Postup : 2014/2122(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0087/2015

Predkladané texty :

A8-0087/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.43
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0152

SPRÁVA     
PDF 201kWORD 109k
30.3.2015
PE 539.735v02-00 A8-0087/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2013

(2014/2122(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2013

(2014/2122(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami orgánu(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(2), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2009 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(5), a najmä na jeho článok 64,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20123(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0087/2015),

1.      udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za plnenie rozpočtu orgánu za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2013

(2014/2122(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami orgánu(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(9), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2009 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(12), a najmä na jeho článok 64,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20123(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0087/2015),

1.      berie na vedomie konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy v podobe uvedenej v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2013

(2014/2122(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0087/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ďalej len „orgán“) na rozpočtový rok 2013 sumu 28 188 749 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 39,01 % v porovnaní s rokom 2012 z dôvodu dodatočných úloh zverených orgánu;

B.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka orgánu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.      na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že pokiaľ ide o šesť pripomienok uvedených v správe Dvora audítorov za rok 2011 a označených ako „prebiehajúce“ alebo „nedokončené“ v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli prijaté nápravné opatrenia a dve z nich sú už označené v správe Dvora audítorov ako „dokončené“, tri ako „prebiehajúce“ a jedna ako „nevzťahuje sa“; ďalej konštatuje, že v prípade siedmich pripomienok uvedených v správe Dvora audítorov za rok 2012 boli prijaté nápravné opatrenia, pričom dve pripomienky sú teraz označené ako „dokončené“, tri ako „prebiehajúce“ a dve ako „nevzťahuje sa“;

2.      na základe informácií orgánu berie na vedomie, že:

-     integroval plánovanie týkajúce sa personálu a rozpočtu do svojho ročného plánovania práce, aby mohol zohľadniť priority v celej organizácii, ako aj presúvať zamestnancov v prípade možnosti na rôzne úlohy;

-     upravil postupy prijímania zamestnancov tak, aby zahŕňali viac kontrol, napríklad kontroly ex ante, jasnejšie vzory a revidované mechanizmy hodnotenia kandidátov, a že podľa správy Dvora audítorov boli dokončené nápravné opatrenia súvisiace s odporúčaním Dvora audítorov v tejto veci;

-     komunikácia o jeho práci a činnostiach určená občanom Únie prebieha vo forme uverejňovania a šírenia informácií prostredníctvom viacerých kanálov vrátane (no nie výlučne) jeho verejnej webovej stránky a rôznych tematických dokumentov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.      konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo celkovú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 93,18 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 72,54 %;

4.      berie na vedomie, že na zabezpečenie včasných nápravných opatrení súvisiacich s plnením rozpočtu použil orgán viacero metód, napríklad mesačné podávanie správ výkonnému riaditeľovi a štvrťročné podávanie správ správnej rade; konštatuje, že to viedlo k lepšiemu plneniu rozpočtu v porovnaní s predchádzajúcim rokom;

Záväzky a prenosy

5.      berie na vedomie, že záväzky vznikali včaššie, keďže došlo k nárastu celkovej výšky viazaných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s minulým rokom; so znepokojením konštatuje, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov je naďalej vysoká a dosiahla až 58 % v hlave III, čo predstavuje zvýšenie o 6 %;

6.      berie na vedomie, že vysoká úroveň prenosov je najmä dôsledkom zmlúv na služby IT podpísaných na konci roka, služieb dodaných v roku 2013, ale nezaplatených do konca roka, ako aj meškania pri obstarávaní IT a viacročnej povahy súvisiacich projektov IT; vyzýva orgán, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o krokoch prijatých na zníženie úrovne prenosov na čo najmenšiu sumu;

Presuny

7.      so znepokojením konštatuje, že úroveň presunov je veľmi vysoká a dosahuje 18 % rozpočtu, t. j. 5 100 000 EUR; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že toto číslo poukazuje na zvýšenie v porovnaní s rokom 2012, čo naznačuje pokračujúce nedostatky v rozpočtovom plánovaní; vyzýva orgán, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých na odstránenie týchto nedostatkov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

8.      na základe informácií orgánu berie na vedomie, že postupy verejného obstarávania orgánu boli centralizované pre všetky verejné obstarávania presahujúce 15 000 EUR v záujme zlepšenia ich včasnosti, kontroly kvality a súladu; konštatuje, že mesačné podávanie správ o stave plánu verejného obstarávania výkonnému riaditeľovi začalo v roku 2013;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

9.      na základe informácií orgánu berie na vedomie, že ďalej posilnil svoje etické usmernenia vypracovaním politiky v oblasti konfliktov záujmov pre osoby, ktoré nie sú jeho zamestnancami, v rámci ktorej sa zohľadňujú usmernenia Komisie o predchádzaní konfliktom záujmov v decentralizovaných agentúrach EÚ a ich riadení a ktorá sa vzťahuje na členov rady orgánov dohľadu a správnej rady;

10.    berie na vedomie, že politika orgánu v oblasti konfliktov záujmov obsahuje ustanovenie o zverejňovaní vyhlásení o záujmoch členov rady orgánov dohľadu a správnej rady; konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov rady orgánov dohľadu a správnej rady, ako aj vyhlásenia o záujmoch výkonného riaditeľa a vyššieho manažmentu nie sú verejne dostupné; vyzýva orgán, aby tento nedostatok čo najrýchlejšie napravil a jednoducho sprístupnil tieto dokumenty na svojej webovej stránke;

Vnútorný audit

11.    na základe informácií orgánu berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal v roku 2013 obmedzené preskúmanie vykonávania jeho štandardov vnútornej kontroly (ICS) v nadväznosti na výsledky posúdenia rizika vykonaného v roku 2012 a na strategický plán orgánu v oblasti auditu na obdobie 2013 – 2015;

12.    konštatuje, že v rámci preskúmania štandardov vnútornej kontroly v roku 2013 vydal IAS 14 odporúčaní k rôznym oblastiam, z ktorých bolo jedno označené ako „veľmi dôležité“, pričom dospel k záveru, že väčšina z 15 preskúmaných štandardov bola úplne alebo takmer úplne implementovaná; berie na vedomie, že v čase následnej návštevy IAS v júni 2014 bola implementovaná polovica odporúčaní vrátane odporúčania označeného ako „veľmi dôležité“;

Ďalšie pripomienky

13.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že oneskorené platby predstavovali 27 % všetkých platieb za prijaté tovary a služby, čo malo za následok zaplatenie úrokov vo výške 3 834 EUR, ako aj meškanie platieb v priemere o 32 dní; vyzýva orgán, aby predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium podrobné informácie o krokoch prijatých na riešenie tejto otázky a zlepšenie včasnosti platobných procesov;

14.    poznamenáva, že súčasný systém financovania orgánu je nepružný, vytvára zbytočnú administratívnu záťaž a mohol by ohroziť jeho nezávislosť; naliehavo vyzýva orgán, aby spolupracoval s Komisiou s cieľom revidovať svoju súčasnú štruktúru financovania;

15.    berie na vedomie, že v nadväznosti na diskusie s hostiteľským členským štátom začal orgán predkladať žiadosti o vrátenie DPH v súlade s Protokolom o výsadách a imunitách Európskej únie(15) a smernicou Rady o DPH(16); konštatuje, že do konca roku 2013 bolo vrátených len 39 % DPH zaplatenej v rokoch 2011 – 2013; vyzýva orgán, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o krokoch prijatých s cieľom žiadať o vrátenie DPH, ako aj o odhadovanej lehote, v ktorej bude vrátená celková suma DPH;

16.    pripomína, že Európsky parlament bol kľúčovým aktérom v úsilí o vytvorenie nového a komplexného európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) v období po finančnej kríze a pri zriaďovaní orgánu ako súčasti tohto systému v roku 2011;

17.    berie na vedomie konštatovanie Komisie, ktoré vyslovila vo svojej nedávnej správe o fungovaní európskych orgánov dohľadu (ESA) a európskeho systému finančného dohľadu (ESFS), že napriek neľahkej situácii sa ESA podarilo rýchlo vytvoriť dobre fungujúce organizácie, ktoré celkovo dosahujú vo svojej širokej škále úloh dobré výsledky, pričom čelia rastúcim nárokom a disponujú len obmedzenými ľudskými zdrojmi;

18.    zdôrazňuje, že úloha orgánu pri podpore spoločného režimu dohľadu v rámci celého jednotného trhu je nevyhnutná na zabezpečenie lepšie integrovaných, efektívnejších a bezpečnejších finančných trhov v Únii, čím zároveň prispieva k oživeniu hospodárstva a tvorbe pracovných miest a rastu v Európe, ako aj k predchádzaniu budúcim krízam vo finančnom sektore;

19.    uznáva, že ESFS je stále vo fáze vytvárania, a zdôrazňuje, že úlohy, ktoré už boli zverené orgánu, ako aj budúce úlohy plánované v súvislosti s prebiehajúcimi legislatívnymi činnosťami, si vyžadujú primeraný počet zamestnancov a rozpočet, aby sa umožnil vysokokvalitný dohľad; zdôrazňuje, že by sa mala vždy dôkladne zvážiť potreba kombinovať ďalšie úlohy s dodatočnými zdrojmi; zdôrazňuje však, že akémukoľvek možnému nárastu jeho prostriedkov by malo predchádzať a/alebo ho dopĺňať primerané úsilie v oblasti racionalizácie vždy, keď je to možné; zdôrazňuje koordinačnú úlohu orgánu a skutočnosť, že v záujme plnenia svojho mandátu musí úzko spolupracovať s národnými dozornými orgánmi;

20.    zdôrazňuje, že vzhľadom na obmedzené zdroje sa musí orgán pridŕžať úloh, ktoré mu pridelili spoluzákonodarcovia Únie; zdôrazňuje, že orgán by mal vykonávať tieto úlohy v plnom rozsahu, nesmie sa však snažiť rozšíriť svoj mandát mimo nich, a že musí ostať nezávislý; ; zdôrazňuje, že orgán by mal kontrolovať potrebu vypracovať usmernenia a odporúčania;

21.    zdôrazňuje, že orgán by mal plne využiť svoje právomoci v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré nadobudol na základe svojho mandátu; zdôrazňuje, že v tejto oblasti by mal orgán prostredníctvom spoločného výboru užšie spolupracovať s ostatnými ESA;

22.    vyzýva orgán, aby v budúcnosti dbal na to, aby žiadne právne záväzky neboli prijaté skôr, ako sa stanovia viazané rozpočtové prostriedky;

o

o   o

23.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(17) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

26.2.2015

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2013

(2014/2122(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Markus Ferber

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že Európsky parlament bol kľúčovou hnacou silou v úsilí o vytvorenie nového a komplexného európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) v období po finančnej kríze a pri zriaďovaní Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) ako súčasti tohto systému v roku 2011;

2.  berie na vedomie konštatovanie Komisie, ktoré vyslovila vo svojej nedávnej správe o fungovaní európskych orgánov dohľadu (ESA) a európskeho systému finančného dohľadu (ESFS), že napriek neľahkej situácii sa ESA podarilo rýchlo vytvoriť dobre fungujúce organizácie, ktoré celkovo dosahujú vo svojej širokej škále úloh dobré výsledky, pričom čelia rastúcim nárokom a disponujú len obmedzenými ľudskými zdrojmi;

3.  zdôrazňuje, že úloha orgánu ESMA pri podpore spoločného režimu dohľadu v rámci celého jednotného trhu je nevyhnutná na zabezpečenie lepšie integrovaných, efektívnejších a bezpečnejších finančných trhov v Únii, čím zároveň prispieva k oživeniu hospodárstva a tvorbe pracovných miest a rastu v Európe, ako aj k predchádzaniu budúcim krízam vo finančnom sektore;

4.  berie na vedomie, že podľa názoru Európskeho dvora audítorov sú operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou orgánu ESMA za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2013 zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne;

5.  bez toho, aby spochybňoval toto všeobecné stanovisko, zdôrazňuje, že orgán ESMA musí vyriešiť niekoľko menších problémov, na ktoré poukázal Európsky dvor audítorov; považuje za neprijateľnú situáciu, ktorá nastala v roku 2013 v súvislosti s oneskoreným zaplatením účtov a nesprávne vyplatenou DPH;

6.  uznáva, že ESFS je stále vo fáze vytvárania, a zdôrazňuje, že úlohy, ktoré už boli zverené orgánu ESMA, ako aj budúce úlohy plánované v súvislosti s prebiehajúcimi legislatívnymi činnosťami, si vyžadujú primeraný počet zamestnancov a rozpočet, aby sa umožnil vysokokvalitný dohľad; zdôrazňuje, že by sa mala vždy dôkladne zvážiť potreba kombinovať ďalšie úlohy s dodatočnými zdrojmi; zdôrazňuje však, že akémukoľvek možnému nárastu jeho prostriedkov by malo predchádzať a/alebo ho dopĺňať primerané úsilie v oblasti racionalizácie vždy, keď je to možné; zdôrazňuje koordinačnú úlohu orgánu ESMA, ako aj skutočnosť, že v záujme plnenia svojho mandátu musí ESMA úzko spolupracovať s národnými dozornými orgánmi;

7.  zdôrazňuje, že vzhľadom na obmedzené zdroje sa musí orgán ESMA pridŕžať úloh, ktoré mu pridelili spoluzákonodarcovia Únie; zdôrazňuje, že orgán ESMA by mal vykonávať tieto úlohy v plnom rozsahu, pričom sa však nesmie snažiť de facto rozšíriť svoj mandát mimo nich a musí ostať nezávislý; zdôrazňuje, že orgán ESMA by mal kontrolovať potrebu vypracovať usmernenia a odporúčania;

8.  zdôrazňuje, že orgán ESMA by mal plne využiť svoje právomoci v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré nadobudol na základe súčasného mandátu; zdôrazňuje, že v tejto oblasti by mal orgán ESMA prostredníctvom spoločného výboru užšie spolupracovať s ostatnými ESA;

9.  vyzýva orgán ESMA, aby v budúcnosti dbal na to, aby žiadne právne záväzky neboli prijaté skôr, ako sa stanovia viazané rozpočtové prostriedky;

10. konštatuje, že mechanizmus zmiešaného financovania orgánu ESMA je nepružný, zaťažujúci a predstavuje potenciálnu hrozbu pre jeho nezávislosť; vyzýva preto Komisiu, aby, ak sa to potvrdí v jej posúdení, do roku 2017 navrhla systém financovania, ktorý:

 – je založený výlučne na zavedení poplatkov pre účastníkov trhu alebo

     – kombinuje poplatky účastníkov trhu so základným financovaním z osobitného rozpočtového riadka vo všeobecnom rozpočte Únie.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

24.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

43

11

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Gesine Meissner

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 247.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 247.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 247.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 247.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(13)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie (Ú. v. EÚ C 115, 9.5.2008, s. 266).

(16)

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).

(17)

Prijaté texty z tohto dňa, P7 TA-PROV(2015)0000.

Právne oznámenie