Процедура : 2014/2108(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0097/2015

Внесени текстове :

A8-0097/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.34
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0143

ДОКЛАД     
PDF 232kWORD 124k
30.3.2015
PE 539.734v02-00 A8-0097/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2013 година

(2014/2108(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2013 година

(2014/2108(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Органа(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните(5), и по-специално член 44 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0097/2015),

1.      освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2013 година

(2014/2108(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Органа(8),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(11), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните(12), и по-специално член 44 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0097/2015),

1.      констатира, че окончателните годишни отчети на Европейския орган за безопасност на храните са приложени към доклада на Сметната палата;

2.      одобрява приключването на сметките на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2013 година;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2013 година

(2014/2108(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0097/2015),

A.     като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския орган за безопасност на храните („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 78 051 000 EUR, което представлява намаление с 0,31% спрямо 2012 г.,

Б.     като има предвид, че целият бюджет на Органа се осигурява от бюджета на Съюза,

В.     като има предвид декларацията на Сметната палата в нейния доклад относно годишните отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.      отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на трите коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2011 г. и маркирани като „текущи“ в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и в доклада на Сметната палата сега два коментара са маркирани като „завършени“, а за един е отбелязано „не е приложимо“; отбелязва освен това, че по отношение на трите коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и един коментар сега е маркиран като „завършен“, един като „не е приложимо“ и един като „текущ“;

2.      установява въз основа на информация от Органа, че:

-       заверяването на локалните системи е било включено, когато е приложимо, в заверяването на счетоводните системи от счетоводителя, заедно с централните счетоводни системи ABAC и SAP;

-       мониторингът на степента на изпълнение на бюджета и на общото равнище на преносите продължава да се подобрява, така че преносите да бъдат в съответствие с целите за изпълнение на бюджета, определени за оперативните дейности;

-       избирането на председателя и заместник-председателя на Управителния съвет ще се извърши с тайно гласуване по време на излъчвано чрез аудио стрийминг открито заседание, както е предвидено в приетия през юни 2013 г. процедурен правилник;

-       периодичният диалог със заинтересованите страни на Органа е редовна практика; отбелязва действията, предприети с цел постигане на прозрачност, като например обществените консултации относно инициативата за превръщането на ЕОБХ в отворена институция или експертните групи на ЕОБХ;

-       в областта на управлението на данни, непрекъснатостта на процесите и сигурността в областта на информационните технологии се изпълняват препоръките на външния консултант; призовава Органа да информира органа по освобождаване от отговорност за по-нататъшните резултати от изпълнението на корективните действия;

-       Органът е оптимизирал своята интернет страница, за да я направи по-лесна за ползване и да улесни консултирането за важни аспекти на научната работа, като например научния експертен опит, събирането на данни, методологиите за оценка на риска, становищата за оценка на риска и начина, по който те могат да имат последици за гражданите на Съюза, чрез бърз достъп до научни консултации, статии в списания или последни новости;

Бюджет и финансово управление

3.      отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година са довели до равнище на изпълнение на бюджета от 98,80%, което представлява леко намаление в сравнение с предходната година (99,30%), и че процентът на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е висок в размер на 90,80%; отбелязва въз основа на годишния доклад на Органа, че бюджетът е напълно изпълнен по дял I (персонал) и дял II (инфраструктура), а по дял III (дейности) степента на изпълнение достига 96,99%;

4.      констатира въз основа на годишния доклад на Органа, че степента на изпълнение на бюджета е с 1% под първоначалната цел и че общото равнище на плащанията е с 2% под първоначалната цел; въпреки това потвърждава, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година продължават да допринасят за последователно високата степен на изпълнение на бюджета;

Поети задължения и преноси

5.      отбелязва въз основа на годишния отчет за дейността, че пренесените бюджетни кредити за поети задължения към 2014 г. възлизат на 6 431 431 EUR, което представлява намаление в сравнение с предходната година; отбелязва, че намалението е свързано предимно с централизирането на плащанията за експерти, което е довело до по-висока ефективност на обработката на плащанията, както и факта, че оперативният бюджет за ИТ не е бил увеличен чрез трансфери от други области в края на 2013 г.;

6.      отбелязва, че въпреки че общият размер на преносите е намалявал редовно от 2008 г. насам от 23% до 11% и степента на изпълнение на плащанията се е увеличила от 73% до 91%, мониторингът на изпълнението на бюджета трябва да бъде допълнително подобрен, така че равнището на преносите да продължи да бъдат в съответствие с целите за изпълнение на бюджета, определени за оперативните дейности;

Трансфери

7.      отбелязва, че размерът на трансферите е останал в границите на финансовите правила, като трансферът от дял I (персонал) към дял II (инфраструктура) възлиза на 418 965 EUR, което представлява 4,7% от бюджетните кредити по дял II; признава, че този трансфер се дължи предимно на отхвърлянето от страна на Съда на предложението на Комисията относно индексирането на заплатите за 2011 г., което е дало възможност на Органа да предвиди плащанията във връзка с придобиването на сгради и да намали лихвените плащания;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

8.      отбелязва въз основа на годишните отчети на Органа, че 93,45% от планираните длъжности са били заети към края на 2013 г.; потвърждава по-ниския процент заети длъжности в сравнение с 2012 г.;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

9.      отбелязва въз основа на информация от Органа, че след консултацията с основните партньори през 2014 г. той е изяснил и е направил частичен преглед на правилата за прилагане на политиката за независимост по отношение на декларациите за интереси; въпреки това изразява съжаление, че преразгледаната процедура за преглед на годишните, специалните и устните декларации за интереси на членовете на научния комитет, групите от научни експерти и работните групи на Органа е все още под ръководството на началниците на отдели; въпреки това отбелязва, че с тази процедура са въведени критериите, на които се основава прегледът, както и ролята на извършващия прегледа служител, който трябва да докладва незабавно за всички евентуални конфликти на интереси на съответния докладващ служител;

10.    изразява дълбоко съжаление, че въпреки прегледа основните пропуски в правилата за прилагане на Органа не са били отстранени; отбелязва по-конкретно факта, че оценката на интересите на учените се извършва съобразно мандата на съответната група от научни експерти вместо съобразно компетентността на Органа, като се има предвид, че именно тя се използва като рамка за декларирането на тези интереси;

11.    настоятелно призовава Органа да положи конкретни усилия за премахването на тази евентуална своеволна практика от вътрешните си процедури, за да гарантира безпристрастността си по отношение на предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси и за да премахне всички рискове; изразява дълбокото си разочарование от обичайната практика на Органа да прилага характеризираща се с двойни стандарти политика относно конфликтите на интереси към експертите от организациите за безопасност на храните, за разлика от политиката, която прилага към другите служители; освен това призовава Органа да приеме политика относно кадровата въртележка между държавния и частния сектор до края на септември 2015 г.;

12.    счита, че финансовите интереси в частност следва да бъдат разгледани много внимателно и че експертите следва да бъдат помолени да декларират дали са получили възнаграждение за своите дейности или не; счита, че ако случаят е такъв, следва да се посочи размерът на възнаграждението; счита, че Органът не следва да допуска настоящата практика на анонимно деклариране на интересите на експертите, например чрез използването на израза „частно дружество“;

13.    отбелязва със загриженост неотдавнашното решение на Европейския омбудсман, който заключава, че Органът следва да преразгледа своите правила относно конфликтите на интереси и съответните инструкции и формуляри, които използва за декларациите за интереси, за да гарантира, че експертите, които работят в академичните среди, му декларират цялата необходима информация; призовава Органа да накара учените, които участват в неговите групи от научни експерти и работни групи, да разкрият финансовите договорености между факултетите на университетите, за които работят, и търговските дружества, когато те са от неговата компетентност;

14.    отбелязва изясняването на обхвата на конфликтите на интереси с нови определения, наред с другото, по отношение на задължението за деклариране дори на най-малкия икономически интерес или практиката да се допуска анонимно деклариране на интересите на експертите само по изключение и единствено с цел да се гарантира спазването на правилата относно защитата на данните; въпреки това изразява съжаление, че определението за „интереси“ (както е установено в член 2, параграф 2, буква а) от Решението на изпълнителния директор на Органа относно декларациите за интереси) не включва никакъв съответен личен интерес, независимо дали от финансов или нефинансов характер, лична или семейна връзка и др., както е определено в насоките на Комисията за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси в децентрализираните агенции на ЕС от 2013 г.;

15.    отбелязва със загриженост, че преразгледаните правила на Органа относно декларациите за интереси изрично изключват експертите от организациите за безопасност на храните, определени от държавите членки, които получават повече от 50% от финансирането си от частни източници;

16.    отбелязва въз основа на информация от Органа, че след наемането от Органа се прилага двугодишен период на прекъсване съгласно основан на риска подход за експертите, които са заети в хранително-вкусовата промишленост, но не и за всички други форми на сътрудничество с дружества от компетентността на Органа; отново призовава Органа да прилага двугодишен период на прекъсване за всички съществени интереси, свързани с търговския сектор за селскостопански храни, в т.ч. финансиране на научни изследвания, консултантски договори и ръководни длъжности в свързани със сектора организации; призовава Органа да информира органа по освобождаване от отговорност за резултатите от текущата оценка на въздействието относно въвеждането на допълнителни периоди на прекъсване, която ще се проведе в рамките на предстоящия преглед на политиката, както и да включи в годишните си доклади мерките, предприети с цел прилагане на въведения период на прекъсване; настоява тази оценка на въздействието да използва като пръв показател независимостта на Органа от икономическите сектори, които регулира;

17.    изразява дълбоко съжаление, че член 1, параграф 2 от процедурния правилник на Управителния съвет все още предвижда непрозрачна изборна процедура, при която Управителният съвет избира председателя и заместник-председателите си с тайно гласуване въпреки препоръката, отправена от органа по освобождаване от отговорност през 2014 г.; настоятелно призовава Органа да промени това правило, да направи всяко гласуване прозрачно и отговорно до края на септември 2015 г. и да се въздържа от назначения по действащата тайна процедура;

18.    счита, че Органът следва да продължи да обръща внимание на общественото мнение и да се ангажира, доколкото е възможно, с открит и прозрачен диалог;

19.    поздравява Органа за това, че е възприел възпроизводимостта на научните становища като политическа цел в рамките на инициативата си за прозрачност; насърчава го да изпълни тези изключително важни ангажименти, по-конкретно като предостави пълен и проактивен достъп до използвания за тези научни становища набор от данни;

Вътрешен контрол

20.    установява въз основа на доклада на Сметната палата, че по-голямата част от стандартите за вътрешен контрол (СВК) са били изпълнени според самооценката на Органа, извършена през 2012 и 2013 г.; отбелязва със загриженост, че СВК 4 („Оценка и развитие на служителите“) и СВК 11 („Управление на документи“) не са били изпълнени към момента на извършвания от Сметната палата одит, и призовава Органа да информира органа по освобождаване от отговорност за изпълнението на СВК 4 и СВК 11;

21.    отбелязва със загриженост, че годишната работна програма на Органа не съдържа достатъчно подробна информация относно планираните обществени поръчки и безвъзмездна финансова помощ, за да се подпомогне вземането на решение за финансиране по смисъла на член 64 от правилата за прилагане на финансовия регламент на Органа; призовава Органа да отстрани този недостатък, тъй като включването на подобна информация би позволило извършването на по-ефективен мониторинг на възлагането на обществени поръчки и на безвъзмездната финансова помощ;

Вътрешен одит

22.    отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила пълна оценка на риска през 2013 г., в резултат на което е изготвен стратегическият план за вътрешен одит за Органа, съдържащ предложените одитни теми за периода 2014 – 2016 г., и е проследила изпълнението на своите предишни препоръки;

23.    изразява съжаление, че при анализа на риска Службата за вътрешен одит е установила определени процедури с висок присъщ риск, като контролът е оценен като липсващ или недостатъчен; признава, че Органът е изготвил план за действие, насочен към отстраняването на тези слабости, чиято реализация ще бъде проследена от Службата за вътрешен одит при извършването на следващата задълбочена оценка на риска; призовава Органа да информира органа по освобождаване от отговорност за изпълнението на всички предприети корективни действия;

24.    изразява съжаление, че изпълнението на пет предишни препоръки на Службата за вътрешен одит, които са маркирани като „много важни“, е забавено по отношение на сроковете, определени от Органа в първоначалните му планове за действие; счита за особено неприемливо, че изпълнението на препоръките относно управлението на информационната сигурност е забавено с над 36 месеца, в резултат на което съществува възможност за нерегламентиран достъп до поверителна информация или оповестяване на информация без предварително одобрение; призовава Органа да информира органа по освобождаване от отговорност за причините за забавянето и да предприеме незабавно корективни действия;

Други коментари

25.    отбелязва със загриженост, че Органът използва група за транспортни услуги за пътуванията от и до летището, което е струвало 918 668 EUR през 2013 г.; настоятелно призовава Органа да намери по-евтина алтернатива за тази цел;

26.    приветства примерните мерки, предприети от Органа по отношение на прилагането на икономически ефективни и екологосъобразни решения за помещенията му; насърчава Органа да продължи тази добра практика;

27.    призовава Органа да изяснява в своята бъдеща вътрешна и външна комуникация, че получава финансови средства, предоставени от бюджета на Съюза (субсидия на Съюза), а не субсидия от Комисията или субсидия от Общността;

28.    добре съзнава обществения интерес към процеса на вземане на решения в рамките на Органа, който трябва да действа в съответствие със законовата си роля и отговорности; отбелязва, че през 2013 г. Органът е заделил 74% от човешките си ресурси за научноизследователска дейност, оценка и събиране на данни и че това представлява леко увеличение в сравнение с положението през 2012 г.; насърчава Органа да продължи напредъка си в тази насока;

o

o   o

29.    по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2015 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

3.2.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2013 година

(2014/2108(DEC))

Докладчик по становище: Джовани Ла Вия

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че през 2013 г. на Европейския орган за безопасност на храните („Органа“) са били предоставени 78 840 704 EUR от общия бюджет на Съюза; подчертава, че тази сума представлява 0,052% от общия бюджет на Съюза;

2.  призовава Органа да изяснява в своята бъдеща вътрешна и външна комуникация, че получава финансови средства, предоставени от бюджета на Съюза (субсидия на Съюза), а не субсидия от Комисията или субсидия на Общността;

3.  отбелязва, че 328 от 351 длъжности в щатното разписание са били заети към края на 2013 г.; потвърждава по-ниския процент заети длъжности в сравнение с 2012 г.;

4.  добре съзнава обществения интерес към процеса на вземане на решения в Органа, който протича в рамките на ролята му съгласно законодателството и неговите отговорности; отбелязва, че Органът заделя 74% от човешките си ресурси за научноизследователска дейност, оценка и събиране на данни и че това представлява леко увеличение спрямо 2012 г.; насърчава Органа да продължи в същата насока;

5.  отбелязва двата коментара, направени от Сметната палата по отношение на системата за вътрешен контрол и на необходимостта от включване на достатъчно подробна информация относно планираните обществени поръчки и безвъзмездна финансова помощ в годишните работни програми на Органа, което би позволило извършването на по-ефективен мониторинг на възлагането на обществени поръчки и на безвъзмездната финансова помощ; настоятелно призовава Органа да предприеме съответните корективни мерки;

6.  приветства усилията на Органа за изпълнение на корективни действия в отговор на коментари на Сметната палата от предходни години и по-специално предприетото през 2012 г. от Органа извършване на обстойна самооценка на системата на вътрешен контрол, която все още не е приключила;

7.  насърчава Органа да продължи да отделя специално внимание на общественото мнение и да се ангажира с гарантирането на още повече откритост и прозрачност; приветства в тази връзка правилата за прилагане на политиката на Органа относно независимостта и процесите на вземане на решение в областта на науките, приети от неговия Управителен съвет през декември 2011 г.; приветства в този контекст набора от вътрешни механизми и подобреното представяне и достъпността на информацията и документите на уебсайта на Органа; приканва Органа да засили още повече политиката си по отношение на управлението и предотвратяването на конфликти на интереси с цел защита на независимостта и прозрачността във всички области на дейност на Органа, която да обхване както външните, така и вътрешните служители;

8.  приветства факта, че Сметната палата счита операциите, свързани с годишните отчети на Органа за финансовата 2013 година, за законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

9.  препоръчва, въз основа на наличните факти, освобождаването от отговорност на изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2013 година.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.1.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

62

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 160.

(2)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 160.

(3)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(8)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 160.

(9)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 160.

(10)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(13)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(15)

Приети текстове от тази дата, P7_TA-PROV(2015)0000.

Правна информация