Postupak : 2014/2110(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0089/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0089/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.41
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0150

IZVJEŠĆE     
PDF 168kWORD 89k
30.3.2015
PE 539.698v02-00 A8-0089/2015

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2013.

(2014/2110(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2013.

(2014/2110(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Agencije(1),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EEZ) br. 460/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o osnivanju Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost(5),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004(6), a posebno njezin članak 21.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(7),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(8), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8‑0089/2015),

1.      daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2013.;

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2013.

(2014/2110(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Agencije(9),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(10) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(11),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(12), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EEZ) br. 460/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o osnivanju Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost(13),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004(14), a posebno njezin članak 21.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(15),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(16), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8‑0089/2015),

1.      utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.      odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2013.;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2013.

(2014/2110(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8‑0089/2015),

A.     budući da je, u skladu s njezinim financijskim izvještajima, konačni proračun Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka („Agencija”) za financijsku godinu 2013. iznosio 9 670 185 EUR, što je povećanje od 18,53 % u odnosu na 2012.;

B.     budući da je doprinos Unije proračunu Agencije za financijsku godinu 2013. iznosio 9 030 000 EUR, što je smanjenje od 10,69 % u odnosu na 2012.,

C.     budući da je Revizorski sud („Sudˮ) u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2013. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

D.     budući da je glavna zadaća Agencije povećati sposobnost Unije da spriječi i odgovori na probleme povezane s mrežnom i informacijskom sigurnošću oslanjajući se na nastojanja država članica i Unije.

Nastavak mjera na temelju razrješnice za 2012. godinu

1.  primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da su u vezi s primjedbom koja je iznesena u izvješću Revizorskog suda za 2011. i označenom oznakom „U tijeku” u izvješću Revizorskog suda za 2012. poduzete korektivne mjere te je ona u izvješću Revizorskog suda za 2013. označena oznakom „Dovršeno”; nadalje primjećuje da je primjedba iz izvješća Revizorskog suda za 2012. u izvješću Revizorskog suda za 2013. označena oznakom „U tijeku”;

2.  na temelju navoda Agencije potvrđuje sljedeće:

podaci o utjecaju njezinih aktivnosti na građane Unije mogu se naći na internetskim stanicama Agencije zahvaljujući godišnjem objavljivanju dokumenata u koje se ubraja godišnje izvješće, kao i novi komunikacijski kanali poput društvenih medija;

provela je sveobuhvatan fizički popis imovine u 2013.; prima na znanje da su rezultati popisa imovine navedeni u godišnjem financijskom izvještaju za 2013. i da je odgovarajuća primjedba Suda za taj postupak označena oznakom „U tijeku”, jer postupak deklasifikacije za predmete izvan uporabe u vrijeme revizije Suda još nije bio pokrenut;

Upravljanje proračunom i financijama

3.   prima na znanje da su napori u nadzoru proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 94,41 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 86,46 %; naglašava da je Komisija u studenom 2013. odobrila dodatna sredstva za financiranje novog ureda Agencije u Ateni; prima na znanje da u tom kontekstu ukupno 500 000 EUR na kraju godine nije bilo rezervirano i da je na temelju odluke upravljačkog odbora preneseno;

4.   potvrđuje da je tijekom 2013. operativno osoblje Agencije prebačeno u Atenu, dok je administrativno osoblje ostalo u Heraklionu; slaže se s mišljenjem Suda u tome da bi se administrativni troškovi mogli smanjiti kada bi se osoblje Agencije smjestilo na jedno mjesto te potiče Agenciju da izradi strategiju za učinkovito rješavanje tog pitanja;

Obveze i prijenosi

5.   prima na znanje da su ukupna prenesena odobrena sredstva iznosila 1 200 000 EUR, što je 13,2 % ukupnih odobrenih sredstava; zabrinut je da je 800 000 EUR od tog iznosa prijenos za glavu II., što je 59 % od ukupnih odobrenih sredstava glave II.; potvrđuje da 500 000 EUR koji se spominju u stavku 3. kao i dodatnih 300 000 EUR prenesenih za financiranje namještaja i mrežne opreme u novom uredu u Ateni objašnjava visoku razinu prijenosa za glavu II.;

Prijenosi

6.   sa zadovoljstvom primjećuje da su prema godišnjem izvješću o radu kao i prema nalazima revizije Suda razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2013. ostale u granicama financijskih pravila;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

7.   napominje da za 2013. ni uzorkovane transakcije ni drugi nalazi revizije nisu rezultirali primjedbama o postupcima javne nabave Agencije u izvješću Revizorskog suda;

8.   primjećuje da u izvješću Revizorskog suda nema primjedbi o postupcima Agencije na području zapošljavanja;

Sprječavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

9.   potvrđuje da je Upravni odbor Agencije odobrio i potpisao odluku o praktičnim mjerama provedbe propisa o transparentnosti i povjerljivosti u listopadu 2013.;

10.    potvrđuje na temelju navoda Agencije da su životopisi i izjave o financijskim interesima izvršnog direktora, direktorâ i voditelja odjela u cijelosti objavljeni na internetskim stranicama Agencije na zahtjev tijela nadležnog za davanje razrješnice iz razrješnice Agenciji za 2012. godinu;

Primjedbe o unutarnjim kontrolama

11.    potvrđuje na temelju navoda Agencije da je u rujnu 2013. radno mjesto koordinatora za unutarnju kontrolu u potpunosti popunjeno, a nekoliko prijedloga Službe Europske komisije za unutarnju reviziju prioritetno je riješeno;

Unutarnja revizija

12.    prima na znanje da je Služba Europske komisije za unutarnju reviziju tijekom 2012. procjenu rizika provela s ciljem utvrđivanja revizijskih prioriteta za naredne tri godine; prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju 3. prosinca 2012. podnijela svoj završni strateški plan revizije za 2013. – 2015.,

13.    potvrđuje da je Služba Europske komisije za unutarnju reviziju provela uredski pregled dokumenata o „Upravljanju projektima u operacijama” tijekom 2013., iz koje je proizašlo ukupno pet preporuka; prima na znanje da su četiri od tih preporuka već zaključene dok petu revidira Služba Europske komisije za unutarnju reviziju;

14.    potvrđuje da na dan 31. prosinca 2013. nijedna ključna preporuka iz proših izvješća Službe Europske komisije za unutarnju reviziju nije ostala neriješena; zatim potvrđuje da je jedina preporuka s oznakom „Vrlo važno”, koja je otvorena krajem godine, provedena i čeka da je Služba Europske komisije za unutarnju reviziju revidira; ističe da se ova preporuka odnosi na primjenu kontrola ex post; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnica izvijesti kad Služba Europske komisije za unutarnju reviziju potvrdi kontrole ex post;

Druge primjedbe

15.    potvrđuje da prema ugovoru o najmu između grčkih tijela vlasti, Agencije i najmodavca, najam za uredske prostore u Ateni plaćaju grčka tijela vlasti; zabrinut je zbog stalnog kašnjenja od nekoliko mjeseci u plaćanju najma, što Agenciji predstavlja rizik za kontinuitet poslovanja kao i financijski rizik; prima na znanje da je Agencija započela raspravu s uključenim stranama; nadalje prima na znanje da je do sada najmodavac prihvatio kašnjenja koja se pripisuju postupcima grčke vlade i Agenciji nije naplatio kaznu; poziva Agenciju da nastavi ulagati napore kako bi se ublažili rizici povezani s tom situacijom te da o razvoju događaja obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

16.    sa zabrinutošću primjećuje da Agencija nije odgovorila na pitanje o isplativosti i ekološkoj prihvatljivosti svoga radnog prostora; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o pokrenutim mjerama;

o

o   o

17. u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2015.(17) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru nad agencijama.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

(1)

SL C 442, 10.12.2014., str. 217.

(2)

SL C 442, 10.12.2014., str. 217.

(3)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(4)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(5)

SL L 77, 13.3.2004., str. 1.

(6)

SL L 165, 18.6.2013., str. 41.

(7)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(8)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(9)

SL C 442, 10.12.2014., str. 217.

(10)

SL C 442, 10.12.2014., str. 217.

(11)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(12)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(13)

SL L 77, 13.3.2004., str. 1.

(14)

SL L 165, 18.6.2013., str. 41.

(15)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(16)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(17)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravna napomena