Postup : 2014/2119(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0098/2015

Predkladané texty :

A8-0098/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.35
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0144

SPRÁVA     
PDF 195kWORD 103k
30.3.2015
PE 539.713v02-00 A8-0098/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013

(2014/2119(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013

(2014/2119(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitútu(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť(5), a najmä na jeho článok 15,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20123(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0098/2015),

1.      udeľuje absolutórium riaditeľke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za plnenie rozpočtu inštitútu za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013

(2014/2119(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitútu(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť(12), a najmä na jeho článok 15,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20123(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0098/2015),

1.      berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013

(2014/2119(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0098/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (ďalej len „inštitút“) za rozpočtový rok 2013 sumu 10 024 535 EUR, čo predstavuje nárast o 29,49 % v porovnaní s rokom 2012,

B.   keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka inštitútu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.   na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že v prípade dvoch pripomienok Dvora audítorov uvedených v správe za rok 2011, pri ktorých je v správe Dvora audítorov za rok 2012 uvedené „prebieha“, boli podniknuté nápravné opatrenia a jedna pripomienka je v správe Dvora audítorov za rok 2013 označená ako dokončená a pri jednej je uvedené „prebieha“; ďalej konštatuje, že v prípade dvoch pripomienok uvedených v správe Dvora audítorov za rok 2012 boli podniknuté nápravné opatrenia a jedna pripomienka je označená ako „dokončená“ a jedna ako „prebieha“;

2.   berie na vedomie informáciu inštitútu, že údaje o dosahu jeho činností na občanov Únie sú k dispozícii na jeho internetovej stránke, ktorá sa aktualizuje a ktorej dostupnosť sa zvýšila prostredníctvom sociálnych médií;

3.   konštatuje, že v záujme zlepšenia verejného obstarávania, plánovania a monitorovania inštitút zaviedol monitorovací nástroj, ktorým sa sledujú predpokladané dátumy každého kroku v rámci každoročných postupov obstarávania;

Rozpočet a finančné hospodárenie

4.   konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo celkovú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,01 % a miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 76,93 %;

5.   na základe informácií inštitútu konštatuje, že v súlade s jeho plánmi zabezpečiť primerané monitorovanie plnenia rozpočtu a informovanie o ňom bol v roku 2013 prijatý postup centrálneho monitorovania rozpočtu; vyzýva inštitút, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch dosiahnutých prostredníctvom tohto postupu;

Záväzky a prenosy

6.   na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že v roku 2013 predstavovala celková miera viazaných rozpočtových prostriedkov 99 %, čo svedčí o včasnom prijatí záväzkov; víta ďalšie zníženie celkovej úrovne prenosov z 2 500 000 EUR (32 %) v roku 2012 na 2 200 000 EUR (29 %) v roku 2013; poukazuje na to, že tieto prenosy sa týkajú najmä hlavy III (operačné výdavky) s 2 000 000 EUR, ktoré predstavujú 56 % príslušných viazaných rozpočtových prostriedkov; berie na vedomie, že tieto prenosy sa vzťahujú hlavne na postupy verejného obstarávania, ktoré boli ukončené neskoro v roku 2013 z dôvodov, ktoré inštitút väčšinou nemohol ovplyvniť, ako je napríklad oneskorené rozhodnutie predsedníctva Rady Únie týkajúce sa predmetu štúdie;

7.   konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov je úroveň prenosov v súlade so zásadou ročnej platnosti rozpočtu;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

8.   na základe informácií inštitútu sa uistil, že jeho postup prijímania a výberu zamestnancov bol aktualizovaný v súlade s odporúčaniami orgánu udeľujúceho absolutórium a v súčasnosti zahŕňa písomné testy, ako aj ich príslušné vážené podiely, ktoré sa schvaľujú skôr, ako sa posudzujú akékoľvek žiadosti uchádzačov;

9.   na základe informácií inštitútu berie na vedomie, že od roku 2013 je súčasťou jeho ročného pracovného programu rozhodnutie o financovaní, v ktorom sú uvedené podrobnosti o nových postupoch verejného obstarávaní vrátane celkového ročného rozpočtu vyhradeného na verejné obstarávanie týkajúce sa operačných činností, ako aj orientačný harmonogram začatia postupov verejného obstarávania;

10. na základe informácií inštitútu konštatuje, že bol vyvinutý centralizovaný nástroj na monitorovanie verejného obstarávania, ktorý zahŕňa všetky postupy verejného obstarávania a v ktorom sú uvedené plánované aj aktuálne dátumy hlavných etáp jednotlivých postupov verejného obstarávania;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

11. berie na vedomie, že správna rada inštitútu prijala politiku riadenia konfliktov záujmov po tom, ako návrh tejto politiky preskúmala a schválila Európska komisia; na základe informácií inštitútu berie na vedomie, že zverejnenie životopisov a vyhlásení o záujmoch členov správnej rady, výkonnej riaditeľky a vyššieho manažmentu je súčasťou tejto politiky a je zrealizované na internetovej stránke inštitútu;

Vnútorný audit

12.    na základe informácií inštitútu konštatuje, že v roku 2013 Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie vykonal audit v súlade so strategickým plánom auditov inštitútu; konštatuje, že súčasťou tejto práce bol audit riadenia ľudských zdrojov, ktorý zistil osvedčené postupy, ako aj primerané uistenie, pokiaľ ide o organizáciu riadenia ľudských zdrojov;

13.    so znepokojením konštatuje, že IAS pri analýze rizík zistil, že určité postupy sa vyznačujú vysokým inherentným rizikom, ktoré nebolo možné overiť v rámci plánu auditov, pretože kontroly boli vyhodnotené ako neexistujúce alebo nedostatočné; víta predloženie akčného plánu zameraného na riešenie týchto oblastí vyznačujúcich sa vysokým rizikom; očakáva nasledujúce hĺbkové hodnotenie rizík, ktoré nadviaže na tento akčný plán, a vyzýva inštitút, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch hodnotenia rizík;

14.    berie na vedomie informáciu inštitútu, že k 31. decembru 2013 neboli otvorené žiadne odporúčania s rozhodujúcim významom ani veľmi dôležité odporúčania, ktoré predložil IAS;

Ďalšie pripomienky

15.    pripomína, že inštitút bol zriadený s cieľom presadzovať rodovú rovnosť vrátane uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých politikách Únie a v nadväzujúcich národných politikách, ako aj bojovať proti diskriminácii na základe pohlavia a zvyšovať povedomie občanov Únie o rodovej rovnosti; pripomína, že podľa ročného pracovného programu inštitútu je jeho úlohou stať sa európskym znalostným centrom špecializovaným na otázky rodovej rovnosti;

16.    pripomína, že inštitút zohráva zásadnú úlohu preto, že vo všetkých oblastiach verejného a súkromného života by sa mala podporovať a zaručiť skutočná a účinná rovnosť medzi ženami a mužmi;

17.    žiada inštitút, aby do svojho ročného pracovného programu zahrnul výročné spoločné schôdze Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť Parlamentu a inštitútu; vyzýva inštitút, aby pravidelne prezentoval výsledky a zistenia zo svojho výskumu pred príslušnými výbormi Parlamentu; konštatuje, že inštitút by mal Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť proaktívnejšie uľahčiť prístup k informáciám týkajúcim sa rodovej rovnosti zameraným na prácu jeho členov; domnieva sa, že by im to poskytlo dôležité a účinnejšie informačné nástroje;

18.    žiada lepšie prepojenie medzi legislatívnymi a nelegislatívnymi prioritami Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a výskumom vykonávaným v inštitúte; uznáva dôležitú úlohu inštitútu pri zhromažďovaní spoľahlivých komparatívnych údajov, ktoré sú rozčlenené podľa pohlaví a majú zásadný význam pre tvorbu vnútroštátnych politík a politík Únie, najmä v oblasti násilia založeného na rodovej príslušnosti; vyzýva inštitút, aby úzko spolupracoval s Eurostatom a Agentúrou Európskej únie pre základné práva s cieľom vykonávať pravidelné prieskumy týkajúce sa otázok, ktoré Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť považuje za najdôležitejšie, konkrétne otázok násilia na ženách a typických znakov zamestnanosti žien;

o

o         o

19.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(15) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

21.1.2015

STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013

(2014/2119(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Iratxe García Pérez

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (ďalej len „inštitút“) bol zriadený s cieľom podporovať rodovú rovnosť vrátane uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých politikách Únie a v nadväzujúcich národných politikách, ako aj bojovať proti diskriminácii na základe pohlavia a zvyšovať povedomie občanov Únie o rodovej rovnosti; pripomína, že podľa ročného pracovného programu inštitútu je jeho úlohou stať sa európskym znalostným centrom špecializovaným na otázky rodovej rovnosti;

2.   pripomína, že inštitút zohráva zásadnú úlohu najmä preto, že vo všetkých oblastiach verejného a súkromného života by sa mala podporovať a zaručiť skutočná rovnosť medzi ženami a mužmi;

3.  berie na vedomie potvrdenie Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka inštitútu zo všetkých významných hľadísk verne vyjadruje jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013 a že operácie a hotovostné toky inštitútu za rozpočtový rok 2013 sú v súlade s ustanoveniami jeho rozpočtového nariadenia;

4.   víta skutočnosť, že v roku 2013 predstavovala celková miera viazaných rozpočtových prostriedkov 99 %, čo znamená, že záväzky boli prijaté včas;

5.  poukazuje na stanovisko Dvora audítorov, že transakcie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou inštitútu za rozpočtový rok 2013 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne;

6.  s uspokojením upriamuje pozornosť na pripomienku Dvora audítorov týkajúcu sa zníženia podielu prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov z 32 % v roku 2012 na 29 % v roku 2013; berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov k tomu, že tieto prenesené rozpočtové prostriedky sa týkajú prevažne postupov verejného obstarávania, ktoré boli uzavreté koncom roka z dôvodov, ktoré boli väčšinou mimo dosahu inštitútu; žiada inštitút, aby ďalej vyvíjal úsilie o ich postupné zníženie a aby zabezpečil účinnejšie využívanie rozpočtu;

7.  berie na vedomie opatrenia, ktoré prijal inštitút v nadväznosti na minuloročné záväzky týkajúce sa postupu plánovania a monitorovania verejného obstarávania, ako aj skutočnosť, že inštitút má v súčasnosti zavedený monitorovací nástroj, ktorý sleduje očakávané termíny každého kroku ročných postupov verejného obstarávania;

8.  pripomína, že je dôležité zohľadniť v rámci ročného pracovného programu inštitútu činnosti uvedené v pláne spolupráce s Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť, ako aj pravidelne predkladať príslušným výborom Parlamentu výsledky a zistenia vyplývajúce z výskumu; konštatuje, že inštitút by mal uľahčiť Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť prístup k informáciám týkajúcim sa rodovej rovnosti proaktívnejším spôsobom, v rámci ktorého sa viac zohľadní práca tohto výboru, čím by jeho členovia získali účinnejšie informačné nástroje; žiada lepšie prepojenie medzi legislatívnymi a nelegislatívnymi prioritami Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a výskumom vykonávaným v inštitúte; súhlasí s tým, že inštitút má dôležitú úlohu pri zhromažďovaní spoľahlivých komparatívnych údajov, ktoré sú rozčlenené podľa pohlavia a majú zásadný význam pre tvorbu vnútroštátnych politík a politík Únie, najmä v oblasti násilia založeného na rodovej príslušnosti; vyzýva inštitút, aby úzko spolupracoval s Eurostatom a Agentúrou Európskej únie pre základné práva s cieľom vykonávať pravidelné prieskumy týkajúce sa otázok, ktoré Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť považuje za najdôležitejšie, najmä otázky násilia na ženách a hlavných znakov nezamestnanosti žien;

9.  na základe údajov, ktoré sú v súčasnosti dostupné, sa domnieva, že riaditeľke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť možno udeliť absolutórium za plnenie rozpočtu inštitútu za rozpočtový rok 2013.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

20.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

21

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 167.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 167.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 9.

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 167.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 167.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 9.

(13)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P7 TA-PROV(2015)0000.

Právne oznámenie