Postopek : 2014/2105(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0088/2015

Predložena besedila :

A8-0088/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.40
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0149

POROČILO     
PDF 177kWORD 91k
30.3.2015
PE 539.709v02-00 A8-0088/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2013

(2014/2105(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2013

(2014/2105(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost(5), zlasti člena 19,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0088/2015),

1.      podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2013

(2014/2105(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(8),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost(12), zlasti člena 19,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0088/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske agencije za pomorsko varnost takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.      odobri zaključni račun Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2013

(2014/2105(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0088/2015),

A.     ker računovodski izkazi Evropske agencije za pomorsko varnost (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2013 znašal 57.819.864 EUR, kar je 4,88 % več kot leta 2012,

B.     ker je v proračunskem letu 2013 prispevek Unije v proračun agencije znašal 53.789.658 EUR, kar je za 2,65 % več kot v letu 2012,

C.     ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bili v zvezi z dvema pripombama iz poročila Računskega sodišča iz leta 2011, ki sta bili v poročilu iz leta 2012 označeni kot „se izvaja“ oziroma „neizvedeno“, sprejeti popravljalni ukrepi, in da je zdaj v poročilu Računskega sodišča ena pripomba označena kot „zaključeno“, ena pa kot „se izvaja“; ugotavlja tudi, da je imelo Računsko sodišče v poročilu za leto 2012 tri pripombe in da je bil za eno sprejet popravljalni ukrep, tako da je pripomba zdaj označena kot „zaključeno“, od preostalih dveh pripomb pa je sedaj ena označena kot „se izvaja“, druga pa kot „ni relevantna“;

2.      je seznanjen s trditvami agencije, da je bilo na podlagi pregleda notranjih upravnih stroškov več kadrovskih postopkov avtomatiziranih, finančni nadzor in poročanje pa sta bila z uporabo samodejnih orodij poenostavljena;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.      ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 98,07 %, stopnja izvrševanja plačil pa je znašala 88,73 %;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

4.      potrjuje, da po podatkih iz poročila Računskega sodišča in letnega poročila o dejavnostih agencije v letu 2013 ni bilo večjih težav v zvezi s stopnjo prenosa sredstev;

Prerazporeditve

5.      ugotavlja, da je iz poročila Računskega sodišča in letnega poročila o dejavnostih agencije razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2013 skladni s finančnimi pravili agencije;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

6.      ugotavlja, da Računsko sodišče v poročilu za leto 2013 na osnovi vzorčnih transakcij in drugih revizijskih ugotovitev ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil v agenciji;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

7.      je seznanjen s trditvami agencije, da je njen upravni odbor na seji 13. in 14. novembra 2013 sprejel sklep o poslovniku, ki zahteva, da vsi člani oziroma nadomestni člani ob začetku vsakega mandata podajo izjavo o obveznostih in zaupnosti;

8.      priznava, da si je agencija prizadevala za preprečitev morebitnih navzkrižij interesov, tako da je uvedla notranje usposabljanje o etiki in poštenosti, ki je obvezno za vse uslužbence;

9.      je seznanjen s trditvami agencije, da je upravni odbor leta 2013 sprejel politiko o navzkrižju interesov, katere cilj je opredeliti tveganja za integriteto članov in njihovo ozaveščanje o pojavu tovrstnih navzkrižij; je seznanjen s tem, da se politika opira na posebno poročilo Računskega sodišča o obvladovanju navzkrižij interesov v izbranih agencijah EU;

10.    spodbuja agencijo, naj na svojem spletnem mestu objavi izjave o interesih in življenjepise izvršnega direktorja, vodij oddelkov in članov upravnega odbora, da bi dodatno povečala preglednost;

Notranja revizija

11.    ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2013 izvedla revizijo, da bi ocenila ustreznost in učinkovitost uporabe sistemov notranjega nadzora pri službah za pomoč na morju in podala neodvisno zagotovilo; ugotavlja, da je bilo po reviziji opredeljenih več področij, kjer obstaja možnost izboljšav, izdanih pa je bilo tudi pet pomembnih priporočil; potrjuje, da je agencija pripravila akcijski načrt za obravnavo navedenih priporočil in da predlagani ukrepi po mnenju službe za notranjo revizijo zadoščajo za zmanjšanje opredeljenega tveganja;

12.    ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo leta 2013 pregledala dokumentacijo, da bi se prepričala o izvajanju prejšnjih priporočil, in ugotovila, da so se vsa priporočila, označena kot kritična ali zelo pomembna, že začela izvajati;

13.    ugotavlja, da je oddelek agencije za notranjo revizijo leta 2013 opravil revizijo enote za neprekinjeno poslovanje v Portu; poudarja, da fizične in okoljske kontrole po mnenju oddelka za notranjo revizijo dajejo zadostna zagotovila v zvezi z zaščito opreme in podatkov agencije; prav tako ugotavlja, da je oddelek po opravljeni reviziji podal vrsto priporočil, ki jih je agencija obravnavala, nato pa predložila akcijski načrt, katerega cilj je odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti;

14.    ugotavlja, da je agencija do 31. decembra 2013 začela izvajati 31 od skupaj 36 priporočil, ki so jih služba Komisije za notranjo revizijo, oddelek agencije za notranjo revizijo in Računsko sodišče podali v zadnjih dveh letih;

o

o       o

15.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(15) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

25.2.2015

MNENJE Odbora za promet in turizem

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) za proračunsko leto 2013

(2014/2105(DEC))

Pripravljavec mnenja: Dominique Riquet

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.      izraža zadovoljstvo glede pravilnosti zaključnega računa Evropske agencije za pomorsko varnost, ki jo je ugotovilo Računsko sodišče za proračunsko leto 2013;

2.      ugotavlja, da je letni proračun agencije za leto 2013 znašal 57,8 milijona EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in 54,03 milijona EUR v sredstvih za plačila ter da je bila stopnja izvrševanja obveznosti 98 %, stopnja izvrševanja plačil pa 95 %;

3.      opozarja, da ima agencija, katere pristojnosti so bile razširjene po sprejetju nove osnovne uredbe februarja 2013, osrednjo vlogo kot porok za pomorsko varnost v Evropi; v zvezi s tem poudarja, da je treba agenciji zagotoviti finančne, materialne in človeške vire, ki bi ji omogočili uspešno izvajanje nalog;

4.      opozarja, da se je agencija strinjala s tem, da bi morali biti izjave o interesih in življenjepisi članov upravnega odbora, izvršnega direktorja in najvišjih vodstvenih delavcev javno dostopni;

5.      ceni dejstvo, da Računsko sodišče ni imelo pripomb glede finančnega poslovodenja v agenciji v letu 2013; kljub temu opominja agencijo, naj še naprej povečuje zanesljivost računovodskih postopkov in informacij v zvezi s stroški za notranje ustvarjena neopredmetena sredstva;

6.      je zadovoljen, da je agencija oblikovala smernice za obravnavo navzkrižja interesov in začela izvajati obvezno izobraževanje o etičnem in poštenem ravnanju za vse zaposlene;

7.      predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2013.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

24.2.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elisavet Vozemberg (Elissavet Vozemberg), Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 210.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 210.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 208, 5.8.2002, str. 1.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)

UL C 442, 10.12.2014, str. 210.

(9)

UL C 442, 10.12.2014, str. 210.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 208, 5.8.2002, str. 1.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(15)

Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravno obvestilo