Postup : 2014/2113(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0094/2015

Predkladané texty :

A8-0094/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.52
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0161

SPRÁVA     
PDF 205kWORD 116k
30.3.2015
PE 539.722v02-00 A8-0094/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2013

(2014/2113(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2013

(2014/2113(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady z 17.februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie(5), a najmä na jeho článok 30,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0094/2015),

1.      udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2013

(2014/2113(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady z 17.februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie(12), a najmä na jeho článok 30,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0094/2015),

1.      berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2013

(2014/2113(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0094/2015),

keďže podľa finančných výkazov tvoril konečný rozpočet Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2013 sumu 93 950 000 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 4,88 % v porovnaní s rokom 2012;

B.     keďže podľa finančných výkazov tvoril celkový príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rok 2013 sumu 85 500 000 EUR, čo predstavuje nárast o 1,79 % v porovnaní s rokom 2012;

C.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá, ale nemohol získať dostatočné primerané audítorské dôkazy o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.      na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o štyri pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2011 a označené ako „prebiehajúce“ v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli prijaté nápravné opatrenia a jedna pripomienka je v súčasnosti v správe Dvora audítorov za rok 2013 označená ako „ukončená“, pričom tri sú naďalej označené ako „prebiehajúce“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o šesť pripomienok uvedených v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli prijaté tri nápravné opatrenia a tri pripomienky sú teraz označené ako „ukončené“ a tri ako „prebiehajúce“;

2.      na základe informácií agentúry berie na vedomie, že:

—     boli zavedené viaceré opatrenia na riadenie situácií konfliktov záujmov a predchádzanie takýmto situáciám vrátane rozvoja podrobného disciplinárneho postupu; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o tom, či bude prijatá osobitná politika na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie na základe usmernení Komisie;

—     výsledky a dosah práce agentúry na občanov Únie sú zverejňované na internetovej stránke agentúry, najmä prostredníctvom jej výročnej správy a prostredníctvom kontaktov s médiami a organizáciami občianskej spoločnosti;

—     preskúmané postupy prijímania zamestnancov poukázali na výrazné nedostatky týkajúce sa transparentnosti a rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi; víta skutočnosť, že agentúra zaviedla postupy, ktorých cieľom je obmedziť uvedené nedostatky;

Základ pre výrok s výhradou k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií

3.     vyjadruje poľutovanie nad tým, že počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov Dvor audítorov nezískal primeranú istotu o zákonnosti a riadnosti operácií agentúry; konštatuje, že s cieľom overiť výdavky deklarované spolupracujúcimi krajinami vykonala agentúra pred vykonaním platby kontroly primeranosti, pokiaľ ide o spoločné návratové operácie a spoločné pozemné/námorné/vzdušné operácie; vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že v prípade dohôd o grante podpísaných pred júnom 2013 agentúra zvyčajne nepožadovala podporné dokumenty týkajúce sa nárokov spolupracujúcich krajín; zdôrazňuje, že je potrebné účinne analyzovať, ako sa využívajú prostriedky Únie pri pozemných/námorných/vzdušných operáciách;

4.     konštatuje, že väčšina operácií z roku 2013 bola výsledkom dohôd o grante podpísaných pred júnom 2013; okrem toho konštatuje, že grantové operácie za rok 2013 neboli predmetom následných kontrol, keďže len granty týkajúce sa operácií z predchádzajúcich rokov sú predmetom takýchto kontrol;

5.      so znepokojením konštatuje, že kvôli chýbajúcim dostatočným a primeraným dôkazom o účinnosti predbežných a následných overovaní v prípade grantových operácií za rok 2013 Dvor audítorov nezískal dostatočnú istotu, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť grantových operácií za rok 2013 týkajúcich sa spoločných pozemných/námorných/vzdušných operácií;

6.      víta zavedenie posilneného a komplexnejšieho systému predbežných overovaní, ktorý bol zavedený pre dohody o grante podpísané od júna 2013, ako potvrdil Dvor audítorov; okrem toho konštatuje, že podľa informácií agentúry štatistická vzorka, ktorú Dvor audítorov použil vo svojom audite za rok 2013, nezahŕňala operácie, na ktoré sa vzťahuje posilnený systém predbežných kontrol; vyzýva agentúru, aby poskytla orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o následných overovaniach vykonaných v rámci zlepšeného systému overovania spolu s podrobnou analýzou vylepšení systému;

Výrok s výhradou k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií

7.      konštatuje, že podľa Dvora audítorov sú – s výnimkou záležitostí opísaných vyššie – príslušné operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rok 2013 vo všetkých významných hľadiskách zákonné a riadne;

Pripomienky k spoľahlivosti účtovnej závierky

8.      vyjadruje znepokojenie v súvislosti s tým, že podľa správy Dvora audítorov boli výkazy dodávateľov na konci roka odsúhlasené so značnými ťažkosťami; poukazuje na potrebu pravidelnejšie monitorovať zostatky dodávateľov a rozdiely analyzovať skôr;

9.      na základe informácií agentúry však berie na vedomie, že postup odsúhlasovania je zdĺhavý a časovo náročný proces, ktorý si vyžaduje spoluprácu a účtovný informačný systém na oboch stranách; okrem toho berie na vedomie, že väčšina verejných subjektov, ktoré spolupracujú s agentúrou, nemá centralizované systémy účtovníctva ani nepoužíva účtovanie na základe časového rozlíšenia; berie na vedomie, že agentúra v roku 2014 zaviedla dodatočný postup odsúhlasovania s cieľom zlepšiť kvalitu odsúhlasovania;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie

10.    vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že agentúra neschválila jasnú, komplexnú a objektívnu politiku týkajúcu sa predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia; konštatuje, že aj keď agentúra ešte nepodpísala dohodu o sídle, nebráni jej to v tom, aby schválila interné právne predpisy, kódexy a usmernenia, ktorými sa stanovia nevyhnutné definície, zásady a dôležité požiadavky politiky týkajúcej sa konfliktu záujmov; okrem toho naliehavo žiada agentúru, aby prijala konkrétne opatrenia na riešenie a riadenie prípadov konfliktu záujmov; vyzýva agentúru, aby prijala uvedené opatrenia do konca septembra 2015 a informovala orgán udeľujúci absolutórium o konkrétnych výsledkoch politiky týkajúcej sa konfliktu záujmov;

11.    konštatuje, že agentúra funguje od roku 2005 a stále nezverejnila žiadne životopisy ani vyhlásenia o záujmoch správnej rady, zamestnancov a odborníkov; zdôrazňuje, že je potrebné zverejniť uvedené dokumenty, čo by umožnilo zistiť a odhaliť súkromné záujmy, ktoré by mohli byť v rozpore s povinnosťami úradníkov;

12.    naliehavo vyzýva agentúru, aby do konca septembra 2015 urýchlene, v plnej miere a do hĺbky zverejnila životopisy a vyhlásenia o záujmoch;

13.    vyzýva agentúru, aby prijala komplexné politiky v oblasti riadenia situácií, ktoré sa týkajú konfliktov záujmov, ako sú: odstránenie záujmu verejného činiteľa, vylúčenie verejného činiteľa z účasti na dotknutom postupe prijímania rozhodnutí, obmedzenie prístupu príslušného verejného činiteľa ku konkrétnej informácii, reorganizácia úloh verejného činiteľa alebo odstúpenie verejného činiteľa z funkcie;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

14.    konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo celkovú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 97,75 % a miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 63,98 %;

Záväzky a prenosy

15.    vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že 32 miliónov eur alebo 35 % viazaných rozpočtových prostriedkov v roku 2013 bolo prenesených do roku 2014; na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že viacročný charakter činností agentúry a zvýšené riziko neočakávaných udalostí predstavujú mimoriadnu výzvu, pokiaľ ide o ročné plánovanie a plnenie rozpočtu, a že agentúra nemá vplyv na oneskorené opravné rozpočty; poukazuje však na to, že ešte stále existuje priestor na zlepšenie monitorovania rozpočtu s cieľom pomôcť znížiť objem prenosov; žiada agentúru, aby prijala opatrenia zamerané na zlepšenie kontroly financovania svojich viacročných operačných činností;

16.    berie na vedomie, že prenosy zahŕňajú globálne záväzky vo výške 5 200 000 EUR, čo je zostatok dodatočnej dotácie vo výške 8 200 000 EUR; konštatuje, že túto dotáciu poskytli rozpočtové orgány koncom roka 2013 na riešenie neočakávaných a naliehavých operačných potrieb; domnieva sa, že nariadenie o rozpočtových pravidlách agentúry pre takéto prenosy neposkytuje jasný základ, hoci bol prijatý globálny záväzok s cieľom pokryť súvisiace operácie v roku 2014; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nariadenie o rozpočtových pravidlách agentúry, ktoré vychádza z revidovaného rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách, ostáva v tejto veci nejasné, dokonca aj po jeho revízii v roku 2013;

Presuny

17.    na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že v roku 2013 sa uskutočnilo 20 rozpočtových presunov vo výške 12 200 000 EUR; uznáva, že čiastočným dôvodom je skutočnosť, že finančné prostriedky, ktoré boli potrebné na operácie, boli presunuté z iných rozpočtových riadkov, kým sa neuvoľnili dodatočné dotácie; ďalej berie na vedomie, že agentúra znížila počet presunov v porovnaní s rokom 2012 o 30 % a že v tomto úsilí bude pokračovať; domnieva sa, že operačné potreby budú naďalej rozhodujúce pri vyčleňovaní rozpočtových prostriedkov do rozpočtových riadkov, ktoré to najviac potrebujú;

Vnútorný audit

18.    berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) nevykonal žiadne nové zákazky na audit v agentúre v roku 2013; okrem toho konštatuje, že IAS sledoval stav plnenia prijatých odporúčaní z auditov IAS o „riadení grantov“ a „operačnom plánovaní založenom na údajoch poskytnutých internými aj externými subjektmi“; berie na vedomie, že IAS dospel k záveru, že z piatich odporúčaní uvedených ako pripravené na preskúmanie sa štyri riadne vykonali a závažnosť jedného „veľmi dôležitého“ odporúčania vyplývajúceho z auditu o „riadení grantov“ (2009) bola znížená na „dôležité“;

Ďalšie pripomienky

19.    konštatuje, že hoci agentúra začala svoju činnosť už v roku 2005, až doteraz pracovala iba na základe korešpondencie a výmen informácií s hostiteľským členským štátom, a nie na základe komplexnej dohody o sídle medzi agentúrou a členským štátom, ktorá nikdy nebola podpísaná; súhlasí teda s Dvorom audítorov, že takáto dohoda by zvýšila transparentnosť podmienok, v ktorých pracuje agentúra a jej zamestnanci; žiada orgány, aby situáciu napravili, a žiada agentúru, aby do svojej ďalšej výročnej správy zahrnula dôsledky chýbajúcej dohody;

20.    na základe informácií agentúry berie na vedomie, že jej opakované žiadosti predkladané orgánom jej hostiteľského členského štátu boli neúspešné a že nadobudnutie účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1168/2011(15) v decembri 2011 túto situáciu nezmenilo; berie na vedomie oznámenie agentúry, že orgány hostiteľského členského štátu nedávno vyjadrili ochotu začať rokovania a že výmeny informácií už prebiehajú; vyzýva agentúru, aby poskytla orgánu udeľujúcemu absolutórium aktuálne informácie o stave rokovaní;

o

o   o

21.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(16) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

6.2.2015

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2013

(2014/2113(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sylvie Guillaume

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie závery Dvora audítorov, v ktorých sa uvádza, že účtovná závierka Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu agentúry Frontex k 31. decembru 2013, ako aj výsledky operácií a peňažné toky v rozpočtovom roku uzavretom k tomuto dátumu, a uvádza tiež, že okrem problémov týkajúcich sa grantových operácií v roku 2013 v oblasti spoločných operácií zem/more/vzduch sú operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou agentúry Frontex za rozpočtový rok 2013 vo všetkých významných hľadiskách zákonné a riadne;

2.  berie na vedomie stanovisko Dvora audítorov, podľa ktorého sú informácie o zákonnosti a riadnosti grantových operácií v oblasti spoločných operácií zem/more/vzduch stále nedostatočné, avšak možné dôsledky tejto situácie už nie sú oproti minulému roku systematické; preto v tejto súvislosti víta, že agentúra Frontex zriadila komplexnejší systém predbežných overovaní zmlúv o grantoch od júna 2013;

3.  berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov, že žiadna grantová operácia v roku 2013 nebola podrobená následnej kontrole;

4.  zdôrazňuje, že je potrebné účinne analyzovať, ako sa využívajú prostriedky Únie pri pozemných/námorných/vzdušných operáciách;

5.  zdôrazňuje, že aj keď viacročný charakter operácií agentúry Frontex a zvýšené riziko nepredvídaných udalostí predstavujú osobitnú výzvu vzhľadom na plánovanie a plnenie ročného rozpočtu, je stále možné zlepšiť kontrolu rozpočtu s cieľom znížiť mieru prenosu;

6.  berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov, v ktorých sa uvádza, že globálnou dohodou o sídle s hostiteľským členským štátom by sa zlepšila transparentnosť podmienok, za ktorých agentúra Frontex a jej zamestnanci pracujú; berie na vedomie odpoveď agentúry Frontex, podľa ktorej na jednej strane prebiehajú rokovania s poľskými orgánmi a na druhej strane monitorovanie a nápravné opatrenia, ktoré sa majú v tejto súvislosti prijať, sa vzťahujú iba na obmedzený stupeň jej právomocí;

7.  vo všeobecnosti sa domnieva, že agentúra Frontex by mala venovať väčšiu pozornosť zásade riadneho finančného hospodárenia v súlade so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, t. j. využívaniu pridelených rozpočtových prostriedkov pri plnení svojich úloh hospodárnym, efektívnym a účinným spôsobom.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

7

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

9

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 308.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 308.

(3)

Ú. v. EÚ L 248, 16.09.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 308.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 308.

(10)

Ú. v. EÚ L 248, 16.09.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.

(13)

Ú. v. EÚ L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1168/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 1).

(16)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2015)0000.

Právne oznámenie