Menetlus : 2014/2104(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0090/2015

Esitatud tekstid :

A8-0090/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.44
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0153

RAPORT     
PDF 163kWORD 79k
30.3.2015
PE 539.708v02-00 A8-0090/2015

Euroopa Koolitusfondi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2104(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ryszard Czarnecki

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Koolitusfondi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2104(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Koolitusfondi 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastustega(1),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust fondi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1339/2008, millega luuakse Euroopa Koolitusfond(5), eriti selle artiklit 17,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0090/2015),

1.      annab heakskiidu Euroopa Koolitusfondi direktori tegevusele fondi 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.      esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Koolitusfondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Koolitusfondi 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2014/2104(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Koolitusfondi 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastustega(8),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(9), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust fondi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(10),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(11), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1339/2008, millega luuakse Euroopa Koolitusfond(12), eriti selle artiklit 17,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(13),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(14), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0090/2015),

1.      märgib, et Euroopa Koolitusfondi lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.      annab heakskiidu Euroopa Koolitusfondi 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Koolitusfondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Koolitusfondi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2014/2104(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma otsust Euroopa Koolitusfondi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0090/2015),

A.     arvestades, et Euroopa Koolitusfondi (edaspidi „fond”) finantsaruannete kohaselt oli fondi 2013. aasta lõplik eelarve 20 143 500 eurot, mida oli 2012. aastaga võrreldes 0,01 % vähem; arvestades, et fondi kogu eelarve koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.     arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et fondi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.      tunneb heameelt selle üle, et fondi ruumidega seoses sõlmiti Piemonte maakonna (Itaalia) omavalitsusega 2013. aastal leping, millega tagati fondi tegevuse jätkumine 2013.–2015. aastal; võtab teadmiseks fondi antud teabe, et Piemonte (kus fond asub) uue omavalitsusega alustati läbirääkimisi fondi ruumide teenuslepingu pikendamise üle alates 2015. aastast;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.      märgib, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise jõupingutuste tulemuseks oli eelarve täitmise määr 99,78 % ja maksete assigneeringute täitmise määr 95,72 %;

3.     võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruande kohaselt hoidis fond 2013. aasta lõpu seisuga 7 500 000 miljonit eurot üheainsa, madala krediidireitinguga (F3, BBB) panga kontodel; võtab teadmiseks fondi vastuse, et suur pangasaldo aasta lõpus tulenes 2014. aasta toetuse esimese osamakse ettemaksust ning uute projektide GEMM ja FRAME jaoks laekunud vahenditest; võtab teadmiseks fondi kavatsuse osaleda komisjoni korraldatavas pangandusteenuste ühises hankemenetluses; on seisukohal, et selle menetluse ebaõnnestumise korral peaks fond võtma kõik vajalikud meetmed oma varade turvalisuse tagamiseks; palub fondil hinnata, kas tema rahahalduspoliitika on vaja läbi vaadata, ning anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle hankemenetluse tulemustest teada;

Kulukohustused ja järgmisse eelarveaastasse üle kantud assigneeringud

4.      märgib, et kontrollikoja aruandes ei esitatud ühtegi kommentaari 2013. aasta kulukohustuste ega järgmisse eelarveaastasse üle kantud assigneeringute kohta, ning tunnustab fondi eelarve hea planeerimise eest;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

5.      võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kontrollikoda ei esitanud valimis olnud tehingute ega ka muude auditileidudega seoses ühtki kommentaari fondi hankemenetluste kohta 2013. aastal;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

6.      võtab fondi andmete põhjal teadmiseks, et fond on võtnud vastu ja avaldanud suunised huvide konfliktide ennetamise ja haldamise kohta; võtab teadmiseks fondi kavatsuse avaldada juhatuse liikmete, direktori ja juhtivate töötajate elulookirjeldused ja majanduslike huvide deklaratsioonid oma veebisaidil, ning palub fondil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selle tegevuse tulemustest niipea, kui see on lõpule viidud;

Siseaudit

7.      võtab fondi andmete põhjal teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus auditeeris 2013. aastal juhtkonna poolt ekspertide haldamise ja lähetuste jaoks sisseseatud sisekontrollisüsteemi ülesehitust ja tõhusat rakendamist; märgib, et hindamise käigus hinnati eriti seda, kas sisekontrollisüsteem, nii nagu seda kohapeal rakendati, andis piisava kindluse kohaldatavate eeskirjade ja õigusnormide järgimise ning ekspertide haldamise ja lähetuste protsesside tulemuslikkuse ja tõhususe kohta vastavalt auditi ulatuses määratule;

8.      märgib, et selle auditi tulemuste põhjal leidis siseauditi talitus, et sisekontrollisüsteem annab piisava kindluse, välja arvatud valikukomisjoni liikmete ametliku nimetamise, huvide konfliktide puudumise deklaratsioonide ja konfidentsiaalsuse osas;

9.      võtab fondi andmete põhjal teadmiseks, et fond koostas selle auditi järgselt tegevuskava, mis esitati siseauditi talitusele; märgib, et siseauditi talituse arvates piisab sellest siseauditi talituse soovituste tulemuslikuks rakendamiseks ja järelmeetmete võtmiseks;

10.    võtab fondi andmete põhjal teadmiseks, et siseauditi talitus luges 1. septembril 2014 täidetuks kõik siseauditi talituse 2011. aastal tehtud 14 soovitust kommunikatsiooni kohta;

Tulemuslikkus

11.    võtab fondi andmete põhjal teadmiseks, et fondi kommunikatsioonipoliitika kohaselt on tema peamiseks kommunikatsiooni sihtrühmaks üldsus; märgib, et fondi veebisaidi esimese taseme teave on suunatud huvitatud kodanikele ja sisaldab üldteavet, konkreetseid tegevusi ja tulemusi; märgib, et fond kasutab ka muid suhtluskanaleid, nt tavameedia ja sotsiaalmeedia;

Muud märkused

12.    tunnustab fondi pideva panustamise eest inimkapitali arendamise tõhustamisse partnerriikides; tunneb peale selle heameelt fondi keskpika perspektiivi 2010−2013 raames 2013. aastal saavutatud tulemuste üle, mis tõendavad nelja-aastase kava tulemuslikku elluviimist;

13.    märgib, et 2013 oli keskpika perspektiivi 2010–2013 viimane aasta, ning kiidab fondi selle eest, et tema neljas tööprogrammis püstitatud eesmärgid saavutati 99 % ulatuses;

14.    tunnustab edusamme, mida on Torino protsessi ja muude konkreetsete poliitiliste analüüside kaudu tehtud tõenditel baseeruva Euroopa kutseõppe ja -koolituse reformi edendamises, mille partnerriigid on üle võtnud, võttes vastu riigisiseseid poliitikameetmeid, mis aitavad tulevikus jätkusuutlikkust tagada;

o

o   o

15.    viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … 2015. aasta resolutsioonile(15) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

30.1.2015

TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Koolitusfondi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2104(DEC))

Arvamuse koostaja: Marian Harkin

ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda tunnistas fondi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud seaduslikeks ja korrektseteks ning fondi finantsolukorrast 31. detsembri 2013. aasta seisuga on antud tõepärane pilt;

2.  tunnustab fondi pideva panustamise eest inimkapitali arendamise tõhustamisse partnerriikides; tunneb peale selle heameelt fondi keskpika perspektiivi 2010−2013 raames 2013. aastal saavutatud tulemuste üle, mis tõendavad nelja-aastase kava tulemuslikku elluviimist;

3.  võtab teadmiseks fondi vastuse 2013. aasta lõpu suure pangakonto saldo kohta; võtab teadmiseks fondi kavatsuse osaleda 2014. aastal komisjoni korraldatavas pangandusteenuste ühises hankemenetluses; on seisukohal, et selle menetluse ebaõnnestumise korral peab fond võtma kõik vajalikud meetmed oma varade turvalisuse tagamiseks;

4.  märgib, et 2013 oli keskpika perspektiivi 2010–2013 viimane aasta, ning kiidab fondi selle eest, et tema neljas tööprogrammis püstitatud eesmärgid saavutati 99 % ulatuses;

5.  tunnustab edusamme, mida on Torino protsessi ja muude konkreetsete poliitiliste analüüside kaudu tehtud tõenditel baseeruva kutseõppe ja -koolituse reformi edendamises, mille partnerriigid on omaks võtnud, võttes vastu riigisiseseid poliitikameetmeid, mis aitavad tulevikus jätkusuutlikkust tagada.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

29.1.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

43

7

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Laura Ferrara

(1)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 260.

(2)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 260.

(3)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(4)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(5)

ELT L 354, 31.12.2008, lk 82.

(6)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(7)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(8)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 260.

(9)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 260.

(10)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(11)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(12)

ELT L 354, 31.12.2008, lk 82.

(13)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(14)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(15)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2015)0000.

Õigusalane teave