Postup : 2014/2105(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0088/2015

Predkladané texty :

A8-0088/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.40
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0149

SPRÁVA     
PDF 188kWORD 94k
30.3.2015
PE 539.709v02-00 A8-0088/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013

(2014/2105(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013

(2014/2105(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra(5), a najmä na jeho článok 19,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8‑0088/2015),

1.      udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení,

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013

(2014/2105(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra(12), a najmä na jeho článok 19,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8‑0088/2015),

1.      berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej námornej bezpečnostnej agentúry sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013

(2014/2105(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8‑0088/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov tvoril konečný rozpočet Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2013 sumu 57 819 864 EUR, čo predstavuje nárast o 4,88 % v porovnaní s rokom 2012;

B.     keďže príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rozpočtový rok 2013 tvoril sumu 53 789 658 EUR, čo predstavuje nárast o 2,65 % v porovnaní s rokom 2012;

C.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.      na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2011 a označené v správe Dvora audítorov za rok 2012 ako „prebiehajúca“ alebo „nevyriešená“, boli prijaté nápravné opatrenia a jedna pripomienka je v súčasnosti v správe Dvora audítorov za rok 2013 označená ako „ukončená“ a jedna ako „prebiehajúca“; okrem toho poznamenáva, že pokiaľ ide o tri pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2012, bolo prijaté jedno nápravné opatrenie a daná pripomienka je v súčasnosti označená ako „dokončená“ a z ostatných dvoch pripomienok je jedna v súčasnosti označená ako „prebiehajúca“ a jedna ako „nevzťahuje sa“;

2.      berie na vedomie informáciu agentúry, že prostredníctvom preskúmania interných administratívnych nákladov sa niektoré procesy týkajúce sa ľudských zdrojov zautomatizovali a finančné monitorovanie a podávanie správ sa zjednodušilo použitím automatizovaných nástrojov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.      konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,07 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 88,73 %;

Záväzky a prenosy

4.      berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov a výročnej správy agentúry o činnosti neboli zistené žiadne významnejšie problémy, pokiaľ ide o úroveň prenosov v roku 2013;

Presuny

5.      konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov a výročnej správy agentúry o činnosti zostali úroveň a charakter presunov v roku 2013 v rámci obmedzení stanovených v rozpočtových pravidlách agentúry;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

6.      konštatuje, že za rok 2013 neboli v správe Dvora audítorov v súvislosti s vybranými operáciami ani s inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov verejného obstarávania agentúry;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

7.      berie na vedomie informáciu agentúry, že jej správna rada na svojom zasadnutí 13. a 14. novembra 2013 prijala rozhodnutie týkajúce sa jej rokovacieho poriadku, podľa ktorého sa vyžaduje, aby všetci jej členovia alebo náhradníci na začiatku každého funkčného obdobia predložili vyhlásenia o záväzku a dôvernosti;

8.      berie na vedomie, že agentúra sa snažila vyhnúť prípadným situáciám konfliktov záujmov zavedením školenia o otázkach etiky a integrity, ktoré sa organizuje v rámci agentúry a je povinné pre všetkých zamestnancov;

9.      berie na vedomie informáciu agentúry, že v roku 2013 jej správna rada prijala politiku týkajúcu sa konfliktu záujmov, ktorá sa zameriava na identifikáciu rizík, ktoré ohrozujú integritu jej členov, a na zvyšovanie ich informovanosti o výskyte takýchto konfliktov; berie na vedomie, že táto politika vychádza z osobitnej správy Dvora audítorov s názvom Riadenie konfliktu záujmov vo vybraných agentúrach EÚ;

10.    vyzýva agentúru, aby v záujme ďalšieho posilnenia transparentnosti verejne sprístupnila na svojej internetovej stránke vyhlásenia o záujmoch a životopisy výkonného riaditeľa, vedúcich oddelení a členov správnej rady;

Vnútorný audit

11.    berie na vedomie, že v roku 2013 Útvar pre vnútorný audit Komisie (IAS) vykonal audit s cieľom zhodnotiť situáciu a poskytnúť nezávislú záruku, pokiaľ ide o primerané a účinné uplatňovanie systému vnútornej kontroly súvisiaceho s námornými podpornými službami; berie na vedomie, že po tomto audite boli identifikované viaceré oblasti s priestorom na zlepšenie a bolo vydaných päť odporúčaní označených ako „dôležité“; konštatuje, že agentúra vypracovala akčný plán na realizáciu týchto piatich odporúčaní a že IAS považoval navrhované opatrenia za primerané s cieľom zmierniť zistené riziká;

12.    berie na vedomie, že IAS v roku 2013 vykonal administratívnu previerku s cieľom sledovať vykonávanie svojich predchádzajúcich odporúčaní a usúdil, že všetky jeho odporúčania klasifikované ako „kritické“ alebo „veľmi dôležité“ boli uzavreté;

13.    berie na vedomie, že oddelenie vnútorného auditu agentúry v roku 2013 vykonalo audit v jej zariadení pre kontinuitu činnosti v Porte; poukazuje na to, že oddelenie vnútorného auditu skonštatovalo, že zavedené fyzické a environmentálne kontroly poskytujú primeranú istotu, pokiaľ ide o ochranu zariadení a údajov agentúry; ďalej konštatuje, že oddelenie vnútorného auditu na základe tohto auditu vydalo niekoľko odporúčaní, ktoré agentúra vzala do úvahy, a že agentúra predložila akčný plán zameraný na zmiernenie zistených nedostatkov;

14.    konštatuje, že k 31. decembru 2013 agentúra uzavrela 31 z celkovo 36 odporúčaní, ktoré IAS, oddelenie vnútorného auditu a Dvor audítorov vydali počas posledných dvoch rokov;

o

o       o

15.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z … 2015(15) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

25.2.2015

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) za rozpočtový rok 2013

(2014/2105(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Dominique Riquet

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta zistenie Dvora audítorov, že účtovná závierka Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013 je správna;

2.  konštatuje, že rozpočet agentúry na rok 2013 predstavoval 57,8 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 54,03 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch a že miery plnenia boli 98 %, resp. 95 %;

3.  poukazuje na rozhodujúcu úlohu agentúry ako garanta námornej bezpečnosti v Európe a na rozšírenie jej právomocí po prijatí jej nového základného nariadenia vo februári 2013; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že agentúre treba prideliť finančné, materiálne a ľudské zdroje potrebné na úspešné vykonávanie jej úloh;

4.  pripomína, že agentúra súhlasila s tým, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady, výkonného riaditeľa a vyššieho manažmentu by mali byť verejne dostupné;

5.  oceňuje skutočnosť, že Dvor audítorov neuviedol žiadne pripomienky k finančnému hospodáreniu agentúry v roku 2013; pripomína však agentúre, že musí naďalej zlepšovať spoľahlivosť účtovných postupov a informácií týkajúcich sa nákladov na interne vytvorený nehmotný majetok;

6.  víta skutočnosť, že agentúra vypracovala usmernenia k riešeniu konfliktov záujmov a začala organizovať povinnú odbornú prípravu pre všetkých zamestnancov zameranú na otázky etiky a integrity;

7.  navrhuje, aby Európsky parlament udelil výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

24.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 210.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 210.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 210.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 210.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.

(13)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 07.12.2013, s. 42.

(15)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA-PROV(2015)0000.

Právne oznámenie