Διαδικασία : 2014/2110(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0089/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0089/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.41
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0150

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 186kWORD 94k
30.3.2015
PE 539.698v02-00 A8-0089/2015

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2110(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2110(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 460/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη δημιουργία του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών(5), και ιδίως το άρθρο 17,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 526/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004(6), και ιδίως το άρθρο 21,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(7),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0089/2015),

1.      χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013·

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2110(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(9),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(10) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 460/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη δημιουργία του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών(13),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 526/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004(14), και ιδίως το άρθρο 21,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(15),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16), και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0089/2015),

1.      διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.      εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2013·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2110(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0089/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2013 ανήλθε σε 9 670 185 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 18,53% σε σύγκριση με το 2012,

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική συνεισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013 ανερχόταν σε 9 030 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης του 10,69% σε σύγκριση με το 2012,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2013 («έκθεση του Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο («Συνέδριο») δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κύρια αποστολή του Οργανισμού είναι η ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, με αφετηρία τις εθνικές προσπάθειες και τις προσπάθειες της Ένωσης,

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2012

1.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι, όσον αφορά την παρατήρηση που περιέχεται στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2011 και η οποία επισημαίνεται με την ένδειξη «Σε εξέλιξη» στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2012, ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα και η παρατήρηση επισημαίνεται πλέον στην έκθεση του Συνεδρίου με την ένδειξη «Ολοκληρώθηκε»· σημειώνει επιπλέον ότι η παρατήρηση που διατυπώνεται στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2012 επισημαίνεται τώρα στην έκθεση του Συνεδρίου με την ένδειξη «Σε εξέλιξη»·

2.  γνωρίζει από τον Οργανισμό ότι:

- τα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του στους πολίτες της Ένωσης παρέχονται μέσω του ιστότοπου του Οργανισμού, όπου δημοσιεύονται σε ετήσια βάση στρατηγικά έγγραφα όπως η ετήσια έκθεση, καθώς και μέσω νέων διαύλων επικοινωνίας όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

- πραγματοποίησε πλήρη φυσική απογραφή το 2013· σημειώνει ότι τα αποτελέσματα της απογραφής καταγράφηκαν στους ετήσιους λογαριασμούς του 2013, και ότι στην αντίστοιχη παρατήρηση του Συνεδρίου η ενέργεια αυτή επισημάνθηκε με την ένδειξη «Σε εξέλιξη», δεδομένου ότι κατά τον έλεγχο του Συνεδρίου εκκρεμούσε η διαδικασία αποχαρακτηρισμού για τα στοιχεία εκτός χρήσης·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.   σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013 είχαν ως αποτέλεσμα το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού να ανέρχεται στο 94,41%, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 86,46%· επισημαίνει ότι τον Νοέμβριο του 2013 εγκρίθηκαν από την Επιτροπή πρόσθετα κονδύλια για τη χρηματοδότηση των νέων εγκαταστάσεων του Οργανισμού στην Αθήνα· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ποσό 500 000 EUR δεν είχε ακόμη δεσμευτεί στο τέλος της χρήσης και μεταφέρθηκε στο επόμενο έτος, έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου·

4.   γνωρίζει ότι το 2013 το επιχειρησιακό προσωπικό του Οργανισμού μεταφέρθηκε στην Αθήνα, ενώ το διοικητικό προσωπικό του παρέμεινε στο Ηράκλειο· συμφωνεί με τη γνώμη του Συνεδρίου ότι θα μπορούσαν να μειωθούν οι διοικητικές δαπάνες εάν όλοι οι υπάλληλοι του Οργανισμού συγκεντρώνονταν σε έναν τόπο και ενθαρρύνει τον Οργανισμό να εκπονήσει στρατηγική, με την οποία θα μπορούσε να βρεθεί αποτελεσματική λύση για το ζήτημα αυτό·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

5.   σημειώνει ότι οι συνολικές μεταφορές ανειλημμένων πιστώσεων ανέρχονταν σε 1 200 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 13,5% του συνόλου των πιστώσεων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, από τις μεταφορές αυτές, 800 000 EUR αφορούν τον Τίτλο ΙΙ, ποσό που αντιστοιχεί στο 59% των συνολικών πιστώσεων του Τίτλου ΙΙ· αναγνωρίζει ότι το υψηλό επίπεδο μεταφορών για τον Τίτλο ΙΙ οφείλεται στη μεταφορά 500 000 EUR που αναφέρεται στην παράγραφο 3, καθώς και στη μεταφορά επιπλέον 300 000 EUR προκειμένου να χρηματοδοτηθούν η επίπλωση και ο εξοπλισμός δικτύωσης για τις νέες εγκαταστάσεις στην Αθήνα·

Μεταφορές πιστώσεων

6.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού, καθώς και σύμφωνα με τις διαπιστώσεις κατά τον έλεγχο του Συνεδρίου, το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2013 έχουν παραμείνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

7.   σημειώνει ότι όσον αφορά το οικονομικό έτος 2013, ούτε οι πράξεις του δείγματος ούτε άλλα πορίσματα του ελέγχου δεν οδήγησαν στη διατύπωση παρατηρήσεων σχετικά με τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων του Οργανισμού στην έκθεση του Συνεδρίου·

8.   σημειώνει ότι η έκθεση του Συνεδρίου δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις όσον αφορά τις διαδικασίες προσλήψεων του Οργανισμού·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

9.   αναγνωρίζει ότι τον Οκτώβριο του 2013 το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε και υπέγραψε την απόφαση σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή κανόνων διαφάνειας και εμπιστευτικότητας·

10.    γνωρίζει με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων του εκτελεστικού διευθυντή, των διευθυντών και των προϊσταμένων τμήματος, δημοσιεύθηκαν πλήρως στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού, όπως είχε ζητήσει η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή στο πλαίσιο της απαλλαγής του Οργανισμού για το 2012·

Σχόλια σχετικά με τις εσωτερικές δικλίδες ελέγχου

11.    γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, ότι τον Σεπτέμβριο του 2013 ανέλαβε πλήρως τα καθήκοντά του ο συντονιστής εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος έθεσε ως προτεραιότητα την εφαρμογή και, στη συνέχεια, το κλείσιμο διαφόρων συστάσεων που έχουν διατυπωθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ) της Επιτροπής·

Εσωτερικός έλεγχος

12.    σημειώνει ότι το 2012 η ΥΕΛΕ πραγματοποίησε αξιολόγηση κινδύνου προκειμένου να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες ελέγχου για την επόμενη τριετία· σημειώνει ότι η ΥΕΛΕ υπέβαλε στις 3 Δεκεμβρίου 2012 το τελικό στρατηγικό σχέδιο ελέγχου του Οργανισμού για την περίοδο 2013-2015·

13.    γνωρίζει ότι η ΥΕΛΕ διενήργησε το 2013 εξέταση βάσει εγγράφων όσον αφορά τη «Διαχείριση έργων στο πλαίσιο επιχειρησιακών δραστηριοτήτων», από την οποία προέκυψαν συνολικά πέντε συστάσεις· σημειώνει ότι οι τέσσερις από αυτές έχουν ήδη κλείσει, ενώ η πέμπτη πρόκειται να επανεξετασθεί από την ΥΕΛΕ·

14.    σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, δεν εκκρεμούσε καμία κρίσιμης σημασίας σύσταση από προηγούμενες εκθέσεις της ΥΕΛΕ· σημειώνει επιπλέον ότι η μοναδική «πολύ σημαντική» σύσταση που παρέμενε ανοικτή στο τέλος της χρήσης, έχει υλοποιηθεί και επρόκειτο να αναθεωρηθεί από την ΥΕΛΕ· επισημαίνει ότι η εν λόγω σύσταση αφορά την εφαρμογή εκ των υστέρων ελέγχων· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την επικύρωση των εκ των υστέρων ελέγχων από την ΥΕΛΕ·

Λοιπές παρατηρήσεις

15.    γνωρίζει ότι, βάσει της συμφωνίας μίσθωσης μεταξύ των ελληνικών αρχών, του Οργανισμού και του ιδιοκτήτη, το μίσθωμα για τα γραφεία των Αθηνών καταβάλλεται από τις ελληνικές αρχές· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το μίσθωμα καταβάλλεται συνεχώς με καθυστέρηση αρκετών μηνών, γεγονός το οποίο θέτει σε κίνδυνο την αδιάλειπτη λειτουργία και την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού· σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει ξεκινήσει σχετικές συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη· σημειώνει επιπλέον ότι μέχρι σήμερα ο ιδιοκτήτης έχει αποδεχτεί τις καθυστερήσεις που οφείλονται στις διαδικασίες της ελληνικής κυβέρνησης, χωρίς να έχει επιβάλει κυρώσεις στον Οργανισμό· καλεί τον Οργανισμό να συνεχίσει τις προσπάθειές του για τον μετριασμό των κινδύνων που οφείλονται σε αυτήν την κατάσταση και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο·

16.    σημειώνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός δεν απάντησε στην ερώτηση κατά πόσο οι χώροι εργασίας του είναι οικονομικά αποδοτικοί και φιλικοί προς το περιβάλλον· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζονται·

o

o   o

17.    παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2015(17) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Julia Pitera, Miroslav Poche, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara

(1)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 217.

(2)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 217.

(3)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 77, 13.3.2004, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 165, 18.6.2013, σ. 41.

(7)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(8)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(9)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 217.

(10)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 217.

(11)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(13)

ΕΕ L 77, 13.3.2004, σ. 1.

(14)

ΕΕ L 165, 18.6.2013, σ. 41.

(15)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(16)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(17)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2015)0000

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου