Postupak : 2014/2119(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0098/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0098/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.35
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0144

IZVJEŠĆE     
PDF 190kWORD 103k
30.3.2015
PE 539.713v02-00 A8-0098/2015

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013.

(2014/2119(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013.

(2014/2119(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Instituta(1),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Institut za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za jednakost spolova(5), a posebno njezin članak 15.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0098/2015),

1.      daje razrješnicu direktorici Europskog instituta za jednakost spolova za izvršenje proračuna Instituta za financijsku godinu 2013.

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europskog instituta za jednakost spolova, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013.

(2014/2119(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Instituta(8),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Institut za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(10),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(11), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za jednakost spolova(12), a posebno njezin članak 15.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(13),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0098/2015),

1.      utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog instituta za jednakost spolova odgovara obliku u kojemu je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.      odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013.

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Europskog instituta za jednakost spolova, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013.

(2014/2119(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0098/2015),

A.  budući da je, u skladu s financijskim izvještajima, konačni proračun Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013. („Institut”) za financijsku godinu 2013. iznosio 10 024 535 EUR, što je povećanje od 29,49 % u odnosu na 2012. godinu;

B.   budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.   primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da su poduzete korektivne mjere u vezi s dvjema primjedbama koje su iznesene u izvješću Revizorskog suda za 2011. i u izvješću Revizorskog suda za 2012. nose oznake „U tijeku” te je jedna primjedba u aktualnom izvješću Revizorskog suda za 2013. označena oznakom „Dovršeno”, a jedna „U tijeku”; nadalje primjećuje da su za dvije primjedbe iz izvješća Revizorskog suda iz 2012. poduzete korektivne mjere te je jedna označena oznakom „Dovršeno”, a druga „U tijeku”;

2.   prima na znanje obavijest Instituta da su podaci o učincima njegovih aktivnosti na građane Unije dostupni na njegovim internetskim stranicama koje su nedavno ažurirane i učinjene dostupnijima korištenjem društvenim medijima;

3.   primjećuje da je u cilju unapređenja nabave, planiranja i praćenja Institut uspostavio mehanizam praćenja kojim se kontroliraju očekivani datumi za svaku fazu godišnjeg postupka nabave;

Upravljanje proračunom i financijama

4.   prima na znanje da su napori u praćenju proračunom tijekom financijske godine 2013. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 98,01 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 76,93 %;

5.   na temelju navoda Instituta napominje da je 2013. u skladu s planovima za jamčenje primjerenog praćenja i izvješćivanja o izvršenju proračuna donesen postupak za središnje praćenje proračuna; poziva Institut da tijelo nadležno za davanje razrješnica obavijesti o postignutim rezultatima u okviru tog postupka;

Obveze i prijenosi

6.   na temelju izvješća Revizorskog suda napominje da je ukupna razina rezerviranih odobrenih sredstava u 2013. godini iznosila 99 %, što upućuje na to da su se obveze izvršavale pravodobno; pozdravlja dodatno smanjenje ukupne razine prenesenih sredstava s 2 500 000  EUR (32 %) u 2012. godini na 2 200 000 EUR (29 %) u 2013. godini.; ističe da se ta prenesena sredstva uglavnom odnose na glavu III. (operativni rashodi) s 2 000 000 EUR, što predstavlja 56 % odgovarajućih rezerviranih odobrenih sredstava; potvrđuje da su ti prijenosi uglavnom povezani s postupcima javne nabave koji su zaključeni krajem 2013. zbog razloga na koje Institut uglavnom nije mogao utjecati, kao što je zakašnjela odluka Predsjedništva Vijeća Unije o nekom predmetu studije;

7.   napominje da je prema izvješću Suda razina prenesenih sredstava u skladu s proračunskim načelom jedne godine;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

8.   potvrđuje na temelju navoda Instituta da su njegovi postupci zapošljavanja i odabira ažurirani u skladu s preporukama tijela nadležnog za davanje razrješnice te sada podrazumijevaju pisane testove, ali i odgovarajuće bodove koji se finaliziraju prije razmatranja prijava kandidata;

9.   potvrđuje na temelju navoda Instituta da od 2013. njegov godišnji plan rada obuhvaća odluku o financiranju koja se odnosi na nove pojedinosti javne nabave, uključujući ukupni godišnji proračun za operativnu nabavu i okvirni rok za pokretanje javne nabave;

10. napominje na temelju navoda Instituta da je izrađen centralizirani alat za praćenje javne nabave koji obuhvaća sve postupke javne nabave i upućuje na planirane i stvarne datume glavnih faza svakog postupka javne nabave;

Sprječavanje sukoba interesa, upravljanje njima i transparentnost

11. prima na znanje da je Upravni odbor Instituta usvojio politiku upravljanja sukobom interesa nakon što je Europska komisija pregledala i odobrila prijedlog politike; potvrđuje na temelju navoda Instituta da su životopisi i izjave o financijskim interesima članova upravnog odbora, izvršne direktorice i višeg rukovodstva obuhvaćeni tom politikom i objavljeni na internetskim stranicama Instituta;

Unutarnja revizija

12. primjećuje na temelju navoda Instituta da je 2013. Služba Komisije za unutarnju reviziju izvršila revizijski rad u skladu sa strateškim revizijskim planom Instituta; primjećuje da je taj rad obuhvatio reviziju upravljanja ljudskim resursima kojom su se utvrdile dobre prakse te steklo razumno uvjerenje u pogledu načina na koji se upravlja ljudskim resursima;

13. sa zabrinutošću napominje da je tijekom analize rizika Služba Komisije za unutarnju reviziju utvrdila određene procese visokog inherentnog rizika koji nisu mogli biti podvrgnuti reviziji u okviru revizijskog plana s obzirom na to da je procijenjeno da kontrole ne postoje ili nisu dostatne; pozdravlja podnošenje akcijskog plana usmjerenog na rješavanje tih pitanja visokog rizika; pozdravlja sljedeću temeljitu procjenu rizika koja će popratiti taj akcijski plan te poziva Institut da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima procjene rizika;

14. upoznat je na temelju navoda Instituta da ni jedna kritična ili vrlo važna preporuka Službe Komisije za unutarnju reviziju nije bila otvorena na dan 31. prosinca 2013.;

Druge primjedbe

15.    podsjeća na to da je Institut osnovan u cilju promicanja ravnopravnosti spolova, uključujući rodnu osviještenost u svim politikama Unije i nacionalnim politikama koje iz njih proizlaze, borbe protiv diskriminacije na temelju spola i podizanja razine osviještenosti građana Unije o jednakosti spolova; podsjeća na to da je prema godišnjem programu rada Instituta njegova misija postati europski centar znanja kad je riječ o pitanjima jednakosti spolova;

16.    podsjeća na temeljnu ulogu Instituta zbog činjenice da se stvarna i učinkovita ravnopravnost žena i muškaraca treba promicati i jamčiti u svim sferama javnog i privatnog života;

17.    poziva Institut da u svoj godišnji program rada uvrsti zajedničke godišnje sastanke između parlamentarnog Odbora za prava žena i jednakost spolova te Instituta; poziva Institut na redovito predstavljanje rezultata i zaključaka istraživanja pred relevantnim odborima Parlamenta; napominje da bi Institut trebao Odboru za prava žena i ravnopravnost spolova na proaktivniji način olakšati pristup relevantnim informacijama, usmjerenima na rad koji izvršavaju njegovi članovi; smatra da bi im to pružilo važne i djelotvornije informacijske alate;

18.    poziva na bolju povezanost zakonodavnih i nezakonodavnih prioriteta Odbora za prava žena i jednakost spolova te istraživanja koja provodi Institut; priznaje važnost uloge Instituta u prikupljanju pouzdanih komparativnih podataka podijeljenih prema spolu te ključnih za razvoj nacionalnih politika i politika Unije, posebno onih o rodno uvjetovanom nasilju; poziva Institut na blisku suradnju s Eurostatom i Agencijom Europske unije za temeljna prava kako bi se provodile redovite ankete o temama koje Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova smatra najvažnijima, a to su u prvom redu nasilje nad ženama i uobičajene značajke zapošljavanja žena;

o

o         o

19.    u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2015.(15) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru nad agencijama.

21.1.2015

MIŠLJENJE Odbora za prava žena i jednakost spolova

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2013.

(2014/2119(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Iratxe García Pérez

PRIJEDLOZI

Odbor za prava žena i jednakost spolova poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.  podsjeća da je Europski institut za ravnopravnost spolova („Institut”) osnovan u cilju promicanja jednakosti spolova, uključujući rodnu osviještenost u svim politikama Unije i nacionalnim politikama koje iz njih proizlaze, borbe protiv diskriminacije na temelju spola i podizanja razine osviještenosti građana EU-a o jednakosti spolova; podsjeća da je prema godišnjem programu rada Instituta njegova misija postati europski centar znanja kad je riječ o pitanjima jednakosti spolova;

2.   podsjeća na temeljnu ulogu Instituta posebice uzme li se u obzir činjenica da se stvarna i učinkovita ravnopravnost žena i muškaraca treba promicati i jamčiti u svim sferama javnog i privatnog života;

3.  prima na znanje potvrdu Revizorskog suda da godišnja računovodstvena dokumentacija Instituta u svim značajnim aspektima istinito prikazuje njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2013. i da su djelovanje Instituta i novčani tokovi za financijsku godinu 2013. u skladu s odredbama njegove Financijske uredbe;

4.   pozdravlja činjenicu da je ukupna razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u 2013. godini iznosila 99 %, što ukazuje na to da su se obveze izvršavale pravovremeno;

5.  ističe mišljenje Revizorskog suda da su osnovne transakcije prikazane u godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Instituta za financijsku godinu 2013. u svim značajnim aspektima zakonite i pravilne;

6.  sa zadovoljstvom skreće pozornost na primjedbu Revizorskog suda o smanjenju prijenosa odobrenih sredstava za preuzimanje obveza s 32 % u 2012. na 29 % u 2013.; napominje primjedbu Revizorskog suda da se ti prijenosi uglavnom odnose na postupke nabave završene krajem godine, i to iz razloga većinom izvan kontrole Instituta; poziva Institut da nastavi raditi na njihovu postupnom smanjenju te ostvarenju bolje proračunske učinkovitosti;

7.  prima na znanje mjere koje je Institut poduzeo nakon prošlogodišnjih obveza kad je riječ o planiranju nabave i postupku njezina nadzora, kao i činjenicu da Institut sada raspolaže nadzornim instrumentom kojim se prate predviđeni datumi svake faze godišnjeg postupka nabave;

8.      podsjeća koliko je važno u godišnjem programu rada Instituta uzeti u obzir aktivnosti predviđene u planu suradnje s Odborom za prava žena i jednakost spolova te redovito predstavljati rezultate i zaključke istraživanja pred nadležnim odborima Parlamenta; napominje da bi Institut trebao Odboru za prava žena i ravnopravnost spolova olakšati pristup relevantnim informacijama na proaktivniji način, usmjeren na rad Odbora, što bi njegovim članovima omogućilo učinkovitije alate informiranja; poziva na bolju interakciju između zakonodavnih i nezakonodavnih prioriteta Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova i istraživanja koja provodi Institut; podržava važnost uloge koju Institut ima u prikupljanju pouzdanih komparativnih podataka podijeljenih po spolu te ključnih za razvoj nacionalnih politika i politika EU-a posebno o rodno uvjetovanom nasilju; poziva Institut na blisku suradnju s Eurostatom i Agencijom Europske unije za temeljna prava kako bi se provodile redovite ankete o temama koje Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova smatra najvažnijima, a to su u prvom redu nasilje nad ženama i uobičajene značajke zapošljavanja žena;

9.  smatra da se, na temelju trenutačno dostupnih podataka, direktorici Europskog instituta za ravnopravnost spolova može dati razrješnica kad je riječ o izvršenju proračuna Instituta za financijsku godinu 2013.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

20.1.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

6

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Rosa D’Amato

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

(1)

SL C 442, 10.12.2014., str. 167.

(2)

SL C 442, 10.12.2014., str. 167.

(3)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(4)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(5)

SL L 403, 30.12.2006., str. 9.

(6)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(7)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(8)

SL C 442, 10.12.2014., str. 167.

(9)

SL C 442, 10.12.2014., str. 167.

(10)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(11)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(12)

SL L 403, 30.12.2006., str. 9.

(13)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(14)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(15)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P7_TA-PROV(2015)0000.

Pravna napomena