Procedūra : 2014/2119(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0098/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0098/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.35
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0144

ZIŅOJUMS     
PDF 190kWORD 101k
30.3.2015
PE 539.713v02-00 A8-0098/2015

par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2119(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2119(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2013. finanšu gada pārskatiem un Institūta atbildi(1),

–       ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Institūtam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1922/2006 par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi(4) un jo īpaši tās 15. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A8-0098/2015),

1.      sniedz Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta direktoram apstiprinājumu par Institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2014/2119(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2013. finanšu gada pārskatiem un Institūta atbildi(7),

–       ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Institūtam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(9),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1922/2006 par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi(10) un jo īpaši tās 15. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A8-0098/2015),

1.      konstatē, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.      apstiprina Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2013. finanšu gada pārskatus;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2119(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā lēmumu par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A8-0098/2015),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (turpmāk „Institūts”) finanšu pārskatiem tā 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 10 024 535, kas ir par 29,49 % vairāk nekā 2012. gadā;

B.   tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2013. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Institūta gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.   pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka attiecībā uz diviem Revīzijas palātas 2011. gada ziņojumā iekļautiem komentāriem, kas tās 2012. gada ziņojumā bija atzīmēti kā tādi, kuru „ieviešana ir sākta”, tika veikti koriģējoši pasākumi, un Revīzijas palātas 2013. gada ziņojumā viens no šiem komentāriem ir ar norādi „ieviests”, bet otrs — „ieviešana ir sākta”; tāpat ņem vērā, ka saistībā ar diviem Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā formulētajiem komentāriem ir veikti koriģējoši pasākumi un attiecībā uz vienu komentāru ir norāde „ieviests” un uz otru — „ieviešana ir sākta”;

2.   pieņem zināšanai Institūta sniegto informāciju, ka informācija par tā pasākumu ietekmi uz Savienības pilsoņiem ir pieejama Institūta (atjauninātajā) tīmekļa vietnē un ir kļuvusi vieglāk pieejama, jo tiek izmantoti sociālie plašsaziņas līdzekļi;

3.   norāda — lai uzlabotu iepirkumu plānošanu un uzraudzību, Institūts ir ieviesis uzraudzības instrumentu, kas seko līdzi gada iepirkumu procesa katram posmam plānoto termiņu ievērošanai;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.   ņem vērā, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98,01 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 76,93 %;

5.   pieņem zināšanai Institūta sniegto informāciju, ka saskaņā ar tā plāniem nodrošināt atbilstošu uzraudzību un informēšanu par budžeta izpildi 2013. gadā ir ieviesta centralizēta budžeta uzraudzība; aicina Institūtu informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šīs procedūras nodrošinātajiem rezultātiem;

Saistības un pārnestās apropriācijas

6.   pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka 2013. gadā vispārējais saistību apropriāciju izpildes līmenis bija 99 %, kas liecina par saistību savlaicīgu uzņemšanos; atzinīgi vērtē to, ka vēl vairāk ir samazinājies kopējais pārnesto apropriāciju apmērs, proti, no EUR 2 500 000 (32 %) 2012. gadā līdz EUR 2 200 000 (29 %) 2013. gadā; norāda, ka šie pārnesumi galvenokārt ir saistīti ar III sadaļu (pamatdarbības izdevumi) un EUR 2 000 000 ir 56 % no attiecīgajām apropriācijām, par kurām uzņemtas saistības; pieņem zināšanai, ka šie pārnesumi galvenokārt saistīti ar iepirkuma procedūrām, kuras lielākoties no Institūta neatkarīgu apstākļu dēļ, piemēram, tādēļ, ka Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts novēloti pieņēma lēmumu par pētījuma priekšmetu, tika noslēgtas 2013. gada beigās;

7.   norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu šis pārnesumu apmērs atbilst budžeta gada pārskata principam;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

8.   pēc iepazīšanās ar Institūta sniegto informāciju secina, ka tā darbā pieņemšanas un atlases procedūra ir atjaunināta atbilstoši budžeta izpildes apstiprinātājiestādes ieteikumiem un tagad ietver rakstiskus testus un attiecīgus to vērtēšanas kritērijus, kurus galīgi apstiprina pirms kandidāta pieteikuma izskatīšanas;

9.   pēc iepazīšanās ar Institūta sniegto informāciju secina, ka kopš 2013. gada tā gada darba programmā ir iekļauts finansēšanas lēmums, kurā sniegta jauna, detalizēta informācija par iepirkumiem, tostarp kopējais gada budžets, kas rezervēts ar pamatdarbību saistītiem iepirkumiem, kā arī aptuvenais grafiks iepirkuma procedūru uzsākšanai;

10. pēc iepazīšanās ar Institūta sniegto informāciju secina, ka ir izstrādāts centralizēts iepirkuma uzraudzības instruments, kas attiecas uz visām iepirkuma procedūrām un norāda svarīgāko procedūras posmu plānotos un faktiskos datumus katrā iepirkuma procedūrā;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

11. pieņem zināšanai, ka Institūta valde ir pieņēmusi interešu konfliktu politiku pēc tam, kad Eiropas Komisija ir izskatījusi un apstiprinājusi šīs politikas priekšlikumu; pēc iepazīšanās ar Institūta sniegto informāciju konstatē, ka minētajā politikā ir iekļauta valdes locekļu, izpilddirektora un augstākā līmeņa vadītāju CV un interešu deklarāciju publiskošana un tā tiek īstenota Institūta tīmekļa vietnē;

Iekšējā revīzija

12. norāda, ka saskaņā ar Institūta sniegto informāciju Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2013. gadā veica revīziju saskaņā ar Institūta stratēģisko revīzijas plānu; norāda, ka šis darbs ietvēra cilvēkresursu pārvaldības revīziju, kurā tika konstatēta paraugprakse, kā arī tas, vai iespējams gūt pietiekamu pārliecību par cilvēkresursu pārvaldības struktūru;

13. ar bažām norāda, ka, veicot riska analīzi, IAS ir konstatējis atsevišķus procesus, kuriem piemīt liels objektīvais risks, bet kurus nevar uzskatīt par revidējamiem atbilstoši revīzijas plānam, jo kontroles mehānismi ir novērtēti kā neesoši vai nepietiekami; atzinīgi vērtē rīcības plāna iesniegšanu, kas paredzēts šī paaugstinātā riska novēršanai; ieinteresēti gaida nākamo padziļināto riska novērtējumu, kurā tiks pārbaudīta rīcības plāna pasākumu īstenošana, un aicina Institūtu informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šī riska novērtējuma rezultātiem;

14. pieņem zināšanai Institūta sniegto informāciju, ka 2013. gada 31. decembrī nebija neizpildītu ārkārtīgi būtisku vai ļoti svarīgu IAS ieteikumu;

Citi komentāri

15. atgādina, ka Institūts ir izveidots, lai veicinātu dzimumu līdztiesību, tostarp integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai visās Savienības politikas jomās un no tām izrietošajās valstu politikas jomās, cīnītos pret diskrimināciju dzimuma dēļ, kā arī veicinātu Savienības iedzīvotāju izpratni par dzimumu līdztiesību; atgādina, ka saskaņā ar Institūta gada darba programmu tā uzdevums ir kļūt par Eiropas zināšanu centru dzimumu līdztiesības jautājumos;

16. atgādina, ka Institūtam ir ļoti nozīmīga loma, jo reāla un efektīva sieviešu un vīriešu līdztiesība būtu jāveicina un jānodrošina visās publiskās un privātās dzīves jomās;

17. aicina Institūtu gada darba programmā iekļaut kopīgas ikgadējās sanāksmes, kurās piedalās Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja un Institūts; aicina Institūtu attiecīgajās Parlamenta komitejās regulāri iepazīstināt ar pētniecības rezultātiem un konstatējumiem; norāda, ka Institūtam būtu jāstrādā aktīvāk, lai Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai būtu vieglāk pieejama ar dzimumu līdztiesību saistīta informācija, kas galvenokārt atspoguļo tā locekļu veikto darbu; uzskata, ka tādējādi tiks nodrošināti svarīgi un efektīvāki informācijas iegūšanas instrumenti;

18. prasa uzlabot mijiedarbību starp Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas leģislatīvajām un neleģislatīvajām prioritātēm un Institūta veikto pētniecību; atzīst Institūta nozīmīgo lomu tādu uzticamu salīdzināmu datu vākšanā, kas ir sadalīti pa dzimumiem un ir būtiski nozīmīgi valsts un Savienības politikas nostādņu izstrādē, īpaši ar dzimumu saistītas vardarbības jomā; aicina Institūtu cieši sadarboties ar Eurostat un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru, lai regulāri sagatavotu apskatus par jautājumiem, kurus Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja uzskata par vissvarīgākajiem, proti, par vardarbību pret sievietēm un sieviešu nodarbinātībai raksturīgām iezīmēm;

o

o         o

19.    attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(13).

21.1.2015

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2119(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Iratxe García Pérez

IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atgādina, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (turpmāk „Institūts”) ir izveidots, lai sekmētu dzimumu līdztiesības veicināšanu, tostarp integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai visās Savienības politikas jomās un no tām izrietošajās valstu politikas jomās, cīnītos pret diskrimināciju dzimuma dēļ, kā arī veicinātu Savienības iedzīvotāju izpratni par dzimumu līdztiesību; atgādina, ka saskaņā ar Institūta gada darba programmu tā uzdevums ir kļūt Eiropas zināšanu centru dzimumu līdztiesības jautājumos;

2.  atgādina, ka Institūtam ir ļoti nozīmīga loma, īpaši tādēļ, ka reāla un efektīva sieviešu un vīriešu līdztiesība būtu jāveicina un jānodrošina visās publiskās un privātās dzīves jomās;

3.  norāda uz Revīzijas palātas apstiprinājumu, ka Institūta gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo tā finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembrī un ka Institūta darbība un naudas plūsmas 2013. finanšu gadā atbilst tā finanšu noteikumiem;

4.  atzinīgi vērtē to, ka 2013. gadā saistību apropriāciju vispārējais izpildes līmenis bija 99 %, kas liecina par to, ka saistības tika uzņemtas savlaicīgi;

5.  norāda uz Revīzijas palātas atzinumu, ka Institūta 2013. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

6.  ar gandarījumu vērš uzmanību uz Revīzijas palātas piezīmi par to pārnesto apropriāciju, par kurām uzņemtas saistības, apjoma samazināšanos no 32 % 2012. gadā līdz 29 % 2013. gadā; norāda uz Revīzijas palātas komentāru par to, ka šie pārnesumi galvenokārt saistīti ar iepirkuma procedūrām, kuras lielākoties no Institūta neatkarīgu apstākļu dēļ noslēgtas pašās gada beigās; aicina Institūtu arī turpmāk censties pakāpeniski samazināt šādus pārnesumus un panākt lielāku budžeta efektivitāti;

7.  norāda uz pasākumiem, kurus Institūts veicis, pildot ar iepirkuma plānošanas un uzraudzības procedūru saistītos iepriekšējā gada solījumus, kā arī uz to, ka tagad Institūtam ir uzraudzības instruments, kas seko līdzi katram ikgadējā iepirkuma procesa posmam plānoto termiņu ievērošanai;

8.  atgādina, ka ir svarīgi ir Institūta gada darba programmā ņemt vērā pasākumus, kas paredzēti sadarbības plānā ar Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteju, un attiecīgajās Parlamenta komitejās regulāri iepazīstināt ar pētniecības rezultātiem un konstatējumiem; norāda, ka Institūtam aktīvāk būtu jāveicina ar dzimumu līdztiesību saistītas informācijas pieejamība Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai un tam būtu vairāk jākoncentrējas uz minētās komitejas veikto darbu, tādējādi nodrošinot tās locekļiem efektīvākus informācijas iegūšanas instrumentus; prasa uzlabot mijiedarbību starp Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas leģislatīvajām un neleģislatīvajām prioritātēm un Institūta veikto pētniecību; atbalsta Institūta nozīmīgo lomu tādu uzticamu salīdzināmu datu vākšanā, kas ir sadalīti pa dzimumiem un ir būtiski nozīmīgi valsts un Savienības politikas nostādņu izstrādē, īpaši ar dzimumu saistītas vardarbības jomā; aicina Institūtu cieši sadarboties ar Eurostat un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru, lai regulāri sagatavotu apskatus par jautājumiem, kurus Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja uzskata par vissvarīgākajiem, proti, par vardarbību pret sievietēm un sieviešu nodarbinātībai raksturīgām iezīmēm;

9.  pamatojoties uz patlaban pieejamajiem datiem, uzskata, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības Institūta direktoram var sniegt apstiprinājumu par Institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildi.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

20.1.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

6

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rosa D’Amato

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Ferrara

(1)

OV C 442, 10.12.2014., 167. lpp.

(2)

OV C 442, 10.12.2014., 167. lpp.

(3)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)

OV L 403, 30.12.2006., 9. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 442, 10.12.2014., 167. lpp.

(8)

OV C 442, 10.12.2014., 167. lpp.

(9)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(10)

OV L 403, 30.12.2006., 9. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2015)0000.

Juridisks paziņojums