Procedūra : 2014/2119(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0098/2015

Pateikti tekstai :

A8-0098/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.35
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0144

PRANEŠIMAS     
PDF 184kWORD 105k
30.3.2015
PE 539.713v02-00 A8-0098/2015

dėl Europos lyčių lygybės instituto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2119(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos lyčių lygybės instituto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2119(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos lyčių lygybės instituto 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Instituto atsakymais(1),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiantį Europos lyčių lygybės institutą(5), ypač į jo 15 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A8–0098/2015),

1.      patvirtina Europos lyčių lygybės instituto direktoriui, kad Instituto 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos lyčių lygybės instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos lyčių lygybės instituto 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2119(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos lyčių lygybės instituto 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Instituto atsakymais(8),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(11), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiantį Europos lyčių lygybės institutą(12), ypač į jo 15 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(13),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(14), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A8–0098/2015),

1.      pažymi, kad Europos lyčių lygybės instituto galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.      pritaria Europos lyčių lygybės instituto 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos lyčių lygybės instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos lyčių lygybės instituto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2119(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos lyčių lygybės instituto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A8–0098/2015),

A.  kadangi, remiantis Europos lyčių lygybės instituto (toliau – Institutas) finansinėmis ataskaitomis, jo galutinis 2013 finansinių metų biudžetas buvo 10 024 535 EUR, tai yra 29,49 proc. didesnis už 2012 m. biudžetą;

B.   kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2013 finansinių metų Europos lyčių lygybės instituto metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Instituto metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.   atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, kad dėl dviejų Audito Rūmų 2011 m. ataskaitoje pateiktų pastabų, kurios Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje buvo pažymėtos žyma „vykdoma“, imtasi taisomųjų veiksmų ir Audito Rūmų 2013 m. ataskaitoje viena pastaba pažymėta žyma „užbaigta“, o kita pažymėta žyma „vykdoma“; be to, pažymi, kad dėl dviejų Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje pateiktų pastabų imtasi taisomųjų veiksmų ir viena pastaba pažymėta „užbaigta“, o kita – „vykdoma“;

2.   remdamasis Instituto suteikta informacija konstatuoja, kad informacija apie Instituto veiklos poveikį Sąjungos piliečiams teikiama Instituto interneto svetainėje, atnaujinama ir tapo labiau prieinama naudojant socialinę žiniasklaidą;

3.   pažymi, kad, siekdamas pagerinti viešųjų pirkimų planavimo ir stebėsenos procedūras, Institutas nustatė stebėsenos priemonę, kuria padedama laikytis kiekviename metinės viešųjų pirkimų procedūros etape numatytų terminų;

Biudžeto ir finansų valdymas

4.   pažymi, kad 2013 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,01 proc. ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis – 76,93 proc.;

5.   remdamasis Instituto suteikta informacija pažymi, kad, atsižvelgiant į jo planus užtikrinti tinkamą biudžeto vykdymo stebėjimą ir atsiskaitymą už biudžeto vykdymą, 2013 m. buvo patvirtinta centrinio biudžeto stebėjimo procedūra; ragina Institutą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie vykdant šią procedūrą gautus rezultatus;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

6.   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą pažymi, kad 2013 m. bendras įsipareigotų asignavimų lygis siekė 99 proc., o tai rodo, kad įsipareigojimai buvo atlikti laiku; palankiai vertina tai, kad bendras perkėlimų į kitą laikotarpį lygis dar labiau sumažėjo nuo 2 500 000 EUR (32 proc.) 2012 m. iki 2 200 000 EUR (29 proc.) 2013 m.; pabrėžia, kad šie perkėlimai visų pirma yra susiję su III antraštine dalimi (veiklos išlaidos) ir 2 000 000 EUR sudaro 56 proc. atitinkamų įsipareigotų asignavimų; pripažįsta, kad šie perkėlimai visų pirma yra susiję su viešųjų pirkimų procedūromis, kurios buvo užbaigtos pačioje 2013 m. pabaigoje daugeliu atveju dėl nuo Instituto nepriklausiusių priežasčių, pavyzdžiui, dėl Sąjungos Tarybai pirmininkavusios valstybės narės vėlyvo sprendimo dėl tyrimo objekto;

7.   pažymi, kad, atsižvelgiant į Audito Rūmų ataskaitą, perkėlimų į kitą laikotarpį lygis atitinka biudžeto metinio periodiškumo principą;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

8.   remdamasis Instituto suteikta informacija nustato, kad atrankos ir įdarbinimo procedūra buvo atnaujinta atsižvelgiant į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos rekomendacijas ir dabar apima testus raštu ir jų svorinius koeficientus, o šie testai atliekami prieš peržiūrint kandidatų anketas;

9.   remdamasis Instituto suteikta informacija konstatuoja, kad nuo 2013 m. į jo metinę darbo programą (MDP) įtrauktas sprendimas dėl finansavimo, kuriame nurodoma nauja informacija apie viešuosius pirkimus, įskaitant visą metinį biudžetą, rezervuotą su veikla susijusiems viešiesiems pirkimams, taip pat orientacinį viešųjų pirkimų procedūrų tvarkaraštį;

10. remdamasis Instituto suteikta informacija pažymi, kad buvo parengta centralizuota viešųjų pirkimų stebėsenos priemonė, apimanti visas viešųjų pirkimų procedūras ir nurodanti kiekvienos viešųjų pirkimų procedūros planuojamas ir tikrąsias pagrindinių procedūrinių etapų datas;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

11. atkreipia dėmesį tai, kad Instituto Valdymo taryba patvirtino interesų konfliktų valdymo politiką po to, kai pasiūlymas dėl politikos buvo peržiūrėtas ir patvirtintas Europos Komisijos; remdamasis Instituto suteikta informacija konstatuoja, kad Valdymo tarybos narių, vykdomojo direktoriaus ir vyriausiųjų vadovų gyvenimo aprašymų ir interesų deklaracijų skelbimas įtrauktas į šią politiką ir įgyvendintas Instituto interneto svetainėje;

Vidaus auditas

12.    pažymi, kad iš Instituto pateiktos informacijos matyti, jog 2013 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) pagal Instituto strateginį audito planą atliko audito darbą; pažymi, kad šis darbas apėmė žmogiškųjų išteklių valdymo auditą nustatant geros praktikos pavyzdžius ir pakankamą patikinimą dėl žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos sukūrimo;

13.    tačiau susirūpinęs pažymi, kad analizuodama riziką VAT nustatė tam tikrus procesus, kuriems būdinga didelė rizika ir kurių nebūtų galima tikrinti pagal audito planą, nes įvertinta, kad nėra atitinkamų kontrolės priemonių arba jos nepakankamos; palankiai vertina tai, kad pateiktas veiksmų planas, skirtas klausimams, susijusiems su tomis didelės rizikos sritimis, spręsti; laukia kito išsamaus rizikos vertinimo, kuris būtų atliktas remiantis šiuo veiksmų planu, ir ragina Institutą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie rizikos vertinimo rezultatus;

14.    remdamasis Instituto suteikta informacija atkreipia dėmesį į tai, kad iki 2013 m. gruodžio 31 d. neliko neįgyvendintų kritiškų ar labai svarbių VAT rekomendacijų;

Kitos pastabos

15.    primena, kad Institutas įsteigtas siekiant propaguoti lyčių lygybę, įskaitant lyčių aspekto integravimą į visas Sąjungos ir atitinkamas nacionalinės politikos sritis, kovoti su diskriminacija dėl lyties ir didinti Sąjungos piliečių suvokimą apie lyčių lygybę; primena, kad, atsižvelgiant į Instituto metinę darbo programą, jo misija yra tapti Europos žinių lyčių lygybės klausimais centru;

16.    primena, kad Institutas atlieka esminį vaidmenį atsižvelgiant į tai, kad tikra ir veiksminga moterų ir vyrų lygybė turėtų būti skatinama ir užtikrinama visose viešojo ir privataus gyvenimo srityse;

17.    ragina Institutą įtraukti bendrus metinius Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto ir Instituto susitikimus į savo metinę darbo programą; ragina Institutą nuolat pateikti savo tyrimų rezultatus ir išvadas atitinkamiems Parlamento komitetams; pažymi, kad Institutas turėtų aktyviau sudaryti palankesnes sąlygas Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui pasinaudoti informacija lyčių klausimu, kurioje dėmesys skiriamas jo narių atliktam darbui; mano, kad tokiu būdu jiems būtų suteiktos svarbios ir veiksmingesnės informacijos priemonės;

18.     ragina užtikrinti geresnę sąveiką tarp Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto teisėkūros ir ne teisėkūros prioritetų ir Instituto tyrimų; pripažįsta svarbų Instituto vaidmenį renkant patikimus lyginamuosius duomenis, suskirstytus pagal lytį ir esminius formuojant nacionalinę ir Sąjungos politiką, ypač smurto dėl lyties klausimu; ragina Institutą glaudžiai bendradarbiauti su Eurostatu ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra siekiant parengti reguliarias apžvalgas tais klausimais, kuriuos Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas laiko svarbiausiais, t. y. smurto prieš moteris ir tipiškų moterų užimtumo ypatybių klausimais;

o

o         o

19.    pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios horizontaliojo pobūdžio pastabos pateikiamos jo 2015 m. ... ... d. rezoliucijoje(15) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

21.1.2015

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos lyčių lygybės instituto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2119(DEC))

Nuomonės referentė: Iratxe García Pérez

PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  primena, kad Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (toliau – Institutas) įsteigtas siekiant propaguoti lyčių lygybę, įskaitant lyčių aspekto integravimą į visas Sąjungos ir atitinkamas nacionalinės politikos sritis, kovoti su diskriminacija dėl lyties ir didinti Sąjungos piliečių suvokimą apie lyčių lygybę; primena, kad, atsižvelgiant į Instituto metinę darbo programą, jo misija yra tapti Europos žinių lyčių lygybės klausimais centru;

2.  primena, kad Institutas atlieka esminį vaidmenį, ypač atsižvelgiant į tai, kad tikra ir veiksminga moterų ir vyrų lygybė turėtų būti skatinama ir užtikrinama visose viešojo ir privataus gyvenimo srityse;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai patvirtino, jog Instituto metinės finansinės ataskaitos visais reikšmingais aspektais teisingai nurodo jo finansinę padėtį 2013 m. gruodžio 31 d. ir kad Instituto 2013 finansinių metų operacijos buvo atliekamos ir pinigų srautų judėjimas vyko pagal jo finansinio reglamento nuostatas;

4.   palankiai vertina tai, kad 2013 m. bendras įsipareigotų asignavimų lygis siekė 99 proc., o tai rodo, kad įsipareigojimai buvo prisiimti laiku;

5.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų nuomonę, kad Instituto 2013 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

6.  su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad įsipareigotų asignavimų perkėlimo į kitus metus lygis sumažėjo nuo 32 proc. 2012 m. iki 29 proc. 2013 m.; atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad šie perkėlimai į kitą laikotarpį visų pirma susiję su viešųjų pirkimų procedūromis, kurios buvo užbaigtos tik metų pabaigoje dėl priežasčių, kurių Institutas negalėjo kontroliuoti; ragina Institutą ir toliau dėti pastangas siekiant palaipsniui mažinti šiuos perkėlimus ir užtikrinti geresnį biudžeto lėšų panaudojimo veiksmingumą;

7.  atkreipia dėmesį į priemones, kurių ėmėsi Institutas atsižvelgdamas į praėjusių metų įsipareigojimus dėl viešųjų pirkimų planavimo ir stebėsenos procedūros, ir į tai, kad Institutas nustatė stebėsenos priemonę, kurią taikant stebimi numatomi kiekvieno metinio viešųjų pirkimų proceso etapo terminai;

8.  primena, kad Instituto metinėje darbo programoje svarbu atsižvelgti į veiklą, numatytą kartu su Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetu sudarytame bendradarbiavimo plane, ir reguliariai pateikti tyrimo rezultatus ir išvadas atitinkamiems Parlamento komitetams; pažymi, kad Institutas turėtų aktyviau ir labiau atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto atliekamą darbą stengtis sudaryti geresnes sąlygas šio komiteto nariams susipažinti su informacija, susijusia su lyčių lygybe; tai komiteto nariams suteiktų veiksmingesnes informacijos rinkimo priemones; ragina užtikrinti geresnę sąveiką tarp Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto teisėkūros ir ne teisėkūros prioritetų ir Instituto tyrimų; remia Instituto atliekamą svarbų vaidmenį renkant patikimus lyginamuosius duomenis, suskirstytus pagal lytį ir esminius formuojant nacionalinę ir Sąjungos politiką, ypač smurto dėl lyties klausimu; ragina Institutą glaudžiai bendradarbiauti su Eurostatu ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra siekiant parengti reguliarias apžvalgas tais klausimais, kuriuos Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas laiko svarbiausiais, t. y. smurto prieš moteris ir tipiškų moterų užimtumo ypatybių klausimais;

9.  remdamasis šiuo metu turima informacija mano, kad Europos lyčių lygybės instituto direktoriui galima suteikti Instituto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

20.1.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

6

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Rosa D’Amato

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

(1)

OL C 442, 2014 12 10, p. 167.

(2)

OL C 442, 2014 12 10, p. 167.

(3)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)

OL L 403, 2006 12 30, p. 9.

(6)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)

OL C 442, 2014 12 10, p. 167.

(9)

OL C 442, 2014 12 10, p. 167.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(12)

OL L 403, 2006 12 30, p. 9.

(13)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(14)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(15)

Tą dieną priimti tekstai, P7_TA-PROV(2015)0000.

Teisinis pranešimas