Procedura : 2014/2110(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0089/2015

Teksty złożone :

A8-0089/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.41
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0150

SPRAWOZDANIE     
PDF 188kWORD 90k
30.3.2015
PE 539.698v02-00 A8-0089/2015

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2013

(2014/2110(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2013

(2014/2110(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 460/2004 z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji(5), w szczególności jego art. 17,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004(6), w szczególności jego art. 21,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(7),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(8), w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

      uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0089/2015]),

1.      udziela dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2013;

2.      przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2013

(2014/2110(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Agencji(9),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności(10) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(11),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(12), w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 460/2004 z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji(13), w szczególności jego art. 17,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004(14), w szczególności jego art. 21,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(15),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(16), w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0089/2015),

1.      stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału;

2.      zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2013;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2013

(2014/2110(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0089/2015),

A.     mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2013 zamknął się kwotą 9 670 185 EUR, co stanowi wzrost o 18,53% w porównaniu z 2012 r.,

B.     mając na uwadze, że wkład Unii do budżetu Agencji na rok budżetowy 2013 r. wyniósł 9 030 000 EUR, co stanowi wzrost o 10,69% w porównaniu z 2012 r.,

C.     mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2013 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe,

D.     mając na uwadze, że głównym zadaniem Agencji jest wzmacnianie zdolności Unii do zapobiegania problemom dotyczącym bezpieczeństwa sieci i informacji oraz reagowanie na nie w oparciu o działania krajowe i unijne,

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że odnośnie do jednej uwagi poczynionej przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2011 i oznaczonej jako znajdująca się „w trakcie realizacji” w sprawozdaniu Trybunału za rok 2012 podjęto działania naprawcze i uwaga ta jest teraz oznaczona w sprawozdaniu Trybunału jako „zrealizowane”; zwraca ponadto uwagę, że uwaga poczyniona przez Trybunał w jego sprawozdaniu za rok 2012 jest teraz oznaczona w sprawozdaniu Trybunału jako „w trakcie realizacji”;

2.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że:

- informacje na temat wpływu działalności Agencji na obywateli Unii znajdują się na jej stronie internetowej w postaci rocznych publikacji strategicznych dokumentów, w tym sprawozdania rocznego, oraz są przekazywane za pośrednictwem nowych kanałów komunikacji, takich jak media społecznościowe;

- w 2013 r. dokonała ona kompleksowej oceny stanu inwentarza z natury; zwraca uwagę, że wyniki tej oceny znalazły się w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2013 oraz że w odpowiedniej uwadze Trybunału działanie to oznaczono jako „w trakcie realizacji”, ponieważ w chwili kontroli przeprowadzanej przez Trybunał nie zakończyła się jeszcze procedura odtajnienia w odniesieniu do pozycji wycofanych z użycia;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.   zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2013 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 94,41%, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 86,46%; zwraca uwagę, że w listopadzie 2013 r. Komisja zatwierdziła dodatkowe środki finansowe w związku z nowym biurem Agencji w Atenach; zauważa, że w związku z tym pod koniec roku nie zaciągnięto zobowiązań na kwotę 500 000 EUR, którą na mocy decyzji zarządu przeniesiono;

4.   stwierdza, że w ciągu roku 2013 personel operacyjny Agencji został przeniesiony do Aten, natomiast personel administracyjny pozostał w Heraklionie; zgadza się z opinią Trybunału, że możliwe byłoby obniżenie kosztów administracyjnych, gdyby wszyscy pracownicy Agencji pracowali w jednym miejscu, i zachęca Agencję do opracowania strategii, która skutecznie rozwiązałaby te kwestię;

Zobowiązania i przeniesienia

5.   zauważa, że całkowita kwota przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, wyniosła 1 200 000 EUR, czyli 13,5% wszystkich środków; jest zaniepokojony, że 800 000 EUR z tej kwoty to przeniesienia z tytułu II stanowiące 59% wszystkich środków w tytule II; przyznaje, że kwota 500 000 EUR, o której mowa w ust. 3, a także dodatkowa kwota w wysokości 300 000 EUR przeniesiona w celu sfinansowania mebli i sprzętu sieciowego do nowego biura w Atenach wyjaśniają wysoki poziom przeniesień w tytule II;

Przesunięcia

6.   z zadowoleniem zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem Agencji i ustaleniami kontroli przeprowadzonej przez Trybunał Obrachunkowy poziom i charakter przesunięć w roku 2013 nie wykraczają poza ramy określone w przepisach finansowych;

Procedury udzielania zamówień i naboru pracowników

7.   zauważa, że w odniesieniu do 2013 r. ani wybrane do kontroli transakcje, ani inne ustalenia kontroli nie dały podstaw do sformułowania przez Trybunał Obrachunkowy w jego sprawozdaniu jakichkolwiek uwag dotyczących procedur przetargowych Agencji;

8.   zauważa, że w swoim sprawozdaniu Trybunał Obrachunkowy nie zawarł uwag dotyczących procedur naboru pracowników przez Agencję;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

9.   stwierdza, że w październiku 2013 r. zarząd Agencji zatwierdził i podpisał decyzję w sprawie praktycznych ustaleń dotyczących wdrożenia zasad w zakresie przejrzystości i poufności;

10.    na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów dyrektora wykonawczego, dyrektorów i kierowników działów zostały w pełni opublikowane na stronie internetowej Agencji zgodnie z apelem organu udzielającego absolutorium zawartym w decyzji o udzieleniu absolutorium dla Agencji za 2012 r.;

Uwagi dotyczące mechanizmów kontroli wewnętrznej

11.    na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że we wrześniu 2013 r. pełnienie swojej funkcji podjął w pełnym wymiarze koordynator ds. kontroli wewnętrznej, który w pierwszej kolejności zajął się kwestią wdrożenia kilku zaleceń Służby Audytu Wewnętrznego Komisji;

Kontrola wewnętrzna

12.    zwraca uwagę, że w 2012 r. Służba Audytu Wewnętrznego dokonała oceny ryzyka, aby ustalić priorytety w zakresie kontroli na trzy kolejne lata; zauważa, że w dniu 3 grudnia 2012 r. Służba Audytu Wewnętrznego przedłożyła ostateczny strategiczny plan audytu dla Agencji na lata 2013–2015;

13.    stwierdza, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego dokonała kontroli zarządzania projektami w ramach operacji w postaci przeglądu dokumentacji i wydała pięć zaleceń; zauważa, że cztery z tych zaleceń uznano już za wdrożone, a piąte Służba Audytu Wewnętrznego ma poddać przeglądowi;

14.    odnotowuje, że na dzień 31 grudnia 2013 r. nie było niewdrożonych zaleceń o zasadniczym znaczeniu wynikających z wcześniejszych sprawozdań Służby Audytu Wewnętrznego; zauważa ponadto, że jedyne „bardzo istotne” zalecenie niewdrożone pod koniec roku zostało już wdrożone i oczekuje na przegląd ze strony Służby Audytu Wewnętrznego; zwraca uwagę, że zalecenie to dotyczy stosowania kontroli ex post; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium, kiedy Służba Audytu Wewnętrznego zatwierdzi kontrole ex post;

Inne uwagi

15.    stwierdza, że zgodnie z umową najmu między władzami greckimi, Agencją i właścicielem czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w Atenach opłacany jest przez władze greckie; jest zaniepokojony, że płatności z tytułu najmu stale dokonuje się z kilkumiesięcznym opóźnieniem, co stanowi zagrożenie dla ciągłości działania Agencji i wiąże się z ryzykiem finansowym; zwraca uwagę, że w związku z tym Agencja rozpoczęła rozmowy z zainteresowanymi stronami; zauważa ponadto, że jak dotychczas właściciel akceptuje opóźnienia wynikające z procedur stosowanych przez rząd Grecji i nie nakłada na Agencję żadnych kar; wzywa Agencję do nieustawania w dążeniu do ograniczenia zagrożeń wynikających z tej sytuacji oraz do poinformowania organu udzielającego absolutorium o odnośnych postępach;

16.    z zaniepokojeniem zauważa, że Agencja nie odpowiedziała na pytanie dotyczące opłacalności powierzchni biurowej i jej wpływu na środowisko; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wprowadzonych środkach;

o

o   o

17. w odniesieniu do innych uwag o charakterze przekrojowym, towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, odsyła do swojej rezolucji z dnia … 2015 r.(17) w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

(1)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 217.

(2)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 217.

(3)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(4)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(5)

Dz.U. L 77 z 13.3.2004, s. 1.

(6)

Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41.

(7)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(8)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(9)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 217.

(10)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 217.

(11)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(12)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(13)

Dz.U. L 77 z 13.3.2004, s. 1.

(14)

Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41.

(15)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(16)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(17)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2015)0000.

Informacja prawna