Процедура : 2014/2105(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0088/2015

Внесени текстове :

A8-0088/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.40
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0149

ДОКЛАД     
PDF 204kWORD 99k
30.3.2015
PE 539.709v02-00 A8-0088/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2013 година

(2014/2105(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2013 година

(2014/2105(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8 0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност(5), и по-специално член 19 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0088/2015),

1.      освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за морска безопасност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за морска безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2013 година

(2014/2105(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(8),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8 0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(11) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност(12), и по-специално член 19 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0088/2015),

1.      констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската агенция за морска безопасност са приложени към доклада на Сметната палата;

2.      одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2013 година;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за морска безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2013 година

(2014/2105(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0088/2015),

A.     като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за морска безопасност („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 57 819 864 EUR, което представлява увеличение от 4,88% спрямо 2012 г.,

Б.     като има предвид, че вноската на Съюза в бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година възлиза на 53 789 658 EUR, което представлява увеличение от 2,65% спрямо 2012 г.,

В.     като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2013 година Сметната палата заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.      отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на два коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2011 г. и маркирани като „текущи“ или „незавършени“ в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и понастоящем в доклада на Сметната палата за 2013 г. един коментар е маркиран като „завършен“ и един – като „незавършен“; освен това отбелязва, че по отношение на трите коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и съответният коментар сега е маркиран като „завършен“, а от другите два коментара понастоящем единият е маркиран като „текущ“, а за другия е отбелязано „не е приложимо“;

2.      отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че чрез разглеждането на вътрешните административни разходи множество процеси, свързани с човешките ресурси, са автоматизирани, а финансовият мониторинг и докладване са рационализирани чрез използването на автоматизирани инструменти;

Бюджетно и финансово управление

3.      отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,07% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 88,73%;

Поети задължения и преноси

4.      признава, че според доклада на Сметната палата и годишния доклад за дейността на Агенцията не са открити съществени проблеми по отношение на равнището на преносите на бюджетни кредити през 2013 г.;

Трансфери

5.      отбелязва, че според доклада на Сметната палата и годишния доклад за дейността на Агенцията равнището и естеството на трансферите през 2013 г. са останали в границите, определени във финансовите правила на Агенцията;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

6.      отбелязва, че за 2013 г. нито извадката от операции, нито други одитни констатации са довели до забележки относно процедурите за възлагане на обществени поръчки на Агенцията в доклада на Сметната палата;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

7.      отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че на заседанието ѝ от 13 и 14 ноември 2013 г. нейният управителен съвет е приел решение относно процедурния правилник на Агенцията, с което се изисква всички членове или заместници в състава на този съвет да представят декларации за ангажираност и поверителност в началото на всеки мандат;

8.      признава, че Агенцията полага усилия за избягването на потенциални конфликти на интереси чрез въвеждането на обучение по въпросите на етиката и морала, което трябва да се проведе в рамките на институцията и е задължително за всички служители;

9.      отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че през 2013 г. нейният управителен съвет е приел политика относно конфликтите на интереси, целяща да се определят рисковете за почтеността на членовете на този съвет и да се повиши тяхната информираност относно последиците от подобни конфликти; отбелязва, че тази политика се основава на специалния доклад на Сметната палата относно „Управление на конфликта на интереси в избрани агенции на ЕС“;

10.    насърчава Агенцията да осигури публичен достъп до декларациите за интереси и автобиографиите на изпълнителния директор, началниците на отдели и членовете на Управителния съвет на своя уебсайт, с цел допълнително повишаване на прозрачността;

Вътрешен одит

11.    признава, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията е извършила одит с цел да направи оценка и да предостави независими гаранции по отношение на целесъобразността и ефективното прилагане на системата за вътрешен контрол във връзка със службите за морска помощ; отбелязва, че след този одит бяха открити редица области, където има възможности за подобрения, и бяха публикувани пет препоръки, определени като „важни“; отбелязва, че Агенцията е подготвила план за действие за изпълнението на тези пет препоръки и че IAS счита предложените действия за целесъобразни с оглед смекчаване на установените рискове;

12.    отбелязва, че през 2013 г. IAS е извършила документна проверка, за да проследи изпълнението на своите предходни препоръки и е приела, че всички препоръки, определени като „критични“ или „много важни“, са изпълнени;

13.    отбелязва, че през 2013 г. структурата за вътрешен одит на Агенцията (IAC) е извършила одит на инструмента за непрекъснатост на работата на Агенцията в Порто; посочва, че IAC е установила, че извършените физически и екологични проверки предоставят достатъчна увереност относно съхранението на оборудването и данните на Агенцията; освен това отбелязва, че след този одит IAC е отправила редица препоръки, които Агенцията е взела предвид, както и че Агенцията е представила план за действие, насочен към смекчаване на посочените слабости;

14.    отбелязва, че към 31 декември 2013 г. Агенцията е приключила изпълнението на 31 от общо 36 препоръки, отправени от IAS, IAC и Сметната палата през последните две години;

o

o       o

15.    по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2015 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

25.2.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2013 година

(2014/2105(DEC))

Докладчик по становище: Доминик Рике

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява задоволство относно редовността на отчетите на Европейската агенция за морска безопасност, констатирана от Сметната палата за финансовата 2013 година;

2.  отбелязва, че годишният бюджет на Агенцията за 2013 г. възлиза на 57,8 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 54,03 милиона евро бюджетни кредити за плащания и че степента на тяхното изпълнение е съответно 98% и 95%;

3.  подчертава съществената роля на Агенцията като гарант на морската безопасност в Европа, като нейните компетенции бяха разширени вследствие на приемането на новия ѝ основен регламент през февруари 2013 г.; във връзка с това настоява на Агенцията да бъдат предоставени необходимите финансови, материални и човешки ресурси, които да ѝ позволяват да изпълнява успешно своите задачи;

4.  припомня, че Агенцията се е съгласила декларациите за интереси и автобиографиите на членовете на административния съвет, изпълнителния директор и висшето ръководство да бъдат публично достъпни;

5.  оценява факта, че Сметната палата не е направила коментари относно финансовото управление на Агенцията през 2013 г.; въпреки това припомня на Агенцията да продължи да подобрява надеждността на счетоводните процедури и информацията по отношение на разходите за вътрешно създадените нематериални активи;

6.  приветства факта, че Агенцията е разработила политика за управление на конфликтите на интереси и е започнала да организира задължително за всички служители обучение за етично поведение и интегритет;

7.  предлага Парламентът да освободи от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за морска безопасност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.2.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр.210.

(2)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр.210.

(3)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(8)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр.210.

(9)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр.210.

(10)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.

(13)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(15)

Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2015)0000.

Правна информация