Процедура : 2014/2089(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0093/2015

Внесени текстове :

A8-0093/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.51
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0160

ДОКЛАД     
PDF 209kWORD 104k
30.3.2015
PE 539.733v02-00 A8-0093/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2013 година

(2014/2089(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2013 година

(2014/2089(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права(5), и по-специално член 21 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0093/2015),

1.      освобождава от отговорност директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2013 година

(2014/2089(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(8),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(11), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права(12), и по-специално член 21 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0093/2015),

1.      констатира, че окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права са приложени към доклада на Сметната палата;

2.      одобрява приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2013 година;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2013 година

(2014/2089(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0093/2015),

A.     като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 21 348 510 EUR, което представлява увеличение с 4,77% спрямо 2012 г.,

Б.     като има предвид декларацията на Сметната палата в нейния доклад относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.      отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на трите коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и две от трите препоръки са маркирани като „завършени“, а една препоръка е маркирана като „не е приложимо“;

2.      установява въз основа на информация от Агенцията, че:

-  през 2012 г. Агенцията е възложила поръчки за услуги по почистване чрез поредни рамкови договори на двама изпълнители и че поради техническа грешка по време на оценяването на офертите класирането на изпълнителите е било неправилно; признава, че в съответствие с докладваното на Сметната палата договорът е бил анулиран, класирането е било коригирано и е бил подписан нов договор с изпълнителя, който реално е спечелил конкурса;

-  информацията за въздействието на дейността на Агенцията върху гражданите на Съюза е предоставена на нейния уебсайт чрез множество инструменти и чрез публикуването на стратегически документи, като например годишния отчет за дейността;

-  Агенцията продължава да прилага насоките на Комисията за подаването на сигнали за нарушения след решение на Изпълнителния ѝ съвет; отбелязва, че тези насоки ще бъдат заменени веднага след като Агенцията приеме примерните насоки на регулаторните агенции за подаването на сигнали за нарушения;

-  сключени са споразумения за сътрудничество с цел по-тясна координация с Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, Организацията на обединените нации, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз, Европейския университетски институт, Европейския институт за равенство между половете и Съвета на Европа;

Бюджет и финансово управление

3.      отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 70,27%, което представлява намаление с 11% спрямо 2012 г.; установява въз основа на доклада на Сметната палата, че високото общо равнище на бюджетните кредити за поети задължения е индикация за своевременното поемане на бюджетни задължения;

Поети задължения и преноси

4.      отбелязва със загриженост, че равнището на пренесените към 2014 г. бюджетни кредити за поети задължения е високо в размер на 27% за дял II (административни разходи) и 69% за дял III (оперативни разходи); признава, че преносите по дял II се отнасят главно до планираното закупуване на стоки и услуги, свързани с ИТ; потвърждава освен това, че преносите по дял III главно отразяват многогодишния характер на оперативните проекти на Агенцията, при които плащанията се извършват съгласно планиран график; констатира въз основа на информация от Агенцията, че фактът, че анулираните бюджетни кредити са по-малко от 2%, е показател за добро планиране и управление на преносите;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

5.      отбелязва, че за 2013 г. нито извадката от операции, нито други одитни констатации са довели до коментари относно процедурите за възлагане на обществени поръчки на Агенцията в доклада на Сметната палата; отбелязва също така, че в своя доклад Сметната палата не е направила никакви коментари относно процедурите за набиране на персонал на Агенцията;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

6.      установява въз основа на информация от Агенцията, че тя е приела временни правила преди приемането на своята преразгледана политика за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси въз основа на насоките на Комисията за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси в децентрализираните агенции на ЕС; отбелязва, че Агенцията е в процес на хармонизация на правилата относно Управителния си съвет и трябва да приеме правилата относно служителите си; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от преразглеждането и хармонизацията веднага щом станат налични;

7.      отново отправя своето искане към всички агенции и съвместни предприятия редовно да предоставят като приложение стандартизиран формуляр за публикуването на техните окончателни годишни отчети, който да включва данните, представени в техните доклади за изпълнението на бюджета, както и в техните доклади за бюджетното и финансовото управление; настоятелно призовава Агенцията да хармонизира представянето на годишните си отчети с тези на другите агенции на Съюза;

8.      признава, че всеки член на комисията за подбор, който участва в процедурата за набиране на персонал, трябва да подпише декларация за липса на конфликт на интереси и поверителност;

Вътрешен одит

9.      отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила оценка на риска, за да състави новия стратегически план за одит на Службата за вътрешен одит за периода 2013 – 2015 г.; признава, че вследствие на оценката на риска Службата за вътрешен одит счита, че всички процеси са подложени на задоволителен контрол и нито един процес не попада в областите с висок риск; констатира въз основа на информация от Агенцията, че Управителният ѝ съвет е одобрил стратегическия план за одит на Службата за вътрешен одит през май 2013 г.;

10.    отбелязва, че през септември 2013 г. Службата за вътрешен одит е извършила одит на управлението на човешките ресурси с цел да направи оценка и да предостави независими гаранции относно адекватността и ефективността на системата за вътрешен контрол по отношение на управлението на човешките ресурси; отбелязва, че вследствие на одита Службата за вътрешен одит е отправила шест препоръки, две от които са оценени като „много важни“, а четири – като „важни“; освен това отбелязва, че Агенцията е представила общ план за действие, който е бил приет от Службата за вътрешен одит, с цел смекчаване на установените проблеми и че Агенцията предприема действия по всички препоръки;

11.    отбелязва, че през октомври 2013 г. Службата за вътрешен одит е извършила ограничен преглед на управлението на договорите и е отправила три препоръки, една от които е оценена като „много важна“, а две – като „важни“; освен това отбелязва, че Агенцията е представила общ план за действие, който е бил приет от Службата за вътрешен одит, с цел смекчаване на проблемите с управлението на договорите и че Агенцията предприема действия по всички препоръки;

12.    потвърждава, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит е проследила изпълнението на своите предишни препоръки чрез документна проверка и е констатирала, че в края на годината не е имало неизпълнени препоръки;

o

o o

13.    по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2015 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

6.2.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) за финансовата 2013 година

(2014/2089(DEC))

Докладчик по становище: Силви Гийом

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства заключенията на Сметната палата, в които се преценява, че годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) отразяват достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото ѝ положение към 31 декември 2013 година, както и резултатите от нейната дейност и паричните потоци през изтеклата тогава година, като същевременно се уточнява, че операциите, свързани с годишните отчети на Агенцията за финансовата 2013 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2.  отбелязва, че високият размер на пренесените бюджетни кредити за поети задължения през 2014 г. по дял II (административни разходи) и дял III (оперативни разходи) се обяснява, по-специално що се отнася до дял III, с многогодишния характер на оперативните проекти на Агенцията;

3.  изразява задоволство, че равнището на бюджетни кредити, пренесени за 2014 г., е съвсем оправдано и съответства на изпълнението на годишната работна програма на Агенцията. В съответствие с постигнатото с Палатата съгласие, в началото на 2013 г. Агенцията предвижда доклади за следващата година, като следи от близо за тяхното развитие и равнището на пренасяне за 2013 г. остана в съответствие с началното планиране на Агенцията; изразява задоволство, че според данните на Сметната палата, Агенцията е показала отлично управление на бюджета;

4.  счита като цяло, че следва да се отдели повече внимание на принципа на добро финансово управление на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), в съответствие с принципа на ежегодност на бюджета, и по-специално на икономичността, ефикасността и ефективността, с които Агенцията е използвала своите бюджетни кредити за изпълнението на възложените ѝ задачи.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.2.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

7

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 301.

(2)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 301.

(3)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(8)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 301.

(9)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 301.

(10)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.

(13)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(15)

Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2015)0000.

Правна информация