Menetlus : 2014/2119(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0098/2015

Esitatud tekstid :

A8-0098/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.35
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0144

RAPORT     
PDF 185kWORD 83k
30.3.2015
PE 539.713v02-00 A8-0098/2015

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2119(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ryszard Czarnecki

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2119(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastustega(1),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust instituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1922/2006, millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut(5), eriti selle artiklit 15,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A8-0098/2015),

1.      annab heakskiidu Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktori tegevusele ameti 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.      esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2014/2119(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastustega(8),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(9), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust instituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(10),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(11), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1922/2006, millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut(12), eriti selle artiklit 15,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(13),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(14), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A8-0098/2015),

1.      märgib, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.      annab heakskiidu Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2014/2119(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma otsust Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A8-0098/2015),

A.  arvestades, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (edaspidi „instituut”) finantsaruannete kohaselt oli instituudi 2013. aasta lõplik eelarve 10 024 535 eurot, mis tähendab 2012. aastaga võrreldes 29,49 % suurust kasvu;

B.   arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et instituudi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.   võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses kahe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2011. aastat käsitlevas aruandes ja mis on 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud kui „pooleli”, on võetud parandusmeetmeid ning nendest ühe seisuks on 2013. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud „lõpetatud” ja ühe seisuks „pooleli”; märgib lisaks, et kahe kommentaari suhtes, mille kontrollikoda esitas 2012. aastat käsitlevas aruandes, on võetud parandusmeetmeid ning ühe kommentaari seisuks on märgitud „lõpetatud” ja ühe seisuks „pooleli”;

2.   võtab instituudi andmetele tuginedes teadmiseks, et teave tema tegevuse mõju kohta liidu kodanikele on kättesaadav instituudi veebilehel – mida on ajakohastatud – ning seda on muudetud kättesaadavamaks sotsiaalmeedia kasutamise abil;

3.   võtab teadmiseks, et hangete, kavandamise ja järelevalve parandamiseks võttis instituut kasutusele järelevalvevahendi, millega saab jälgida iga-aastaste hankemenetluste iga etapi eeldatavaid tähtaegu;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

4.   märgib, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemuseks oli eelarve täitmise määr 98,01 % ja maksete assigneeringute täitmise määr oli 76,93 %;

5.   võtab teadmiseks instituudi esitatud teabe selle kohta, et vastavalt instituudi kavadele tagada eelarve täitmise piisav jälgimine ja aruandlus, võeti 2013. aastal vastu menetlus eelarve keskseks jälgimiseks; palub instituudil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selle menetluse abil saavutatud tulemustest;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

6.   võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2013. aastal oli kulukohustustega seotud assigneeringute üldine määr 99 %, mis näitab, et kulukohustused võeti õigeaegselt; väljendab heameelt, et assigneeringute järgmisse eelarveaastasse ülekandmise üldist määra on täiendavalt vähendatud 2 500 000 eurolt (32 %) 2012. aastal 2 200 000 euroni (29 %) 2013. aastal; juhib tähelepanu sellele, et need ülekandmised puudutavad peamiselt III jaotist (tegevuskulud) summas 2 000 000 eurot, moodustades vastavalt 56 % nimetatud valdkonnale eraldatud kulukohustustega seotud assigneeringutest; võtab teadmiseks, et need ülekandmised on peamiselt seotud hankemenetlustega, mis viidi lõpule 2013. aasta lõpus põhjustel, mida instituudil ei olnud enamasti võimalik kontrollida, näiteks asjaolu, et ELi nõukogu eesistujariik teatas hilinemisega ühe uuringu läbiviimisest;

7.   märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt on ülekandmiste määr kooskõlas eelarve aastasuse põhimõttega;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

8.   võtab teadmiseks instituudi esitatud teabe selle kohta, et tema töölevõtmis- ja valikumenetlust on ajakohastatud vastavalt eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni soovitustele ning nüüd hõlmab see kirjalikke katseid ja nende hindamiskriteeriume, mis määratakse lõplikult kindlaks enne kandidaatide avalduste läbivaatamist;

9.   võtab teadmiseks instituudi esitatud teabe selle kohta, et alates 2013. aastast sisaldab iga-aastane tööprogramm rahastamisotsust, milles tuuakse ära üksikasjad uute hangete kohta, k.a kogu põhitegevusega seotud hangete jaoks reserveeritud aastaeelarve ning hankemenetluste alustamise soovituslik ajakava;

10. võtab teadmiseks instituudi esitatud teabe selle kohta, et välja on töötatud hangete tsentraliseeritud järelevalvevahend, mis hõlmab kõiki hankemenetlusi ja millega näidatakse ära iga hankemenetluse peamiste menetlusetappide kavandatud ja tegelikud kuupäevad;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

11. võtab teadmiseks, et instituudi juhatus võttis vastu huvide konfliktide haldamise poliitika pärast seda, kui Euroopa Komisjon oli poliitilise ettepaneku läbi vaadanud ja heaks kiitnud; võtab teadmiseks instituudi esitatud teabe selle kohta, et nimetatud poliitika hõlmab juhatuse liikmete, tegevdirektori ja kõrgema juhtkonna elulookirjelduste ja huvide deklaratsioonide avaldamist ning et seda tehakse instituudi veebisaidil;

Siseaudit

12.    võtab teadmiseks instituudi esitatud teabe selle kohta, et 2013. aastal teostas komisjoni siseauditi talitus auditeerimist kooskõlas instituudi strateegilise auditikavaga; märgib, et see töö hõlmas personalijuhtimise auditit, mille käigus tehti kindlaks head tavad ning mis andis piisava kindluse seoses personalijuhtimise korraldusega;

13.    märgib murega, et riskianalüüsi käigus tuvastas siseauditi talitus teatavad oma olemuselt suure riskiga protsessid, mida ei olnud auditikava raames võimalik auditeerida, sest hinnangu kohaselt olid kontrollimehhanismid kas ebapiisavad või puudusid üldse; väljendab heameelt, et esitati tegevuskava, mille eesmärk on nende suure riskiga valdkondadega tegeleda; ootab huviga järgmist põhjalikku riskihindamist, mis on kõnealuse tegevuskava järelmeetmeks, ning palub instituudil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni riskihindamise tulemustest;

14.    võtab teadmiseks instituudi esitatud teabe selle kohta, et 31. detsembri 2013. aasta seisuga ei olnud pooleli ühegi siseauditi talituse kriitilise tähtsusega ega väga olulise soovituse elluviimine;

Muud märkused

15.    tuletab meelde, et instituut asutati selleks, et edendada soolist võrdõiguslikkust, sh arvestada soolist aspekti kõikides Euroopa Liidu poliitikavaldkondades ja sellest tulenevalt liikmesriikide poliitikas, võidelda soolise diskrimineerimise vastu ja tõsta liidu kodanike teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest; tuletab meelde, et vastavalt instituudi iga-aastasele töökavale on tema eesmärgiks saada soolise võrdõiguslikkuse küsimustes Euroopa teadmuskeskuseks;

16.    tuletab meelde, et instituudil on väga oluline roll, kuna tegelikku ja mõjusat meeste ja naiste vahelist võrdõiguslikkust tuleks edendada ja võimaldada kõigis avaliku ja eraelu valdkondades;

17.    kutsub instituuti üles lisama oma iga-aastasesse tööprogrammi parlamendi naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ning instituudi vahel toimuvad iga-aastased kohtumised; kutsub instituuti üles esitama uurimuste tulemusi regulaarselt Euroopa Parlamendi asjaomastele komisjonidele; märgib, et instituut peaks ennetavamalt lihtsustama naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni juurdepääsu soolise kuuluvusega seotud teabele, mis on seotud selle komisjoni liikmete tehtava tööga; on arvamusel, et see annaks nende käsutusse olulised ja mõjusamad teabevahendid;

18.    nõuab paremat koostoimet naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni seadusandlike ja mitteseadusandlike prioriteetide ning instituudi teadusuuringute vahel; tunnistab, et instituut täidab olulist rolli usaldusväärsete soo põhjal eristatud võrreldavate andmete kogumisel, mis on eriti soopõhist vägivalda käsitleva riikliku ja liidu poliitika väljatöötamiseks esmatähtis; kutsub instituuti üles tegema tihedat koostööd Eurostati ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametiga, et koostada korrapäraselt ülevaateid küsimustest, mida naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon peab kõige olulisemaks, eelkõige naistevastasest vägivallast ning naise tööhõivet iseloomustavatest tunnustest;

o

o         o

19.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … 2015. aasta resolutsioonile(15) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

21.1.2015

NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2119(DEC))

Arvamuse koostaja: Iratxe García Pérez

ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tuletab meelde, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (edaspidi „instituut”) asutati selleks, et edendada soolist võrdõiguslikkust, sh arvestada soolist aspekti kõikides Euroopa Liidu poliitikavaldkondades ja sellest tulenevalt liikmesriikide poliitikas, võidelda soolise diskrimineerimise vastu ja tõsta liidu kodanike teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest; tuletab meelde, et vastavalt instituudi iga-aastasele töökavale on tema eesmärgiks saada soolise võrdõiguslikkuse küsimustes Euroopa teadmuskeskuseks;

2.   tuletab meelde, et instituudil on väga oluline roll eelkõige seetõttu, et tegelikku ja mõjusat meeste ja naiste vahelist võrdõiguslikkust tuleks edendada ja võimaldada kõigis avaliku ja eraelu valdkondades;

3.  märgib, et kontrollikoja kinnituse kohaselt annab instituudi raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes punktides tõepärase pildi instituudi finantsolukorrast 31. detsembri 2013. aasta seisuga ning et instituudi tehingud ja rahavood 2013. aastal on instituudi finantseeskirjadega kooskõlas;

4.   väljendab heameelt asjaolu üle, et 2013. aastal oli kulukohustustega seotud assigneeringute üldine kasutusmäär 99 %, mis näitab, et kulukohustused võeti õigeaegselt;

5.  juhib tähelepanu sellele, et kontrollikoja hinnangul on instituudi eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

6.  juhib rahuloluga tähelepanu kontrollikoja kommentaarile, et kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmine on vähenenud 32 %-lt 2012. aastal 29 %-le 2013. aastal; võtab teadmiseks kontrollikoja kommentaari, et ülekandmised puudutavad peamiselt hankemenetlusi, mis viidi enamasti instituudist sõltumatutel asjaoludel lõpule aasta lõpus; kutsub instituuti üles jätkama pingutusi ülekandmiste järkjärguliseks vähendamiseks;

7.  võtab teadmiseks meetmed, mida instituut on võtnud pärast eelmise aasta kulukohustusi seoses hangete kavandamise ja järelevalve menetlustega, ning asjaolu, et instituut kasutab nüüd järelevalvevahendit, millega saab jälgida iga-aastaste hankemenetluste iga etapi eeldatavaid tähtaegu;

8.   tuletab meelde, kui oluline on võtta instituudi iga-aastases töökavas arvesse tegevusi, mis on kavandatud koostöös naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoniga, ning esitada uurimuste tulemusi regulaarselt Euroopa Parlamendi asjaomastele komisjonidele; märgib, et instituut peaks ennetavamalt lihtsustama naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni juurdepääsu soolise kuuluvusega seotud teabele ning pöörama suuremat tähelepanu selle komisjoni tehtavale tööle, mis annaks selle komisjoni liikmete käsutusse mõjusamad teabevahendid; nõuab, et naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni seadusandlikud ja muud kui seadusandlikud prioriteedid oleksid instituudi teadusuuringutega paremini kooskõlas; toetab seisukohta, et instituut täidab olulist rolli usaldusväärsete soo põhjal eristatud võrreldavate andmete kogumisel, mis on soopõhist vägivalda käsitleva riikliku ja liidu poliitika väljatöötamiseks esmatähtis; kutsub instituuti üles tegema tihedat koostööd Eurostati ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametiga, et koostada korrapäraselt ülevaateid küsimustest, mida naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon peab kõige olulisemaks, eelkõige naistevastasest vägivallast ning naise tööhõivet iseloomustavatest tunnustest;

9.  on praegu olemasolevate andmete põhjal seisukohal, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktori tegevusele võib instituudi 2013. aasta eelarve täitmisel anda heakskiidu.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

20.1.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

6

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Rosa D’Amato

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Laura Ferrara

(1)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 167.

(2)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 167.

(3)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(4)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(5)

ELT L 403, 30.12.2006, lk 9.

(6)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(7)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(8)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 167.

(9)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 167.

(10)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(11)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(12)

ELT L 403, 30.12.2006, lk 9.

(13)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(14)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(15)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2015)0000.

Õigusalane teave