Procedură : 2014/2104(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0090/2015

Texte depuse :

A8-0090/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.44
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0153

RAPORT     
PDF 176kWORD 99k
30.3.2015
PE 539.708v02-00 A8-0090/2015

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2104(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2104(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Fundației(1),

–       având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2013, în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Fundației în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1339/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind înființarea Fundației Europene de Formare(5), în special articolul 17,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0090/2015),

1.      acordă directorului Fundației Europene de Formare descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației aferent exercițiului financiar 2013;

2.      își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Fundației Europene de Formare, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2013

(2014/2104(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Fundației(8),

–       având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2013, în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Fundației în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(11), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1339/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind înființarea Fundației Europene de Formare(12), în special articolul 17,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0090/2015),

1.      ia act de conturile anuale finale ale Fundației Europene de Formare care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.      aprobă închiderea conturilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2013;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Fundației Europene de Formare, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2104(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2013,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0090/2015),

A.     întrucât, conform situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Fundației Europene de Formare (denumită în continuare „Fundația”) aferent exercițiului financiar 2013 a fost de 20 143 500 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 0,01 % față de bugetul pentru 2012; întrucât bugetul Fundației provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.     întrucât Curtea de Conturi, în raportul său privind conturile anuale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2013 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Fundației și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.      salută faptul că în 2013 a fost încheiat un acord cu autoritățile din regiunea Piemont, Italia, în privința clădirilor Fundației, ceea ce asigură continuarea activităților Fundației în perioada 2013-2015; constată, pe baza informațiilor furnizate de Fundație, că au fost deschise negocieri cu noul guvern al regiunii Piemont, unde se află sediul Fundației, cu privire la reînnoirea contractului de servicii pentru spațiile de lucru ale acesteia începând cu 2015;

Gestiunea bugetară și financiară

2.      ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2013 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,78 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 95,72 %;

3.     ia act, din raportul Curții, de faptul că, la sfârșitul exercițiului 2013, Fundația deținea 7 500 000 EUR în conturi deschise la o singură bancă ce beneficia de un rating de credit scăzut (F3, BBB); constată, pe baza informațiilor furnizate de Fundație, că bilanțul bancar ridicat de la sfârșitul anului se datorează efectuării în avans a primei plăți a subvenției din 2014, precum și primirii fondurilor pentru noile proiecte GEMM și FRAME; ia act de intenția Fundației de a participa la o procedură de achiziții comune pentru servicii bancare, inițiată de Comisie; consideră că, în situația în care această procedură eșuează, Fundația ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea activelor sale; invită Fundația să analizeze dacă este necesară o revizuire a politicii sale de trezorerie și să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport privind rezultatele acestei proceduri de achiziții;

Angajamente și reportări

4.      constată, pe baza raportului Curții, că nu au fost făcute observații cu privire la angajamente și reportări pentru exercițiul financiar 2013 și felicită Fundația pentru planificarea bugetară eficientă;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

5.      ia act, din raportul Curții, de faptul că, pentru exercițiul financiar 2013, nici operațiunile cuprinse în eșantion, nici alte constatări ale auditului nu au condus la vreo observație privind procedurile de achiziții publice ale Fundației;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

6.      constată, pe baza informațiilor furnizate de Fundație, că aceasta a adoptat și publicat orientările privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese; ia act de intențiile Fundației de a publica pe site-ul său web CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor consiliului de administrație, directorului și ale personalului de conducere de nivel superior și solicită Fundației să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acestui exercițiu de îndată ce este finalizat;

Auditul intern

7.      constată, pe baza informațiilor furnizate de Fundație, că, în 2013, Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei a realizat auditul cu privire la conceperea și aplicarea efectivă a sistemului de control intern înființat de personalul de conducere în legătură cu managementul de specialitate și misiunile; ia act de faptul că această activitate a evaluat, în special, dacă sistemul de control intern, așa cum era implementat la momentul activității din teren, oferea o asigurare rezonabilă cu privire la respectarea normelor și reglementărilor aplicabile, precum și cu privire la eficacitatea și eficiența proceselor legate de managementul de specialitate și misiuni, așa cum se menționează în sfera auditului;

8.      ia act de faptul că, pe baza rezultatelor acestui audit, IAS consideră că sistemul de control intern oferă asigurări rezonabile, cu excepția numirii oficiale a comitetului de selecție, precum și a declarațiilor cu privire la confidențialitate și la lipsa unui conflict de interese;

9.      constată, pe baza informațiilor furnizate de Fundație, că, în urma auditului, aceasta a pregătit un plan de acțiune care a fost prezentat IAS; ia act de faptul că IAS consideră acest plan adecvat pentru a servi ca bază pentru implementarea și monitorizarea efective ale recomandărilor cuprinse în auditul IAS;

10.    constată, pe baza informațiilor furnizate de Fundație, că, începând cu 1 septembrie 2014, IAS a considerat ca fiind finalizate în mod oficial toate cele 14 recomandări din auditul IAS din 2011 privind comunicarea;

Performanță

11.    constată, pe baza informațiilor furnizate de Fundație, că, în conformitate cu politica sa de comunicare, publicul larg constituie o țintă principală a activităților sale de comunicare; observă că primul nivel de informații de pe site-ul web al Fundației vizează cetățenii interesați și cuprinde informații generale, activități concrete și rezultate; ia act de faptul că Fundația utilizează și alte canale de comunicare, cum ar fi mass-media tradițională și platformele de comunicare socială;

Alte observații

12.    recunoaște contribuția continuă a Fundației la îmbunătățirea procesului de dezvoltare a capitalului uman în țările partenere; salută, în plus, rezultatele obținute în 2013 în contextul perspectivei pe termen mediu a Fundației (2010-2013), rezultate ce reflectă realizarea cu succes a planului pe patru ani;

13.    observă că 2013 a fost ultimul exercițiu din perspectiva pe termen mediu 2010-2013 și felicită Fundația pentru că a înregistrat o rată de 99 % de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cele patru programe de lucru;

14.    apreciază progresele înregistrate în elaborarea unei reforme a învățământului profesional și tehnic (VET) european bazate pe dovezi, prin intermediul Procesului de la Torino și al altor analize de politică în domeniu, efectuate de țările partenere, ceea ce a condus la progrese în materie de politică națională, contribuind astfel la garantarea unei sustenabilități viitoare;

o

o   o

15.    face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2015(15) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

30.1.2015

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2104(DEC))

Raportoare pentru aviz: Marian Harkin

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  își exprimă satisfacția legată de faptul că Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale Fundației pentru exercițiul financiar 2013, iar situația sa financiară la 31 decembrie 2013 este corect prezentată;

2.  recunoaște contribuția continuă a Fundației la îmbunătățirea procesului de dezvoltare a capitalului uman în țările partenere; salută, în plus, rezultatele obținute în 2013 în contextul perspectivei pe termen mediu a Fundației (2010-2013), rezultate ce reflectă realizarea cu succes a planului pe patru ani;

3.  ia act de răspunsul Fundației privind bilanțul bancar ridicat la sfârșitul exercițiului 2013; ia act de intenția Fundației de a participa în 2014 la o procedură de achiziții comune pentru servicii bancare, inițiată de Comisie; consideră că, în situația în care această procedură eșuează, Fundația trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea activelor sale;

4.  observă că 2013 a fost ultimul exercițiu din perspectiva pe termen mediu 2010-2013 și felicită Fundația pentru că a înregistrat o rată de 99 % de îndeplinire a obiectivelor stabilite în programele sale de lucru pe patru ani;

5.  apreciază progresele înregistrate în elaborarea unei reforme a învățământului profesional și tehnic (VET) european bazate pe dovezi, prin intermediul Procesului de la Torino și al altor analize de politică în domeniu de care au fost responsabile țările partenere, ceea ce a condus la progrese în materie de politică națională care contribuie la garantarea unei sustenabilități viitoare.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

29.1.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

7

2

Membri titulari prezenți la votul final

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Membri supleanți prezenți la votul final

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Ferrara

(1)

JO C 442, 10.12.2014, p. 260.

(2)

JO C 442, 10.12.2014, p. 260.

(3)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(5)

JO L 354, 31.12.2008, p. 82.

(6)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)

JO C 442, 10.12.2014, p. 260.

(9)

JO C 442, 10.12.2014, p. 260.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(12)

JO L 354, 31.12.2008, p. 82.

(13)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(14)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(15)

Texte adoptate la acea dată, P7_TA-PROV(2015)0000.

Notă juridică