Procedura : 2014/2119(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0098/2015

Teksty złożone :

A8-0098/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.35
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0144

SPRAWOZDANIE     
PDF 190kWORD 108k
30.3.2015
PE 539.713v02-00 A8-0098/2015

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2013

(2014/2119(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2013

(2014/2119(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2013, wraz z odpowiedziami Instytutu(1),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Instytutowi absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn(5), w szczególności jego art. 15,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0098/2015),

1.      udziela dyrektor Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn absolutorium z wykonania budżetu Instytutu za rok budżetowy 2013;

2.      przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektor Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2013

(2014/2119(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2013, wraz z odpowiedziami Instytutu(8),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Instytutowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(11), w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn(12), w szczególności jego art. 15,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(14), w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0098/2015),

1.      stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn zostało przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.      zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2013;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektor Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2013

(2014/2119(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0098/2015),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (zwanego dalej „Instytutem”) za rok budżetowy 2013 ostateczny budżet Instytutu wynosił 10 024 535 EUR, co stanowi wzrost o 29,49% w porównaniu do 2012 r.,

B.   mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2013 („Sprawozdanie Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Instytutu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe,

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.   na podstawie sprawozdania Trybunału zwraca uwagę, że w stosunku do dwóch uwag zawartych w sprawozdaniu Trybunału z roku 2011 i oznaczonych w sprawozdaniu Trybunału z 2012 r. jako „w trakcie realizacji” podjęto działania naprawcze i jedna z tych kwestii została oznaczona w sprawozdaniu Trybunału z 2013 r. jako „zakończona”, a druga jako „w trakcie realizacji”; zwraca także uwagę na to, że w odniesieniu do dwóch uwag zawartych w sprawozdaniu Trybunału z 2012 r. podjęto działania naprawcze, przy czym jedno zostało oznaczone jako „ukończone”, a drugie jako „w trakcie realizacji”;

2.   przyznaje, że Instytut upublicznia informacje o wpływie swoich działań na obywateli Unii na swojej stronie internetowej, która została zaktualizowana i stała się szerzej dostępna dzięki wykorzystaniu mediów społecznościowych;

3.   zauważa, że w celu lepszego planowania udzielania zamówień i monitorowania Instytut wdrożył narzędzie monitorowania, które kontroluje spodziewane terminy wszystkich etapów rocznej procedury zamówień;

Gospodarowanie budżetem i finansami

4.   zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2013 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 98,01%, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 76,93%;

5.   zauważa, że zgodnie z planami Instytutu związanymi z zapewnieniem odpowiedniego monitorowania i sprawozdawczości w zakresie wdrażania budżetu w 2013 r. przyjęto procedurę centralnego monitorowania budżetu; wzywa Instytut do poinformowania organu udzielającego absolutorium o rezultatach, jakie przyniosła ta procedura;

Zobowiązania i przeniesienia

6.   stwierdza na podstawie sprawozdania Trybunału Obrachunkowego, że w 2013 r. ogólny poziom zaciągniętych zobowiązań wyniósł 99%, co świadczy o terminowości zaciągania zobowiązań; z zadowoleniem przyjmuje dalszy spadek ogólnego poziomu przeniesień z 2 500 000 EUR (32%) w 2012 r. do 2 200 000 EUR (29%) w roku 2013; zwraca uwagę, że przeniesienia te dotyczą głównie działu 3 (wydatki operacyjne), gdzie wyniosły one 2 000 000 mln EUR, co stanowi 56% środków, na które zaciągnięto zobowiązania w tym dziale; przyznaje, że te przeniesienia dotyczą głównie postępowań o udzielenie zamówienia zakończonych pod koniec roku 2013, przede wszystkim z przyczyn pozostających poza kontrolą Instytutu, tzn. wskutek opóźnionej decyzji prezydencji Rady UE dotyczącej przedmiotu badania;

7.   zwraca uwagę, że według sprawozdania Trybunału poziom przeniesień jest zgodny z budżetową zasadą jednoroczności;

Procedury udzielania zamówień i naboru pracowników

8.   potwierdza, że procedury naboru i selekcji pracowników Instytutu zostały zaktualizowane zgodnie z zaleceniami organu udzielającego absolutorium i obejmują teraz odpowiednio ważone testy pisemne przeprowadzane przed uwzględnieniem aplikacji jakiegokolwiek pracownika;

9.   przyznaje, że od 2013 r. roczny program prac Instytutu obejmuje decyzję w sprawie finansowania zawierającą szczegółowe informacje o nowych zamówieniach, z uwzględnieniem całkowitego rocznego budżetu przeznaczonego na postępowania o udzielenie zamówienia operacyjnego oraz orientacyjnych ram czasowych rozpoczęcia postępowań o udzielenie zamówienia;

10. zwraca uwagę na to, że Instytut opracował scentralizowane narzędzie monitorowania zamówień, które obejmuje wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia i podaje planowane i rzeczywiste daty głównych kroków proceduralnych w każdym takim postepowaniu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

11. zauważa, że zarząd Instytutu przyjął politykę zarządzania konfliktami interesów po przeglądzie odpowiedniego wniosku i jego zatwierdzeniu przez Komisję Europejską; przyznaje, że Instytut wprowadził do tej polityki obowiązek publikacji CV i deklaracji o braku konfliktu interesów przez członków zarządu, dyrektora wykonawczego i członków wyższej kadry zarządzającej, czego dokonano na stronie internetowej Instytutu;

Audyt wewnętrzny

12.    na podstawie informacji uzyskanych od Instytutu stwierdza, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła audyt zgodnie ze strategicznym planem audytu Instytutu; stwierdza, że prace te obejmowały audyt w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi identyfikujący wzorcowe praktyki i zapewniający wystarczającą pewność w zakresie organizacji zarządzania zasobami ludzkimi;

13.    zauważa, że w trakcie prowadzenia analizy ryzyka IAS zauważyła pewne procesy obarczone wysokim ryzykiem wewnętrznym, które nie mogły zostać zbadane w ramach planu audytu, ponieważ stwierdzono brak ich kontroli lub kontrolę niewystarczającą; z zadowoleniem przyjmuje złożenie planu działania mającego na celu zarządzanie tymi obszarami wysokiego ryzyka; oczekuje następnej dogłębnej oceny oraz działań następczych w związku z tym planem działania i wzywa Instytut do informowania organu udzielającego absolutorium o wynikach oceny ryzyka;

14.    zauważa, że od 31 grudnia 2013 r. IAS nie wystosowała żadnych zaleceń o decydującym znaczeniu ani bardzo ważnych;

Inne uwagi

15.    przypomina, że Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) został utworzony w celu propagowania równości płci, w tym włączania problematyki płci do głównego nurtu wszystkich polityk Unii oraz wynikających z nich polityk krajowych, a także w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć i podnoszenia poziomu świadomości obywateli Unii w zakresie problematyki równouprawnienia mężczyzn i kobiet; przypomina, że zgodnie z rocznym programem prac Instytutu, jego misją jest stanie się europejskim centrum wiedzy na temat kwestii związanych z równouprawnieniem mężczyzn i kobiet;

16.    przypomina, że Instytut ma do odegrania fundamentalną rolę, zwłaszcza w związku z faktem, że rzeczywiste i skuteczne równouprawnienie kobiet i mężczyzn należy wspierać i zapewniać we wszystkich sferach życia publicznego i prywatnego;

17.    wzywa Instytut do włączenia dorocznych spotkań Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego z Instytutem do rocznego programu prac Instytutu; wzywa Instytut do regularnego przedstawiania wyników i ustaleń badań właściwym komisjom Parlamentu; zauważa, że Instytut powinien aktywniej umożliwiać Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dostęp do informacji dotyczących kwestii płci, dostosowanych do prac prowadzonych przez tę komisję, co dałoby jej członkom skuteczniejsze narzędzia informacji; uważa, że będzie to dla nich źródłem ważnych i skuteczniejszych narzędzi informacyjnych;

18.    apeluje o zapewnienie sprawniejszej interakcji między ustawodawczymi i nieustawodawczymi priorytetami Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia a badaniami prowadzonymi przez Instytut; przyznaje, że Instytut odgrywa ważną rolę w gromadzeniu wiarygodnych i porównywalnych danych dezagregowanych według płci i ma podstawowe znaczenie dla opracowywania krajowych i unijnych strategii politycznych, zwłaszcza w zakresie przemocy uwarunkowanej płcią; wzywa Instytut do ścisłej współpracy z Eurostatem i Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej w celu regularnego prowadzenia badań tematy o największym znaczeniu dla Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, zwłaszcza w odniesieniu do przemocy wobec kobiet oraz specyfiki zatrudnienia kobiet;

o

o         o

19.    w odniesieniu do innych uwag o przekrojowym charakterze dołączonych do decyzji o udzieleniu absolutorium odsyła do swojej rezolucji z … 2015 r.(15) w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.

21.1.2015

OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2013

(2014/2119(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Iratxe García Pérez

WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przypomina, że Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn – EIGE (zwany dalej „Instytutemˮ) został utworzony w celu propagowania równości płci, w tym włączania problematyki płci do głównego nurtu polityki we wszystkich politykach Unii oraz w wynikających z nich politykach krajowych, a także w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć i podnoszenia poziomu świadomości obywateli Unii w zakresie problematyki równości mężczyzn i kobiet; przypomina, że zgodnie z rocznym programem prac Instytutu, jego misją jest stanie się europejskim centrum wiedzy na temat kwestii związanych z równością mężczyzn i kobiet;

2.   przypomina, że Instytut ma do odegrania fundamentalną rolę, zwłaszcza w związku z faktem, że rzeczywiste i skuteczne równouprawnienie kobiet i mężczyzn należy wspierać i zapewniać we wszystkich sferach życia publicznego i prywatnego;

3.  odnotowuje, że Trybunał Obrachunkowy potwierdził, iż roczne sprawozdanie finansowe Instytutu przedstawia we wszystkich istotnych aspektach faktyczną sytuację finansową Instytutu na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz że transakcje i przepływy pieniężne za rok budżetowy 2013 są zgodne z przepisami rozporządzenia finansowego Instytutu;

4.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2013 r. ogólny poziom zaciągniętych zobowiązań wyniósł 99 %, co sugeruje, że zobowiązania zaciągano terminowo;

5.  podkreśla, że w opinii Trybunału Obrachunkowego transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Instytutu za rok budżetowy 2013 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

6.  z satysfakcją odnotowuje uwagę Trybunału Obrachunkowego dotyczącą redukcji przeniesień środków na zobowiązania z 32% w 2012 r. do 29% w 2013 r.; odnotowuje uwagę Trybunału Obrachunkowego, iż te przeniesienia dotyczyły głównie procedur udzielania zamówień, które zakończono w późnym okresie roku głównie z powodów, na które Instytut nie miał wpływu; wzywa Instytut do podejmowania dalszych wysiłków w celu stopniowej redukcji przeniesień środków oraz osiągnięcia większej efektywności budżetowej;

7.  zauważa środki podjęte przez Instytut w odpowiedzi na uwagi sformułowane w ubiegłym roku odnośnie do planowania udzielania zamówień i procedury monitorowania, a także fakt, że Instytut dysponuje obecnie narzędziem monitorowania, które kontroluje spodziewane terminy wszystkich etapów rocznej procedury zamówień;

8.   przypomina o wadze uwzględniania w rocznym programie prac Instytutu działań przewidzianych w programie współpracy z Komisją Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz regularnego przedstawiania wyników i ustaleń badań właściwym komisjom Parlamentu; zauważa, że Instytut powinien aktywniej udostępniać Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia informacje dotyczące kwestii płci i bardziej przy tym koncentrować się na pracach prowadzonych przez tę komisję, co dałoby jej członkom skuteczniejsze narzędzia informacji; apeluje o zapewnienie lepszej interakcji między z jednej strony ustawodawczymi i nieustawodawczymi priorytetami Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, a z drugiej strony badaniami prowadzonymi przez Instytut; popiera ważność roli odgrywanej przez Instytut w gromadzeniu wiarygodnych i porównywalnych danych w rozbiciu na płeć, o kapitalnym znaczeniu dla opracowywania krajowych i unijnych polityk zwłaszcza w zakresie przemocy ze względu na płeć; wzywa Instytut do ścisłej współpracy z Eurostatem i Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej w celu regularnego dostarczania badań na najważniejsze dla Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia tematy, zwłaszcza w odniesieniu do przemocy wobec kobiet oraz specyfiki zatrudnienia kobiet;

9.  jest zdania, na podstawie obecnie dostępnych danych, że dyrektorowi Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn można udzielić absolutorium z wykonania budżetu Instytutu za rok budżetowy 2013.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

20.1.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

6

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Rosa D’Amato

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

(1)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 167.

(2)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 167.

(3)

Dz.U. L 248 z 16.09.2002, s. 1.

(4)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(5)

Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 9.

(6)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(7)

Dz.U. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 167.

(9)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 167.

(10)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(11)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(12)

Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 9.

(13)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(14)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(15)

Teksty przyjęte w tym dniu, P7_TA-PROV(2015)0000.

Informacja prawna