Procedure : 2014/2119(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0098/2015

Indgivne tekster :

A8-0098/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.35
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0144

BETÆNKNING     
PDF 173kWORD 85k
30.3.2015
PE 539.919v02-00 A8-0098/2015

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013

(2014/2119(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013

(2014/2119(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013 med instituttets svar(1),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder(5), særlig artikel 15,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0098/2015),

1.      meddeler direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013

(2014/2119(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013 med instituttets svar(8),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder(12), særlig artikel 15,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(13),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(14), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0098/2015),

1.      noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.      godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Center for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013

(2014/2119(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0098/2015),

A.     der henviser til, at Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinders ("instituttets") endelige budget for regnskabsåret 2013 ifølge dets regnskab var på 10 024 535 EUR, hvilket er en stigning på 29,49 % i forhold til 2012;

B.     der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013 (Revisionsrettens beretning) har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at instituttets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2012

1.      bemærker i Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår to bemærkninger, der blev fremsat i Rettens beretning for 2011 og markeret som "igangværende" i Rettens beretning for 2012, og at én bemærkning i Rettens beretning for 2013 er markeret som "afsluttet", mens én er markeret som "i gang"; bemærker endvidere, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår to bemærkninger, der blev fremsat i Rettens beretning for 2012, og at én er markeret som "afsluttet", mens én er markeret som "i gang";

2.      erfarer fra støttekontoret, at der nu findes oplysninger om, hvilken virkning dets aktiviteter har haft for EU-borgerne, på dets hjemmeside – som er blevet opdateret – og at disse er gjort mere tilgængelige gennem anvendelse af sociale medier;

3.      noterer sig, at instituttet med henblik på at forbedre indkøb, planlægning og overvågning har indført et overvågningsværktøj, der følger de forventede datoer for hvert trin i de årlige udbudsprocedurer;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

4.      bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 98,01 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 76,93 %;

5.      erfarer fra instituttet, at der i overensstemmelse med dets planer om at sikre tilstrækkelig overvågning af og rapportering om budgetgennemførelsen blev vedtaget en procedure for central budgetovervågning i 2013; opfordrer instituttet til at orientere dechargemyndigheden om, hvilke resultater man har opnået ved hjælp af denne procedure;

Forpligtelser og fremførsler

6.      konstaterer på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der i 2013 samlet set blev indgået forpligtelser for 99 % af bevillingerne, hvilket tyder på, at forpligtelserne blev indgået rettidigt; glæder sig over, at det samlede niveau af fremførsler af forpligtede bevillinger er reduceret yderligere fra 2 500 000 millioner EUR (32 %) i 2012 til 2 200 000 millioner EUR (29 %) i 2013; påpeger, at disse fremførsler navnlig vedrører afsnit III (aktionsudgifter) med 2 000 000 EUR svarende til 56 % af de tilhørende forpligtede bevillinger; anerkender, at disse fremførsler især har relation til udbudsprocedurer, der blev afsluttet sent i 2013 af årsager, som instituttet for det meste ikke var herre over, såsom en forsinket afgørelse fra formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union om emnet for en undersøgelse;

7.      bemærker, at niveauet af fremførsler ifølge Rettens beretning er i overensstemmelse med budgetprincippet om etårighed;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

8.      har fra instituttet fået at vide, at dets ansættelses- og udvælgelsesprocedure er blevet opdateret i overensstemmelse med dechargemyndighedens henstillinger og nu har fået indarbejdet skriftlige prøver, og at disse og vægtningen af dem er fastlagt, inden ansøgningerne gennemgås;

9.      erfarer fra instituttet, at dets årlige arbejdsprogram (ÅAP) siden 2013 har omfattet en finansieringsafgørelse, der indeholder detaljer om nye udbud, bl.a. det samlede årsbudget, der er afsat til operationelle udbud, og den vejledende tidsramme for iværksættelse af udbudsprocedurer;

10.    erfarer fra instituttet, at der er udviklet et centraliseret overvågningsværktøj for udbud, som dækker alle udbudsprocedurer og angiver de planlagte og faktiske datoer for de vigtigste proceduretrin i hver enkelt udbudsprocedure;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

11.    tager til efterretning, at instituttets bestyrelse har vedtaget en politik for håndtering af interessekonflikter, efter at politikforslaget var blevet gennemgået og godkendt af Kommissionen; erfarer fra instituttet, at offentliggørelse af bestyrelsesmedlemmernes, den administrerende direktørs og den øverste ledelses CV'er og interesseerklæringer indgår i denne politik og er gennemført på instituttets hjemmeside;

Intern revision

12.    bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2013 ifølge instituttet udførte revisionsarbejde i overensstemmelse med instituttets strategiske revisionsplan; noterer sig, at dette arbejde omfattede en revision af forvaltningen af de menneskelige ressourcer, i forbindelse med hvilken der blev indkredset gode praksisser, og gav en rimelig garanti for så vidt angår den måde, hvorpå forvaltningen af de menneskelige ressourcer er opbygget;

13.    bemærker med bekymring, at IAS i forbindelse med risikovurderingen opdagede nogle procedurer med høj indbygget risiko, som ikke kunne revideres i henhold til revisionsplanen, da kontrollerne blev vurderet til at være ikke-eksisterende eller utilstrækkelige; glæder sig over, at der er afleveret en handlingsplan med sigte på at imødegå disse højrisikoområder; imødeser den næste dybtgående risikovurdering, som skal følge op på denne handlingsplan, og opfordrer instituttet til at orientere dechargemyndigheden om resultaterne af risikovurderingen;

14.    tager til efterretning, at der ifølge instituttet ikke var nogen udestående "kritiske" eller "meget vigtige" anbefalinger fra IAS pr. 31. december 2013;

15.    erindrer om, at instituttet er oprettet for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, herunder integration af ligestillingsaspektet i alle Unionens politikker og de heraf følgende nationale politikker, og for at bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn og øge EU-borgernes bevidsthed om ligestilling; understreger, at det i henhold til instituttets årlige arbejdsprogram er dets mission at blive Europas videncenter om ligestillingsspørgsmål;

16.    minder om, at instituttet spiller en afgørende rolle, fordi en reel og effektiv ligestilling mellem kvinder og mænd bør fremmes og sikres inden for alle områder af det offentlige og private liv;

17.    opfordrer instituttet til at medtage de årlige fællesmøder mellem Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og instittutet, i dets ÅAP; opfordrer instituttet til regelmæssigt at fremlægge resultaterne af og konklusionerne på dets forskning for Parlamentets relevante udvalg; bemærker, at instituttet mere proaktivt bør fremme adgangen til kønsrelateret information for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, med fokus på det arbejde dets medlemmer udfører; mener, at dette ville give udvalgsmedlemmerne vigtige og mere effektive informationsværktøjer;

18.    kræver et bedre samspil mellem de lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige prioriteringer i Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og instituttets forskning; anerkender betydningen af den rolle, instituttet spiller i indsamlingen af pålidelige, sammenlignelige og kønsopdelte data, som er afgørende for udviklingen af nationale politikker og Unionens politikker, navnlig dem om kønsbaseret vold; opfordrer instituttet til at arbejde tæt sammen med Eurostat og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder om regelmæssigt at udarbejde undersøgelser om de spørgsmål, der er særligt vigtige for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, navnlig vold mod kvinder og særlige karakteristika ved kvinders beskæftigelse;

o

o         o

19.    henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2015(15) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

21.1.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) for regnskabsåret 2013

(2014/2119(DEC))

Ordfører for udtalelse: Iratxe García Pérez

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.      minder om, at Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) ("instituttet") er oprettet for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, herunder integration af ligestillingsaspektet i alle Unionens politikker og de heraf følgende nationale politikker, og for at bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn og øge EU-borgernes bevidsthed om ligestilling; understreger, at det i henhold til instituttets årlige arbejdsprogram er dets mission at blive Europas videncenter om ligestillingsspørgsmål;

2.      minder om, at instituttet især spiller en grundlæggende rolle, fordi en reel og effektiv ligestilling mellem kvinder og mænd bør fremmes og sikres inden for alle områder af det offentlige og private liv;

3.      henleder opmærksomheden på Revisionsrettens bekræftelse af, at instituttets årsregnskab i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af dets finansielle stilling den 31. december 2013, og at instituttets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2013 er i overensstemmelse med bestemmelserne i dets finansforordning;

4.      glæder sig over, at der i 2013 samlet set blev indgået forpligtelser for 99 % af bevillingerne, hvilket tyder på, at forpligtelserne blev indgået rettidigt;

5.      påpeger, at Revisionsretten er af den opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2013, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

6.      noterer sig med tilfredshed Revisionsrettens bemærkning om, at instituttet har reduceret det samlede niveau for fremførsler af forpligtede bevillinger fra 32 % i 2012 til 29 % i 2013; noterer sig Revisionsrettens bemærkning om, at disse fremførsler primært vedrører udbudsprocedurer, der blev afsluttet sent på året på grund af forhold, der for det meste lå uden for instituttets kontrol; opfordrer instituttet til at fortsætte sine bestræbelser på gradvist at reducere dem og sikre forbedret budgeteffektivitet;

7.      noterer sig de foranstaltninger, instituttet har truffet i fortsættelse af sidste års tilsagn vedrørende planlægningen og overvågningen af indkøb, og at instituttet nu har indført et overvågningsredskab, der følger de forventede datoer for hvert trin i de årlige udbudsprocedurer;

8.      minder om, hvor vigtigt det er, at man i instituttets årlige arbejdsprogram tager hensyn til de aktiviteter, der er fastlagt i planen for samarbejdet med Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, og til regelmæssigt at forelægge instituttets forskningsresultater for de relevante udvalg i Parlamentet; bemærker, at instituttet bør lette adgangen til kønsrelaterede oplysninger for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling mere proaktivt og med øget fokus på udvalgets arbejde og således sikre udvalgets medlemmer mere effektive informationsredskaber; henstiller, at man sikrer et bedre samspil mellem de lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige prioriteter i Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og instituttets forskning; bekræfter betydningen af den rolle, instituttet spiller hvad angår indsamling af pålidelige, sammenlignelige og kønsopdelte data, der er afgørende for udviklingen af nationale politikker og Unionens politikker vedrørende kønsbaseret vold; opfordrer instituttet til at arbejde tæt sammen med Eurostat og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder om regelmæssigt at udarbejde undersøgelser om de spørgsmål, der er særligt vigtige for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, navnlig vold mod kvinder og særlige forhold, der kendetegner kvinders beskæftigelse;

9.      mener på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der kan meddeles decharge til direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2013.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

20.1.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

6

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Rosa D’Amato

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 167.

(2)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 167.

(3)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9.

(6)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 167.

(9)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 167.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9.

(13)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(15)

Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2015)0000.

Juridisk meddelelse