Postup : 2014/2108(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0097/2015

Predkladané texty :

A8-0097/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.34
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0143

SPRÁVA     
PDF 211kWORD 117k
30.3.2015
PE 539.734v02-00 A8-0097/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2013

(2014/2108(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2013

(2014/2108(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami úradu,(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8–0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, (5), a najmä na jeho článok 44,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012, (7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0097/2015),

1.      udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2013

(2014/2108(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami úradu,(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8–0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, (12), a najmä na jeho článok 44,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0097/2015),

1.      berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2013

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2013

(2014/2108(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0097/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov bol konečný rozpočet Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) za rozpočtový rok 2013 na úrovni 78 051 000 EUR, čo predstavuje pokles o 0,31 % v porovnaní s rokom 2012;

B.     keďže celý rozpočet úradu vychádza z rozpočtu Únie;

C.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa dvora“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka orgánu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.      na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o tri pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rozpočtový rok 2011, ktoré sú v správe Dvora audítorov za rok 2012 označené ako „prebiehajúce“, boli prijaté nápravné opatrenia a v správe Dvora audítorov za rok 2013 sú dve z nich označené ako „ukončené“ a jedna ako „nevzťahuje sa“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o dané tri pripomienky v správe Dvora audítorov za rok 2012, prijali sa nápravné opatrenia a jedna pripomienka je teraz označená ako „ukončená“, jedna ako „nevzťahuje sa“ a jedna ako „prebiehajúca“;

2.      na základe informácií orgánu berie na vedomie, že:

-       validácia miestnych systémov bola spoločne s centrálnymi systémami ABAC a SAP v relevantných prípadoch začlenená do validácie účtovných systémov účtovníkom;

-       je naďalej zlepšované monitorovanie miery plnenia rozpočtu a celkovej miery prenosov prostriedkov, aby boli prenosy prostriedkov v súlade s cieľmi plnenia rozpočtu, ktoré boli stanovené pre operačné činnosti;

-       voľba predsedu a podpredsedu správnej rady prebehne prostredníctvom tajného hlasovania na verejnom zasadnutí vysielanom prostredníctvom zvukového záznamu, ako sa stanovuje v rokovacom poriadku prijatom v júni 2013;

-       pravidelný dialóg úradu so zainteresovanými stranami je bežnou praxou; berie na vedomie opatrenia prijaté na podporu transparentnosti, ako sú verejné konzultácie o iniciatíve týkajúcej sa premeny na otvorený úrad EFSA alebo odborné skupiny EFSA;

-       v oblasti správy údajov, kontinuity činností a bezpečnosti informačných technológií sú vykonávané odporúčania externého konzultanta; vyzýva úrad, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o ďalších výsledkoch vykonávania nápravných opatrení;

-       úrad optimalizoval svoju internetovú stránku, aby bola užívateľsky ústretovejšia a aby uľahčil konzultácie o dôležitých aspektoch vedeckej práce, ako sú vedecké znalosti, zber údajov, metodiky posudzovania rizika, stanoviská k hodnoteniu rizika a ich možný vplyv na občanov Únie prostredníctvom rýchleho prístupu k vedeckým odporúčaniam, novinovým článkom alebo najnovším správam;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.      konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo celkovú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,80 %, čo predstavuje mierny pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom (99,3 %), a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola na úrovni 90,80 %; berie na vedomie informáciu uvedenú vo výročnej správe úradu, že v rámci hlavy I (zamestnanci) a hlavy II (infraštruktúra) bol rozpočet naplnený na 100 %, zatiaľ čo v rámci hlavy III (operačná činnosť) dosiahla miera plnenia hodnotu 96,99 %;

4.      na základe výročnej správy úradu zisťuje, že miera plnenia rozpočtu je o 1 % nižšia ako pôvodná cieľová hodnota a že celková úroveň platieb je o 2 % nižšia ako pôvodná cieľová hodnota; berie však na vedomie, že úsilie o monitorovanie rozpočtu počas rozpočtového roka 2013 naďalej prispieva k trvalo vysokej miere plnenia rozpočtu;

Záväzky a prenosy

5.      berie na vedomie informáciu uvedenú vo výročnej správe úradu, že viazané rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2014 sú na úrovni 6 431 431 EUR, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku; konštatuje, že toto zníženie je do značnej miery výsledkom centralizácie platieb odborníkom, ktorá viedla k väčšej efektívnosti spracovania platieb, a tiež toho, že rozpočet na prevádzku IT nebol na konci roku 2013 navýšený prevodom prostriedkov z iných oblastí;

6.      konštatuje, že napriek tomu, že od roku 2008 pravidelne klesal celkový objem prenesených rozpočtových prostriedkov (z 23 % na 11 %) a miera platieb sa zvýšila (zo 73 % na 91 %), je potrebné naďalej zlepšovať sledovanie plnenia rozpočtu a zabezpečiť, aby bol objem prenesených rozpočtových prostriedkov v súlade s cieľmi plnenia rozpočtu, ktoré boli stanovené pre operačné činnosti;

Presuny

7.      konštatuje, že úroveň presunov zostala v rámci rozpočtových pravidiel, keďže presun z hlavy I (zamestnanci) do hlavy II (infraštruktúra) dosiahol úroveň 418 965 EUR, čo predstavuje 4,7 % hlavy II; uznáva, že tento presun bol do značnej miery zapríčinený tým, že Dvor audítorov zamietol návrh Komisie týkajúci sa indexácie platov za rok 2011, čo úradu umožnilo urýchliť platby súvisiace s nadobudnutím budovy a znížiť platby úrokov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

8.     na základe ročnej účtovnej závierky úradu berie na vedomie, že na konci roku 2013 bolo obsadených 93,45 % plánovaných pracovných miest; berie na vedomie, že oproti roku 2012 sa miera obsadenosti znížila;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riešenie a transparentnosť

9.      berie na vedomie informáciu úradu, že v nadväznosti na konzultácie s kľúčovými partnermi, ktoré sa uskutočnili v roku 2014, sprehľadnil a čiastočne revidoval svoje vykonávacie predpisy týkajúce sa politiky o nezávislosti uplatňovanej v súvislosti s vyhlásením o záujmoch; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že revidovaný postup preverovania ročných, osobitných a ústnych vyhlásení o záujmoch členov vedeckého výboru, vedeckých komisií a pracovných skupín je naďalej v právomoci vedúcich oddelení; berie však na vedomie, že postupom sa zaviedli kritériá, na ktorých je preverovanie založené, ako aj úloha preverujúceho úradníka, ktorý musí okamžité ohlásiť akýkoľvek možný konflikt záujmov príslušnému nadriadenému;

10.    vyjadruje veľké poľutovanie nad tým, že najzávažnejšie nedostatky vo vykonávacích predpisoch úradu neboli napriek tejto revízii odstránené, poukazuje najmä na to, že posudzovanie záujmov vedeckých pracovníkov sa vykonáva s ohľadom na mandát príslušného výboru, a nie s ohľadom na právomoci úradu, ktoré určujú rozsah vyhlásenia o týchto záujmoch;

11.    naliehavo úrad vyzýva, aby vykonal konkrétne kroky a odstránil tento potenciálne svojvoľný postup zo svojich vnútorných procesov s cieľom zabezpečiť nestrannosť úradu z hľadiska predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia a zamedziť akýmkoľvek rizikám; vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s bežnou praxou úradu uplatňovať inú politiku konfliktov záujmov v prípade  odborníkov z organizácií pre bezpečnosť potravín ako v prípade ostatných zamestnancov; vyzýva tiež úrad, aby do konca roku 2015 zaviedol politiku pre tzv. efekt otáčavých dverí;

12.    domnieva sa, že najmä k finančným záujmom treba pristupovať veľmi obozretne a od odborníkov treba žiadať vyhlásenie o tom, či za svoju činnosť prijali odmenu, alebo nie; domnieva sa, že v prípade, ak za svoju činnosť prijali odmenu, jej výška by sa mala uviesť; zastáva názor, že úrad by nemal akceptovať súčasnú prax, keď sa záujmy odborníkov označujú anonymnými výrazmi, napríklad „súkromná spoločnosť“;

13.    so znepokojením  berie na vedomie nedávne vyhlásenie európskeho ombudsmana, že „úrad EFSA by mal revidovať svoje pravidlá pre konflikt záujmov, ako aj s tým súvisiace pokyny a formuláre, ktoré používa na vyhlásenia o záujmoch“, s cieľom „zaručiť, aby odborníci, ktorí pracujú v akademickej oblasti, poskytovali úradu EFSA vyhlásenie obsahujúce všetky dôležité informácie“; vyzýva úrad, aby zabezpečil, aby vedeckí pracovníci, ktorí pôsobia v jeho výboroch a pracovných skupinách, zverejňovali dohody o financovaní medzi univerzitnými katedrami, na ktorých pracujú, a obchodnými spoločnosťami, ktoré patria do pôsobnosti úradu;

14.    berie na vedomie, že rozsah konfliktov záujmov bol objasnený doplnením nových definícií upravujúcich okrem iného povinnosť deklarovať aj najmenšie hospodárske záujmy či pravidlo, že záujmy odborníkov je možné anonymizovať iba vo výnimočných prípadoch, výhradne na účel zabezpečenia súladu s pravidlami o ochrane údajov; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že súčasťou vymedzenia pojmu „záujem“ uvedeného v článku 2 ods. 2 písm. a) rozhodnutia výkonného riaditeľa úradu EFSA o vyhláseniach o záujmoch nie je aj „akýkoľvek príslušný osobný záujem finančného alebo nefinančného charakteru, osobný alebo rodinný vzťah atď.“, ako sa stanovuje v usmerneniach Komisie pre predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie v decentralizovaných agentúrach EÚ z roku 2013;

15.    so znepokojením berie na vedomie, že revidované pravidlá týkajúce sa vyhlásení o záujmoch výslovne vylučujú odborníkov určených členskými štátmi z organizácií pre bezpečnosť potravín, ktoré získavajú viac ako 50 % svojich finančných prostriedkov zo súkromných zdrojov;

16.    berie na vedomie informáciu úradu, že po zamestnaní v ňom uplatňuje dvojročné prechodné obdobie v závislosti od miery rizika, a to v prípade odborníkov, ktorých zamestnáva potravinársky priemysel, ale nie vo všetkých ostatných prípadoch spolupráce so spoločnosťami v pôsobnosti úradu; opakuje svoju výzvu, že úrad by mal uplatniť dvojročné prechodné obdobie, pokiaľ ide o všetky hmotné záujmy súvisiace s komerčným agropotravinárskym sektorom vrátane financovania výskumu, zmlúv o poradenstve a rozhodovacích pozícií v organizáciách v tomto odvetví; vyzýva úrad, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o výsledkoch prebiehajúceho posúdenia vplyvu zavedenia ďalších prechodných období v rámci nadchádzajúcej revízie politiky, a aby vo výročných správach uviedol opatrenia, ktoré boli prijaté s cieľom uviesť do platnosti zavedené prechodné obdobie; žiada, aby prvým ukazovateľom tohto posúdenia vplyvu bola nezávislosť úradu od hospodárskych odvetví, ktoré reguluje;

17.    vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v článku 1 ods. 2 rokovacieho poriadku správnej rady sa naďalej stanovuje netransparentný postup voľby, keďže správna rada si volí svojho predsedu a podpredsedov v neverejnom hlasovaní, a to napriek odporúčaniu orgánu udeľujúceho absolutórium z roku 2014; naliehavo úrad vyzýva, aby toto pravidlo zmenil, do konca septembra 2015 zaručil transparentnosť každého hlasovania a možnosť vyvodiť v súvislosti s ním zodpovednosť a aby sa na základe súčasného tajného postupu zdržal akéhokoľvek vymenúvania do funkcie;

18.    domnieva sa, že úrad by sa mal viac zameriavať na verejnú mienku a v čo najväčšej miere viesť otvorený a transparentný dialóg;

19.    blahoželá úradu k tomu, že v rámci iniciatívy za transparentnosť zaviedol ako politický cieľ reprodukovateľnosť svojich vedeckých stanovísk, a úrad nabáda, aby tieto veľmi dôležité záväzky splnil, najmä tým, že poskytne plný a aktívny prístup k súboru údajov, ktoré boli použité pri vypracovaní týchto vedeckých stanovísk;

Vnútorné kontroly

20.    na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že podľa vlastného hodnotenia úradu vykonaného v rokoch 2012 a 2013 sa dodržala väčšina štandardov vnútornej kontroly; so znepokojením konštatuje, že v čase auditu Dvora audítorov nebol splnený štandard vnútornej kontroly č. 4 (Hodnotenie a rozvoj zamestnancov) a štandard vnútornej kontroly č. 11 (Správa dokumentov), a vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o plnení týchto štandardov;

21.    so znepokojením konštatuje, že ročný pracovný program úradu neobsahuje dostatok podrobných údajov o plánovaných obstarávaniach a grantoch na podporu rozhodnutí o financovaní v zmysle článku 64 vykonávacích predpisov k nariadeniu o rozpočtových pravidlách úradu; vyzýva úrad, aby odstránil tento nedostatok, keďže zahrnutie takýchto podrobných informácií by umožnilo účinnejšie monitorovanie verejného obstarávania a grantov;

Vnútorný audit

22.    berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) uskutočnil v roku 2013 úplné posúdenie rizika, ktorého výsledkom je jeho strategický plán v oblasti interných auditov úradu, v ktorom sa uvádzajú navrhované témy auditov na obdobie 2014 – 2016, pričom sledoval plnenie svojich predchádzajúcich odporúčaní;

23.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že pri tomto posúdení rizika odhalil IAS určité procesy predstavujúce vysoké riziká, u ktorých príslušné kontroly buď neexistujú, alebo sú nedostatočné; berie na vedomie, že úrad vypracoval akčný plán na riešenie týchto nedostatkov, ktorého vykonávanie IAS overí v priebehu ďalšieho hĺbkového posúdenia rizika; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní nápravných opatrení;

24.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že vykonanie piatich predchádzajúcich odporúčaní IAS označených ako „veľmi dôležité“ sa oneskorilo oproti termínom, ktoré si úrad stanovil v pôvodných akčných plánoch; považuje za obzvlášť neprijateľné, že plnenie odporúčaní v oblasti riadenia bezpečnosti informácií sa oneskorilo o viac než 36 mesiacov, čo predstavuje riziko neoprávneného prístupu k dôverným informáciám či poskytnutia informácií bez predchádzajúceho súhlasu; vyzýva úrad, aby urýchlene informoval orgán udeľujúci absolutórium o dôvodoch oneskorenia a vykonal nápravné opatrenia;

Ďalšie pripomienky

25.    so znepokojením konštatuje, že úrad využíva na dopravu z letiska a na letisko prepravné služby, za ktoré v roku 2013 zaplatil 918 668 EUR; naliehavo vyzýva úrad, aby si našiel menej nákladné riešenie;

26.    víta skutočnosť, že úrad prijal pre svoje priestory príkladné opatrenia, ktoré sú efektívne z hľadiska nákladov a šetrné k životnému prostrediu; nabáda úrad, aby pokračoval v tomto osvedčenom postupe;

27.    vyzýva úrad, aby v budúcnosti vo svojej vnútornej a vonkajšej komunikácii jasne uvádzal, že namiesto dotácie od Komisie dostáva finančné prostriedky z rozpočtu Únie (dotácia Únie);

28.    je si osobitne vedomý verejného záujmu o rozhodovací proces v úrade, ktorý má konať v súlade s jeho úlohou a povinnosťami stanovenými právnymi predpismi; berie na vedomie, že úrad v roku 2013 využíval 74 % svojich ľudských zdrojov na vedecké činnosti, hodnotenie a zber informácií a že oproti roku 2012 to bolo mierne zvýšenie; povzbudzuje úrad, aby v tomto smere ďalej napredoval;

o

o   o

29.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(15) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

03.02.2015

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2013

(2014/2108(DEC))

Spravodajca: Giovanni La Via

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrol rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  konštatuje, že v roku 2013 dostal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad‟) zo všeobecného rozpočtu Únie sumu 78 840 704 EUR; zdôrazňuje, že táto suma tvorí 0,052 % celkového rozpočtu Únie;

2.  vyzýva úrad, aby v budúcnosti vo svojej vnútornej a vonkajšej komunikácii jasne uvádzal, že namiesto dotácie od Komisie alebo Spoločenstva dostáva finančné prostriedky z rozpočtu Únie (dotácia Únie);

3.  berie na vedomie, že na konci roka 2013 sa z 351 pracovných miest obsadilo 328; berie na vedomie, že oproti roku 2012 sa miera obsadenosti znížila;

4.   je si osobitne vedomý verejného záujmu o rozhodovací proces v úrade, ktorý prebieha v rámci jeho úlohy a povinností stanovených právnymi predpismi; berie na vedomie, že úrad využíva 74 % svojich ľudských zdrojov na vedecké činnosti, hodnotenie a zber informácií a že oproti roku 2012 ide o mierne zvýšenie; povzbudzuje úrad, aby v tomto smere ďalej napredoval;

5.  berie na vedomie dve pripomienky Dvora audítorov, ktoré sa zameriavajú na systém vnútornej kontroly a na potrebu uvádzať dostatočne podrobné informácie o plánovaných verejných obstarávaniach a grantoch v ročných pracovných programoch úradu s cieľom umožniť účinnejšie monitorovanie verejného obstarávania a grantov; rozhodne nalieha na úrad, aby prijal zodpovedajúce nápravné opatrenia;

6.  víta úsilie úradu o vykonanie nápravných opatrení na základe predchádzajúcich pripomienok Dvora audítorov, predovšetkým tým, že od roku 2012 úrad vykonáva komplexné sebahodnotenie svojho systému vnútornej kontroly, čo je stále prebiehajúci proces;

7.  povzbudzuje úrad k tomu, aby naďalej venoval osobitnú pozornosť verejnej mienke a zaviazal sa, že zaručí ešte väčšiu otvorenosť a transparentnosť; v tejto súvislosti víta pravidlá na vykonávanie jeho politiky nestrannosti a vedeckých rozhodovacích procesov prijaté správnou radou úradu v decembri 2011; v tejto súvislosti víta súbor vnútorných mechanizmov a zlepšenú prezentáciu a prístupnosť informácií a dokumentov na domovskej stránke úradu; vyzýva úrad, aby ďalej posilňoval svoju politiku v oblasti riadenia a prevencie konfliktov záujmov s cieľom zabezpečiť nezávislosť a transparentnosť vo všetkých oblastiach činnosti úradu, ktorá sa týka externých aj dočasných zamestnancov;

8.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov sa domnieva, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou úradu za rozpočtový rok 2013 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

9.  na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2013.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

29.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

62

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 160.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 160.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 160.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 160.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(13)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P7_TA-PROV(2015)0000.

Právne oznámenie