Postopek : 2014/2113(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0094/2015

Predložena besedila :

A8-0094/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.52
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0161

POROČILO     
PDF 199kWORD 109k
30.3.2015
PE 539.722v02-00 A8-0094/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2013

(2014/2113(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2013

(2014/2113(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic(5), zlasti člena 30,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0094/2015),

1.      podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2013

(2014/2113(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(8),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic(12), zlasti člena 30,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0094/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.      odobri zaključni račun Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2013

(2014/2113(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0094/2015),

A.     ker računovodski izkazi Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2013 znašal 93.950.000 EUR, kar je 4,88 % več kot leta 2012,

B.     ker računovodski izkazi agencije kažejo, da je celoten prispevek Unije v proračun agencije v letu 2013 znašal 85.500.000 EUR, kar je 1,79 % več kot leta 2012,

C.     ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije, da pa ni moglo pridobiti zadostnih in ustreznih revizijskih dokazov o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bili v zvezi s štirimi pripombami iz poročila Računskega sodišča iz leta 2011, ki so bile v poročilu iz leta 2012 označene kot „se izvaja“, sprejeti popravljalni ukrepi, od katerih je v poročilu Računskega sodišča en označen kot „zaključen“, trije pa še vedno kot „se izvaja“; ugotavlja tudi, da so bili za šest pripomb iz poročila Računskega sodišča iz leta 2012 sprejeti trije popravljalni ukrepi in da so tri pripombe zdaj označene kot „zaključen“, tri pa kot „se izvaja“;

2.      je seznanjen s trditvami agencije, da:

–       so bili uvedeni številni ukrepi za obvladovanje in preprečevanje navzkrižij interesov, vključno s pripravo podrobnega disciplinskega postopka; poziva agencijo, naj obvesti organ za podelitev razrešnice o tem, ali bo na podlagi smernic Komisije sprejeta posebna politika za preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov;

–       so rezultati in vpliv dejavnosti agencije na državljane Unije objavljeni na spletnem mestu agencije, predvsem prek njenega letnega poročila ter stikov z mediji in organizacijami civilne družbe;

–       so pregledani postopki za zaposlovanje pokazali pomembne pomanjkljivosti v zvezi s preglednostjo in z enakopravnostjo kandidatov; pozdravlja, da je agencija izvedla ukrepe, namenjene zmanjšanju omenjenih pomanjkljivosti;

Osnova za mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij

3.     obžaluje, da Računsko sodišče že drugo leto zapored ni moglo pridobiti razumnega zagotovila o zakonitosti in pravilnosti transakcij agencije; je seznanjen s tem, da je agencija za preverjanje odhodkov, ki so jih navedle sodelujoče države, za vse skupne operacije vračanja in skupne kopenske/morske/zračne operacije pred plačilom izvedla preglede sprejemljivosti; izraža globoko zaskrbljenost, da za sporazume o nepovratnih sredstvih, podpisane pred junijem 2013, agencija običajno ni zahtevala dokazil o pravicah porabe sodelujočih držav; poudarja potrebo po učinkoviti analizi uporabe sredstev Unije pri skupnih kopenskih/morskih/zračnih operacijah;

4.     je seznanjen s tem, da večina transakcij iz leta 2013 izhaja iz sporazumov o nepovratnih sredstvih, podpisanih pred junijem 2013; ugotavlja tudi, da za transakcije za nepovratna sredstva v letu 2013 ni bila opravljena naknadna kontrola, saj se ta izvaja samo za nepovratna sredstva v zvezi s transakcijami iz prejšnjih let;

5.      z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Računsko sodišče zaradi pomanjkanja zadostnih in primernih dokazov o uspešnosti predhodnih in naknadnih preverjanj transakcij iz leta 2013 ugotovilo, da ni zadostnega zagotovila o zakonitosti in pravilnosti transakcij v zvezi z nepovratnimi sredstvi iz leta 2013, ki se nanašajo na skupne kopenske/morske/zračne operacije;

6.      pozdravlja vzpostavitev okrepljenega in celovitejšega sistema predhodnih preverjanj, ki je bil uveden za sporazume o nepovratnih sredstvih, podpisane po juniju 2013, kar je priznalo tudi Računsko sodišče; poleg tega je seznanjen s trditvijo agencije, da statistični vzorec, ki ga je Računsko sodišče uporabilo pri svoji reviziji leta 2013, ni vseboval transakcij, za katere velja okrepljen sistem predhodne kontrole; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice predloži poročilo o naknadnih preverjanjih, opravljenih v okviru izboljšanega sistema preverjanja, in mu priloži podrobno analizo izboljšav sistema;

Mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij

7.      ugotavlja, da so z izjemo zgoraj opisanih zadev transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi za leto 2013, po mnenju Računskega sodišča v vseh pomembnih pogledih zakonite in pravilne;

Pripombe o zanesljivosti računovodskih izkazov

8.      je zaskrbljen, da je v poročilu Računskega sodišča navedeno, da je bilo obračune dobaviteljev ob koncu leta precej težko uskladiti; poudarja, da je treba salde dobaviteljev bolj redno spremljati, odstopanja pa bolj pravočasno analizirati;

9.      vendar je seznanjen s trditvijo agencije, da je proces usklajevanja dolgotrajen in zamuden in da zahteva sodelovanje in sisteme za računovodske informacije na obeh straneh; ugotavlja tudi, da večina javnih subjektov, ki sodelujejo z agencijo, nima niti centraliziranih računovodskih sistemov, niti ne izvajajo računovodstva na podlagi nastanka poslovnih dogodkov; je seznanjen s tem, da je agencija leta 2014 začela nove dejavnosti v zvezi z usklajevanjem, da bi izboljšala njegovo kakovost;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov

10.    obžaluje, da agencija ni sprejela jasne, celovite in nepristranske politike za preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov; ugotavlja, da agencija sicer še ni podpisala sporazuma o sedežu, da pa je to ne ovira pri sprejemanju mednarodne zakonodaje, kodeksov in smernic, ki navajajo potrebne opredelitve, načela in bistvene zahteve za politiko o navzkrižjih interesov; poleg tega poziva agencijo, naj sprejme konkretne ukrepe za reševanje in obvladovanje primerov navzkrižij interesov; poziva agencijo, naj zgoraj navedene ukrepe sprejme do konca septembra 2015 in obvesti organ za podelitev razrešnice o konkretnih rezultatih politike o navzkrižju interesov;

11.    ugotavlja, da agencija deluje že od leta 2005 in da še vedno ni objavila nobenih življenjepisov ali izjav o interesih članov upravnega odbora, osebja in strokovnjakov; poudarja, da je treba objaviti zgoraj navedene dokumente, ki bi omogočali opredelitev in razkritje zasebnih interesov, ki bi lahko bili v navzkrižju z nalogami uradnikov;

12.    poziva agencijo, naj do konca septembra 2015 opravi hitro, popolno in poglobljeno razkritje življenjepisov in izjav o interesih;

13.    poziva agencijo, naj sprejme celovite politike za obvladovanje situacij navzkrižij interesov, kot so: zmanjšanje interesa s strani javnega uradnika, zavrnitev zadevnega člana osebja za vključitev v zadevni proces odločanja, omejitev dostopa do določenih informacij s strani vpletenega javnega uradnika, preureditev nalog javnega uradnika ali odstop javnega uradnika z delovnega mesta;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

14.    ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 97,75 %, stopnja izvrševanja plačil pa 63,98 %;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

15.    je zaskrbljen, da je bilo 32 milijonov EUR oziroma 35 % odobrenih proračunskih sredstev iz leta 2013, za katera so bile prevzete obveznosti, prenesenih v leto 2014; na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da sta večletna narava operacij agencije in povečano tveganje, ki ga pomenijo nepričakovani dogodki, pri letnem proračunskem načrtovanju in njegovem izvrševanju poseben izziv in da agencija ne nadzira pozno predloženih sprememb proračuna; vendar poudarja, da bi se spremljanje proračuna lahko še izboljšalo, da bi se tako zmanjšala tudi stopnja prenosov; poziva agencijo, naj sprejme hitre ukrepe za izboljšanje nadzora nad financiranjem svojih operativnih večletnih dejavnosti;

16.    je seznanjen s tem, da prenosi vključujejo celotne prevzete obveznosti v višini 5.200.000 EUR, kar je preostali saldo dodatne subvencije v višini 8.200.000 EUR; ugotavlja, da so to subvencijo proračunski organi proti koncu leta 2013 dali na voljo za kritje nepričakovanih in nujnih operativnih potreb; je seznanjen s tem, da finančna uredba agencije ne daje jasne podlage za take prenose, čeprav je bila celotna obveznost za kritje teh operacij prevzeta v letu 2014; obžaluje, da je finančna uredba agencije, ki upošteva pregledano okvirno finančno uredbo, tudi po pregledu, opravljenem leta 2013, še naprej nenatančna;

Prerazporeditve

17.    na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bilo v letu 2013 izvršenih 20 proračunskih prerazporeditev v višini 12.200.000 EUR; ugotavlja, da je to deloma posledica tega, da so bila do zagotovitve dodatnih subvencij sredstva, potrebna za operacije, prerazporejena iz drugih proračunskih vrstic; je seznanjen tudi s tem, da je agencija zmanjšala število prenosov v primerjavi z letom 2012 za 30 % in si bo še naprej prizadevala v tej smeri; ugotavlja, da bodo operativne potrebe tudi v prihodnje narekovale razporejanje sredstev v proračunske postavke, kjer so najbolj potrebna;

Notranja revizija

18.    je seznanjen s tem, da služba Komisije za notranjo revizijo v agenciji v letu 2013 ni opravila novih revizij; je seznanjen tudi s tem, da je ta služba spremljala status izvajanja sprejetih priporočil o „upravljanju nepovratnih sredstev“ in „operativnem načrtovanju na podlagi informacij, pridobljenih od notranjih in zunanjih deležnikov,“ iz revizij, ki jih je ta služba opravila; je seznanjen z ugotovitvijo službe za notranjo revizijo, da se od petih priporočil, označenih kot pripravljenih na pregled, štiri ustrezno izvajajo, eno „zelo pomembno“ poročilo, ki izhaja iz revizije „upravljanja nepovratnih sredstev“ iz leta 2009, pa je zdaj označeno kot „pomembno“;

Druge pripombe

19.    ugotavlja, da je kljub temu, da je agencija začela delovati že leta 2005, doslej delovala zgolj na podlagi korespondence in izmenjav z državo članico gostiteljico in ne na podlagi celovitega sporazuma o sedežu med agencijo in državo članico, ki nikoli ni bil podpisan; se zato strinja z Računskim sodiščem, da bi se s takim sporazumom dodatno spodbujala preglednost pogojev za delovanje agencije in delo njenih zaposlenih; poziva oblasti, naj uredijo razmere, ter agencijo, naj v svoje naslednje letno poročilo vključi posledice manjkajočega sporazuma;

20.    je seznanjen s trditvijo agencije, da večkratni pozivi oblastem države članice gostiteljice niso bili uspešni in da začetek veljavnosti Uredbe (EU) št. 1168/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(15) od decembra 2011 tega ni spremenil; je seznanjen s trditvijo agencije, da so oblasti države članice gostiteljice nedavno izrazile pripravljenost za začetek pogajanj in da so se izmenjave začele; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti, kakšno je trenutno stanje pogajanj;

o

o   o

21.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(16) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

6.2.2015

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2013

(2014/2113(DEC))

Pripravljavka mnenja: Sylvie Guillaume

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.      je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) v vseh pomembnih vidikih odražajo finančni položaj na dan 31. decembra 2013 ter poslovne dogodke in denarne tokove za proračunsko leto, ki se je takrat končalo, z izjemo težav v zvezi s transakcijami, povezanimi z nepovratnimi sredstvi v letu 2013 na področju skupnih kopenskih/morskih/zračnih operacij, in da so transakcije, povezane z računovodskimi izkazi agencije Frontex za proračunsko leto 2013, z vseh pomembnih vidikov zakonite in pravilne;

2.      je seznanjen z mnenjem Računskega sodišča, da so revizijski dokazi o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z nepovratnimi sredstvi, na področju skupnih kopenskih/morskih/zračnih operacij še vedno nezadostni, vendar da možni učinki tega položaja niso več splošni, v nasprotju s prejšnjim letom; zato pozdravlja, da je agencija Frontex od junija 2013 vzpostavila popolnejši sistem predhodnih preverjanj za sporazume o nepovratnih sredstvih;

3.      je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da pri nobeni transakciji, povezani z nepovratnimi sredstvi v letu 2013, ni bila opravljena naknadna kontrola;

4.      poudarja potrebo po natančni analizi uporabe sredstev Unije pri skupnih kopenskih/morskih/zračnih operacijah;

5.      poudarja, da čeprav večletna narava dejavnosti agencije Frontex in povečano tveganje za nepredvidene dogodke predstavljajo poseben izziv glede načrtovanja in izvrševanja letnega proračuna, je še vedno mogoče izboljšati proračunski nadzor, da bi zmanjšali obseg prenosov;

6.      je seznanjen s pripombami Računskega sodišča, v skladu s katerimi bi z globalnim sporazumom o sedežu z državo gostiteljico povečali preglednost pogojev, v katerih poslujejo agencija in njeno osebje; je seznanjen z odgovorom agencije Frontex, da na eni strani potekajo razprave s poljskimi organi, na drugi strani pa, da se spremljanje in popravljalni ukrepi, ki jih je treba sprejeti v zvezi s tem, le v omejenem obsegu nanašajo na pooblastila agencije;

7.      v splošnem meni, da bi se moral Frontex v skladu s proračunskim načelom enoletnosti bolj osredotočiti na načelo dobrega finančnega poslovodenja, in sicer gospodarnost, uspešnost in učinkovitost pri porabi sredstev za izvajanje svojih pristojnosti.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

5.2.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

7

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

9

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 308.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 308.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 349, 25.11.2004, str. 1.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)

UL C 442, 10.12.2014, str. 308.

(9)

UL C 442, 10.12.2014, str. 308.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 349, 25.11.2004, str. 1.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(15)

Uredba (EU) št. 1168/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (UL L 304, 22.11.2011, str. 1).

(16)

Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravno obvestilo