate de Autoritate, că aceasta și-a consolidat în continuare orientările în materie de etică, dezvoltând o politică privind conflictele de interese pentru persoanele care nu fac parte din personal, ce ține cont de orientările Comisiei referitoare la prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în cadrul agențiilor descentralizate ale UE și care este aplicabilă membrilor Consiliului supraveghetorilor și ai Consiliului de administrație;

10.    ia act de faptul că politica Autorității în materie de conflicte de interese cuprinde o dispoziție referitoare la publicarea declarațiilor de interese ale membrilor Consiliului supraveghetorilor și ai Consiliului de administrație; constată că CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor Consiliului supraveghetorilor și ai Consiliului de administrație, precum și declarațiile de interese ale directorului executiv și ale personalului de conducere de nivel superior nu sunt publice; invită Autoritatea să remedieze de urgență această deficiență, făcând documentele respective ușor accesibile pe site-ul său;

Auditul intern

11.    constată, pe baza informațiilor furnizate de Autoritate, că, în 2013, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat o examinare limitată a implementării standardelor de control intern, în urma rezultatelor evaluării riscurilor efectuată în 2012 și a planului strategic de audit al Autorității pentru 2013-2015;

12.    observă că, în examinarea din 2013 a standardelor de control intern, IAS a formulat 14 recomandări în diferite domenii, dintre care una a fost marcată ca fiind „foarte importantă”, și a ajuns la concluzia că majoritatea celor 15 standarde de control intern examinate au fost implementate pe deplin sau în mare parte; ia act de faptul că, în urma vizitei de monitorizare efectuate de IAS în iunie 2014, jumătate din recomandări au fost implementate, inclusiv cea marcată ca fiind „foarte importantă”;

Alte observații

13.    regretă faptul că plățile întârziate au constituit 27 % din toate plățile pentru bunuri și servicii primite, fapt ce a dus la plata unor dobânzi în valoare de 3 834 EUR, precum și la întârzierea plăților cu 32 de zile în medie; invită Autoritatea să furnizeze autorității care acordă descărcarea de gestiune informații detaliate privind măsurile adoptate în vederea soluționării acestei probleme și să îmbunătățească respectarea termenelor în cadrul proceselor de efectuare a plăților;

14.    constată că dispozițiile actuale privind finanțarea Autorității sunt inflexibile, creează sarcini administrative inutile și prezintă un risc pentru independența Autorității; îndeamnă Autoritatea să coopereze cu Comisia pentru a realiza o revizuire a structurii sale de finanțare actuale;

15.    ia act de faptul că, în urma discuțiilor purtate cu statul membru gazdă, Autoritatea a început să recupereze TVA-ul, potrivit Protocolului privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene(15) și Directivei Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată; ia act de faptul că, până la sfârșitul anului 2013, doar 39 % din TVA-ul perceput pentru perioada 2011-2013 fusese recuperat; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate în vederea recuperării TVA-ului perceput, precum și cu privire la intervalul estimat în care poate fi recuperată suma totală;

16.    reamintește că Parlamentul European a fost un actor principal în eforturile de instituire a unui sistem european de supraveghere financiară nou și cuprinzător (ESFS) ca urmare a crizei financiare și în înființarea, în 2011, a Autorității, ca parte a acestui sistem;

17.    ia act de observația Comisiei din recentul său raport privind funcționarea autorităților europene de supraveghere (AES) și Sistemul european al supraveghetorilor financiari (SESF), potrivit căreia, în pofida circumstanțelor dificile, AES au creat în timp scurt organizații funcționale care, la nivel global, au avut rezultate bune în raport cu gama largă de sarcini ce le revin, deși se confruntau cu cerințe tot mai mari în condițiile unor resurse umane limitate;

18.    subliniază că rolul Autorității în promovarea unui regim de supraveghere comun pe piața unică este esențial pentru a asigura existența în Uniune a unor piețe financiare mai bine integrate, mai eficiente și mai sigure, contribuind astfel la redresarea economică, la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică în Europa, precum și la evitarea altor crize în sectorul financiar;

19.    recunoaște că SESF se află încă în faza de constituire și subliniază că sarcinile deja încredințate Autorității, precum și viitoarele sarcini avute în vedere în lucrările legislative în curs, necesită un nivel adecvat al personalului și bugetului pentru a se putea asigura o supraveghere de înaltă calitate; subliniază că ar trebui întotdeauna analizată cu atenție nevoia de a combina sarcinile suplimentare cu resurse suplimentare; subliniază totuși că orice majorare eventuală a mijloacelor ar trebui să fie precedată și/sau însoțită de eforturi de raționalizare corespunzătoare, atunci când este posibil; subliniază rolul de coordonare al Autorității și necesitatea ca aceasta să coopereze îndeaproape cu autoritățile de supraveghere naționale pentru a-și putea îndeplini mandatul;

20.    subliniază că, având în vedere resursele sale limitate, Autoritatea trebuie să se limiteze la sarcinile care i-au fost încredințate de colegislatorii europeni; subliniază că Autoritatea ar trebui să îndeplinească sarcinile respective integral, că nu trebuie să încerce să-și extindă mandatul și, de asemenea, că trebuie să-și mențină independența; subliniază că Autoritatea ar trebui să aprecieze dacă este necesar sau nu să elaboreze orientări și recomandări;

21.    subliniază că Autoritatea ar trebui să-și utilizeze pe deplin competențele care i-au fost conferite prin mandat în domeniul protecției consumatorilor; subliniază că, în acest domeniu, Autoritatea ar trebui să-și coordoneze mai bine acțiunile cu celelalte AES prin intermediul comitetului mixt;

22.    solicită Autorității să evite în viitor asumarea unor angajamente juridice înainte de stabilirea angajamentelor bugetare;

o

o   o

23.    face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2015(16) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

26.2.2015

AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2122(DEC))

Raportor pentru aviz: Markus Ferber

SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  reamintește că Parlamentul European a fost un vector esențial în efortul de creare, în urma crizei financiare, a unui Sistem european al supraveghetorilor financiari (SESF), un sistem nou și cuprinzător, iar în 2011, ca parte integrantă a acestui sistem, a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA);

2.  ia act de observația făcută de Comisie în recentul său raport privind funcționarea autorităților europene de supraveghere (AES) și SESF, potrivit căreia, în pofida circumstanțelor dificile, AES au creat în timp scurt organizații funcționale care, global, au avut rezultate bune în raport cu gama largă de sarcini ce le revin, deși se confruntau cu cerințe tot mai mari în condițiile unor resurse umane limitate;

3.  subliniază că rolul ESMA în promovarea unui regim de supraveghere comun pe piața unică este esențial pentru a asigura existența în Uniune a unor piețe financiare mai bine integrate, mai eficiente și mai sigure, contribuind astfel la redresarea economică, la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică în UE, precum și la evitarea altor crize în sectorul financiar;

4.  ia act de faptul că, în opinia Curții de Conturi Europene, operațiunile ESMA subiacente conturilor anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2013 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative;

5.  subliniază, fără a contesta aprecierea globală, că ESMA trebuie să soluționeze câteva aspecte minore scoase în evidență de Curtea de Conturi Europeană; consideră inacceptabilă situația din 2013 privind plata cu întârziere a facturilor și plata incorectă a TVA;

6.  recunoaște că SESF se află încă în faza de constituire și subliniază că sarcinile deja încredințate ESMA, precum și viitoarele sarcini avute în vedere în lucrările legislative în curs, necesită un nivel adecvat de personal și fonduri pentru a se putea asigura o supraveghere de înaltă calitate; subliniază că ar trebui întotdeauna analizată cu atenție nevoia de a combina sarcinile suplimentare cu resurse suplimentare; subliniază totuși că orice majorare eventuală a mijloacelor ar trebui să fie precedată și/sau însoțită de eforturi de raționalizare corespunzătoare, atunci când este posibil; subliniază rolul de coordonare al ESMA și necesitatea ca aceasta să coopereze îndeaproape cu autoritățile de supraveghere naționale pentru a-și putea îndeplini mandatul;

7.  subliniază că, având în vedere resursele sale limitate, ESMA trebuie să se limiteze strict la sarcinile care i-au fost încredințate de colegislatorii europeni; subliniază că ESMA ar trebui să îndeplinească sarcinile respective integral și nu trebuie să încerce să-și extindă de facto mandatul dincolo de acestea; de asemenea, trebuie să-și mențină independența; subliniază că ESMA ar trebui să aprecieze dacă este necesar sau nu să elaboreze orientări și recomandări;

8.  subliniază că ESMA ar trebui să-și utilizeze pe deplin competențele în domeniul protecției consumatorilor care i-au fost conferite prin mandatul în vigoare; subliniază că, în acest domeniu, ESMA ar trebui să-și coordoneze mai strâns acțiunile cu celelalte AES prin intermediul Comitetului mixt;

9.  invită ESMA să evite în viitor asumarea unor angajamente juridice înainte de stabilirea angajamentelor bugetare;

10. conchide că mecanismul de finanțare mixtă a ESMA este inflexibil, împovărător și reprezintă un pericol potențial pentru independența acesteia; prin urmare, invită Comisia, în cazul în care evaluarea sa o vădește, să propună până în 2017 un sistem de finanțare care:

-    să fie bazat exclusiv pe introducerea de taxe pentru participanții la piață sau

-    să combine introducerea de taxe pentru participanții la piață cu o finanțare de bază dintr-o linie bugetară separată din bugetul general al Uniunii.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

24.2.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

11

4

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Gesine Meissner

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Ferrara

(1)

JO C 442, 10.12.2014, p. 247.

(2)

JO C 442, 10.12.2014, p. 247.

(3)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(5)

JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

(6)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)

JO C 442, 10.12.2014, p. 247.

(9)

JO C 442, 10.12.2014, p. 247.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(12)

JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

(13)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(14)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(15)

Protocolul (nr. 7) privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene (JO C 115, 9.5.2008, p. 266).

(16)

Texte adoptate la acea dată, P7_TA-PROV(2015)0000.

Notă juridică