Förfarande : 2014/2119(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0098/2015

Ingivna texter :

A8-0098/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.35
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0144

BETÄNKANDE     
PDF 169kWORD 82k
30.3.2015
PE 539.713v02-00 A8-0098/2015

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013

(2014/2119(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013

(2014/2119(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013, med institutets svar(1),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut(5), särskilt artikel 15,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0098/2015).

1.      Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2013.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013

(2014/2119(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013, med institutets svar(8),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(9), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(11), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut(12), särskilt artikel 15,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(14), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0098/2015).

1.      Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.      Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013

(2014/2119(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0098/2015), och av följande skäl:

A.     Den slutliga budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet (nedan kallat institutet), uppgick enligt dess egen redovisning för budgetåret 2013 till 10 024 535 EUR, vilket utgör en ökning med 29,49 % jämfört med 2012.

B.     I sin rapport om institutets årsredovisning för budgetåret 2013 förklarade revisionsrätten att man uppnått en rimlig säkerhet om att institutets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.      Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att avseende de två kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2011 och som markerades som ”pågående” i revisionsrättens rapport för 2012 har korrigerande åtgärder vidtagits och en kommentar är markerad som ”genomförd” medan en är markerad som ”pågående”. Parlamentet noterar vidare att för de två kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 har korrigerande åtgärder vidtagits och att en kommentar nu är markerad som ”genomförd” medan en är markerad som ”pågående”.

2.      Europaparlamentet erfar från institutet att information om hur institutets verksamhet påverkar unionens medborgare finns på dess webbplats, som har uppdaterats, och gjorts mer tillgänglig via sociala medier.

3.      Europaparlamentet noterar att för att förbättra upphandlingar, planering och övervakning har institutet infört ett övervakningsverktyg som ska användas för att följa de beräknade datumen för varje steg i de årliga upphandlingsförfarandena.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.      Europaparlamentet noterar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2013 resulterade i ett genomförande av budgeten på 98,01 %, och att genomförandegraden av betalningsbemyndigandena var 76,93 %.

5.      Europaparlamentet erfar från institutet att det planerar att se till att budgetgenomförandet övervakas och redovisas på ett lämpligt sätt och att ett förfarande för central budgetövervakning har antagits under 2013. Parlamentet uppmanar institutet att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av förfarandet.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

6.      Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att den totala nivån för de åtaganden som gjorts 2013 var 99 %, vilket visar att åtagandena gjordes i tid. Parlamentet välkomnar att institutet har minskat mängden överföringar av gjorda åtaganden ytterligare från 2 500 000 EUR (32 %) 2012 till 2 200 000 EUR (29 %) 2013. Parlamentet påpekar att överföringarna främst avser avdelning III (driftsutgifter) med 2 000 000 EUR, vilket motsvarar 56 % av de motsvarande gjorda åtagandena. Parlamentet konstaterar att dessa överföringar främst avser upphandlingsförfaranden som avslutades i slutet av 2013 av orsaker som främst låg utanför institutets kontroll, såsom ett försenat beslut av unionens ordförandeskap om ämnet för en undersökning.

7.      Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport är nivån på överföringarna i linje med budgetprincipen om ettårighet.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

8.      Europaparlamentet noterar institutets uppgift att dess förfarande för urval och rekrytering av personal har uppdaterats i enlighet med den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens rekommendationer och nu omfattar skriftliga prov och motsvarande viktningar, som avslutas innan ansökningarna gås igenom.

9.      Europaparlamentet noterar institutets uppgift att från och med 2013 innehåller institutets årliga arbetsprogram ett finansieringsbeslut med nya uppgifter om upphandlingen, bland annat den totala årliga budget som anslagits för upphandling som avser operativa ändamål samt den vägledande översikten över när de planerade upphandlingarna ska inledas.

10.    Europaparlamentet noterar institutets uppgift att ett centralt verktyg för övervakningen av upphandlingar har utvecklats som visar de planerade och verkliga datumen för varje steg i de årliga upphandlingsförfarandena.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

11.    Europaparlamentet noterar att institutets styrelse har antagit strategin för förebyggande och hantering av intressekonflikter efter att kommissionen granskat och godkänt förslaget till strategi. Parlamentet erfar från institutet att offentliggörandet av meritförteckningarna och intresseförklaringarna för styrelseledamöterna, verkställande direktören och högsta ledningen ingår i stratgin och är tillgängliga på institutets webbplats.

Intern revision

12.    Europaparlamentet konstaterar på grundval av uppgifter från institutet att kommissionens internrevisionstjänst (IAS) 2013 utförde en granskning i enlighet med institutets strategiska revisionsplan. Parlamentet noterar att detta arbete inbegrep en granskning av personalförvaltningen vid vilken man fastställde god praxis och rimlig säkerhet med avseende på personalförvaltningen.

13.    Parlamentet noterar med oro att IAS under riskanalysens gång fastställde vissa förfaranden som präglades av hög inneboende risk och som inte kunde granskas inom ramen för revisionsplanen eftersom kontroller saknades eller var otillräckliga. Parlamentet välkomnar att man lagt fram en handlingsplan i syfte att ta itu med dessa högriskområden. Parlamentet ser fram emot nästa ingående riskbedömning vid vilken en uppföljning kommer att göras av denna handlingsplan och uppmanar institutet att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av riskbedömningen.

14.    Europaparlamentet erfar från institutet att inga kritiska eller mycket viktiga rekommendationer från IAS kvarstod att åtgärda den 31 december 2012.

Övriga kommentarer

15.    Europaparlamentet påminner om att institutet har inrättats för att främja jämställdhet, inbegripet integrering av ett jämställdhetsperspektiv i all unionspolitik och nationell politik som följer av denna, att bekämpa könsdiskriminering samt öka medvetenheten om jämställdhetsfrågorna bland unionens medborgare. Parlamentet betonar att institutets uppgift, enligt dess årliga arbetsprogram, är att bli det europeiska kunskapscentrumet för jämställdhetsfrågor.

16.    Europaparlamentet påminner om att institutet har en mycket viktig roll eftersom den verkliga och effektiva jämställdheten mellan kvinnor och män bör främjas och garanteras inom alla områden av det offentliga och privata livet.

17.    Europaparlamentet uppmanar institutet att inkludera de gemensamma årliga möten som äger rum mellan parlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, och institutet, i sitt årliga arbetsprogram. Parlamentet uppmanar institutet att regelbundet presentera resultatet av sin forskning för parlamentets berörda utskott. Parlamentet noterar att institutet på ett mer proaktivt sätt bör underlätta tillgången till jämställdhetsrelaterad information, fokuserad på det arbete som utförs av dess ledamöter, för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Parlamentet anser att detta skulle ge utskottsledamöterna viktigare och effektivare informationsverktyg.

18.    Parlamentet begär bättre samordning mellan lagstiftningsrelaterade och icke-lagstiftningsrelaterade prioriteringar inom utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och institutets forskning. Parlamentet medger vikten av institutets roll när det gäller att samla in tillförlitliga och jämförbara uppgifter som är uppdelade per kön och som är mycket viktiga för utarbetandet av nationell politik och unionspolitik, särskilt när det gäller könsbaserat våld. Parlamentet uppmanar institutet att samarbeta nära med Eurostat och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för att regelbundet tillhandahålla undersökningar om de viktigaste frågorna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, särskilt våld mot kvinnor och aspekter som kännetecknar kvinnors sysselsättning.

o

o       o

19.    När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den … 2015(15) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

21.1.2015

YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) för budgetåret 2013

(2014/2119(DEC))

Föredragande av yttrande: Iratxe García Pérez

FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet påminner om att Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) inrättades för att främja jämställdhet mellan könen, inbegripet jämställdhetsintegrering i all EU-politik och i den därav följande nationella politiken, bekämpa könsdiskriminering och öka unionsmedborgarnas medvetenhet om jämställdhet. Parlamentet betonar att institutets uppgift, enligt dess årliga arbetsprogram, är att bli det europeiska kunskapscentrumet för jämställdhetsfrågor.

2.  Europaparlamentet påminner om att institutet har en mycket viktig roll, speciellt eftersom den verkliga och effektiva jämställdheten mellan kvinnor och män bör främjas och garanteras inom alla områden av det offentliga och privata livet.

3.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens bekräftelse av att institutets årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av institutets finansiella ställning per den 31 december 2013, och att transaktionerna och kassaflödet för budgetåret 2013 stämmer överens med institutets budgetbestämmelser.

4.  Europaparlamentet välkomnar att den samlade andelen gjorda åtaganden under 2013 var 99 %, vilket tyder på att åtagandena gjordes i tid.

5.  Europaparlamentet betonar revisionsrättens ståndpunkt att de transaktioner som ligger till grund för institutets årsredovisning för budgetåret 2013 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

6.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens kommentar att överföringen av anslag för vilka åtaganden ingåtts minskat från 32 procent under 2012 till 29 procent under 2013. Parlamentet noterar revisionsrättens kommentar att dessa överföringar huvudsakligen avser upphandlingsförfaranden som ingåtts sent under året av skäl som huvudsakligen är utanför institutets kontroll. Parlamentet uppmanar institutet att fortsätta med sina ansträngningar för att gradvis minska dem och för att se till att budgeten blir effektivare.

7.  Europaparlamentet noterar de åtgärder som institutet vidtagit till följd av förra årets åtaganden när det gäller förfarandet för planering och övervakning av upphandlingar och det faktum att institutet nu har inrättat ett övervakningsverktyg som följer de beräknade datumen för varje steg i de årliga upphandlingsförfarandena.

8.  Europaparlamentet påminner om vikten av att inom ramen för institutets årliga arbetsprogram beakta de verksamheter som planeras i planen för samarbete med utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och att regelbundet lägga fram resultaten och slutsatserna av forskningen för parlamentets relevanta utskott. Parlamentet noterar att institutet bör underlätta tillgången till jämställdhetsrelaterad information för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män på ett mer proaktivt sätt och fokusera mer på arbetet i detta utskott, vilket skulle ge utskottsledamöterna effektivare informationsverktyg. Parlamentet begär bättre samordning mellan lagstiftningsrelaterade och icke-lagstiftningsrelaterade prioriteringar inom utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och institutets forskning. Parlamentet medger vikten av institutets roll när det gäller att samla in tillförlitliga och jämförande uppgifter som är uppdelade per kön och som är mycket viktiga för att utarbeta nationell politik och unionspolitik, särskilt när det gäller könsbaserat våld. Parlamentet uppmanar institutet att samarbeta nära med Eurostat och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för att regelbundet tillhandahålla undersökningar om de viktigaste frågorna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, särskilt våld mot kvinnor och aspekter som kännetecknar kvinnors sysselsättning.

9.  På grundval av de uppgifter som nu finns tillgängliga anser Europaparlamentet att direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet kan beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2013.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

20.1.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

6

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Rosa D’Amato

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 167.

(2)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 167.

(3)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 403, 30.12.2006, s. 9.

(6)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 167.

(9)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 167.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 403, 30.12.2006, s. 9.

(13)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Antagna texter från detta sammanträde, P7_TA-PROV(2015)0000.

Rättsligt meddelande