Postupak : 2014/2108(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0097/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0097/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.34
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0143

IZVJEŠĆE     
PDF 205kWORD 115k
30.3.2015
PE 539.734v02-00 A8-0097/2015

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) za financijsku godinu 2013.

(2014/2108(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) za financijsku godinu 2013.

(2014/2108(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2013., zajedno s odgovorima Agencije(1),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija za financijsku godinu 2013., koju u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnosi Revizorski sud,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i zahtjeva propisa o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane i utvrđivanju postupaka u pitanjima sigurnosti hrane(5), a posebno njezin članak 44.;

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0097/2015),

1.      daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost hrane u vezi s izvršenjem proračuna Agencije za financijsku godinu 2013.;

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju koja čini njezin sastavni dio proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost hrane, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te naloži njihovu objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2013.

(2014/2108(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2013., zajedno s odgovorima Agencije(8),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija za financijsku godinu 2013., koju u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnosi Revizorski sud,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(10),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(11), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i zahtjeva propisa o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane i utvrđivanju postupaka u pitanjima sigurnosti hrane(12), a posebno njezin članak 44.;

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(13),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0097/2015),

1.      napominje da je završna godišnja računovodstvena dokumentacija Europske agencije za sigurnost hrane priložena izvješću Revizorskog suda;

2.      odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2013.;

3.      nalaže svojem predsjedniku da proslijedi ovu odluku izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost hrane, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

sa zapažanjima koja čine sastavni dio odluke o davanju razrješnice za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2013.

(2014/2108(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0097/2015),

A.     budući da je, u skladu s njezinim financijskim izvještajima, konačni proračun Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) za financijsku godinu 2013. iznosio 78 051 000 EUR, što je smanjenje od 0,31 % u odnosu na 2012. godinu,

B.     budući da cjelokupni proračun Agencije proizlazi iz proračuna Unije,

C.     budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjim izvještajima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2013. („Izvješće Suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da su godišnji financijski izvještaji Agencije pouzdani te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne,

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.      primjećuje u Izvješću Suda da su poduzete korektivne mjere u pogledu tri komentara iznesena u Izvješću Suda za 2011., a koja su u Izvješću Suda za 2012. označena oznakom „U tijekuˮ, te su dva komentara u Izvješću Suda za 2013. označena kao „Dovršeno”, a jedan kao „Nije primjenjivo”; nadalje primjećuje da su korektivne mjere poduzete u pogledu tri komentara iznesena u Izvješću Suda za 2012., a jedan je komentar sada označen kao „Dovršenˮ, jedan oznakom „Nije primjenjivo” i jedan „U tijekuˮ;

2.      potvrđuje na temelju navoda Agencije:

-       da, ondje gdje je to potrebno, potvrda računovodstvenih sustava koju daje računovodstveni službenik obuhvaća potvrdu lokalnih sustava, uz središnje sustave ABAC i SAP;

-       da se praćenje razine izvršenja proračuna i ukupne razine prijenosa i dalje unaprjeđuje kako bi prijenosi ostali usklađeni s ciljevima izvršenja proračuna utvrđenima za operativne aktivnosti;

-       da će se izbor predsjednika i potpredsjednika upravnog odbora provesti tajnim glasovanjem na otvorenoj sjednici s audioprijenosom kao što je utvrđeno Poslovnikom donesenim u lipnju 2013.;

-       da je periodički dijalog s dionicima Agencije redovita praksa; prima na znanje postupke poduzete radi transparentnosti kao što je savjetovanje s javnosti o inicijativi za transformaciju u otvorenu Europsku agenciju za sigurnost hrane ili o skupinama stručnjaka Europske agencije za sigurnost hrane;

-       da se u područjima upravljanja podacima, kontinuiteta poslovanja i informatičke sigurnosti provode preporuke vanjskih konzultanata; poziva Agenciju da o daljnjim rezultatima provedbe korektivnih mjera obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

-       da je Agencija optimizirala svoju internetsku stranicu kako bi bila prilagođenija korisnicima i kako bi se olakšalo informiranje o važnim aspektima znanstvenog rada, primjerice o stručnom znanju, prikupljanju podataka, metodologiji procjene rizika, mišljenjima o procjeni rizika i o tome kako bi oni mogli utjecati na građane Unije zahvaljujući brzom pristupu znanstvenim savjetima, medijima i posljednjim novostima;

Upravljanje proračunom i financijama

3.      prima na znanje da su napori u nadzoru proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultirali stopom izvršenja od 98,80 %, što je blagi pad u usporedbi s prethodnom godinom (99,30 %), a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 90,80 %; iz godišnjeg izvješća Agencije prima na znanje da je proračun u potpunosti izvršen za glavu I. (Osoblje) i glavu II. (Infrastruktura), dok je stopa izvršenja za glavu III. (Operacije) dosegla 96,99 %;

4.      na temelju godišnjeg izvješća Agencije utvrđuje da stopa izvršenja proračuna 1 % manja u odnosu na ciljanu vrijednost, a da je globalna razina plaćanja 2 % manja u odnosu na ciljanu vrijednost; međutim priznaje da napori u nadzoru proračuna tijekom financijske godine 2013. i dalje pridonose trajno visokoj stopi izvršenja proračuna;

Obveze i prijenosi

5.      na temelju godišnjeg izvješća Agencije potvrđuje da je iznos rezerviranih odobrenih sredstava prenesenih u 2014. 6 431 431 EUR, što je manje nego u prethodnoj godini; napominje da je smanjenje najvećim dijelom povezano s centralizacijom plaćanja za stručnjake, zbog čega je provedba plaćanja postala učinkovitijom, te s time što operativni proračun za informacijsku tehnologiju nije uvećan prijenosima iz drugih sektora na kraju 2013.;

6.      napominje da iako se ukupni prijenosi redovno smanjuju od 2008. s 23 % na 11 % te se stopa plaćanja povećala s 73 % na 91 %, potrebno je i dalje unaprjeđivati praćenje razine izvršenja proračuna kako bi razina prijenosa ostala usklađena s ciljevima izvršenja proračuna utvrđenima za operativne aktivnosti;

Prijenosi

7.      napominje da je razina prijenosa ostala u okviru financijskih pravila jer je prijenos iz glave I. (Osoblje) u glavu II. (Infrastruktura) iznosio 418 965 EUR, odnosno 4,7 % glave II.; priznaje da je taj prijenos u velikoj mjeri posljedica toga što je Sud odbacio prijedlog Komisije o indeksaciji plaća za 2011. zahvaljujući kojem je Agencija mogla predvidjeti plaćanja povezana s kupnjom zgrada i umanjiti iznos za plaćanje kamata;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

8.     iz godišnje računovodstvene dokumentacije Agencije prima na znanje da je 93,45 % predviđenih radnih mjesta popunjeno do kraja 2013.; prima na znanje nižu stopu popunjenosti u odnosu na 2012.;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

9.      prima na znanje da je Agencija nakon savjetovanja s ključnim partnerima 2014. razjasnila i djelomično revidirala svoja provedbena pravila o neovisnosti u vezi s izjavama o interesima; međutim, žali što je revidirani postupak provjere godišnjih, posebnih i usmenih izjava o interesima članova znanstvenog odbora Agencije, znanstvenih panela i radnih skupina još uvijek u nadležnosti voditelja odjela; no ipak napominje da su u postupak uvedeni kriteriji na kojima se temelji provjera te uloga dužnosnika koji je provodi i čija je zadaća nadležnima odmah prijaviti mogući sukob interesa;

10.    duboko žali što unatoč toj reviziji nisu riješeni glavni nedostaci u provedbenim pravilima Agencije; posebno napominje da se interesi znanstvenika ocjenjuju u odnosu na mandat dotične komisije, a ne na područje djelatnosti Agencije, jer se to područje koristi kao okvir za izjavu o tim interesima;

11.    poziva Agenciju da poduzme konkretne napore kako bi iz svojih unutarnjih postupaka uklonila praksu koja bi mogla dovesti do donošenja proizvoljnih odluka, kako bi jamčila nepristranost Agencije u odnosu na sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa te kako bi uklonila bilo kakav rizik; izražava duboku razočaranost zbog uobičajene prakse Agencije da, kada je riječ o politici sukoba interesa, za stručnjake iz organizacija za sigurnost hrane primjenjuje drugačija pravila no prema ostalim zaposlenicima; također poziva Agenciju da do kraja rujna 2015. usvoji politiku „rotirajućih vrata”;

12.    vjeruje da je s financijskim interesima posebno potrebno postupati s krajnjim oprezom i da od stručnjaka treba zatražiti izjavu o tome jesu li njihove djelatnosti plaćene ili nisu; vjeruje da u potonjem slučaju treba navesti iznos; smatra da Agencija ne bi smjela prihvatiti trenutačnu praksu prema kojoj stručnjaci svoje interese označavaju kao anonimne, na primjer koristeći izraz „privatna tvrtka”;

13.    sa zabrinutošću napominje nedavnu presudu Europske ombudsmanice u kojoj stoji da bi Agencija trebala revidirati svoja pravila o sukobima interesa te povezane upute i obrasce koje koristi za izjavu o interesima kako bi osigurala da oni stručnjaci koji rade u akademskoj zajednici Agenciji prijave sve relevantne podatke; poziva Agenciju osigura da znanstvenici koji rade u njezinim komisijama i radnim skupinama navedu financijske dogovore između odsjeka na fakultetima na kojima rade i trgovačkih društava kada su u nadležnosti Agencije;

14.    prima na znanje pojašnjenje o opsegu sukoba interesa s novim definicijama koje se odnose na, između ostalog, obvezu prijave svakog i najmanjeg ekonomskog interesa ili postupanje prema kojem interesi stručnjaka mogu ostati anonimni u samo iznimnim slučajevima kako bi se zajamčila usklađenost s pravilima o zaštiti podataka; međutim, žali što definicija „interesa” (prema točki (a)) članka 2. stavka 2. Odluke izvršnog direktora Agencije o izjavama o interesima) ne uključuje i „bilo kakav osobni interes, bilo financijske ili nefinancijske prirode, osobnu ili rodbinsku vezu itd.”, kao što stoji u smjernicama Komisije o sprečavanju sukoba interesa i upravljanju njima u decentraliziranim agencijama EU-a;

15.    sa zabrinutošću napominje da revidirana pravila Agencije o izjavama o interesima izričito isključuju stručnjake iz organizacija za sigurnost hrane koje su imenovale države članice, a koji primaju više od 50 % sredstava iz privatnih izvora;

16.    na temelju navoda Agencija napominje da se nakon zapošljavanja u Agenciji primjenjuje dvogodišnje razdoblje mirovanja s pristupom temeljenom na riziku za stručnjake koji su zaposleni u industriji hrane, ali ne i za druge oblike suradnje sa poduzećima koja su u nadležnosti Agencije; ponavlja da bi Agencija trebala primijeniti dvogodišnje razdoblje mirovanja na sve materijalne interese povezane s komercijalnim poljoprivredno-prehrambenim sektorom, uključujući financiranje istraživanja, konzultantske ugovore i vodeće položaje u organizacijama koje su pod utjecajem industrijskog sektora; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o rezultatima trenutačne procjene učinka uvođenja dužih razdoblja mirovanja koja će se provesti u okviru nadolazeće revizije politike, te da u svoja godišnja izvješća uključi mjere koje je poduzela za provođenje uvedenog razdoblja mirovanja; zahtijeva da prvi pokazatelj te procjene učinka bude neovisnost Agencije od ekonomskih sektora koje regulira;

17.    duboko žali što je izborni postupak iz članka 2. stavka 1. Poslovnika upravnog odbora još uvijek netransparentan kada je riječ o izboru predsjednika i potpredsjednika upravnog odbora tajnim glasovanjem, unatoč preporukama tijela za davanje razrješnice iz 2014.; poziva Agenciju do kraja rujna 2015. promijeni to pravilo, da svako glasovanje bude transparentno i vjerodostojno te da ne provodi imenovanja u skladu s trenutnim tajnim postupkom;

18.    vjeruje da bi Agencija trebala više pozornost pridavati javnom mnijenju te da bi se u najvećoj mogućoj mjeri trebala angažirati kako bi uspostavila otvoren i transparentan dijalog;

19.    čestita Agenciji što je kao politički cilj u okviru svoje inicijative o transparentnosti usvojila ponovljivost svojih znanstvenih mišljenja; potiče Agenciju da ostvari te važne zadaće, posebno u pogledu osiguranja potpunog i proaktivnog pristupa podacima koji se koriste u tim znanstvenim mišljenjima;

Unutarnje kontrole

20.    potvrđuje da se u izvješću Suda navodi da je prema samoocjenjivanju koje je Agencija provela 2012. i 2013. većina standarda unutarnje kontrole ispunjena ; sa zabrinutošću konstatira da 4. standard unutarnje kontrole (Ocjenjivanje i razvoj osoblja) i 11. standard unutarnje kontrole (Upravljanje dokumentima) nisu bili ispunjeni u trenutku revizije Suda i poziva Agenciju da izvijesti tijelo zaduženo za davanje razrješnice o njihovoj provedbi;

21.    sa zabrinutošću konstatira da godišnji program rada Agencije ne sadrži dovoljno pojedinosti o planiranim nabavama i subvencijama za potporu odluka o financiranju u smislu članka 64. provedbenih pravila Financijske uredbe Agencije; poziva Agenciju da ukloni taj nedostatak jer bi se navođenjem takvih podataka omogućilo učinkovitije praćenje postupaka nabave i subvencioniranje;

Unutarnja revizija

22.    prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju Komisije 2013. provela potpunu procjenu rizika čiji je rezultat bio strateški plan unutarnje revizije za Agenciju u kojem su predložene točke revizije za razdoblje 2014. – 2016. i praćena provedba njezinih ranijih preporuka;

23.    izražava žaljenje što je Služba za unutarnju reviziju tijekom te procjene rizika utvrdila određene postupke s visokom stopom inherentnog rizika te je zaključeno da je kontrola nepostojeća ili nedostatna; uzima u obzir da je Agencija osmislila akcijski plan za uklanjanje tih nedostataka koji će tijekom sljedeće dubinske procjene rizika ispitati Služba za unutarnju reviziju; poziva Agenciju da o provedbi bilo kakvih korektivnih mjera obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

24.    izražava žaljenje da je provedba pet ranijih preporuka Službe za unutarnju reviziju koje su imale oznaku „Vrlo važnoˮ odgođena u odnosu na rokove koje je Agencija utvrdila u izvornom akcijskom planu; smatra posebno neprihvatljivim da je provedba preporuka o upravljanju sigurnošću informacija odgođena za više od 36 mjeseci uslijed čega je moguće neovlašteno pristupiti povjerljivim informacijama ili objaviti informacije bez prethodnog odobrenja; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o razlozima kašnjenja te da hitno provede korektivne mjere;

Druge primjedbe

25.    sa zabrinutošću napominje da Agencija za prijevoz prema i iz zračne luke koristi usluge prometnog poduzeća koje su 2013. koštale 918 668 EUR; apelira na Agenciju da pronađe jeftinije rješenje;

26.    pozdravlja reprezentativne mjere koje je Agencija poduzela kad je riječ o isplativim, ekološki prihvatljivim rješenjima za svoje prostore; podupire Agenciju da nastavi s dobrom praksom;

27.    poziva Agenciju da u svojoj budućoj unutarnjoj i vanjskoj komunikaciji jasno navede da prima sredstva iz proračuna Unije (subvencija Unije), a ne subvenciju Komisije;

28.    posebno je svjestan uloge javnog interesa u postupku donošenja odluka Agencije koja mora djelovati u skladu sa svojom zakonski utvrđenom ulogom i odgovornostima; primjećuje da je 2013. godine Agencija namijenila 74 % svojih ljudskih resursa znanstvenim aktivnostima, ocjenjivanju i prikupljanju podataka te da to predstavlja lagani porast u usporedbi sa stanjem iz 2012.; potiče Agenciju da poduzme dodatne korake u tom pravcu;

o

o   o

29.    u vezi s drugim primjedbama koje su priložene odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2015.(15) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

3.2.2015

MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) za financijsku godinu 2013.

(2014/2108(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Giovanni La Via

PRIJEDLOZI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.  primjećuje da je 2013. Europskoj agenciji za sigurnost hrane (u daljnjem tekstu „Agencija”) u okviru općeg proračuna Europske unije na raspolaganje stavljen iznos od 78 840 704 EUR; naglašava da taj iznos predstavlja 0,052 % općeg proračuna Unije;

2.  poziva Agenciju da u svojoj budućoj unutarnjoj i vanjskoj komunikaciji jasno navede da prima sredstva iz proračuna Unije (subvencija Unije), a ne subvenciju Komisije ili Zajednice;

3.  primjećuje da je do kraja 2013. popunjeno 328 od 351 radnih mjesta; prima na znanje nižu stopu popunjenosti u odnosu na 2012.;

4.   posebno je svjestan uloge javnog interesa u postupku donošenja odluka Agencije koji se odvija u skladu s njezinom zakonski utvrđenom ulogom i odgovornostima; primjećuje da je 74 % ljudskih resursa Agencije namijenjeno znanstvenim aktivnostima, ocjenjivanju i prikupljanju podataka te da to predstavlja blagi porast u usporedbi sa stanjem iz 2012.; potiče Agenciju da poduzme dodatne korake u tom pravcu;

5.  prima na znanje dvije primjedbe Revizorskog suda koje se usredotočuju na sustav unutarnje kontrole i potrebu za uključivanjem dostatnih informacija o planiranim javnim nabavama i bespovratnim sredstvima u godišnje programe rada Agencije u cilju učinkovitijeg nadziranja javnih nabava i bespovratnih sredstava; snažno potiče Agenciju da u vezi s time poduzme korektivne mjere;

6.  pozdravlja napore Agencije usmjerene na provedbu korektivnih mjera nakon prethodnih primjedbi Revizorskog suda, posebno na provedbu sveobuhvatnog samoocjenjivanja vlastitog sustava unutarnje kontrole koja je započela 2012. i još uvijek traje;

7.  potiče Agenciju da nastavi davati posebnu važnost javnom mnijenju te da jamči još veću otvorenost i transparentnost; u tom smislu pozdravlja provedbena pravila njezine politike o neovisnosti i znanstvenim postupcima donošenja odluka koja je usvojio upravni odbor Agencije u prosincu 2011.; pozdravlja u tom kontekstu niz unutarnjih mehanizama te poboljšani pregled sadržaja i veću dostupnost informacija i dokumenata na internetskim stranicama Agencije; poziva Agenciju da još više ojača svoju politiku u području sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa kako bi zaštitila neovisnost i transparentnost na svim područjima rada Agencije, što obuhvaća i vanjsko i privremeno osoblje;

8.  pozdravlja činjenicu da Revizorski sud smatra da su transakcije na kojima se temelje godišnji financijski izvještaji Agencije za financijsku godinu 2013. zakoniti i uredni u svim bitnim aspektima;

9.  na temelju dostupnih činjenica preporučuje da se izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost hrane da razrješnica u vezi s izvršenjem proračuna Agencije za financijsku godinu 2013.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

29.1.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

62

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

(1)

SL C 442, 10.12.2014., str. 160.

(2)

SL C 442, 10.12.2014., str. 160.

(3)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(4)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(5)

SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(6)

SL L 357, 31.12.2002.., str. 72.

(7)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(8)

SL C 442, 10.12.2014., str. 160.

(9)

SL C 442, 10.12.2014., str. 160.

(10)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(11)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(12)

SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(13)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(14)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(15)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P7_TA-PROV(2015)0000.

Pravna napomena