Procedura : 2014/2103(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0091/2015

Teksty złożone :

A8-0091/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.49
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0158

SPRAWOZDANIE     
PDF 186kWORD 105k
30.3.2015
PE 539.700v02-00 A8-0091/2015

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2013

(2014/2103(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2013

(2014/2103(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Eurojustu za rok budżetowy 2013, wraz z odpowiedziami Eurojustu(1),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Eurojustowi absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością(5), w szczególności jej art. 36,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0091/2015),

1.      udziela dyrektorowi administracyjnemu Eurojustu absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2013;

2.      przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi administracyjnemu Eurojustu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg Eurojustu za rok budżetowy 2013

(2014/2103(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Eurojustu za rok budżetowy 2013, wraz z odpowiedziami Eurojustu(8),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Eurojustowi absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(11), w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością(12), w szczególności jej art. 36,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(14), w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0091/2015),

1.      stwierdza, że końcowe roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu zostało przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.      zatwierdza zamknięcie ksiąg Eurojustu za rok budżetowy 2013;

3.      zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi administracyjnemu Eurojustu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2013

(2014/2103(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0091/2015),

A.     mając na uwadze, że według sprawozdania finansowego Eurojustu jego ostateczny budżet na rok budżetowy 2013 wyniósł 33 828 256 EUR,

B.     mając na uwadze, że wkład Unii do budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2013 r. wyniósł 32 358 660 EUR, co stanowi spadek o 1,85% w porównaniu z 2012 r.,

C.     mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Eurojustu za rok budżetowy 2013 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe,

D.     mając na uwadze, że Eurojust powołano w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością zorganizowaną oraz poprawy koordynacji w zakresie transgranicznych dochodzeń i postępowań między państwami członkowskimi, a także między państwami członkowskimi a krajami trzecimi,

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że w stosunku do dwóch uwag zawartych w sprawozdaniu Trybunału z roku 2011 i oznaczonych jako „w trakcie realizacji” lub „pozostające do realizacji” w sprawozdaniu Trybunału z 2012 r. podjęto działania naprawcze i jedna z tych kwestii została oznaczona w sprawozdaniu Trybunału za 2013 r. jako „zrealizowane”, a druga jako „w trakcie realizacji”; zwraca ponadto uwagę, że w związku z dwiema uwagami poczynionymi w sprawozdaniu Trybunału za rok 2012 podjęto działania naprawcze i jedna uwaga oznaczona jest teraz jako „zrealizowane”, a jedna jako „nie dotyczy”;

2.   na podstawie informacji uzyskanych od Eurojustu stwierdza, że wprowadził on szereg środków w celu ograniczenia liczby automatycznych przeniesień środków na zobowiązania, w tym nowe sprawozdanie prognostyczne oraz obowiązkowe szkolenia z zakresu cyklu życia wydatków dla wszystkich podmiotów zajmujących się wykonaniem budżetu;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.   na podstawie sprawozdania Trybunału zwraca uwagę, że poziom środków, na które w ramach różnych tytułów zaciągnięto zobowiązania, wynosił pomiędzy 99 a 98% całości środków, co świadczy o tym, że zobowiązania prawne zaciągano w sposób terminowy;

4.  odnotowuje uwagi Trybunału Obrachunkowego wskazujące na konieczność poprawy sytuacji w zakresie planowania i wykonywania budżetu; jednocześnie zauważa, że termin zwrotu kosztów wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych dotowanych przez Eurojust zależy w większości przypadków od charakteru działań dochodzeniowo‑śledczych, które nie zawsze można zaplanować z wyprzedzeniem i które w wielu przypadkach mogą trwać aż do końca roku;

5.  odnotowuje jednak w związku z tym uzasadnienia wskazane przez Trybunał Obrachunkowy, a także działania już podjęte w tym kontekście przez Eurojust, który zastosował już rady Trybunału i ograniczył liczbę linii budżetowych na rok budżetowy 2014 o 26,4%;

6.  ogólnie uważa, że należy w większym stopniu skupić się na zasadzie należytego zarządzania finansami Eurojustu w poszanowaniu budżetowej zasady jednoroczności, tj. gospodarności, efektywności i skuteczności przy wykorzystywaniu środków przyznanych na realizację zadań należących do zakresu kompetencji tej jednostki;

Zobowiązania i przeniesienia

7.   z niepokojem zauważa, że poziom przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, był wysoki w tytule III (wydatki operacyjne), gdzie wyniósł 2 341 825 EUR (32%); odnotowuje, że było to przede wszystkim następstwem przekazania wewnętrznego zarządzania oprogramowaniem nowemu podmiotowi pod koniec roku;

Przesunięcia

8.      wyraża poważne zaniepokojenie tym, że w 2013 r. Eurojust dokonał 49 przesunięć budżetowych, które dotyczyły 101 linii budżetowych, oraz że świadczy to o bardzo słabym planowaniu i wykonaniu budżetu i o złym zarządzaniu; zachęca Eurojust do zrealizowania celu, jakim jest ograniczenie liczby linii budżetowych, oraz do informowania organu udzielającego absolutorium o postępach w tym zakresie;

Procedury udzielania zamówień i naboru pracowników

9.   na podstawie informacji uzyskanych od Eurojustu stwierdza, że zmienił on swoje procedury naboru pracowników w wyniku zaleceń Trybunału; zauważa, że procedury te przewidują teraz przygotowywanie pytań na testy i rozmowy kwalifikacyjne przed rozpatrzeniem wniosków przez komisję selekcyjną oraz że wartości wagowe dla testów pisemnych i rozmów kwalifikacyjnych określa się przed przeglądem kandydatów;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

10.  ubolewa, że nie sfinalizowano przeglądu i wątpi w zobowiązanie do wdrożenia zdecydowanej polityki zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, natomiast nieprzyjęcie polityki przeciwdziałania konfliktom interesów uniemożliwia osiąganie jakichkolwiek konkretnych rezultatów w tym względzie;

11.  na podstawie informacji uzyskanych od Eurojustu przyjmuje do wiadomości, że potwierdza on swój zamiar dokonania przeglądu swojej polityki zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi na podstawie wytycznych Komisji dotyczących zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w zdecentralizowanych agencjach UE;

12.  wzywa Eurojust do pilnego przyjęcia zmienionych ustaleń dotyczących zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, do poinformowania organu udzielającego absolutorium i do podania do wiadomości publicznej konkretnych rezultatów do końca października 2015 r.;

13.  na podstawie informacji uzyskanych od Eurojustu stwierdza, że życiorysy członków jego zarządu i dyrektora administracyjnego są publicznie dostępne na stronie internetowej Eurojustu; zwraca uwagę, że zarząd Eurojustu nie zatwierdził jeszcze wzorca deklaracji o braku konfliktu interesów; wzywa Eurojust do jak najszybszego poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach w tym zakresie; ubolewa, że wciąż nie sfinalizowano procedury zatwierdzania i apeluje o przyjęcie wzorców do końca lipca 2015 r.; nalega, aby Eurojust opublikował do końca października 2015 r. deklaracje o braku konfliktu interesów wypełnione przez jego pracowników i ekspertów;

14.  stwierdza z żalem, że Eurojust nie podjął żadnych właściwych kroków na rzecz zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi ani na rzecz zapewnienia przejrzystości;

Audyt wewnętrzny

15. zauważa, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła kontrolę, aby uzyskać gwarancję, że systemy kontroli w Eurojuście są odpowiednie do zarządzania istotnym poziomem ryzyka;

16. jest zaniepokojony, że w trakcie prowadzenia analizy ryzyka Służba Audytu Wewnętrznego zauważyła pewne procesy charakteryzujące się wysokim ryzykiem nieodłącznym, które nie mogły zostać uznane za mogące podlegać audytowi w ramach planu kontroli, ponieważ kontrole oceniono jako niewystarczające lub stwierdzono ich brak; zauważa, że zarząd Eurojustu przedstawił plan działania mający na celu usunięcie tych uchybień, który Służba Audytu Wewnętrznego uznała za odpowiedni i który zweryfikuje w ramach kolejnej dogłębnej oceny ryzyka;

17. odnotowuje, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego dokonała również przeglądu dokumentacji w celu zweryfikowania wdrożenia swoich wcześniejszych zaleceń; zauważa, że pod koniec roku nie było zaleceń o zasadniczym znaczeniu pozostawionych bez odpowiedzi oraz że wdrożenie jednego zalecenia oznaczonego jako „bardzo istotne” było opóźnione w stosunku do pierwotnego planu, natomiast drugie „bardzo istotne” zalecenie uznano za wdrożone;

Inne uwagi

18.  zwraca uwagę na stwierdzony przez Trybunał w 2011 r. nierozwiązany problem dotyczący nakładania się kompetencji dyrektora administracyjnego i Kolegium Eurojustu oraz że Kolegium nie podjęło działań naprawczych w celu ponownego zdefiniowania zadań i obowiązków, aby uniknąć pokrywania się obowiązków odnotowanego przez Trybunał w 2010 r.; wzywa Eurojust do pilnego poinformowania organu udzielającego absolutorium o rozwiązaniu tej kwestii;

o

o   o

19. w odniesieniu do innych uwag o przekrojowym charakterze dołączonych do decyzji o udzieleniu absolutorium odsyła do swojej rezolucji z … 2015 r.(15) w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.

6.2.2015

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2013

(2014/2103(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Sylvie Guillaume

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje ustalenia Trybunału Obrachunkowego, z których wynika, że roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej (Eurojust) rzetelnie przedstawia wszystkie istotne aspekty jej sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz wyniki jej transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, jak również że transakcje, na których opiera się roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu za rok budżetowy 2013, są zgodne z prawem i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

2.  odnotowuje uwagi Trybunału Obrachunkowego wskazujące na konieczność poprawy sytuacji w zakresie planowania i wykonywania budżetu; jednocześnie zauważa, że termin zwrotu kosztów wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych dotowanych przez Eurojust zależy w większości przypadków od charakteru działań dochodzeniowo-śledczych, które nie zawsze można zaplanować z wyprzedzeniem i które w wielu przypadkach mogą trwać aż do końca roku;

3.  odnotowuje jednak w związku z tym uzasadnienia wskazane przez Trybunał Obrachunkowy, a także działania już podjęte w tym kontekście przez Eurojust, który zastosował już rady Trybunału i ograniczył liczbę linii budżetowych na rok budżetowy 2014 o 26,4%;

4.  ogólnie uważa, że należy w większym stopniu skupić się na zasadzie należytego zarządzania finansami Eurojustu w poszanowaniu budżetowej zasady jednoroczności, tj. gospodarności, efektywności i skuteczności przy wykorzystywaniu środków przyznanych na realizację zadań należących do zakresu kompetencji tej jednostki.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

5.2.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

7

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

(1)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 282.

(2)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 282.

(3)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(4)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(5)

Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.

(6)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(7)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(8)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 282.

(9)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 282.

(10)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(11)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(12)

Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.

(13)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(14)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(15)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2015)0000.

Informacja prawna