Förfarande : 2014/2103(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0091/2015

Ingivna texter :

A8-0091/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.49
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0158

BETÄNKANDE     
PDF 166kWORD 83k
30.3.2015
PE 539.700v02-00 A8-0091/2015

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2013

(2014/2013(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2013

(2014/2013(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2013, med Eurojusts svar(1),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet (5), särskilt artikel 36,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0091/2015).

1.      Europaparlamentet beviljar administrativa direktören för Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av Eurojusts budget för budgetåret 2013.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till administrativa direktören för Eurojust, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 2013

(2014/2013(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2013, med Eurojusts svar(8),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(9), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(11), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet (12), särskilt artikel 36,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(14), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0091/2015), och av följande skäl:

1.      Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Eurojust framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.      Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 2013.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till administrativa direktören för Eurojust, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2013

(2014/2013(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2013,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0091/2015), och av följande skäl:

A.     Enligt Eurojusts räkenskaper för budgetåret 2013 uppgick den slutliga budgeten till 33 828 256 EUR.

B.     Unionens bidrag till Eurojust för budgetåret 2013 uppgick till 32 358 660 EUR, vilket motsvarar en minskning med 1,85 % jämfört med 2012.

C.     Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2013 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att Eurojusts räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

D.     Eurojust inrättades i syfte att intensifiera kampen mot grov organiserad brottslighet och för att förbättra samordningen av gränsöverskridande utredningar och åtal mellan medlemsstaterna och också mellan medlemsstaterna och tredjeländer.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att avseende de två kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2011 och som markerades med ”pågår” eller ”har inte genomförts” i revisionsrättens rapport för 2012, har korrigerande åtgärder vidtagits, och en kommentar är nu markerad i revisionsrättens rapport med ”har genomförts” och en med ”pågår”. Parlamentet noterar vidare att för de tre kommentarerna som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 har korrigerande åtgärder vidtagits och en kommentar är nu markerad som ”genomförd” och en som ”ej tillämplig”.

2.   Europaparlamentet erfar från Eurojust att man infört att ett antal åtgärder för att minska den automatiska överföringen till efterföljande budgetår av åtagandebemyndiganden, inbegripet en ny prognosrapport och obligatorisk utbildning om ”utgiftslivscykeln” för alla aktörer som är inblandade i budgetgenomförandet.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.   Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att andelen anslag för vilka åtaganden gjorts under de olika avdelningarna varierade mellan 98 och 99 % av de totala anslagen, vilket visar att de rättsliga åtagandena gjordes i tid.

4.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelser om de förbättringar som behövs inom ramen för planering och budgetgenomförande. Parlamentet noterar samtidigt att tidpunkten för begäran om ersättning för utgifter för gemensamma utredningsgrupper med bidrag från Eurojust i de flesta fall direkt påverkas av typen av utredningsverksamhet, som inte alltid kan planeras i förväg och i många fall kan förlängas fram till slutet av året.

5.  I detta avseende noterar Europaparlamentet dock de orsaker som pekats ut av revisionsrätten och de ansträngningar som Eurojust redan har inlett genom att genomföra revisionsrättens rekommendationer och minska antalet budgetposter med 26,4 procent för budgetåret 2014.

6.  Europaparlamentet anser rent allmänt att Eurojust bör fästa större uppmärksamhet vid principen om en sund ekonomisk förvaltning, särskilt avseende budgetprincipen om ettårighet, dvs. i vilken utsträckning byrån använder sina anslag på ett ekonomiskt, effektivt och ändamålsenligt sätt för att genomföra sina uppgifter.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

7.   Europaparlamentet konstaterar med oro att andelen åtagandebemyndiganden som fördes över till följande budgetår var hög för avdelning III (driftsutgifter) och uppgick till 2 341 825 EUR (32 %). Parlamentet förstår att den höga nivån till största delen beror på att den interna programvaruhanteringen till en ny tjänsteleverantör överlämnades sent, inte förrän vid årets slut.

Överföringar under budgetåret

8.      Europaparlamentet konstaterar mycket bekymrat att Eurojust 2013 gjorde 49 budgetöverföringar som gällde 201 budgetposter, vilket tyder på allvarliga svagheter i budgetplanering och budgetgenomförande och på bristande förvaltning. Eurojust uppmanas att uppfylla sitt mål att minska antalet budgetposter och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om framstegen på detta område.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

9.   Europaparlamentet erfar från Eurojust att dess rekryteringsförfaranden ändrades till följd av revisionsrättens rekommendationer. Parlamentet noterar att förfarandena nu säkerställer att provfrågor och intervjufrågor utarbetas innan uttagningskommittén granskar ansökningarna och att viktningen mellan skriftliga prov och intervjuer fastställs innan de sökande bedöms.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

10.  Europaparlamentet beklagar att översynsprocessen inte slutförts och tvivlar på åtagandet att genomföra en kraftfull policy för förebyggande och hantering av intressekonflikter. Underlåtandet att anta en policy mot intressekonflikter hindrar alla konkreta resultat på detta område.

11.  Europaparlamentet erfar från Eurojust att man bekräftar sin avsikt att se över sina arrangemang för förebyggande och hantering av intressekonflikter med utgångspunkt i kommissionens riktlinjer för förebyggande och hantering av intressekonflikter i EU:s decentraliserade byråer.

12.  Europaparlamentet uppmanar Eurojust att brådskande anta sina reviderade arrangemang för förebyggande och hantering av intressekonflikter, att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten och att offentliggöra de konkreta resultaten före utgången av oktober 2015.

13.  Europaparlamentet erfar från Eurojust att meritförteckningarna för ledamöterna i Eurojusts styrelse och för den administrativa direktören är offentligt tillgängliga på Eurojusts webbplats. Parlamentet noterar att Eurojusts styrelse ännu inte har godkänt mallen för intresseförklaringarna. Eurojust uppmanas att så snart som möjligt informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om framstegen på detta område. Parlamentet beklagar att godkännande ännu inte gjorts och begär att mallarna ska antas före utgången av juli 2015. Eurojust uppmanas att offentliggöra de intresseförklaringar som dess personal och experter har gjort före utgången av oktober 2015.

14.  Europaparlamentet drar den beklagliga slutsatsen att Eurojust underlåtit att vidta några relevanta åtgärder för förebyggande och hantering av intressekonflikter och för att säkerställa transparens.

Internrevision

15. Parlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) genomförde en revision för att skapa visshet om att kontrollsystemen i Eurojust är tillräckliga för att hantera verkliga risker.

16. Europaparlamentet är dock bekymrat över att IAS under riskanalysens gång fastställde vissa förfaranden som präglades av hög inneboende risk och som inte kunde anses vara granskningsbara inom ramen för revisionsplanen eftersom kontroller saknades eller var otillräckliga. Parlamentet noterar att Eurojusts ledning lämnade in en handlingsplan för att ta itu med dessa svagheter, vilket ansågs lämpligt och kommer att följas av upp av IAS under dess nästa ingående riskbedömning.

17. Europaparlamentet noterar att IAS under 2013 också gjorde en skrivbordsbaserad uppföljning av genomförandet av dess tidigare rekommendationer. Parlamentet noterar att inga kritiska rekommendationer kvarstod att åtgärda vid årsskiftet och att genomförandet av en rekommendation som ansågs ”mycket viktig” försenades i förhållande till den ursprungliga planen medan den andra ”mycket viktiga” rekommendationen ansågs vara slutförd.

Övriga kommentarer

18.  Europaparlamentet noterar att den ännu olösta fråga som revisionsrätten uppmärksammade 2011 avseende överlappningen mellan ansvarsområdena för den administrativa direktören och Eurojusts kollegium och att inga korrigerande åtgärder vidtagits av kollegiet för att ompröva respektive roller och ansvarsområden så att den överlappning av ansvarsområden som revisionsrätten noterade 2010 kan undvikas. Eurojust uppmanas att brådskande informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur denna fråga ska lösas.

o

o   o

19.    När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den … 2015(15) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

6.2.2015

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2013

(2014/2103(DEC))

Föredragande av yttrande: Sylvie Guillaume

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.       Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsatser om att årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) i allt väsentligt ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2013 och av resultaten av dess transaktioner och kassaflöden för året, och att de transaktioner som ligger till grund för Eurojusts årsredovisning för budgetåret 2013 i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelser om de förbättringar som behövs inom ramen för planering och budgetgenomförande. Parlamentet noterar samtidigt att tidpunkten för begäran om ersättning för utgifter för gemensamma utredningsgrupper med bidrag från Eurojust i de flesta fall direkt påverkas av typen av utredningsverksamhet, som inte alltid kan planeras i förväg och i många fall kan förlängas fram till slutet av året.

3.  I detta avseende noterar Europaparlamentet dock de orsaker som pekats ut av revisionsrätten och de ansträngningar som Eurojust redan har inlett genom att genomföra revisionsrättens rekommendationer och minska antalet budgetposter med 26,4 procent för budgetåret 2014.

4.  Europaparlamentet anser rent allmänt att större uppmärksamhet bör fästas vid en sund ekonomisk förvaltning av Eurojust i enlighet med principen om budgetens ettårighet, det vill säga i vilken utsträckning byrån har använt sina anslag på ett ekonomiskt, effektivt och ändamålsenligt sätt för att genomföra sina uppgifter.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

5.2.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

7

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Slutomröstning närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 282.

(2)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 282.

(3)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.

(6)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 282.

(9)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 282.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.

(13)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2015)0000.

Rättsligt meddelande