Procedūra : 2014/2089(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0093/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0093/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.51
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0160

ZIŅOJUMS     
PDF 190kWORD 94k
30.3.2015
PE 539.733v02-00 A8-0093/2015

par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2089(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2089(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildes(1),

–       ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–       ņemot vērā Padomes 2007. gada 15. februāra Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru(4), un jo īpaši tās 21. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0093/2015),

1.      sniedz Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras direktoram apstiprinājumu par Aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2014/2089(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildes(7),

–       ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(9),

–       ņemot vērā Padomes 2007. gada 15. februāra Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru(10), un jo īpaši tās 21. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0093/2015),

1.      konstatē, ka Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras gada galīgie pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.      apstiprina Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2013. finanšu gada pārskatus;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2089(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0093/2015),

A.     tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 21 348 510, t. i., par 4,77 % lielāks nekā 2012. gadā;

B.     tā kā Revīzijas palāta savā ziņojumā par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.      no Revīzijas palātas ziņojuma secina, ka ir veikti koriģējoši pasākumi attiecībā uz trim komentāriem Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā un divi no trim ieteikumiem ir ieviesti, bet viens ir atzīmēts kā tāds, kas nav piemērojams;

2.      saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka:

-  Aģentūra 2012. gadā iepirka uzkopšanas pakalpojumus, izmantojot ar diviem piegādātājiem noslēgtus kaskādes veida pamatlīgumus, un tā kā piedāvājumu novērtēšanā tika pieļauta pārrakstīšanās kļūda, līgumslēdzēju sarindošanas kārtība nebija pareiza; ņem vērā, ka atbilstoši Revīzijas palātas ziņojumam līgums tika atcelts, sarindošanas kārtība mainīta un parakstīts jauns līgums ar pareizo piegādātāju;

-  informācija par Aģentūras darbību ietekmi uz Savienības pilsoņiem ir sniegta tās tīmekļa vietnē, izmantojot vairākus instrumentus, kā arī publicējot stratēģiskas nozīmes dokumentus, piemēram, gada darbības pārskatus;

-  Aģentūra pēc tās valdes lēmuma turpina piemērot Komisijas pamatnostādnes attiecībā uz ziņošanu; ņem vērā, ka šīs pamatnostādnes tiks aizstātas, līdzko Aģentūra būs pieņēmusi regulatīvo aģentūru paraugnostādnes attiecībā uz ziņošanu;

-  Aģentūra ir noslēgusi sadarbības līgumus par ciešāku darbības saskaņošanu ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu, Apvienoto Nāciju Organizāciju, Eiropas Patvēruma atbalsta biroju, Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām, Eiropas Universitātes institūtu, Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu un Eiropas Padomi;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.      atzīmē, ka budžeta uzraudzības rezultātā 2013. finanšu gadā budžeta izpildes līmenis bija 100 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 70,27 %, kas ir par 11 % mazāk nekā 2012. gadā; no Revīzijas palātas ziņojuma secina, ka augstais vispārējais saistību apropriāciju izpildes līmenis liecina par saistību savlaicīgu uzņemšanos;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.      ar bažām atzīmē, ka II sadaļā (administratīvie izdevumi) un III sadaļā (darbības izdevumi) bija augsts to uz 2014. gadu pārnesto apropriāciju īpatsvars, par kurām ir uzņemtas saistības, — attiecīgi 27 % un 69 %; atzīst, ka galvenais iemesls summu pārnešanai uz nākamo gadu II sadaļā bija plānotais IT preču un pakalpojumu iepirkums; tāpat atzīst, ka uz nākamo gadu pārnestās III sadaļas summas galvenokārt atspoguļo Aģentūras pamatdarbības projektu daudzgadu raksturu: maksājumus veic saskaņā ar iepriekš plānotiem grafikiem; no Aģentūras pārskata konstatē, ka atcelto maksājumu līmenis ir mazāks par 2 % un tas liecina par labu plānošanu un apropriāciju pārnešanas sekmīgu pārvaldību;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

5.      atzīmē, ka nedz pārbaudei atlasītie darījumi, nedz citi revīzijas konstatējumi par 2013. gadu Revīzijas palātas ikgadējā ziņojumā nav devuši iemeslu komentāriem par Aģentūras iepirkuma procedūrām; turklāt atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā nav komentāru arī attiecībā uz Aģentūras darbā pieņemšanas procedūrām;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

6.      konstatē, ka Aģentūra ir pieņēmusi pagaidu noteikumus, pirms tā pieņems pārskatītu politiku par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, pamatojoties uz Komisijas pamatnostādnēm par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību ES decentralizētajās aģentūrās; atzīmē, ka Aģentūrā turpinās process, kura gaitā tiek saskaņoti tās noteikumi par valdi, un ka Aģentūrai ir jāpieņem arī noteikumi par darbiniekiem; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par pārskatīšanas un saskaņošanas rezultātiem, līdzko tie būs pieejami;

7.      atkārtoti prasa, lai visas aģentūras un kopuzņēmumi, publicējot savus galīgos gada pārskatus, sistemātiski pievienotu standartizētu veidlapu, kurā iekļautu ziņojumos par budžeta izpildi un ziņojumos par budžeta un finanšu pārvaldību sniegtos datus; mudina Aģentūru veidot savu gada pārskatu tāpat, kā to dara citas Savienības aģentūras;

8.      norāda, ka ikvienam darbā pieņemšanas procedūrās iesaistītajam atlases komitejas loceklim jāparaksta deklarācija par interešu konflikta neesamību un konfidencialitāti;

Iekšējā revīzija

9.      norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica riska novērtējumu, lai izstrādātu jaunu IAS stratēģisko revīzijas plānu 2013.–2015. gadam; atzīst, ka pēc šā riska novērtējuma IAS visus procesus atzina par pietiekami kontrolētiem un neviens process netika apzīmēts kā tāds, kas saistīts ar augstu risku; no Aģentūras sniegtās informācijas konstatē, ka tās valde 2013. gada maijā apstiprināja IAS stratēģisko revīzijas plānu;

10.    ņem vērā, ka IAS 2013. gada septembrī veica revīziju par cilvēkresursu pārvaldību un šīs revīzijas mērķis bija novērtēt un sniegt neatkarīgu apliecinājumu par to, cik atbilstoša un efektīva ir iekšējās kontroles sistēma cilvēkresursu pārvaldības jomā; atzīmē, ka revīzijas rezultātā sagatavoja sešus ieteikumus, no kuriem divi tika novērtēti kā ļoti svarīgi un četri kā svarīgi; turklāt atzīmē, ka Aģentūra iesniedza un IAS pieņēma vispārēju rīcības plānu, kura mērķis ir novērst konstatētās problēmas, un ka Aģentūra veic pasākumus attiecībā uz visiem ieteikumiem;

11.    atzīmē, ka 2013. gada oktobrī IAS veica ierobežotu pārbaudi par līgumu pārvaldību, un tās rezultātā tika sagatavoti trīs ieteikumi, no kuriem viens tika novērtēts kā ļoti svarīgs un divi kā svarīgi; turklāt atzīmē, ka Aģentūra iesniedza un IAS pieņēma vispārēju rīcības plānu, kura mērķis ir novērst konstatētās problēmas līgumu pārvaldības jomā, un ka Aģentūra veic pasākumus attiecībā uz visiem ieteikumiem;

12.    atzīmē IAS 2013. gadā veikto dokumentu pārbaudi, kuras mērķis bija pārliecināties par veiktajiem pasākumiem saistībā ar tā iepriekšējiem ieteikumiem, un šīs pārbaudes rezultātā tika konstatēts, ka līdz gada beigām ir ņemti vērā visi ieteikumi;

o

o o

13.    attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(13).

6.2.2015

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2089(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Sylvie Guillaume

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas secinājumus, ka Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembrī un tās darbības rezultātus un naudas plūsmas finanšu gadā, kas beidzās minētajā datumā, un ka FRA 2013. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

2.  norāda, ka to 2014. gadā pārnesto apropriāciju summa II sadaļā („Administratīvie izdevumi“) un III sadaļā („Pamatdarbības izdevumi“), par kurām uzņemtas saistības, bija liela un ka attiecībā uz III sadaļu minētais galvenokārt saistīts ar to, ka Aģentūras pamatdarbības projekti ir paredzēti vairākiem gadiem;

3.  atzinīgi vērtē to, ka uz 2014. gadu pārnesto apropriāciju apmērs ir bijis pamatots un atbildis Aģentūras gada darba programmai — Aģentūra, kā tā bija vienojusies ar Revīzijas palātu, 2013. gada sākumā sagatavoja prognozes par pārnesumiem gada beigās, gada laikā rūpīgi sekojot līdzi situācijai, un uz nākamo gadu pārnesto apropriāciju apmērs atbilda Aģentūras sākotnējām aplēsēm; turklāt atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Revīzijas palātas sniegto informāciju Aģentūra 2013. gadā ārkārtīgi labi ir pārvaldījusi savu budžetu;

4.  kopumā uzskata, ka FRA lielāka uzmanība būtu jāvelta pareizas finanšu pārvaldības principam, ievērojot budžeta gada pārskata principu, proti, tai jāpievērš lielāka uzmanība apropriāciju ekonomiskam, efektīvam un lietderīgam izlietojumam, veicot savus pienākumus.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

5.2.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

46

7

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Ferrara

(1)

OV C 442, 10.12.2014., 301. lpp.

(2)

OV C 442, 10.12.2014., 301. lpp.

(3)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)

OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 442, 10.12.2014., 301. lpp.

(8)

OV C 442, 10.12.2014., 301. lpp.

(9)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(10)

OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

        Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisks paziņojums