Procedūra : 2014/2110(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0089/2015

Pateikti tekstai :

A8-0089/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.41
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0150

PRANEŠIMAS     
PDF 180kWORD 89k
30.3.2015
PE 539.698v02-00 A8-0089/2015

dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2110(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2110(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 460/2004, įsteigiantį Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą(5),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004(6), ypač į jo 21 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(7),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(8), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0089/2015),

1.      patvirtina Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2110(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(9),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(10),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(11),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(12), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 460/2004, įsteigiantį Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą(13),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004(14), ypač į jo 21 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(15),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(16), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0089/2015),

1.      pažymi, kad Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros galutinės metinės finansinės ataskaitos pridėtos prie Audito Rūmų ataskaitos;

2.      pritaria Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2110(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0089/2015),

A.     kadangi, remiantis Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, galutinis jos 2013 finansinių metų biudžetas buvo 9 670 185 EUR, t. y. 18,53 proc. didesnis negu 2012 m.;

B.     kadangi bendras Sąjungos įnašas į Agentūros 2013 finansinių metų biudžetą sudarė 9 030 000 EUR, t. y. buvo 10,69 proc. didesnis nei 2012 m.;

C.     kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2013 finansinių metų Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

D.     kadangi pagrindinė Agentūros užduotis – dedant nacionalines ir Sąjungos lygmens pastangas sustiprinti Sąjungos gebėjimus užkirsti kelią tinklų ir informacijos apsaugos problemoms ir jas spręsti;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog dėl vienos Audito Rūmų 2011 m. ataskaitoje pateiktos pastabos, kuri Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje buvo pažymėta žyma „vykdoma“, imtasi taisomųjų veiksmų ir dabar Audito Rūmų ataskaitoje ji pažymėta žyma „užbaigta“; taip pat pažymi, kad Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje pateikta pastaba dabar Audito Rūmų ataskaitoje pažymėta žyma „vykdoma“;

2.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad:

– informacija apie Agentūros veiklos poveikį Sąjungos piliečiams pateikiama jos interneto svetainėje kasmet skelbiant strateginius dokumentus, įskaitant metinę ataskaitą, taip pat naudojantis naujais komunikacijos kanalais, pvz., socialine žiniasklaida;

– 2013 m. ji atliko išsamią fizinę inventorizaciją; pažymi, kad fizinės inventorizacijos rezultatai pateikti 2013 m. metinėse finansinėse ataskaitose ir kad atitinkamoje Audito Rūmų pastaboje šis veiksmas pažymėtas žyma „vykdoma“, kadangi nenaudojamų objektų nurašymo procedūra Audito Rūmų audito metu dar nebuvo užbaigta;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.   pažymi, kad dėl 2013 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 94,41 proc., o mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis – 86,46 proc.; pažymi, kad 2013 m. lapkričio mėn. Komisija patvirtino papildomas lėšas, skirtas naujo Agentūros biuro finansavimui Atėnuose; šiuo požiūriu pažymi, kad metų pabaigoje nebuvo įsipareigota skirti 500 000 EUR sumą ir kad ji valdybos sprendimu perkelta į kitą laikotarpį;

4.   pažymi, kad 2013 m. Agentūros veiklos personalas buvo perkeltas į Atėnus, tuo tarpu administracinis personalas pasiliko Heraklione; pritaria Audito Rūmų nuomonei, kad administracines išlaidas būtų buvę galima sumažinti, jeigu visas Agentūros personalas būtų sutelktas vienoje vietoje, ir ragina Agentūrą parengti strategiją, kuri padėtų veiksmingai išspręsti šį klausimą;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitus laikotarpius

5.   pažymi, kad bendra įsipareigotų ir kitą laikotarpį perkeltų asignavimų suma buvo 1 200 000 EUR, sudaranti 13,5 proc. visų asignavimų; yra susirūpinęs dėl to, kad 800 000 EUR šios sumos yra II antraštinėje dalyje numatytos ir kitą laikotarpį perkeltos lėšos, sudarančios 59 proc. visų II antraštinės dalies asignavimų; pažymi, kad 3 dalyje minėta 500 000 EUR suma ir papildoma 300 000 EUR suma buvo perkeltos į kitą laikotarpį siekiant finansuoti naujo biuro Atėnuose baldus ir tinklo įrangą, taigi tai paaiškina didelį II antraštinės dalies asignavimų perkėlimą į kitą laikotarpį;

Perkėlimai

6.   džiaugdamasis pažymi, kad, remiantis metine Agentūros veiklos ataskaita ir Audito Rūmų išvadomis, lėšų perkėlimų lygis ir pobūdis 2013 m. ir toliau atitiko finansines taisykles;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

7.   pažymi, kad 2013 m. nei dėl į imtį įtrauktų operacijų, nei dėl kitų audito metu nustatytų faktų Audito Rūmų ataskaitoje nebuvo pateikta jokių pastabų dėl Agentūros viešųjų pirkimų procedūrų;

8.   pažymi, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje nepateikė jokių pastabų dėl Agentūros įdarbinimo procedūrų;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

9.   pripažįsta, kad Agentūros valdyba 2013 m. spalio mėn. patvirtino ir pasirašė sprendimą dėl skaidrumo ir konfidencialumo taisyklių įgyvendinimo praktinių priemonių;

10.    remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad visi vykdomojo direktoriaus, direktorių ir departamentų vadovų gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos buvo paskelbti Agentūros interneto svetainėje, kaip 2012 m. prašė Agentūros biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija;

Pastabos dėl vidaus kontrolės priemonių

11.    remdamasis Agentūros suteikta informacija, patvirtina, kad 2013 m. rugsėjo mėn. visapusišką darbą pradėjo vidaus kontrolės koordinatorius, kuris prioritetą skyrė tam, kad būtų vykdomos ir vėliau baigtos įgyvendinti kelios Komisijos Vidaus audito tarnybos (VAT) pateiktos rekomendacijos;

Vidaus auditas

12.    pažymi, kad 2012 m. Vidaus audito tarnyba atliko rizikos vertinimą, kad nustatytų ateinančių trejų metų audito prioritetus; pažymi, kad 2012 m. gruodžio 3 d. Vidaus audito tarnyba pateikė Agentūrai galutinį 2013–2015 m. strateginį audito planą;

13.    patvirtina, kad 2013 m. Vidaus audito tarnyba atliko „projektų valdymo vykdant operacijas“ dokumentų peržiūros auditą, po kurio iš viso paskelbė penkias rekomendacijas; pažymi, kad keturios iš minėtų rekomendacijų jau yra baigtos įgyvendinti, o penktos rekomendacijos atveju Vidaus audito tarnyba turi atlikti peržiūrą;

14.    pažymi, kad 2013 m. gruodžio 31 d. nebuvo neįgyvendintų esminių rekomendacijų, pateiktų ankstesnėse Vidaus audito tarnybos ataskaitose; taip pat pažymi, kad tik viena metų pabaigoje likusi labai svarbi rekomendacija buvo įvykdyta ir Vidaus audito tarnyba turi atlikti su ja susijusią peržiūrą; atkreipia dėmesį į tai, kad ši rekomendacija yra susijusi su ex post kontrolės taikymu; ragina, kad tuomet, kai Vidaus audito tarnyba patvirtina ex post kontrolę, apie tai Agentūra informuotų biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją;

Kitos pastabos

15.    patvirtina, kad, remiantis Graikijos valdžios institucijų, Agentūros ir savininko susitarimu, nuomą už Atėnų biurus moka Graikijos valdžios institucijos; yra susirūpinęs dėl to, kad nuoma yra mokama nuolat vėluojant kelis mėnesius, o dėl to Agentūrai kyla veiklos tęstinumo ir finansinė rizika; pažymi, kad Agentūra jau pradėjo diskusijas su suinteresuotosiomis šalimis šiuo klausimu; taip pat pažymi, kad iki šiol savininkas toleravo dėl Graikijos valdžios institucijų taikomų procedūrų buvusį vėlavimą ir Agentūrai netaikė jokių baudų; ragina Agentūrą toliau stengtis sušvelninti riziką, kylančią dėl minėtos situacijos, ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie pažangą;

16.    su susirūpinimu pažymi, kad Agentūra neatsakė į klausimą dėl savo darbo vietos ekonominio veiksmingumo ir ekologiškumo; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie taikomas priemones;

o

o   o

17. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2015 m. ...(17) rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

(1)

OL C 442, 2014 12 10, p. 217.

(2)

OL C 442, 2014 12 10, p. 217.

(3)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)

OL L 77, 2004 3 13, p. 1.

(6)

OL L 165, 2013 8 16, p. 41.

(7)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(8)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(9)

OL C 442, 2014 12 10, p. 217.

(10)

OL C 442, 2014 12 10, p. 217.

(11)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(12)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(13)

OL L 77, 2004 3 13, p. 1.

(14)

OL L 165, 2013 8 16, p. 41.

(15)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(16)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(17)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2015)0000.

Teisinis pranešimas