Menetlus : 2014/2128(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0099/2015

Esitatud tekstid :

A8-0099/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.45
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0154

RAPORT     
PDF 166kWORD 82k
30.3.2015
PE 539.729v03-00 A8-0099/2015

vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2128(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ryszard Czarnecki

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2128(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015– C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrust (EL) nr 1077/2011 (millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks)(5), eriti selle artiklit 33,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0099/2015),

1.      annab heakskiidu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.      esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2014/2128(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(8),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(9), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015– C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(10),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(11), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrust (EL) nr 1077/2011 (millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks)(12), eriti selle artiklit 33,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(13),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(14), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0099/2015),

1.      märgib, et vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.      annab heakskiidu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2014/2128(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma otsust vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0099/2015),

A.     arvestades, et vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti (edaspidi „amet”) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2013. aasta lõplik eelarve 61 345 072 eurot; arvestades, et ameti kogu eelarve koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.     arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

C.     arvestades, et ameti põhiülesanne on teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II), viisainfosüsteemi (VIS) ja Eurodaci operatiivjuhtimine;

1.      võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kuna komisjon andis ametile majandusliku iseseisvuse 22. mail 2013. aastal, auditeeriti eelarveaastal 2013 ajavahemikku 22. maist 2013. aastal kuni 31. detsembrini 2013. aastal; märgib lisaks, et 2013. aasta oli esimene aasta, mil kontrollikoda teostas auditi ameti finantsaruannete kohta;

Kommentaarid raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

2.      märgib murelikult, et kontrollikoja aruandes rõhutatakse küsimusi, mis on seotud SIS II, VISi ja Eurodaci süsteemide väärtuse kajastamisega ameti raamatupidamises; märgib lisaks, et kuigi väärtused ei olnud olulisel määral valesti esitatud, pidas kontrollikoda neid küsimusi tähtsateks ja juhtis sellele asjaolule tähelepanu; märgib, et kõnealuste süsteemide operatiivjuhtimine on ameti põhiülesanne ning et komisjon andis süsteemid mittekaubandusliku tehinguna ametile üle 2013. aasta mais; märgib lisaks, et kõnealuste süsteemide arenduskulude kogusuurust näitava usaldusväärse ja täieliku teabe puudumise tõttu kajastati süsteemide väärtust ameti raamatupidamises samas netosummas, milles need olid kajastatud komisjoni raamatupidamises, ja nende väärtust ajakohastati aasta lõpus; tunneb muret asjaolu pärast, et kõnealused väärtused hõlmavad peamiselt riistvara ja ostetud valmis tarkvarakomponente ega sisalda tarkvara arenduskulusid;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.      märgib, et määruse (EL) nr 1077/2011(15) kohaselt vastutas komisjon ameti asutamise ja esialgse toimimise eest kuni sellele majandusliku iseseisvuse andmiseni; märgib murelikult, et ameti raamatupidamissüsteemi väljakujundamise viibimine mõjutas ameti tehtavate maksete kavandamist ja esialgse raamatupidamise aastaaruande koostamist;

4.      märgib, et tulenevalt eelarve täitmisest komisjoni poolt ei saanud kontrollikoda eelarve täitmist eelarveridade kaupa täpsemalt analüüsida;

5.      võtab ameti lõpliku raamatupidamisaruande põhjal teadmiseks, et eelarve täitmise määrad olid järgmised: kulukohustuste assigneeringute puhul 96 % ning maksete assigneeringute puhul 67 %;

6.      võtab teadmiseks, et määruse (EL) nr 1077/2011 kohaselt peavad Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega ning Eurodaciga seotud meetmetega ühinenud riigid maksma ameti eelarvesse osamaksu; märgib lisaks, et Schengeni lepinguga ühinenud riigid kasutasid 2013. aastal küll ameti juhitavaid süsteeme, ent komisjoni peetavad läbirääkimised olid alles pooleli; palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni läbirääkimiste seisust;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

7.      märgib, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 98,95 % ja maksete assigneeringute täitmise määr 28,94 %;

8.      märgib, et kulukohustustega seotud, 2014. aastasse üle kantud assigneeringute kõrge tase tuleneb peamiselt II ja III jaotise assigneeringutest ning asjaolust, et ametil on mitu mitmeaastast põhitegevusega seotud lepingut;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

9.      märgib, et ei 2012. aasta valimis olnud tehingute ega muude auditileidudega seoses ei ole kontrollikoda esitanud oma aruandes ameti hankemenetluste kohta ühtki kommentaari;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine

10.    väljendab suurt muret selle pärast, et amet ei vastanud eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni küsimustikule huvide konfliktide kohta; palub ametil eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada anda, millised meetmed ta on huvide konfliktide vältimiseks ja haldamiseks kehtestanud; nõuab tungivalt, et amet avaldaks 2015. aasta detsembri lõpuks oma tegevdirektori, haldusnõukogu ja nõuanderühmadesse kuuluvate riikide ekspertide elulookirjeldused ja majanduslike huvide deklaratsioonid;

Sisekontrollimehhanismid

11.    võtab teadmiseks, et ameti sisekontrollistandardite rakendamise projekt oli 2013. aasta lõpus teostamisel ning et haldusnõukogu kiitis sisekontrollistandardid heaks 2014. aasta juunis;

12.    võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et ameti materiaalne põhivara on kindlustamata (erandiks on Tallinnas paiknevate ruumide mitut riski hõlmav tulekindlustus); palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selle küsimuse suhtes võetud mis tahes parandusmeetmete tulemustest;

Siseaudit

13.    võtab teadmiseks, et ameti siseauditi üksus alustas tööd 2013. aasta oktoobris;

14.    märgib, et komisjoni siseauditi talitus teostas tulevaste siseauditi kavade koostamiseks ameti peamiste haldusprotsesside esialgse riskihindamise; juhib tähelepanu asjaolule, et siseauditi talitus tuvastas mitu potentsiaalselt suure riskiga valdkonda, mis lisati 2014. aasta auditeerimistegevuse hulka, sealhulgas talitluspidevus, hanked, juhtimine, vahendite haldus jms; võtab teadmiseks, et amet on hakanud rakendama meetmeid, mille eesmärk on tuvastatud riske leevendada;

Tulemuslikkus

15.    võtab teadmiseks, ameti asukoht on Tallinnas (kus on täidetud 46 ametikohta), kuid selle operatiivtegevus toimub Strasbourg’is (kus on täidetud 79 ametikohta) ning varuserveriruumi asukoht on Sankt Johann im Pongau (Austrias); võtab teadmiseks kontrollikoja arvamuse, et kui kõik töötajad asuksid ühes keskses kohas, suureneks juhtimise mõjusus ja väheneksid halduskulud; palub seetõttu, et komisjon analüüsiks ameti asutamismääruse artikli 31 kohaselt koostatavas hindamisaruandes ka kolme eri asukohaga kaasnevaid eeliseid ja puudusi, eelkõige ameti tegevuse võimalikust tsentraliseerimisest eeldatavasti saadavat eelarvekokkuhoidu, sellega kaasnevat praktilist korraldust ja sellest tekkivaid kulusid;

16.    võtab teadmiseks, et kontrollikoja auditi tegemise ajal käisid läbirääkimised ameti ja asukohaliikmesriigiga ameti ja selle personali töötingimusi täpsustava peakorterilepingu sõlmimiseks; palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni 2015. aasta detsembri lõpuks läbirääkimiste seisust;

17.    märgib, et amet alustas tegevust 2012. aasta detsembris ja muutus majanduslikult iseseisvaks alles 2013. aasta mais; kutsub ametit üles sõlmima Eestiga võimalikult kiiresti ameti ja selle personali töötingimusi täpsustavat peakorterilepingut;

o

o   o

18.    viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … 2015. aasta resolutsioonile(16) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

6.2.2015

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2128(DEC))

Arvamuse koostaja: Sylvie Guillaume

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tunneb heameelt kontrollikoja järelduste üle, mille kohaselt kajastab vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti (eu-LISA) raamatupidamise aastaaruanne eu-LISA finantsolukorda 31. detsembri 2013. aasta seisuga ning ameti finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal kõigis olulistes aspektides õiglaselt ning milles täpsustatakse, et eu-LISA 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

2.  rõhutab, et 2013. aasta oli eu-LISA esimene tegevusaasta majanduslikult iseseisvana ning protseduuride kehtestamine alles kestab; märgib, et tulenevalt asjaolust, et osa eu-LISA aastaeelarvest täitis komisjon, ning sellest, et komisjonil ja ametil on erinev eelarvestruktuur, ei saanud kontrollikoda ameti 2013. aasta eelarve täitmist eelarveridade kaupa täpsemalt analüüsida;

3.  võtab teadmiseks, et kontrollikoda juhib ilma oma arvamust eu-LISA raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta kahtluse alla seadmata tähelepanu asjaolule, et Schengeni infosüsteemi (SIS II), viisainfosüsteemi (VIS) ja EURODAC-süsteemi kogu arenduskulude suurust näitava usaldusväärse ja täieliku teabe puudumise tõttu kajastati nende kulude väärtus pärast seda, kui komisjon andis loetletud süsteemide tegevuse juhtimise 2013. aasta mais ametile üle, eu-LISA raamatupidamises samas netosummas, milles need olid kajastatud komisjoni raamatupidamises, ja nende väärtust ajakohastati aasta lõpus;

4.  võtab teadmiseks kontrollikoja kommentaarid, mille kohaselt tuleb parandada sisekontrollimehhanisme ja eelarve haldamist;

5.  on üldiselt seisukohal, et kooskõlas eelarve aastasuse põhimõttega peaks eu-LISA pöörama suuremat tähelepanu usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttele, st assigneeringute säästlikule, tõhusale ja tulemuslikule kasutamisele oma ülesannete täitmisel.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

5.2.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

48

5

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Laura Ferrara

(1)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 326.

(2)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 326.

(3)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(4)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(5)

ELT L 286, 1.11.2011, lk 1.

(6)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(7)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(8)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 326.

(9)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 326.

(10)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(11)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(12)

ELT L 286, 1.11.2011, lk 1.

(13)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(14)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(15)

Vt artiklit 32.

(16)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2015)0000.

Õigusalane teave